číslo jednací: S253/2007-20886/2007/540-Zaj

Instance I.
Věc Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě
Účastníci
  1. Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30, Ostrava-Hrabůvka
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 zák. 137/2006 Sb. - zast. neshledáno porušení
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 28. 12. 2007
Dokumenty file icon pis37778.pdf  113 KB

Č. j. S253/2007-20886/2007/540-Zaj

V Brně dne 7. prosince 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne 1.10.2007 na návrh ze dne 1.10.2007, jehož účastníky jsou

  navrhovatel a vybraný uchazeč – účastníci Sdružení ZIMA

-  STAVIVA – silniční stavby, a.s., IČ 25864092, se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, za niž jedná Jiří Slíva, předseda představenstva,

-  SEKOS Morava, a.s., IČ 25832654, se sídlem Vratimovská 716, 719 00 Ostrava Kunčice, za niž jedná Ing. Viktor Šedo, předseda představenstva,

-  Ing. Jan Mareš PARKSERVIS, IČ 15488357, podnikatel, místem podnikání Lipová 80/151, 747 16 Hať, a

-  Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, IČ 15495892, podnikatel, místem podnikání Dolní 34/102, 700 30 Ostrava – Zábřeh, 

-  zadavatel – Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě“  zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 15.6.2007 pod ev. č. 60008435 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16.6.2007 pod ev. č. 2007/S114-140548,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., když nevyloučil uchazeče HRABOSS, a.s., IČ 26802252, se sídlem Petruškova 2754/43, 700 30 Ostrava – Zábřeh, přestože nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, přičemž uvedený postup zadavatele podstatně neovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. Správní řízení se proto podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zastavuje.

II.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, zadavateli nevzniká povinnost nahradit náklady řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Odůvodnění

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne dne 15.6.2007 pod ev. č. 60008435 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 16.6.2007 pod ev. č. 2007/S114-140548 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Zimní údržba komunikací vč. čištění po zimě“ (dále jen „veřejná zakázka“). V oznámení zadávacího řízení zadavatel stanovil, že předmět veřejné zakázky je rozdělen na 13 částí, přičemž zájemci mohli podávat nabídky na více částí.

Kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena.

Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 8.8.2007 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel šest nabídek.

Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.8.2007 vyplývá, že jako nejvhodnější nabídka pro lokality č. 1 až č. 11 byla vybrána nabídka uchazeče Sdružení ZIMA, sestávající z účastníků sdružení společnosti STAVIVA – silniční stavby, a.s., IČ 25864092, se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, za niž jedná Jiří Slíva, předseda představenstva, a společnosti SEKOS Morava, a.s., IČ 25832654, se sídlem Vratimovská 716, 719 00 Ostrava Kunčice, za niž jedná Ing. Viktor Šedo, předseda představenstva, a Ing. Jana Mareše PARKSERVIS, IČ 15488357, podnikatele, místem podnikání Lipová 80/151, 747 16 Hať, a Jaromíra Mičulky ÚDRŽBA VOZOVEK, IČ 15495892, podnikatele, místem podnikání Dolní 34/102, 700 30 Ostrava - Zábřeh (dále jen „navrhovatel“), jako nejvhodnější nabídka pro lokalitu č. 12 byla vybrána nabídka uchazeče Petr Vykrut, IČ 47165006, podnikatel, místem podnikání U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, a jako nejvhodnější nabídka pro lokalitu č. 13 byla vybrána nabídka uchazeče A.S.A., spol. s r.o., IČ 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8. Dne 24.8.2007 rozhodl zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona o zrušení dvou částí veřejné zakázky, a to lokality č. 12 a č. 13. Dne 24.8.2007 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky pro lokalitu č. 1 až č. 11, a jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka navrhovatele.

Proti rozhodnutím zadavatele ze dne 24.8.2007 o výběru nejvhodnější nabídky a o zrušení dvou částí veřejné zakázky, které navrhovatel obdržel dne 28.8.2007 a 29.8.2007, podal v zákonné lhůtě navrhovatel námitky. Těmto námitkám zadavatel svým rozhodnutím ze dne 20.9.2007 nevyhověl, a proto navrhovatel podal dopisem ze dne 1.10.2007 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“)  obdržel dne 1.10.2007. Tímto dnem bylo podle § 113 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů  zadavatele. Současně s návrhem navrhovatel zadavateli doručil odstoupení navrhovatele od podané nabídky a odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu o dílo.

Účastníky řízení podle §  116 zákona ve znění pozdějších předpisů jsou:

•  zadavatel,

•  účastníci Sdružení ZIMA

STAVIVA – silniční stavby, a.s., IČ 25864092, se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, za niž jedná Jiří Slíva, předseda představenstva, a

SEKOS Morava, a.s., IČ 25832654, se sídlem Vratimovská 716, 719 00 Ostrava Kunčice, za niž jedná Ing. Viktor Šedo, předseda představenstva, a

Ing. Jan Mareš PARKSERVIS, IČ 15488357, podnikatel, místem podnikání Lipová 80/151, 747 16 Hať, a

Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, IČ 15495892, podnikatel, místem podnikání Dolní 34/102, 700 30 Ostrava – Zábřeh. 

Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č.j. S253/2007-18474/2007/540-Zaj ze dne 10.10.2007. Současně usnesením č.j. S253/2007-18522/2007/540-Zaj z téhož dne stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které jsou oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a  vyjádřit v řízení své stanovisko. Dále Úřad stanovil i lhůtu, ve které se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že jeho návrh směřuje proti úkonům zadavatele ve vztahu k lokalitám č. 1 až č. 11, tedy zejména proti rozhodnutí zadavatele ze dne 24.8.2007 o výběru nejvhodnější nabídky. Přestože byla nabídka navrhovatele vybrána zadavatelem jako nejvhodnější pro lokalitu č. 1 až č. 11, dopustil se podle názoru navrhovatele zadavatel pochybení při hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů, jelikož ostatní uchazeči nesplnili požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách, měly být nabídky těchto uchazečů vyřazeny a neměly být dále hodnoceny. Zadavatel podle názoru navrhovatele porušil zákon tím, že nabídky těchto uchazečů dále hodnotil, a tito se umístili v dalším pořadí za vybraným uchazečem.

U jednotlivých uchazečů poukazuje navrhovatel na následující nedostatky v nabídkách při prokazování kvalifikace uchazečů:

1.  Zdeněk Misecius, IČ 15426572, podnikatel s místem podnikání Čujkovova 2725/48, 700 30, Ostrava – Zábřeh, nepředložil ve své nabídce návrh smlouvy a neprokázal, že disponuje potřebnou technikou.

2.  A.S.A., spol. s r.o., IČ 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, neprokázala, jakou technikou disponuje a jaká technika bude připravena k operativnímu nasazení v případě potřeby, dále s ohledem na sídlo společnosti, které se nachází v Praze, není zřejmé, odkud by tento uchazeč zajišťoval práce v Ostravě a kde by měl umístěnou techniku, a dále, že nemá společnost doloženo pojištění od 22.12.2007.

3.  HRABOSS, a.s., IČ 26802252, se sídlem Petruškova 2754/43, 700 30 Ostrava – Zábřeh, neprokázal, že disponuje potřebnou technikou.

4.  Sdružení ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ PRO OSTRAVU – JIH sestávající z účastníků sdružení

ARBOR MORAVIA s.r.o., IČ 25383035, se sídlem Opletalova 608/2, 736 01 Havířov, Šumbark, a

Aleš Hrbáč, IČ 43625410, podnikatel s místem podnikání Osvobození 19, 742 85 Vřesina, ve své nabídce uvedli souhrnnou nabídkovou cenu za čtyři lokality, aniž by tuto částku rozepsali pro jednotlivé lokality.

5.  Petr Vykrut, IČ: 47165006, podnikatel, místem podnikání U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, neprokázal, že disponuje potřebnou technikou, v nabídce uvedl nedostatečný počet pracovníků, v návrhu smlouvy o dílo neuvedl jednotlivé dílčí ceny, nabídková cena neodpovídá částce uvedené na krycím listu a nedoložil doklad o pojištění.

Těmito úkony zadavatele došlo dle názoru navrhovatele také k porušení ustanovení § 6 zákona, zejména zásady transparentnosti a rovného zacházení tím, že zadavatel nepožadoval po uchazečích předložení shora uvedených listin a prokázání skutečností stanovených v podmínkách pro zpracování nabídek v zadávací dokumentaci. Dle názoru navrhovatele měl zadavatel hodnotit pouze formálně správné a úplné nabídky, které zcela odpovídaly požadavkům zadavatele. Navrhovatel namítá, že pouze jeho nabídka byla úplná a správná, a že tedy měla být jako jediná hodnocena. Ostatní uchazeči měli být vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a nemělo být tedy stanoveno jejich pořadí pro jednotlivé lokality. V případě, že by tedy navrhovatel, jako vybraný uchazeč, odstoupil od své nabídky a odmítl uzavřít smlouvu, měl by zadavatel vyhlásit nové zadávací řízení.

Navrhovatel spatřuje porušení ustanovení § 13 odst. 3 zákona v tom, že zadavatel zrušil dvě části veřejné zakázky tím, že rozdělil předmět veřejné zakázky na části, čímž došlo ke snížení předpokládaných hodnot pod finanční limity stanovené v § 12 zákona. Navrhovatel uvádí, že pouze ustanovení § 84 zákona stanoví, kdy má zadavatel povinnost či oprávnění zrušit zadávací řízení, přičemž zákon předpokládá, že zruší celé zadávací řízení, nikoliv jen jeho část. Podle názoru navrhovatele měl zadavatel buď vybrat nejvhodnější nabídku pro všechny lokality, nebo mohl zrušit celé zadávací řízení pro všechny lokality.

Navrhovatel dále namítá, že mu byla postupem zadavatele způsobena újma, která spočívá v tom, že po odstoupení navrhovatele od nabídky a po odmítnutí uzavřít se zadavatelem smlouvu, které navrhovatel zadavateli doručil spolu s návrhem dne 1.10.2007, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí, ačkoliv při správném postupu zadavatele měli být všichni uchazeči vyloučeni ze zadávacího řízení a mělo být vypsáno nové zadávací řízení. Navrhovateli tedy bylo znemožněno účastnit se dalšího zadávacího řízení, které by v případě správného postupu zadavatele mělo následovat. Navrhovatel vycházel z toho, že bude vybrán jeden uchazeč pro všechny lokality, proto nabídl pro lokality č. 1 až č. 11 ceny, které byly pro navrhovatele ztrátové, a naopak u lokalit č. 12 a č. 13 nabídl ceny vyšší, aby v souhrnu dosáhl přiměřeného zisku.

V závěru svého návrhu navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil celé zadávací řízení, a v případě zamítnutí návrhu, aby Úřad zahájil řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední, neboť má podezření z porušení zákona zadavatelem.

Součástí návrhu byl rovněž návrh na vydání předběžného opatření podle ustanovení § 117 zákona, a to zákazu uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky jakýmkoliv dodavatelem. Návrh na vydání předběžného opatření navrhovatel odůvodnil tím, že ostatní uchazeči nesplnili ve svých nabídkách požadavky stanovené zadavatelem a že by v případě odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky byla tato smlouva uzavřena s uchazečem, jehož nabídka měla být ze zadávacího řízení vyřazena. Navrhovatel se dále obával, že zadavatel nebude respektovat ustanovení § 111 odst. 5 zákona, podle kterého nesmí ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení námitek uzavřít smlouvu či zrušit zadávací řízení v případě, že byl podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Navrhovatel v příloze svého dopisu ze dne 1.10.2007 zaslal doklad o složení kauce.

K návrhu na zahájení správního řízení  se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 4.10.2007, ve kterém reaguje na jednotlivé námitky navrhovatele uvedené v návrhu, a ve kterém sděluje, že trvá na svém rozhodnutí o přezkumu podaných námitek a závěru, že nedopustil porušení zákona. Zadavatel se domnívá, že navrhovatel poukazuje na nedostatky v nabídkách ostatních uchazečů při prokazování kvalifikace, aniž by se seznámil se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, jelikož hodnotící komise na svém jednání dne 16.8.2007 doporučila zadavateli požádat v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona uchazeče HRABOSS, a.s., Zdeněk Misecius, Petr Vykrut a  A.S.A., spol. s r.o., aby písemně objasnili předložené doklady či informace nebo předložili další dodatečné informace a doklady a podali vysvětlení k informacím či dokladům prokazujícím splnění kvalifikace v přiměřené lhůtě, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo uchazečem prokázáno vůbec. Dále v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona požádal zadavatel uchazeče Zdeněk Misecius a Sdružení ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ PRO OSTRAVU – JIH sestávající z účastníků sdružení ARBOR MORAVIA s.r.o. a Aleš Hrbáč o písemné vysvětlení nabídky. V obou případech uchazeči písemné vysvětlení nabídky doručili.

Zadavatel trvá na svých tvrzeních uvedených v rozhodnutí o přezkoumání námitek a nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že porušil zákon, když rozdělil veřejnou zakázku na části  a v průběhu zadávacího řízení dvě části veřejné zakázky zrušil v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona, jelikož nejnižší nabídková cena výrazně překročila předpokládanou hodnotu těchto částí veřejné zakázky. Zadavatel vnímá odstoupení navrhovatele od nabídky a odmítnutí uzavřít se zadavatelem smlouvu pro lokalitu č. 1 až č. 11, které navrhovatel zadavateli doručil spolu s návrhem dne 1.10.2007, jako spekulativní úkon, kterým chce navrhovatel zadavateli maximálně ztížit možnost uzavřít smlouvy o dílo s uchazeči umístěnými na dalším pořadí a včas zahájit provádění požadovaných činností. 

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že nehodlá dodržet lhůtu 45 dnů stanovenou v ustanovení § 111 odst. 5 zákona, ve které nesmí uzavřít smlouvu či zrušit zadávací řízení poté, co byl podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Dále se zadavatel domnívá, že navrhovatelem byla složena kauce na účet Úřadu v nesprávné výši, neboť v námitkách i v návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel poukazuje i na nedostatky týkající se zrušení části zadávacího řízení pro lokality č. 12 a č. 13, a domnívá se, že měla být kauce složena i z nabídkové ceny navrhovatele i z těchto částí zadávacího řízení.

Dne 18.10.2007 vydal Úřad rozhodnutí o zamítnutí návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Úřad dospěl k závěru, že k zajištění účelu řízení není nutno předběžné opatření nařizovat. Nebylo shledáno, že by vybranému uchazeči bezprostředně hrozila újma na jeho právech, neboť to, že si podmínky zadání veřejné zakázky vyložil navrhovatel tak, že na všechny části veřejné zakázky musí být vybrán stejný uchazeč, nelze považovat za pochybení zadavatele, a z vyjádření zadavatele ze dne 4.10.2007 také jednoznačně vyplynulo, že zadavatel bude respektovat zákaz uzavření smlouvy ve lhůtě 45 dnů od podání námitek.

Dne 5.11.2007 obdržel Úřad informaci o dalších úkonech provedených zadavatelem v šetřeném zadávacím řízení, a to že uzavřel na lokalitu č. 1 až č. 11 podle ustanovení § 82 odst. 3 věty druhé zákona smlouvu s uchazeči, kteří se umístili jako druzí v pořadí. 

Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona  případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, po přezkoumání zadávací dokumentace a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Rozdělení předmětu veřejné zakázky

Podle § 98 odst. 1 a 2 zákona zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na části, připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky, a v případě rozdělení veřejné zakázky na části uvede zadavatel tuto skutečnost v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení a vymezí předmět jednotlivých částí veřejné zakázky a další požadavky související s rozdělením veřejné zakázky na části.

Podle § 98 odst. 3 zákona pokud zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části, uvede v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zda je dodavatel oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Podle § 98 odst. 4 zákona je-li veřejná zakázka rozdělena na části, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele na každou jednotlivou část, nevyplývá-li ze zákona jinak.

Zadání veřejné zakázky na části je třeba oznámit ve formuláři v oznámení o veřejné zakázce a zároveň výslovně uvést, zda mohou uchazeči podávat nabídky na všechny či jen na některé části veřejné zakázky. V případě, že má zadavatel na jednotlivé části plnění rozdílné požadavky (kvalifikace, podmínky plnění apod.), je nezbytné je opět uvést v oznámení, případně podrobněji v zadávací dokumentaci. Výsledkem zadávacího řízení je několik samostatných smluv uzavřených s několika dodavateli na jednotlivé lokality, přičemž nelze vyloučit ani případ, kdy bude ve více částech veřejné zakázky vybrán pro realizaci plnění stejný uchazeč. Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, mohl zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona v případě výrazného překročení předpokládané ceny těchto částí v nabídkách uchazečů zrušit dvě části této veřejné zakázky. Zadavatel u  lokality číslo 12 předpokládal hodnotu této části veřejné zakázky 2 754 700,- Kč bez DPH a nejnižší nabídkovou cenu 5 287 401,- Kč bez DPH obdržel od uchazeče Petr Vykrut, IČ: 47165006, podnikatel, místem podnikání U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava – Hrabůvka. U lokality číslo 13 předpokládal zadavatel hodnotu této části veřejné zakázky 3 822 156,- Kč bez DPH a nejnižší nabídkovou cenu 8 314 530,- Kč bez DPH obdržel od uchazeče A.S.A., spol. s r.o., IČ 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8.

Na základě shora uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel v šetřeném případě zadal celé plnění jako jednu veřejnou zakázku (tj. sečetl všechny předpokládané hodnoty požadovaných služeb ve vztahu ke všem uvažovaným lokalitám v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 zákona) s tím, že při zadání připustil dílčí plnění (viz ustanovení § 98 zákona). Následně potom v souladu se zákonem zrušil zadání těch částí veřejné zakázky, v nichž nejnižší nabídkové ceny výrazně (cca dvojnásobně) převyšovaly předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Navrhovatel si však rozdělení předmětu veřejné zakázky vyložil nesprávným způsobem tak, že zadavatel bude na všechny části veřejné zakázky uzavírat smlouvu s jedním uchazečem, a tomu přizpůsobil své nabídkové ceny. Tento nesprávný výklad zadávacích podmínek (který by popíral smysl institutu zadávání částí veřejné zakázky dle § 98 zákona) nezpůsobil zadavatel, který postupoval v souladu se zákonem jak při stanovení částí veřejné zakázky, tak při zrušení zadání částí 12 a 13.

Splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů a písemné vysvětlení nabídek

Podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. 

Podle § 60 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

Podle § 76 odst. 3 zákona hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší.

Z předložené zadávací dokumentace Úřad zjistil, že hodnotící komise na svém jednání dne 16.8.2007 doporučila zadavateli požádat v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona uchazeče HRABOSS, a.s., Zdeněk Misecius, Petr Vykrut, a  A.S.A., spol. s r.o., aby písemně objasnili předložené doklady či informace nebo předložili další dodatečné informace a doklady, a podali vysvětlení k informacím či dokladům prokazujícím splnění kvalifikace v přiměřené lhůtě. Dále hodnotící komise doporučila zadavateli, aby v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona požádal uchazeče Zdeněk Misecius a Sdružení ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ PRO OSTRAVU – JIH sestávající z účastníků sdružení ARBOR MORAVIA s.r.o. a Aleš Hrbáč o písemné vysvětlení nabídky.

V souladu s doporučením hodnotící komise postupoval zadavatel následovně:

1) Uchazeč Zdeněk Misecius, IČ 15426572, podnikatel s místem podnikání Čujkovova 2725/48, 700 30, Ostrava – Zábřeh, který podal nabídku na lokalitu č. 2 a č. 3, byl vyzván dopisem ze dne 16.8.2007, aby pro prokázání své kvalifikace doplnil doklad o tom, že disponuje nebo má v nájmu potřebnou techniku, a vysvětlil nesrovnalosti týkající se ceny za provedení prací uvedené v návrhu smlouvy o dílo. V nabídce uchazeč uvedl pouze celkovou cenu za jednotlivé lokality.

Na základě žádosti zadavatele doručené dne 21.8.2007 uchazeč Zdeněk Misecius vysvětlil a rozepsal nabídkovou cenu podle požadavku zadavatele na jednotlivé položky. Dále uchazeč Zdeněk Misecius z důvodu chybného zpracování nabídky a nedostatečného prokázání kvalifikace na obě lokality vzal zpět svou nabídku na lokalitu č. 3 a ponechal  v platnosti nabídku na lokalitu č. 2. Zároveň předložil kopii smlouvy o nájmu dopravních prostředků ze dne 20.5.2007, jelikož součástí nabídky uchazeče byl pouze přehled strojního vybavení a zázemí, které bude mít k dispozici pro plnění předmětu veřejné zakázky. 

2) Uchazeč A.S.A., spol. s r.o., IČ 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, který podal nabídku na lokalitu č. 1 až č. 13, byl vyzván dopisem ze dne 16.8.2007, aby doplnil čestné prohlášení, že disponuje příslušnou technikou o přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Na základě žádosti zadavatele doručené dne 20.8.2007 uchazeč předložil přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít při plnění veřejné zakázky k dispozici dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. h) zákona. Dále uchazeč blíže popsal areál, kde bude umístěn dispečink, pohotovostní služba zajišťující provádění služeb, sociální zázemí pro zaměstnance a používaná technika.

K námitce navrhovatele, že uchazeč A.S.A., spol. s r.o. nedoložil pojištění odpovědnosti za škodu Úřad uvádí, že součástí nabídky uchazeče je rovněž kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu ze dne 26.1.2007 uzavřená na rok 2007 s automatickým prodloužením na další pojistný rok, pokud pojištěný nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

3) Uchazeč HRABOSS, a.s., IČ 26802252, se sídlem Petruškova 2754/43, 700 30 Ostrava – Zábřeh, který podal nabídku na lokalitu č. 7 a č. 9, byl vyzván dopisem ze dne 16.8.2007, aby dodatečně předložil pro prokázání své kvalifikace doklad o tom, že disponuje potřebnou technikou. Na základě žádosti zadavatele doručené dne 20.8.2007 uchazeč sdělil, že se uchází pouze o jednu lokalitu, a to buď o lokalitu č. 7 nebo o lokalitu č. 9, neboť jeho technické vybavení plně vyhovuje pouze pro jednu lokalitu. Z písemného objasnění dokladů o kvalifikaci vyplývá, že ačkoliv jmenovaný uchazeč nesplnil kvalifikaci pro dvě lokality v potřebném rozsahu, ponechává v platnosti nabídky na obě lokality, a není zřejmé, ze které části veřejné zakázky odstoupil.

4) Uchazeč Sdružení ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ PRO OSTRAVU – JIH sestávající z účastníků sdružení ARBOR MORAVIA s.r.o., IČ 25383035, se sídlem Opletalova 608/2, 736 01 Havířov, Šumbark, a Aleš Hrbáč, IČ 43625410, podnikatel s místem podnikání Osvobození 19, 742 85 Vřesina, které podalo nabídku na lokalitu č. 4 až č. 7 bylo vyzváno dopisem ze dne 16.8.2007, aby vysvětlilo nesrovnalosti týkající se ceny za provedení prací uvedené v návrhu smlouvy o dílo a aby uchazeč rozepsal cenu tak, jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci. V nabídce uchazeč uvedl pouze celkovou cenu za jednotlivé lokality. Na základě žádosti zadavatele doručené dne 20.8.2007 uchazeč vysvětlil a rozepsal nabídkovou cenu na jednotlivé lokality, o které se uchází, podle požadavku zadavatele na jednotlivé položky.

5) Uchazeč Petr Vykrut, IČ 47165006, podnikatel, místem podnikání U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, který podal nabídku na lokalitu č. 11 a č. 12 byl vyzván dopisem ze dne 16.8.2007, aby dodatečně uvedl, zda součásti techniky uvedené v nabídce uchazeče fungují jako samosběry na místní komunikace a chodníky. Dále zadavatel požádal o vysvětlení nesrovnalostí v ceně za provedení prací uvedené v návrhu smlouvy o dílo, která je součástí nabídky, a požádal o rozepsání ceny tak, jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci. V nabídce uchazeč uvedl pouze celkovou cenu za jednotlivé lokality.

Uchazeč na žádost zadavatele předložil kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu ze dne 16.2.1999, která byla uzavřena na dobu neurčitou. Na základě žádosti zadavatele dopisem doručeným zadavateli dne 21.8.2007 uchazeč vysvětlil a rozepsal nabídkovou cenu na jednotlivé lokality a položky, o které se uchází, podle požadavku zadavatele, a předložil kopii smlouvy o nájmu dopravních prostředků ze dne 2.8.2007, které bude mít k dispozici pro plnění předmětu veřejné zakázky vedle strojů, které uchazeč vlastní. Dále uchazeč popsal příslušenství dopravních prostředků, které plně nahrazují klasické samosběry.

Na základě výše uvedených skutečností Úřad uvádí, že v postupu zadavatele shledal porušení zákona, neboť zadavatel nesplnil povinnosti stanovené § 60 zákona, když nevyloučil uchazeče HRABOSS, a.s., IČ 26802252, se sídlem Petruškova 2754/43, 700 30 Ostrava – Zábřeh, z účasti v zadávacím řízení po té, co tento uchazeč nesplnil kvalifikaci v rozsahu potřebném pro dvě lokality, dodatečně nedoplnil žádný doklad prokazující splnění kvalifikace v potřebném rozsahu, a dostatečně nevysvětlil svou nabídku, tak aby bylo zřejmé, o kterou lokalitu se uchází. Rovněž není zřejmé, proč zadavatel hodnotil nabídku tohoto uchazeče v lokalitě č. 9 a nehodnotil nabídku v lokalitě č. 7. Z uvedeného důvodu Úřad konstatuje, že jmenovaný uchazeč písemně neobjasnil ani nedoplnil doklady prokazující kvalifikaci, a tedy nesplnil kvalifikaci v potřebném rozsahu. Zadavatel tak svým postupem porušil § 60 zákona, když jmenovaného uchazeče nevyloučil ze zadávacího řízení. Postup zadavatele ale podstatně neovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť uchazeč HRABOSS, a.s. se umístil v části veřejné zakázky č. 7 až jako 4 v pořadí, a v části veřejné zakázky č. 9 až jako 3 v pořadí. 

V dalším postupu zadavatele Úřad neshledal porušení zákona, neboť využil zákonné možnosti dle ust. § 59 odst. 4 zákona vyzvat uchazeče k doplnění předložených dokladů či informací nebo předložení dalších dodatečných informací a dokladů a podání vysvětlení k informacím či dokladům prokazujícím splnění kvalifikace v přiměřené lhůtě, resp. vyzvat uchazeče k písemnému vysvětlení nabídek v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona. Vyzvaní uchazeči požadované doklady a informace o kvalifikaci doplnili či své nabídky písemně vysvětlili, což zadavatel akceptoval a jejich nabídky dále posuzoval a hodnotil.

V případě odstoupení od nabídky zákon zadavateli nestanoví povinnost vyloučit uchazeče, ale podle ustanovení § 67 odst. 6 zákona stanoví sankci ve formě propadnutí jistoty.

  Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Úřad neshledal v postupu zadavatele porušení povinností stanovených zákonem, které by podstatně ovlivnilo výběr nejvhodnější nabídky, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Jindřiška Koblihová

 místopředsedkyně ÚOHS

pověřená řízením sekce veřejných zakázek

Obdrží:

 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,

STAVIVA – silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky,

SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00 Ostrava Kunčice,

Ing. Jan Mareš PARKSERVIS, podnikatel, Lipová 80/151, 747 16 Hať,

Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, podnikatel, Dolní 34/102, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz