číslo jednací: S328/2012/VZ-17812/2012/513/JW

Instance I.
Věc PP TISKÉ STĚNY - PROJEKT TECHNICKÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ OCHRANY
Účastníci
  1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  2. Gardenline s. r. o.
  3. HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 24. 10. 2012
Dokumenty file icon 2012_S328.pdf  134 KB

Č. j.: ÚOHS-S328/2012/VZ-17812/2012/513/JWe

Brno 5. října 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne
8. 6. 2012 na návrh ze dne 8. 6. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČ 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, zastoupená RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem,

·  navrhovatel – Gardenline s. r. o., IČ 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, za niž jedná Ing. Miloš Náprstek, jednatel, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 5. 3. 2012 Mgr. Tomášem Uherkem, advokátem, AK Stránský & partneři, IČ 71537104, se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9,

·  vybraný uchazeč – HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s. r. o., IČ 27700810, se sídlem Rybářská 1097/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, za niž jedná Jaromír Peška, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „PP TISKÉ STĚNY - PROJEKT TECHNICKÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ OCHRANY“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do  informačního systému o veřejných zakázkách (Věstníku veřejných zakázek) odesláno dne 10. 11. 2011 a bylo uveřejněno dne 13. 11. 2011 pod
ev. č. 100335 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 11. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 224-363947,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele Gardenline s. r. o., IČ 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1.  Zadavatel – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČ 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, zastoupená RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem (dále jen „zadavatel“), zahájil zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „PP TISKÉ STĚNY - PROJEKT TECHNICKÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PROTIEROZNÍ OCHRANY“ zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do  informačního systému o veřejných zakázkách (Věstníku veřejných zakázek) odesláno dne 10. 11. 2011 a bylo uveřejněno
dne 13. 11. 2011 pod ev. č. 100335 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 11. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 224-363947 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  V čl. 12.1. odst. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky bylo uvedeno, že splnění kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona prokáže uchazeč, který doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím všem činnostem potřebným k realizaci veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

3.  Součástí plnění veřejné zakázky, jak je uvedeno v bodě 21 Rekapitulace nákladů v položkovém rozpočtu, je mimo jiné položka „Náklady na geometrické zaměření a zpracování plánu“, rozdělená dále v části 831-2 v bodu 21 položkového rozpočtu na „Geometrické měření“ a „Zpracování geometrického plánu“.

4.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2. 2. 2012 vyplývá, že zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek tři nabídky a že hodnotící komise provedla kontrolu úplnosti nabídek podle § 71 odst. 8 zákona a žádnou nabídku nevyřadila. Po posouzení kvalifikace hodnotící komise vyřadila jednu nabídku, neboť nesplnila technické kvalifikační předpoklady, když uchazeč předložil reference, jejichž obsah nebyl relevantní k předmětu zakázky a práce nebyly prováděny ve zvláště chráněném území. Následně hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku společnosti HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s. r. o., IČ 27700810, se sídlem Rybářská 1097/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, za niž jedná Jaromír Peška, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“), jejíž nabídka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.

5.  V souladu s návrhem hodnotící komise rozhodl zadavatel dne 17. 2. 2012 o výběru nejvhodnější nabídky a své rozhodnutí oznámil uchazečům v souladu se zákonem.

6.  Dne 6. 3. 2012 podal námitky proti výběru nejvhodnější nabídky uchazeč Gardenline s. r. o., IČ 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, za niž jedná Ing. Miloš Náprstek, jednatel, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 5. 3. 2012 Mgr. Tomášem Uherkem, advokátem, AK Stránský & partneři, IČ 71537104, se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“) a zadavatel těmto námitkám vyhověl svým rozhodnutím ze dne 14. 3. 2012 a zrušil své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

7.  Ze zprávy posouzení a hodnocení nabídek zpracované nově jmenovanou hodnotící komisí dne 19. 4. 2012 vyplývá, že komise provedla nové posouzení a hodnocení nabídek a doporučila zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku vybraného uchazeče.

8.  V souladu s návrhem hodnotící komise rozhodl zadavatel dne 3. 5. 2012 o výběru nejvhodnější nabídky a své rozhodnutí oznámil uchazečům v souladu se zákonem.

9.  Dne 22. 5. 2012 podal navrhovatel opět námitky proti výběru nejvhodnější nabídky a zadavatel těmto námitkám nevyhověl svým rozhodnutím ze dne 29. 5. 2012.

10.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 8. 6. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

11.  Úřad obdržel návrh dne 8. 6. 2012 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen téhož dne.

12.  Ve svém návrhu ze dne 8. 6. 2012 navrhovatel uvádí, že podle jeho názoru vybraný uchazeč nesplnil v požadovaném rozsahu kvalifikaci, a to v části profesních kvalifikačních předpokladů, neboť ve své nabídce nedoložil svoje živnostenské oprávnění pro vázanou živnost „Výkon zeměměřičských činností“, která je pro realizaci veřejné zakázky v části „Geometrické měření“ a „Zpracování geometrického plánu“ nezbytná. Podle názoru navrhovatele není přípustné, aby vybraný uchazeč tuto část profesních kvalifikačních předpokladů prokazoval pomocí živnostenského listu fyzické osoby, se kterou uzavřel dohodu o pracovní činnosti, neboť na základě takové dohody nemůže přejít jakékoliv oprávnění ze zaměstnance na zaměstnavatele a zaměstnavatel tak není oprávněn k výkonu takové podnikatelské činnosti. Z výše uvedeného navrhovatel dovozuje, že podmínkou pro prokázání profesních kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem by bylo pouze to, že by vybraný uchazeč s držitelem příslušného živnostenského oprávnění uzavřel subdodavatelskou smlouvu, což však v šetřením případě neučinil a profesní kvalifikační předpoklady tedy v zadavatelem požadovaném rozsahu neprokázal. Na základě výše uvedeného navrhovatel dovozuje, že zadavatel chybně posoudil prokázání uvedeného kvalifikačního požadavku vybraným uchazečem a vybral uchazeče, který nesplnil kvalifikační předpoklady. Z tohoto důvodu navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 5. 2012. Zároveň navrhuje, aby Úřad vydal předběžné opatření, kterým buď zakáže uzavřít smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky, nebo zadávací řízení veřejné zakázky pozastaví.

13.  K návrhu ze dne 8. 6. 2012 se vyjádřil zadavatel dne 14. 6. 2012 a uvedl, že v plném rozsahu odkazuje na obsah rozhodnutí o námitkách a trvá na tom, že zákon neporušil.

Řízení u Úřadu

14.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

·  zadavatel,

·  navrhovatel,

·  vybraný uchazeč.

15.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dne 21. 6. 2012 pod č. j. ÚOHS-S328/2012/VZ-11480/2012/530/PJu. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S328/2012/VZ-11481/2012/530/PJu z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

16.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S328/2012/VZ-12368/2012/530/PJu ze dne 3. 7. 2012 uložil Úřad na základě návrhu navrhovatele zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky.

17.  Ve stanovisku účastníka řízení ze dne 4. 7. 2012 se k zahájení správního řízení vyjádřil vybraný uchazeč s tím, že hlavním předmětem veřejné zakázky byly stavební práce a zeměměřičská činnost tvořila pouze minimální objem, přičemž tyto práce měl dlouhodobě zajištěny svým zaměstnancem, který má potřebná živnostenská oprávnění.

18.  Rozhodnutím ze dne 27. 7. 2012 zrušil zadavatel své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 5. 2012 a rozhodl, že hodnotící komise provede nové posouzení a hodnocení nabídek.

19.  Rozhodnutím ze dne 9. 8. 2012 vyloučil zadavatel vybraného uchazeče z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky, neboť nedoložil splnění profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, když nepředložil doklady o oprávnění  k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím všem činnostem potřebným k realizaci veřejné zakázky. Následně zadavatel svým rozhodnutím z téhož dne zrušil zadávací řízení veřejné zakázky.

20.  Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 9. 8. 2012 podal navrhovatel dne 28. 8.2012 námitky, kterým zadavatel rozhodnutím ze dne 6. 9. 2012 částečně vyhověl a svoje rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne
9. 8. 2012 zrušil.

21.  Dne 11. 9. 2012 zadavatel opětovně rozhodl o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky podle § 84 odst. 3 písm. b) zákona.

22.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K zastavení řízení ve věci

23.  Podle ust. § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

24.  Vzhledem k tomu, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 11. 9. 2012 zrušil zadávací řízení veřejné zakázky podle § 84 odst. 3 písm. b) zákona a zanikla tak veřejná zakázka, která má být Úřadem přezkoumána, stala se žádost navrhovatele o uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zjevně bezpředmětnou a Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o jeho zastavení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 v návaznosti na ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

2.  Mgr. Tomáš Uherek, AK Stránský & partneři, Jandova 8, 190 00 Praha 9

3.  HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Rybářská 1097/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz