číslo jednací: S434/2012/VZ-20216/2012/513/PPo

Instance I.
Věc Dodávky LAN switchů a zajištění záručního servisu pro resort justice
Účastníci
  1. Ministerstvo spravedlnosti ČR
  2. AUROTON COMPUTER,spol.s r.o.
  3. System Servis s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 119 odst. 2 zák. 137/2006 Sb. - náklady řízení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 13. 11. 2012
Dokumenty file icon 2012_S434.pdf  175 KB

Č. j.: ÚOHS-S434/2012/VZ-20216/2012/513/PPo

Brno  26. října 2012


  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23.7.2012 na návrh ze dne 20.7.2012, jehož účastníky jsou: 

·  zadavatel – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČ 00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, zastoupený JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D., ministrem, 

·  navrhovatel – společnost AUROTON COMPUTER,spol.s r.o., IČ 43871437, se sídlem Prosecká 63/95, 190 00 Praha 9, za niž jedná Ing. Přemysl Ondra, jednatel, 

·  vybraný uchazeč – společnost System Servis s.r.o., IČ 25356496, se sídlem Ostrožná 246/23, 746 01 Opava, za niž jedná Ing. Eduard Svoboda, jednatel, 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Dodávky LAN switchů a zajištění záručního servisu pro resort justice“, jejíž oznámení bylo v Informačním systému veřejných zakázek zveřejněno dne 27.3.2012 pod ev. č. 7202011010897, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6.4.2012 pod ev. č. 2012/S 68-112027, rozhodl takto:  

I.

Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČ 00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 – nedodržel postup stanovený v § 59 odst. 1 a odst. 4 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 citovaného zákona tím, že při posouzení nabídek z hlediska prokázání splnění kvalifikace uchazečů – AUROTON COMPUTER,spol.s r.o., IČ 43871437, se sídlem Prosecká 63/95, 190 00 Praha 9, System Servis s.r.o., IČ 25356496, se sídlem Ostrožná 246/23, 746 01 Opava a Com-Sys TRADE spol.s r.o., IČ 16188781, se sídlem Jagellonská 19, 130 00 Praha 3 – nepostupoval v souladu se zásadou rovného zacházení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. 

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČ 00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 – uvedeného ve výroku
I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ruší úkon zadavatele ze dne 13.6.2012 spočívající v posouzení nabídek a všechny následné úkony, včetně rozhodnutí
o vyloučení navrhovatele – AUROTON COMPUTER,spol.s r.o., IČ 43871437, se sídlem Prosecká 63/95, 190 00 Praha 9 – z účasti v zadávacím řízení ze dne 18.6.2012, učiněné zadavatelem v zadávacím řízení „Dodávky LAN switchů a zajištění záručního servisu pro resort justice“. 

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách se zadavateli – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČ 00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 – ukládá: 

  uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých). 

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I.  Průběh zadávacího řízení 

1.  Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČ 00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, zastoupený JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D., ministrem (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v Informačním systému veřejných zakázek dne 27.3.2012, pod ev. č. 7202011010897, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6.4.2012 pod ev. č. 2012/S 68-112027 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka LAN switchů a zajištění záručního servisu pro resort justice“ (dále jen „veřejná zakázka“).   

2.  Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel v bodě II.1.5) oznámení o zakázce jako „dodávky LAN switchů (přepínačů) pro zadavatele a jeho organizační složky dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, a to v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací … Přesné parametry LAN switchů, včetně dalších požadavků na dodávku, jsou stanoveny v technické specifikaci viz Přílohy č. 2a-d ZD. … Výsledkem veřejné zakázky bude podepsání rámcové smlouvy na dobu 2 let s jedním vítězným uchazečem.“ Zadavatel v bodu II.2.1) oznámení
o zakázce stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 30 000 000,- Kč bez DPH. 

3.  Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v bodu IV.2.1) oznámení o zakázce uvedl nejnižší nabídkovou cenu. 

4.  Zadavatel v bodě 2.2 zadávací dokumentace určil předpokládaný rozsah veřejné zakázky, a to tak, že celkový objem plnění bude činit 200 kusů LAN switchů v každém roce, přičemž zadavatel dále rozdělil předmět plnění veřejné zakázky do čtyř skupin vždy po 50 kusech LAN switchů, a to podle zadavatelem vyžadovaných požadavků na technickou specifikaci. 

5.  Technickou specifikaci (minimální požadavky na konfiguraci) LAN switchů vymezil zadavatel podrobně v přílohách č. 2a – 2d zadávací dokumentace. 

6.  Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel celkem čtyři nabídky uchazečů. Z protokolu o posouzení kvalifikace – 1. část, ze dne 24.5.2012 vyplývá, že dva z uchazečů o veřejnou zakázku – System Servis s.r.o., IČ 25356496, se sídlem Ostrožná 246/23, 746 01 Opava, a Com-Sys TRADE spol.s r.o., IČ 16188781, se sídlem Jagellonská 19, 130 00 Praha 3 – nesplnili jeden ze základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona a to tím, že výše uvedení uchazeči nedoložili spolu s nabídkami výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob. Zadavatel využil jeho práva a na základě ustanovení § 59 odst. 4 zákona vyzval dne 8.6.2012 výše uvedené uchazeče k doplnění výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob. Vyzvaní uchazeči chybějící základní kvalifikační předpoklad ve lhůtě stanovené zadavatelem doplnili.  

7.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.6.2012 a z Protokolu o jednání hodnotící komise z téhož dne vyplývá, že hodnotící komise doporučila vyloučit uchazeče AUROTON COMPUTER,spol.s r.o., IČ 43871437, se sídlem Prosecká 63/95, 190 00 Praha 9, za niž jedná Ing. Přemysl Ondra, jednatel (dále jen „navrhovatel“), neboť navrhovatelem předložené vzorky aktivních prvků „nesplňují požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Ani nabízené modely aktivních prvků uvedené v nabídce … neodpovídají technické specifikaci stanovené v zadávací dokumentaci.“ Zadavatel se ztotožnil se závěrem hodnotící komise a dne 18.6.2012 rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. V odůvodnění rozhodnutí zadavatel uvedl, že navrhovatel neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. e) zákona, a to z důvodu, že navrhovatel předložil zadavateli vzorky aktivních prvků, které nesplňují požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, konkrétně: 

·  U aktivního prvku typu A nebyl dodán stohovací modul včetně speciálního propojovacího kabelu. 

·  Nedostatečný počet modulů pro osazení SFP modulů (1 kus místo požadovaných 4 kusů). 

·  Nedostatečný počet SFP modulů (2 kusy místo požadovaných 4 kusů). 

·  Pro plné osazení aktivního prvku v režimu PoE není u aktivního prvku typu C dodán dostatečně dimenzovaný zdroj napájení. 

Zadavatel v odůvodnění dále uvedl, že navrhovatel v nabídce rovněž deklaruje technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky, které však nesplňují technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, neboť: 

·  U všech nabízených modelů není splněn požadavek na minimální velikost routovací tabulky (pouze 1000 / požadováno 6000 u typu A, 2000 u typů B, C, D). 

·  U aktivního prvku typu C (48 s PoE) nabízený typ nesplňuje požadavek minimální přepínací kapacity (pouze 136 Gb/s, požadováno 160Gb/s.). 

·  U switche typu C (48 s PoE) není splněn požadavek PoE současně na všech portech. (Nabízená konfigurace je schopna napájet pouze polovinu portů). 

8.  Rozhodnutím ze dne 18.6.2012 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky společnosti System Servis s.r.o., IČ 25356496, se sídlem Ostrožná 246/23, 746 01 Opava, za niž jedná
Ing. Eduard Svoboda, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“). 

9.  Dne 2.7.2012 podal navrhovatel proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení námitky. Rozhodnutím ze dne 12.7.2012, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, zadavatel podaným námitkám nevyhověl. 

10.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh ze dne 20.7.2012 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 

II.  Obsah návrhu 

11.  V návrhu navrhovatel uvádí, že je přesvědčen, že vzorky aktivních prvků, které předložil zadavateli, splňovaly technické kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci. Tento závěr navrhovatel podrobně zdůvodňuje popisem technické specifikace jednotlivých aktivních prvků. 

12.  Navrhovatel dále uvádí, že rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení popírá zásadu rovného zacházení podle ustanovení § 6 zákona, neboť
„Z protokolu o posouzení kvalifikace týkající se předmětné veřejné zakázky … navrhovatel zjistil, že ostatní účastníci veřejné zakázky, a to obchodní společnost System Servis, s.r.o. a obchodní společnost Com-Sys Trade spol. s r.o. nedoložili doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona o veřejných zakázkách, konkrétně výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob a tedy, že neprokázali splnění kvalifikačního předpokladu a za těchto okolností mělo dojít k jejich vyloučení z účasti
na veřejné zakázce. Ve vztahu k obchodní společnosti System servis, s.r.o. a obchodní společnosti Com-Sys Trade spol. s r.o. však zadavatel využil svého práva dle § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách a dodatečně oba shora uvedené uchazeče vyzval k doložení dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů. Jiný postup potom zadavatel zvolil vůči navrhovateli, v jehož případě bylo konstatováno nesplnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona o veřejných zakázkách. V tomto případě zadavatel nevyužil svého práva dle § 59 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách a navrhovatele nevyzval, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.“   

13.  Navrhovatel má tudíž za to, že zadavatel využívá ustanovení § 59 odst. 4 zákona selektivním a účelovým způsobem, a porušuje tak zásadu rovného zacházení. 

14.  Na základě výše uvedených argumentů navrhovatel ve svém návrhu Úřadu navrhuje zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. 

III.  Průběh správního řízení 

15.  Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 23.7.2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen téhož dne. 

16.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: 

o  zadavatel, 

o  navrhovatel, a  

o  vybraný uchazeč. 

17.  Zadavatel zaslal své stanovisko k návrhu dne 1.8.2012, které Úřad obdržel dne 2.8.2012. Zadavatel uvádí, že jeho rozhodnutím o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení nedošlo k porušení zásad stanovených v § 6 zákona. Zadavatel zastává názor, že výzva
k předložení dalších dokladů nutných k prokázání kvalifikace náleží plně do kompetence zadavatele. Jinými slovy, zadavatel je přesvědčen, že skutečnost, zda bude uchazeč vyzván k dodatečnému prokázání kvalifikace, či nikoliv, záleží na úvaze zadavatele, přičemž zadavatel není k tomuto zákonem nijak povinován.   

18.  Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel nebyl vyzván k předložení vzorků LAN switchů, neboť „bylo zřejmé, že navrhovatel ve své nabídce deklaroval technické parametry nabízeného předmětu plnění veřejné zakázky, které nesplňují technické požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách. I kdyby byl navrhovatel vyzván k doložení dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů, konkrétně tedy vzorků aktivních prvků, jež by splňovaly požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, nebylo by možné v případě jejich doložení posoudit nabídku uchazeče jako nejvhodnější.“   

19.  Zadavatel rovněž tvrdí, že i pokud by si od navrhovatele vyžádal předložení vzorků, které by splňovaly technické požadavky stanovené zadávací dokumentací, nemohl by přesto navrhovatel v zadávacím řízení zvítězit, a to z důvodu, že „ZVZ umožňuje dodatečně doplňovat pouze doklady či informace prokazující splnění kvalifikace. ZVZ již však nepřipouští po podání nabídky doplňovat či měnit její obsah. … V žádném případě však není možné, aby uchazeč v rámci tohoto dožádání měnil skutečnosti deklarované v podané nabídce. Z tohoto důvodu nemohla být nabídka navrhovatele vybrána jako nejvhodnější. Jiným způsobem než změnou své nabídky by totiž uchazeč nemohl splnit technické požadavky na dodávaný předmět plnění uvedené v zadávacích podmínkách.“ 

20.  Zadavatel je přesvědčen, že v zadávacím řízení postupoval v souladu se zásadami stanovenými v ustanovení § 6 zákona. Zadavatel se domnívá, že pokud by ze zadávacího řízení navrhovatele nevyloučil, dopustil by se diskriminačního jednání vůči ostatním uchazečům, kteří, podle zadavatele, nabídli předmět plnění v souladu se zadávací dokumentací. 

21.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S434/2012/VZ-13902/2012/513/PPo dne 2.8.2012. Současně Úřad usnesením pod č. j. ÚOHS-S434/2012/VZ-13909/2012/513/PPo ze dne 2.8.2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádný z účastníků se v Úřadem stanovených lhůtách nevyjádřil. 

22.  Rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S434/2012/VZ-15230/2012/513/PPo ze dne 14.8.2012 Úřad z moci úřední zakázal zadavateli uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.   

23.  Dne 9.10.2012 umožnil Úřad navrhovateli po předchozí žádosti nahlédnutí do příslušného správního spisu.

IV.  Závěry Úřadu 

24.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při posouzení nabídek z hlediska prokázání splnění kvalifikace uchazečů, nepostupoval v souladu se zásadou rovného zacházení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

V.  K vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení 

25.  Podle ustanovení § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.   

26.  V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. e) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky
na dodávky požadovat vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání.

27.  Na základě ustanovení § 59 odst. 1 zákona veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s tímto zákonem.

28.  Ustanovení § 59 odst. 4 zákona uvádí, že veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.

29.  Úřad v obecné rovině nejprve konstatuje, že ustanovení § 6 zákona zakotvuje základní obecné zásady zadávacího řízení. Tyto zásady musí být zadavatelem bezpodmínečně dodržovány v celém průběhu zadávacího řízení. Jde o klíčové postuláty zadávacího řízení, které tvoří výkladový rámec pro posouzení zákonnosti jednání zadavatele ve vztahu k určitému ustanovení zákona.   

30.  Ustanovení § 59 odst. 4 zákona představuje nástroj pro objasnění či doplnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení. Zadavateli je tak na základě tohoto ustanovení zákona svěřeno právo, aby v případě, že dokumenty prokazující kvalifikaci některého z dodavatelů vykazují znaky nejasnosti či neúplnosti, vyzval takového dodavatele, aby tyto nejasnosti vysvětlil, či případně chybějící dokumenty doplnil. Smysl ustanovení § 59 odst. 4 zákona lze přitom spatřovat v jednom z hlavních cílů zákona, kterým je snaha o efektivní alokaci veřejných prostředků. Za situace, kdy by musel zadavatel dodavatele, jenž, byť i například nedopatřením, opomněl předložit některý z dokladů prokazujících kvalifikaci bez dalšího vyloučit, mohlo by to být ve výsledku ke škodě samotnému zadavateli. Zadavatel by se tak tímto postupem eventuálně mohl připravit o nabídku, která by jinak nejlépe vyhovovala jeho hodnotícím kritériím. 

31.  Úřad zdůrazňuje, že aplikace či neaplikace § 59 odst. 4 zákona náleží plně do kompetence zadavatele. Pouze na uvážení zadavatele záleží, zda dodavatele, který nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, vyzve k jejímu doplnění či objasnění, nebo jej ze zadávacího řízení rovnou vyloučí. Je však třeba současně konstatovat, že zadavatel nesmí aplikovat § 59 odst. 4 zákona zcela libovolně, neboť je při svém uvážení limitován ustanovením § 6 zákona. Uvedené znamená, že zadavatel je povinen si počínat tak, aby při postupu podle § 59 odst. 4 zákona nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Pokud tedy zadavatel u určitého dodavatele, jehož doklady prokazující splnění kvalifikace vykazují vady, které lze zhojit postupem podle § 59 odst. 4 zákona, této možnosti využije a požádá tohoto dodavatele o vysvětlení či doplnění dokladů, musí stejným způsobem postupovat ve vztahu ke všem ostatním dodavatelům v obdobném postavení bez rozdílu. Obdobně, pokud u určitého dodavatele tohoto institutu nevyužije, nemůže jej aplikovat ani u ostatních dodavatelů. Takovým postupem je zajištěno dodržení zásady rovného zacházení.

32.  Obdobným postavením uchazeče se v daném případě rozumí stav, kdy není ze strany uchazeče splnění určitého kvalifikačního předpokladu prokázáno způsobem požadovaným zadavatelem v zadávacích podmínkách. V tomto smyslu není rozhodující, jakým způsobem, z jakého důvodu či v jaké míře splnění kvalifikačního předpokladu navrhovatel neprokázal. Pokud se zadavatel rozhodne institutu podle § 59 odst. 4 zákona použít, musí jej v takovém případě aplikovat na všechny případy neprokázání splnění kvalifikace ze strany všech uchazečů. V těchto případech není možné ze strany zadavatele přistupovat k vzájemnému porovnávání a posuzování míry neprokázání splnění kvalifikace ze strany uchazečů a z tohoto porovnávání poté u konkrétního uchazeče činit závěry o možnosti či nemožnosti požadovat další doklady k prokázání splnění kvalifikace. Obecně řečeno, pokud je zadavatelem některému uchazeči dána možnost doplnění či vysvětlení své nabídky, musí být taková možnost dána všem uchazečům.

33.  Uvedený výklad je podle názoru Úřadu podpořen i skutečností, že zákonem č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bylo ustanovení § 59 odst. 4 zákona změněno v tom smyslu, že dovětek „s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec“ byl z textu vypuštěn.

34.  V šetřeném zadávacím řízení byli vybraný uchazeč a uchazeč Com-Sys TRADE spol.s r.o.,
IČ 16188781, se sídlem Jagellonská 19, 130 00 Praha 3 (dále jen „ Com-Sys TRADE
spol.s r.o.“) zadavatelem dne 8.6.2012 vyzváni k doplnění dokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona (základní kvalifikační předpoklad) (viz bod 6 odůvodnění tohoto rozhodnutí).  

35.  Navrhovatel byl vyloučen z účasti v zadávacím řízení, aniž byl institut podle § 59 odst. 4 zákona vůči němu zadavatelem aplikován, neboť podle zadavatele neprokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona, když předložil vzorky aktivních prvků, které, podle názoru zadavatele, nevyhovovaly zadávacím podmínkám.

36.  Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel postupoval v rozporu s § 59
odst. 1 a odst. 4 zákona, v návaznosti na § 6 zákona tím, že při posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikace u vybraného uchazeče, Com-Sys TRADE spol.s r.o., a u navrhovatele, nepostupoval v souladu se zásadou rovného zacházení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

37.  S tvrzením zadavatele, že i za situace, kdyby navrhovatele vyzval k doplnění dokladů prokazujících technické kvalifikační předpoklady, nebyla by nabídka navrhovatele vybrána jako nejvhodnější, se Úřad vyrovnává následujícím způsobem. Jak bylo řečeno již výše (viz body 31 a 32 odůvodnění tohoto rozhodnutí), jestliže se zadavatel rozhodne použít ustanovení § 59 odst. 4 zákona, pak jej musí aplikovat na všechny uchazeče bez rozdílu. Není tedy rozhodující, zda by i přes výzvu k doplnění kvalifikace byl navrhovatel případně opět z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud zadavatel usoudil, že navrhovatel kvalifikační předpoklady vymezené v zadávací dokumentaci nesplňuje, měl jej přesto vyzvat k doplnění (jak to ostatně učinil u vybraného uchazeče a uchazeče Com-Sys TRADE spol.s r.o.) a teprve po doplnění kvalifikace a posouzení tohoto doplnění mohl navrhovatele případně z účasti v zadávacím řízení vyloučit. Tím, že zadavatel postupoval rozdílně u navrhovatele
a u vybraného uchazeče a uchazeče Com-Sys TRADE spol.s r.o., porušil zásadu rovného zacházení podle § 6 zákona. 

38.  Tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel u navrhovatele postupoval podle § 59 odst. 4 zákona, nemusel být navrhovatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení a na základě provedeného hodnocení mohla být jeho nabídka následně vybrána i jako nabídka nejvhodnější. 

VI.  Uložení nápravného opatření 

39.  Podle § 118 odst. 1 zákona, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

40.  Při rozhodování podle § 118 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Zadavatel závažně pochybil až při posouzení nabídek, a není tedy nutné rušit zadávací řízení. Nápravu lze sjednat tím, že bude zrušeno posouzení nabídek zadavatelem a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení. 

41.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, tedy zrušil posouzení nabídek provedené zadavatelem dne 13.6.2012 a všechny následné kroky zadavatele učiněné v zadávacím řízení, včetně rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 18.6.2012. Zadávací řízení se tak vrací opět do fáze posouzení nabídek, ve které bude zadavatel posuzovat prokázání splnění kvalifikačních předpokladů u všech uchazečů, kteří podali nabídku. Následně bude zadavatelem nově provedeno hodnocení nabídek.

42.  Úřad k uvedenému doplňuje, že i při nově provedeném posouzení prokázání splnění kvalifikace může zadavatel za současného dodržení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6 zákona postupovat podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona a požadovat po všech dodavatelích, aby písemně objasnili předložené informace či doklady nebo předložili další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

VII.  K uložení úhrady nákladů řízení 

43.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady správního řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí předpis, vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

44.  Vzhledem k tomu, že úkon zadavatele byl tímto rozhodnutím zrušen, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000434.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová 

místopředsedkyně

Obdrží

1.  Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

2.  AUROTON COMPUTER,spol.s r.o., Prosecká 63/95, 190 00 Praha 9 

3.  System Servis s.r.o., Ostrožná 246/23, 746 01 Opava

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz