číslo jednací: 26925/2020/820/LPě
spisová značka: S0391/2019/KD

Instance I.
Věc Vertikální dohoda v oblasti prodeje zahradní techniky
Účastníci
  1. V-GARDEN s.r.o.
Typ správního řízení Vertikální dohody
Výrok § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 5. 5. 2021
Související rozhodnutí 26925/2020/820/LPě
08767/2021/164/MHf
Dokumenty file icon 2019_S0391.pdf 675 KB

 

 

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0391/2019/KD

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-26925/2020/820/LPě

 

Brno 1. září 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0391/2019/KD zahájeném dne 29. 10. 2019 z moci úřední dle § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 285/2018 Sb., ve spojení s § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 176/2018 Sb., a dle § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost

V-GARDEN s.r.o., se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27481778, zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 11. 2019 JUDr. Ervínem Perthenem, MBA, jednatelem, advokátem advokátní kanceláře PPS advokáti s.r.o., se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové,

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

                                                            

ROZHODNUTÍ:

I.

Účastník řízení, společnost V-GARDEN s.r.o., se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27481778, tím, že

v období od 24. 8. 2017 do 25. 9. 2019 vyzýval své odběratele zejména prostřednictvím e-mailové komunikace k navýšení cen účastníkem řízení dodávané zahradní techniky a zahradního vybavení pro prodej konečným spotřebitelům na úroveň jím stanovených minimálních maloobchodních cen, přičemž na tyto výzvy odběratelé účastníka řízení v uvedeném období přistupovali, tudíž

uzavíral a plnil se svými odběrateli zakázané dohody o přímém určení cen pro další prodej, jejichž cílem bylo narušení hospodářské soutěže a k jejímuž skutečnému narušení došlo na relevantních trzích zahradní techniky a zahradního vybavení na území České republiky,

čímž porušil v období od 24. 8. 2017 do 25. 9. 2019 zákaz stanovený v § 3 odst. 1 ve spojení s odst. 2 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

a tím se v uvedeném období dopustil přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů se účastníku řízení,společnosti V-GARDEN s.r.o., se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27481778, plnění dohod popsaných ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

III.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů se účastníku řízení, společnosti V-GARDEN s.r.o., se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27481778, za přestupek dle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona popsaný ve výroku I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta v celkové výši

7 687 000(slovy: sedm milionů šest set osmdesát sedm tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV.

V souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů se účastníku řízení, společnosti V-GARDEN s.r.o., se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27481778, ukládá opatření k nápravě, a to písemně informovat všechny své odběratele o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Pro splnění opatření k nápravě stanoví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže účastníku řízení, společnosti V-GARDEN s.r.o., se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27481778, lhůtu 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Splnění opatření k nápravě účastník řízení doloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 14 dnů od uplynutí lhůty pro jeho splnění předložením

  • kopie textu písemné informace o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí a
  • seznamu všech vyrozuměných odběratelů s uvedením následujících údajů: jména a příjmení u osob fyzických, resp. obchodní firmy u osob právnických, jejich identifikačního čísla a data, kdy účastník řízení daného odběratele informoval o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

V.

Dle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 54/2020 Sb., v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů se účastníku řízení, společnosti V-GARDEN s.r.o., se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27481778, ukládá povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou

3 500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.     Zahájení a dosavadní průběh správního řízení

1.    Dne 29. 10. 2019 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) se společností V-GARDEN s.r.o., se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27481778 (dále též „účastník řízení“ nebo „V-GARDEN“) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0391/2019/KD pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) – dále též „správní řízení“, jemuž předcházelo šetření na místě konané dne 25. 9. 2019 v obchodních prostorách společnosti V-GARDEN na adrese jejího sídla[1]. Možné porušení zákona spatřoval Úřad v uzavírání a plnění zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen zboží pro další prodej sjednávaných mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli od roku 2015, přičemž zbožím tvořícím předmět uvedených dohod byla zahradní technika, elektrické nářadí a zahradní nábytek. Cílem nebo výsledkem uvedeného jednání účastníka řízení mohlo být narušení hospodářské soutěže v oblasti uvedeného zboží.[2]

2.    Úřad přistoupil k zahájení správního řízení z moci úřední po předběžném šetření, které inicioval na základě informací získaných v rámci výkonu své dozorové pravomoci.[3] Důvodnou indicií pro zahájení správního řízení ve věci možného porušení zákona byla skutečnost, že účastník řízení se svými odběrateli sjednával pro další prodej jím dodávaného zboží dohody, jejichž cílem mělo být dosažení dodržování účastníkem řízení stanovených cen pro další prodej tohoto zboží odběrateli.

3.    Úřad v rámci předběžného šetření či následně vedeného správního řízení shromáždil podklady a informace od účastníka řízení, jeho odběratelů a konkurentů. Spisová dokumentace správního řízení tak obsahuje informace dokládající podmínky stanovené společností V-GARDEN pro další prodej jí dodávaného zboží, hospodářské výkony účastníka řízení, informace vztahující se k vymezení relevantních trhů a tržních podílů účastníka řízení, jakož i podklady prokazující namítané jednání.

4.    Dne 28. 5. 2020 sdělil Úřad společnosti V-GARDEN výhrady shrnující základní skutkové okolnosti šetřeného případu, jejich právní hodnocení a odkazy na hlavní důkazy o nich, obsažené ve spise správního řízení, včetně informace o výši pokuty, kterou hodlá uložit (dále též „Sdělení výhrad“). Účastníku řízení bylo po jejich vydání umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování (k vyjádření účastníka řízení – viz část VI. tohoto rozhodnutí).

II.   Charakteristika účastníka správního řízení

5.    Společnost V-GARDEN je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 21580, a to dne 6. 9. 2005. Jejími jednateli a společníky jsou Lukáš Matouš, DiS., a Josef Matouš, kteří se na jejím základním kapitálu podílí shodně z 50 %. Společnost V-GARDEN je dále 100% společníkem společnosti CREDIT SHOP s.r.o., se sídlem Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27553302 (dále též „CREDIT SHOP“), jejímiž jednateli jsou shodné osoby jako v případě účastníka řízení. Obě uvedené společnosti vzájemně personálně a majetkově propojené Úřad dále označuje termínem „skupina V-GARDEN“.

6.    Účastník řízení je obchodní a výrobní společností zaměřenou na distribuční a velkoobchodní prodej zejména zahradní techniky a zahradního nábytku (dále též „dotčené zboží“) na území České republiky (dále též „ČR“). Na maloobchodní úrovni prodává dotčené zboží ze skupiny V-GARDEN společnost CREDIT SHOP. Společnost V-GARDEN se dále zabývá maloobchodním a velkoobchodním prodejem náhradních dílů a provádí záruční i pozáruční servis.

III. Zjištěné skutečnosti a důkazy

III.1  Obchodní podmínky společnosti V-GARDEN

7.    Účastník řízení sám neuzavírá se svými odběrateli žádné typové kupní či obchodní smlouvy (výjimku ojediněle představovala smlouva/obchodní podmínky předložené účastníku řízení jeho velkým odběratelem). Společnost V-GARDEN distribuuje dotčené zboží svým odběratelům na základě jednotlivých objednávek přes interní objednávkový systém B2B[4], který se řídí obchodními podmínkami vydávanými společností V-GARDEN a dále platnými ceníky vydávanými pro jednotlivé roky. Společnost V-GARDEN působí pouze na území ČR a při dalším prodeji dotčeného zboží určuje svou obchodní politiku samostatně.[5]

8.    Dotčené zboží nakupovali odběratelé společnosti V-GARDEN do svého vlastnictví, nesli tak finanční a obchodní rizika spojená s nákupem a dalším prodejem zboží; z hlediska soutěžního práva nyní posuzované jednání účastníka řízení spadá do působnosti soutěžněprávních předpisů.[6]

III.2  Dodržování doporučených cen

III.2.1 Informace z předběžného šetření

9.    Dle prvotně získaných informací měla společnost V-GARDEN při dalším prodeji dotčeného zboží vynucovat po svých odběratelích dodržování jí doporučených maloobchodních cen (dále též „MOC“). Z informací dále vyplynulo, že účastník řízení měl po několika výstrahách uplatňovat sankce za nedodržení doporučených MOC dotčeného zboží, a to blokováním jeho dodávek. Úřadem oslovený odběratel dále uvedl, že občas prodával dotčené zboží pod MOC stanovenou společností V-GARDEN (aby dotčené zboží vůbec prodal), přičemž byl většinou telefonicky na dodržování doporučených MOC ze strany účastníka řízení upozorněn. Takový postup společnosti V-GARDEN, který mu neumožňoval prodej dotčeného zboží za cenu, kterou si stanoví sám, pokládal za omezující a po opakovaném upozorňování ze strany účastníka řízení se rozhodl s ním spolupráci ukončit.[7]

10.    Uvedené tvrzení Úřad nejprve ověřoval prostřednictvím veřejně dostupných informací, zejména s využitím internetového srovnávače cen (www.heureka.cz, dále též „heuréka“). Z následného dlouhodobého porovnání MOC některých produktů dotčeného zboží nabízených ve vybraných internetových obchodech na území ČR byla identifikována značná sladěnost prodejních cen.[8]

III.2.2 Informace zajištěné při šetření na místě

11.    Úřad zajistil komunikaci účastníka řízení s jeho odběrateli týkající se stanovování cen pro další prodej. Z ní vyplynulo, že účastník řízení prováděl kontrolu dodržování doporučených MOC dotčeného zboží nabízeného na internetu a pokud některý z odběratelů nabízel dané výrobky pod touto doporučenou cenou, byl na tuto skutečnost upozorněn a požádán o nápravu. Pokud nebyla náprava zjednána, docházelo k zastavení dodávek zboží.

12.    Z převzatých dokumentů je patrné, že na špatně nastavené ceny účastník řízení mj. upozorňoval zasíláním e-mailů, ve kterých bylo uvedeno, jaká je doporučená katalogová cena určitého výrobku. Např. lze uvést e-mail ze dne 16. 4. 2019, ve kterém obchodní zástupce účastníka řízení jednomu z odběratelů píše: doporučená katalogová cena Weibang WB 536 SKVPRO 19 990,- Kč s DPH, na nějž dostává odpověď: vše opraveno, na heuréce bude cca do 2 hodin.[9] Obdobné e-maily s upozorněním na doporučenou prodejní cenu, na jejíž hodnotu byla odběrateli většinou následně zvýšena, se nejčastěji týkaly sortimentu sekaček[10]; zastoupeny však byly dále např. i provzdušňovače[11], sněhové frézy[12] či sauny[13].

13.    Po upozornění obchodního zástupce společnosti V-GARDEN na správnou výši MOC někteří odběratelé sami poukazovali na další subjekty, které cenu nedodržovaly, čímž odůvodňovali svoji reakci na stanovení nižší prodejní ceny. Z převzatých dokumentů také vyplynulo, že někteří z těchto odběratelů často využívali robotů/automatů, jež automaticky dorovnávaly cenu na nejnižší cenu stanovenou na heuréce. Např. e-mail ze dne 6. 3. 2019, ve kterém jeden z odběratelů odpovídá obchodnímu zástupci: mám nastavený automat, přičemž upozorňuje na jiného odběratele a doplňuje: jakmile upraví, s dalším reportem heuréky bude nastaveno; nyní dočasně přepočítám ručně.[14] Na e-shop tohoto odběratele si dříve v e-mailu ze dne 19. 9. 2018 stěžoval jiný odběratel a obchodnímu zástupci oznámil: na heuréce mají srovnané ceny z důvodu, že se kontroluje, na zboží [cenový srovnávač zbozi.cz – pozn. Úřadu] používají jiné skripty, kde podráží ceny; navíc disponují programem, který dorovnává ceny tam, kde je podražená cena – tento program vlastníme taky a po dohodě jsme ho vypnuli; [uveden konkrétní název e-shopu – pozn. Úřadu] ho stále používá.[15]Další z odběratelů uvádí, že na jednom webu je robot a cenu jen dorovnává, a zároveň odkazuje na další odběratele, kteří nemají správnou cenu.[16] Na toto upozornění dostává odběratel od obchodního zástupce odpověď: děkujeme za zprávu, ostatní, které uvádíte, jsme již také kontaktovali.[17]

14.    V e-mailu ze dne 4. 5. 2019 se odběratel obchodního zástupce dotázal, zda se nějak řeší neustálé podrážení cen jedním z odběratelů, neboť mu není schopen nijak konkurovat, a píše: o víkendech a i v pracovních dnech používají 2 feedy zboží, jeden pro heuréku, kde mají ceny většinou srovnané (ale často se najde pár produktů, které jsou podraženy), a na zboží [cenový srovnávač zbozi.cz – pozn. Úřadu] pravidelně sleva 3 %. Dále mají script na podrážení cen, pokud někdo vystrčí cenu, jdou okamžitě pod něj. Tato situace se už delší dobu nemění, investujeme nemalé peníze do reklamy, a když jsme měli podražené ceny my, tak nám byly zastaveny dodávky zboží.[18]

15.    K dodržování MOC na internetu se vztahuje i e-mail ze dne 9. 4. 2018 adresovaný obchodnímu zástupci účastníka řízení, ve kterém jeden z odběratelů uvádí: Opět se na Vás obracím s dodržováním cen na internetu. Přiznám se, že už Vám nevěřím skutečnost, že společnosti, které na internetu ceny nedodržují, nedostávají zboží. Kde tedy firmy na printscreenu níže berou zboží, které nelze nakoupit jinde než v Čechách? Nebo mi chcete říct, že jsou u Vás zastavení a neustále doprodávají zásoby? Upřímně tomu nevěřím… Budu vděčný za vyjádření Vás nebo vedení společnosti k této situaci, popřípadě svolení k podobnému způsobu „dodržování cen”, jaké jsou tolerovány u společností níže.[19]

16.    Zastavení dodávek dotčeného zboží pro nedodržení stanovených MOC dokládá také např. e-mail ze dne 4. 4. 2019, ve kterém obchodní zástupce uvádí: pro Vaši informaci, máme zde tištěnou dokumentaci daných prodejců, kteří podráží ceny včetně dat, ze kterého dne to je. Nicméně řeší se to denně dokola. Už jsme i několika prodejcům zastavili expedici, jiné řešení už opravdu není.[20] Obdobně obchodní zástupce v e-mailu ze dne 24. 5. 2019 potvrdil nedodání žádného zboží jednomu odběrateli z důvodu nedodržování MOC, na něž upozornil další odběratel v rámci komunikace s obchodním zástupcem týkající se nápravy MOC.[21] Daný postup účastníka řízení plyne např. i z dřívějšího e-mailu ze dne 8. 4. 2019, ve kterém děkuje odběrateli za informace o MOC dotčeného zboží jiných odběratelů s tím, že veškeří prodejci, kteří mají roboty na dorovnání cen, pochopili, že je mají mít stále vypnuté, aby se všichni nedostali do cenové spirály. Obchodní zástupce také doplnil, že se snaží donutit prodejce, kteří od společnosti V-GARDEN ani neodebírají, aby odstranili dotčené zboží inzerované pod stanovenou MOC ze své nabídky.[22]

III.2.3 Informace získané dalším šetřením

17.    Úřad získané informace následně ověřoval oslovením 32 odběratelů účastníka řízení.[23] Někteří z takto oslovených odběratelů potvrdili, že společnost V-GARDEN vymáhala dodržování minimálních MOC dotčeného zboží, které stanovovala každoročně v jí vydávaných cenících či které byly posílány i v XML feedech[24], příp. byly obsaženy v produktovém katalogu výrobce nebo dovozce.

18.    Jeden z odběratelů např. uvedl, že pokud obchodník MOC dotčeného zboží nedodrží, je účastníkem řízení kontaktován se žádostí o nápravu. K úpravě cen měl být vyzýván pravděpodobně od začátku spolupráce, přesné datum však nedoložil. Namítané jednání považoval za omezení, neboť mu hrozilo zastavení dodávek; nepamatoval si však, zda byly sankce někdy uplatněny.[25] O doporučení účastníka řízení respektovat jím stanovené MOC ihned od počátku spolupráce se zmínil i další odběratel s tím, že se snažil tyto ceny akceptovat (opět bez určení konkrétního data).[26]

19.    Dle dalšího odběratele společnost V-GARDEN požadovala dodržování doporučených MOC, a to převážně při vzájemných návštěvách. Tento odběratel také uvedl, že prodej dotčeného zboží za stanovené doporučené MOC je i v jeho zájmu, a proto účastník řízení neměl důvod k cenové kontrole a tudíž k uplatnění případných sankcí.[27] Taktéž další odběratel nepovažoval pokyny týkající se prodeje za stanovené MOC za omezující, neboť důvodem jejich akceptace bylo zachování ziskovosti při prodeji dotčeného zboží (poskytoval také služby sestavení, montáže a předprodejního servisu zboží apod.).[28] Obdobně k tomu přistupovali i další odběratelé, kteří se řídili doporučenými cenami právě z důvodu zachování samotného smyslu obchodu (dosažení zisku).[29] V jedné z odpovědí odběratel uvádí, že účastník řízení zastával politiku jednotných cen na cenových srovnávačích, a pokud nastala z jeho strany nějaká technická chyba snižující MOC (a tato se projevila i na cenových srovnávačích), byl telefonicky kontaktován obchodním zástupcem ohledně špatně nastavené ceny; cenu následně opravil, aby neprodával s možnou ztrátou.[30]

III.3  Začátek protisoutěžního jednání

20.    Dle zjištění Úřadu mohlo k omezování prodejních cen dotčeného zboží docházet už od začátku spolupráce s jednotlivými odběrateli; žádný z oslovených odběratelů však nebyl schopen konkretizovat přesné datum. Přistoupení odběratelů na žádosti o dodržování doporučených MOC předkládané účastníkem řízení však plynou z podkladů a informací zjištěných Úřadem zejména při šetření na místě. 

21.    První zmínka týkající se ovlivňování cenové politiky odběratelů účastníka řízení při dalším prodeji zboží se datuje již rokem 2015, kdy obchodní zástupce společnosti V-GARDEN e-mailem s předmětem: korekce prodejních cen u některých výrobků žádá odběratele (obchodní přátele účastnící se obchodního semináře) o úpravu internetových cen u vyjmenovaných výrobků značky VeGA a výrobků z kategorie zahradního nábytku, ke které došlo téhož dne, tj. 16. 2. 2015.[31] Stanovování doporučených cen nepřímo potvrzuje také e-mail ze dne 9. 6. 2017, ve kterém jeden z odběratelů oznamuje společnosti V-GARDEN, že přibyla další firma, která dokáže prodávat zboží na internetu pouze podrážením cen. Dále uvádí, že nerozumí, proč účastník řízení dodává zboží firmám, které mu nepřidají žádnou hodnotu prodejem na kamenném obchodě a pouze ubírají z jednoho internetového prodejního koše všem ostatním zavedeným kamenným prodejcům, kteří nastavenou cenovou politiku společnosti V-GARDEN dodržují.[32]

22.    Za konkrétní datum, od kterého lze najisto postavit, že odběratelé přistoupili na účastníkem řízení předkládané žádosti o navýšení MOC dotčeného zboží, a lze jej tedy stanovit jako počátek nyní posuzovaného jednání společnosti V-GARDEN, je 24. 8. 2017. V e-mailu tohoto data obchodní zástupce v reakci na svůj e-mail týkající se doporučené ceny sekačky zaslaný jednomu odběrateli dostává od něj odpověď: srovnáno.[33] Předmětem navýšení prodejní ceny bylo zboží spadající do segmentu zahradní technika. V segmentu zahradního nábytku došlo k akceptaci odběratele na žádost účastníka řízení o navýšení MOC prokazatelně dne 25. 10. 2017, kdy oslovený odběratel zvýšil prodejní cenu infrasauny na cenu požadovanou společností V-GARDEN.[34]

III.4  Shrnutí jednání společnosti V-GARDEN

23.    Ze získaných podkladů a informací vyplynulo, že účastník řízení při dalším prodeji dotčeného zboží usiloval o dodržování stanovených MOC (byť tyto ceny označoval jako doporučené), o jejichž výši své odběratele informoval prostřednictvím systému B2B či datového XML feedu či ji sděloval formou e-mailových zpráv (srov. odst. 12 a 17). Společnost V-GARDEN rovněž kontrolovala dodržování MOC dotčeného zboží nabízeného jejími odběrateli, a jestliže byly některé pod stanovenou prodejní MOC, vyzývala tyto odběratele k jejímu zvýšení (srov. odst. 9, 12 a 18). Pokud maloobchodní prodejce neupravil cenu na účastníkem řízení požadovanou úroveň, hrozilo mu nedodání dotčeného zboží, k čemuž v některých případech docházelo (srov. odst. 14–16 a 18). Tímto způsobem účastník řízení stanovil svým odběratelům pro další prodej dotčeného zboží konečným spotřebitelům minimální ceny (formálně označované jako doporučené MOC) a vynucoval jejich dodržování, čímž se tak doporučené ceny staly minimálními (fixními) prodejními cenami dotčeného zboží.

24.    Odběratelé účastníka řízení doporučené (minimální) MOC dotčeného zboží ve většině případů akceptovali dobrovolně, nebo po upozorněních zaslaných společností V-GARDEN či po uplatnění sankce ve formě nedodání zboží (srov. odst. 12, 13, 16, 18 a 19). Někteří odběratelé na žádost účastníka, tedy pro zajištění při dalším prodeji dotčeného zboží dodržování MOC stanovených účastníkem řízení, vypnuli automatické srovnávače cen (umožňující automatické snížení ceny dotčeného zboží na/pod úroveň konkurenčních nabídek) – srov. odst. 13 a 16. Přistoupení odběratelů na cenové návrhy účastníka řízení dále podporuje i Úřadem zjištěná vysoká sladěnost cen dotčeného zboží nabízeného v internetových obchodech odběratelů účastníka řízení (srov. odst. 10).

25.    Úřad má tedy za prokázané, že ze strany společnosti V-GARDEN docházelo k předkládání návrhů týkajících se dodržování minimálních MOC dotčeného zboží při jeho dalším prodeji a k jejich následné akceptaci a plnění ze strany odběratelů účastníka řízení. Za doložený počátek přistoupení odběratelů společnosti V-GARDEN na dodržování minimálních prodejních cen dotčeného zboží pokládá Úřad datum 24. 8. 2017, které považuje za počátek protisoutěžního jednání účastníka řízení (srov. odst. 22). Za ukončení protisoutěžního jednání pak Úřad považuje datum uskutečnění místního šetření, tedy 25. 9. 2019, kdy byl účastník řízení Úřadem informován o podstatě podezření; po tomto úkonu se účastník řízení zdržel jakékoli komunikace vztahující se k doporučeným cenám.

IV.   Vymezení relevantních trhů a stanovení tržních podílů společnosti V-GARDEN

26.    Z hlediska posouzení dané věci a podmínek řádného fungování hospodářské soutěže ve smyslu soutěžního práva je potřebné vymezit relevantní trh[35], na kterém působí účastník řízení a na kterém se projevují účinky jeho jednání. Relevantním trhem se rozumí trh zboží[36], které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh je tedy třeba vymezit především z hlediska věcného a geografického, přičemž jeho definice obvykle vychází z analýzy poptávkové a nabídkové substituce. Při vymezení relevantního trhu Úřad v tomto případě vyšel z výchozího produktu, jímž je společností V-GARDEN nabízené zboží, tj. zahradní technika a zahradní nábytek.

27.    Společnost V-GARDEN nabízí kompletní sortiment týkající se zahradní techniky a nábytku převážně výrobců značek VeGA, WEIBANG, ACTIVE, PUBERT, Zucchetti a Retigritti. Účastník řízení je zároveň i výhradním zástupcem těchto značek pro ČR.

IV.1  Definice relevantních trhů

28.    V rámci úvah o vymezení relevantních trhů přihlížel Úřad k podkladům a informacím získaným v nyní šetřené věci nejen od samotné společnosti V-GARDEN, ale také od jejích odběratelů a konkurentů. Úřad pro předběžné šetření rozdělil účastníkem řízení nabízené zboží do tří kategorií následovně: (i) zahradní technika[37], (ii) zahradní vybavení[38] a (iii) nářadí[39].

29.    Prvně se Úřad zabýval tím, zda je vhodné rozlišovat, kdo dané zboží využívá. Jeden z oslovených konkurentů rozdělil toto zboží na hobby, které cílí převážně na užití v domácím prostředí (tedy na zahradě), a na profesionální, jež je využíváno zejména podnikateli a jejich zaměstnanci ve stavebnictví, pro údržbu veřejné zeleně či dřevoobrábění.[40] Na tomto místě Úřad uvádí, že obdobnou otázku řešil i ve svém rozhodnutí[41] (zde je profesionální zboží označováno jako komunální technika), ze kterého vyplývá, že pro věcné vymezení relevantního trhu je třeba rozlišovat mezi zahradní a komunální technikou[42], neboť pro běžného spotřebitele, který nakupuje a využívá především zahradní, tedy hobby techniku, jež nabízí své uplatnění při občasné práci a údržbě na zahradách, chatách apod., je komunální technika výkonově zcela předimenzovaná a nákladově vyžaduje řádově vyšší investice. Jelikož nyní vedené šetření nepřineslo změnu v pohledu na zastupitelnost hobby a profesionálního zboží, bylo předmětem vymezení relevantního trhu dále pouze hobby zboží.

30.    Sám účastník řízení rozlišuje následující kategorie jím prodávaných produktů: drtiče, grily, houpačky, kultivátory, křovinořezy, pily, nábytek, plotostřihy, provzdušňovače, půdní vrtáky, robotické sekačky, infrasauny, sekačky, sety s vozíkem, skleníky, sněhové frézy, speciální stroje, tlakové myčky, travní traktory, vysavače, zahradní potřeby, zametače, štípače, čerpadla, náhradní díly, sedáky a ventilátory. Dle účastníka řízení každá z těchto kategorií slouží pro jiné potřeby konečných spotřebitelů. Z výše uvedeného také vyplývá, že účastník řízení nenabízí zboží, které lze zahrnout do kategorie nářadí (vzhledem k absenci podnikatelských aktivit účastníka řízení v tomto segmentu se Úřad touto kategorií a vymezením relevantního trhu v oblasti nářadí již dále nezabýval). Z celkového obratu zahraní techniky a vybavení dosahuje účastník řízení nejvyšších hodnot při prodeji […obchodní tajemství…] (v průmětu […obchodní tajemství…] za poslední čtyři roky) a […obchodní tajemství…] (v průměru […obchodní tajemství…] za poslední čtyři roky).[43] Účastník řízení dodává dotčené zboží jak do velkých internetových obchodů, tak do specializovaných prodejen se zahradní technikou či nábytkem, nikoli však do velkých hobby marketů.

31.    Taktéž jako účastník řízení i někteří odběratelé a konkurenti zastávali názor, že zboží uvedené v jednotlivých kategoriích není pro konečného spotřebitele vzájemně zastupitelné, neboť např. sekačka slouží k jinému účelu než např. provzdušňovač či jiné zboží z kategorie zahradní techniky nesloužící k úpravě trávníku.[44]

32.    Většina oslovených odběratelů i konkurentů však souhlasila s kategoriemi zboží výše definovanými Úřadem, avšak současně dodala, že zboží uvedené v jednotlivých kategoriích prodávané účastníkem řízení je vzájemně zastupitelné se zbožím jiných značek.[45] V oblasti zahradní techniky či zahradního vybavení je tedy nepřeberné množství zastupitelného zboží různých značek od různých dodavatelů ve stejné cenové, výkonové či technické úrovni.

33.    Z hlediska nabídkové strany je dle některých konkurentů zastupitelnost v rámci každé kategorie relativně snadná a je možné požadovaný produkt nahradit jiným produktem či pouze navýšit jeho výrobu, neboť materiály, technologie a strojní vybavení jsou do značné míry využitelné pro výrobu více produktů spadajících do dané kategorie.[46] Pro zastupitelnost na straně nabídky se vyjádřil i britský soutěžní úřad[47], který se ve svém rozhodnutí mj. zabýval i maloobchodním prodejem zahradních výrobků[48], a uvedl, že je nepravděpodobné, aby různé podkategorie produktů spotřebitelé považovali za vzájemně nahraditelné. Avšak na druhé straně dodal, že je relativně snadné zahájit maloobchodní prodej dalšího zahradního výrobku s výhradou buď dostatečné kapacity, nebo schopnosti zmenšit prostor poskytovaný jiným, méně ziskovým výrobkům. Substituce na straně nabídky tak naznačuje širší trh než jakékoli konkrétní podkategorie či skupiny výrobků.

34.    Lze shrnout, že pojem zahradní technika a pojem zahradní vybavení v obou případech pro domácí (hobby) použití jsou všeobecné, pod něž spadá široká škála produktů, které nejsou zcela vzájemně zastupitelné pro konečného spotřebitele, slouží však primárně ke stejnému využití, a to k práci a k odpočinku na zahradě. Výše uvedené tak dle Úřadu svědčí pro závěr, že existují silné indicie pro vymezení dvou samostatných výrobkových relevantních trhů, a to (i) zahradní techniky a (ii) zahradního vybavení.

35.    Pro vymezení územního (geografického) relevantního trhu část oslovených subjektů shodně uváděla, že pro prodej dotčeného zboží jsou v rámci celé Evropské unie homogenní podmínky.[49] Další část oslovených subjektů považuje dle svých zkušeností pouze území ČR a SR místem, na kterém existují dostatečně homogenní podmínky.[50] V získaných odpovědích se však vyskytují i názory, že dostatečně homogenní podmínky existují pouze na území ČR, na kterém tyto subjekty výlučně působí.[51] Jeden z konkurentů k tomu uvedl, že nákup ze zahraničí je pro spotřebitele méně ekonomicky výhodný a to z důvodu větší vzdálenosti místa dodání, horší dostupnosti při uplatňování odpovědnosti za vadu, jazykové bariéry při komunikaci apod.[52] Obdobný názor sdílí i sám účastník řízení, neboť uvedl, že dle jeho zkušeností si zákazníci z ČR zboží objednávají v ČR a zákazníci ze zahraničí jej objednávají v zahraničí, a to díky jazykovým překážkám a nákladům na dopravu, které by byly do zahraničí podstatně vyšší.[53]

36.    Úřad pro vymezení relevantního trhu na tomto místě podotýká, že jeho účel musí být odvozen od typu přestupku, jenž je v daném správním řízení stíhán. V případě cílových dohod je situace odlišná od dohod účinkových, neboť účelem cílových dohod je právě narušení hospodářské soutěže, pročež skutečný dopad na soutěž nemusí být prokazován. Pak jsou samozřejmě také nároky na přesnost vymezení relevantního trhu nižší, protože jeho význam spočívá primárně v uchopení ekonomického a právního kontextu zakázané dohody. K tomuto dlouhodobě potvrzovanému závěru přitom dospěly nejen tuzemské soudy[54], ale také unijní soudy. Jakkoli úžeji vymezený relevantní trh by tedy v nyní řešeném případě neměl vliv na posouzení protisoutěžního charakteru jednání účastníka řízení, jelikož toto jednání naplňuje znaky právě dohod cílových (vztahujících se k celému dodávanému sortimentu dotčeného zboží – srov. dále odst. 65).

37.    Pro přesné vymezení relevantního trhu, a to jak z hlediska věcného, tak i geografického, nicméně nebyla Úřadu k jeho žádosti předložena ani účastníkem řízení, ani oslovenými soutěžiteli jakákoli relevantní studie či analýza. Přesto však lze z informací poskytnutých soutěžiteli na těchto trzích působících definovat pro účely nyní vedeného správního řízení, i s ohledem na výše uvedené, z hlediska věcného dva samostatné relevantní trhy zboží určeného v obou případech pro domácí (hobby) použití, a to trh (i) zahradní techniky a (ii) zahradního vybavení. Z hlediska geografického lze vymezit uvedené výrobkové trhy na národní úrovni, v daném případě tedy územím České republiky, neboť na tomto území probíhá vztah nabídky a poptávky za dostatečně homogenních podmínek, ale současně odlišných od podmínek panujících v místech mimo toto území (srov. odst. 35 in fine).

IV.2  Tržní podíl společnosti V-GARDEN

38.    V souvislosti s vymezením tržních podílů účastníka řízení byly rovněž zjišťovány celkové hodnoty prodejů dotčeného zboží na relevantních trzích. Úřad vycházel z údajů získaných od společnosti V-GARDEN, jejích konkurentů, odběratelů a z veřejně dostupných zdrojů. Zde je však nutné konstatovat, že účastník řízení, ani většina dalších oslovených subjektů nebyla schopna stanovit přesné celkové hodnoty prodejů na relevantních trzích či tržní podíly společnosti V-GARDEN, neboť nejsou dostupné studie, analýzy či jakékoli odborné podklady týkající se trhů zahradní techniky a vybavení.

39.    Účastník řízení se domnívá, že jeho tržní podíly na jednotlivě výše vymezených relevantních trzích jsou vzhledem k celkovým obratům na nich dosahovaným velmi malé až zanedbatelné. Obdobně velmi nízké tržní podíly společnosti V-GARDEN odhadovaly i další Úřadem oslovené subjekty[55], přičemž jejich odhady celkových objemů relevantních trhů vykazovaly značný rozptyl (na obou trzích v řádech jednotek až desítek mld. Kč)[56].

40.    Úřad vzal tedy v úvahu data nejbližších konkurentů uvedených účastníkem řízení[57], jejichž společný obrat se v roce 2018 pohyboval okolo 3 miliard Kč na trhu zahradní techniky a nejméně okolo 1,5 miliardy Kč na trhu zahradního vybavení[58]. Pokud by Úřad pro výpočet tržních podílů účastníka řízení vzal v úvahu pouze obraty těchto nejbližších konkurentů, jejich výše by nedosahovala ani 3 %. Je však třeba poznamenat, že na obou trzích působí řada dalších soutěžitelů, především hobby marketů typu Obi, Bauhaus, Baumax atd.[59] dosahujících velmi významných obratů. Na základě uvedeného lze konstatovat, že postavení účastníka řízení jak na trhu zahradní techniky, tak na trhu zahradního vybavení na území ČR lze považovat spíše za marginální a jeho tržní podíly by mohly být řádově i méně než jednotky procent.

V.     Právní hodnocení

41.    Skutkovou podstatou přestupku je souhrn typických základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu, v daném případě přestupku v oblasti soutěžního práva. Mezi základní (typové) znaky takovéhoto přestupku patří subjekt (soutěžitel), subjektivní stránka (odpovědnost soutěžitele), objekt (narušení hospodářské soutěže) a objektivní stránka (jednání soutěžitele).

V.1    Použitá znění právních norem

42.    Z hmotněprávního hlediska je protiprávnost jednání účastníka řízení posuzována podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v jeho aktuálním znění, tj. ve znění novely provedené zákonem č. 262/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017, tedy byl účinný v době spáchání přestupku (tj. 25. 9. 2019)[60]; zákonná úprava skutkové podstaty dohod zakázaných a neplatných dle § 3 odst. 1 zákona (ani výše sankce za ni) přitom nedoznala po dobu trvání jednání účastníka řízení (tj. od 24. 8. 2017 do 25. 9. 2019) posuzovaného v tomto správním řízení žádných změn. V otázkách neupravených tímto zákonem se postupuje s výjimkou ustanovení vyloučených v rámci § 22b odst. 8 zákona dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále též „přestupkový zákon“), ve znění zákona č. 285/2018 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2019.[61]

43.    Z hlediska procesního je správní řízení vedeno podle procesních ustanovení rovněž současného znění zákona. S výjimkou ustanovení vyloučených v rámci § 22b odst. 8 zákona se postupuje také podle přestupkového zákona, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 54/2020 Sb. (který nabyl účinnosti dne 26. 2. 2020) a coby obecného procesního předpisu i zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 12/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 2. 2020 (dále též „správní řád“).

V.2    Aplikace článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie

44.    Úřad se rovněž zabýval otázkou, zda jednání účastníka řízení může mít vliv na obchod mezi členskými státy, neboť v případě protisoutěžního jednání, jež má podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, tj. bude u něho splněna podmínka existence unijního prvku, aplikuje Úřad hmotné právo podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též „SFEU“).[62] Platí přitom, že dohody nejsou způsobilé znatelně ovlivnit obchod mezi členskými státy, pokud celkový roční obrat dodavatele výrobků pokrytých dohodou nepřesahuje 40 milionů EUR a zároveň tržní podíl stran dohod je menší než 5 %.[63]

45.    Výše ročního obratu účastníka řízení (srov. odst. 156) a velikost jeho tržního podílu (srov. odst. 40) indikují, že jsou naplněny kumulativní podmínky stanovené Pravidly Komise. Úřad tak čl. 101 SFEU neaplikoval.

V.3    Zákonná a judikatorní východiska

46.    Zákon v § 1 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení mj. dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1 zákona). Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

47.    Dle § 21a odst. 3 zákona může Úřad v řízení o dohodách narušujících hospodářskou soutěž následkem kumulativního účinku vertikálních dohod uzavřených pro distribuci stejného, srovnatelného nebo zaměnitelného zboží, kdy jednou ze stran těchto dohod je vždy tentýž soutěžitel, který jejich uzavření jiným soutěžitelům navrhuje, omezit okruh účastníků jen na tohoto soutěžitele.

V.3.1   Dohody dle § 3 odst. 1 zákona

48.    Podle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále též „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.

49.    Zakázané jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o určení cen, o omezení nebo kontrole výroby, odbytu či o rozdělení trhu apod. Zákaz dohod dle zákona dopadá přitom jak na horizontální, tak i vertikální dohody soutěžitelů, kdy za horizontální dohody jsou dle § 5 odst. 1 zákona považovány dohody soutěžitelů, kteří působí na stejné úrovni trhu zboží, a za vertikální dohody dle odst. 2 téhož ustanovení zákona pak dohody uzavírané mezi soutěžiteli, kteří působí na různých úrovních trhu zboží.

50.    Z dikce § 3 odst. 1 zákona vyplývá, že zákon chrání hospodářskou soutěž nejen před faktickým narušením, ale i před potenciálním narušením. Z národní judikatury v případě výkladu zákazu dohod plyne, že tyto dohody lze typově zařadit mezi přestupky ohrožovací, u nichž k naplnění skutkové stránky přestupku postačí reálné nebezpečí ohrožení zájmu chráněného zákonem (zákon je založen na principu potenciální soutěže). Potencialita narušení hospodářské soutěže se přitom vztahuje jak k protisoutěžnímu cíli dohod, tak k jejich protisoutěžnímu následku. Zakázané jsou tedy takové dohody, které mají za cíl narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen). Kritérii, na jejichž základě lze dovodit předpoklad protisoutěžního cíle, jsou přitom obsah a účel uzavřené dohody a hospodářské a právní souvislosti, za kterých k uzavření dohody došlo.[64] U dohod majících protisoutěžní cíl již ze své podstaty není zapotřebí pro naplnění materiální stránky přestupku zkoumat jejich skutečné účinky na trhu.[65]

51.    Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané (srov. § 3 odst. 1 zákona in fine). Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž stanoví Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení de minimis“). Na dohody, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže, však nelze dle výše zmíněné judikatorní praxe aplikovat doktrínu de minimis, tedy dopad takových dohod na hospodářskou soutěž nelze považovat za zanedbatelný. Pokud je totiž najisto postaveno, že soutěžitel uzavírá dohody obsahující tzv. tvrdá omezení (dohody s cílem narušit hospodářskou soutěž), je v jeho případě aplikace pravidla de minimis vyloučena per se, tedy bez nutnosti zabývat se dalšími kritérii testu pro jeho použití.[66]

V.3.2   Vertikální dohody o určení cen pro další prodej

52.    Vertikální dohody o určení cen pro další prodej představují závažné formy zakázaných dohod. Dohody o cenách mají totiž vždy ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu (jejich negativní dopad se presumuje). Tyto dohody směřují ke stanovení ceny zboží pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu a eliminují tím konkurenční vztah na navazujícím stupni distribuce (u odběratelů daného zboží, kteří by jinak zboží při jeho dalším prodeji mohli prodávat za vzájemně odlišné ceny a tím si cenově konkurovat).[67]

53.    Vertikální dohody, které přímo nebo nepřímo, samostatně nebo ve spojení s jinými faktory mají za svůj cíl zejména určení fixních či minimálních cen pro další prodej, jsou považovány za dohody obsahující tzv. tvrdá omezení; jedná se o dohody, jejichž cílem je narušit hospodářskou soutěž.[68]

54.    Za zakázaná jsou považována rovněž taková – zdánlivě doporučující – cenová ujednání, která jsou vybavena pokyny či sankcemi zavazujícími či motivujícími smluvní partnery dodržovat stanovené (doporučené) ceny pro další prodej. Doporučené ceny také nesmějí být doprovázeny dalšími, byť i ústními, pokyny či instrukcemi, popřípadě jinými závaznými opatřeními prosazujícími skrytý zájem prodejce či výrobce na dodržování doporučených cen jejich odběrateli při dalším prodeji, či dokonce provázeny přímo negativními důsledky při jejich nedodržování. Rovněž poskytování slev či jiných výhod odběratelům v případě, že budou dodržovat stanovené doporučené prodejní ceny zboží, je třeba považovat za nepřímé určování cen, které je zakázáno.

55.    Vertikální dohody o určení cen, jež mají charakter minimálních nebo fixních prodejních cen, cílící na eliminaci či snížení cenové konkurence tedy představují závažné porušení soutěžních předpisů a spadají pod zákaz dohod stanovený v § 3 odst. 1 ve spojení s odst. 2 písm. a) zákona. Nadto dohody takového charakteru (jejichž samotným cílem je narušení hospodářské soutěže) nelze pokládat za dohody bagatelní a aplikovat na ně doktrínu de minimis (srov. odst. 51). Zpravidla taktéž nesplní kumulativní podmínky stanovené v § 3 odst. 4 zákona umožňující vynětí ze zákazu dohod, ani podmínky stanovené v § 4 odst. 1 zákona, zakotvujícího na národní úrovni přímou aplikovatelnost obecných výjimek vydaných na unijní úrovni i pro vztahy bez unijního prvku.

V.4    Účastník řízení jako soutěžitel

56.    Úřad se předně zabýval tím, zda společnost V-GARDEN, resp. skupina V-GARDEN, do níž účastník řízení náleží, naplňuje definici soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (srov. odst. 46). Legální definice soutěžitele je interpretována velmi široce a zahrnuje v podstatě jakékoli subjekty (včetně tzv. non subjektů), které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[69]

57.    V kontextu unijního práva je pojem soutěžitel stavěn na roveň pojmu podnik, a proto lze při výkladu tohoto pojmu vycházet i z unijní judikatury, dle které je soutěžitelem jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování.[70] Hospodářskou činností je pak jakákoliv činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu. Z unijní judikatury dále vyplývá, že pojmem podnik, resp. soutěžitel, je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když je po právní stránce příslušná hospodářská jednotka tvořena několika osobami, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o osoby fyzické či právnické. Pod pojem soutěžitel tedy mohou spadat nejrůznější podnikatelská sdružení či uskupení, tj. i mateřské a dceřiné společnosti, na které je z hlediska soutěžního práva nahlíženo jako na tzv. jednoho soutěžitele, za předpokladu, že tvoří tzv. jednu hospodářskou jednotku (single economic unit).[71]

58.    Úřad shledal, že vzájemně personálně a majetkově propojená skupina V-GARDEN, do níž náleží účastník řízení, vykonávající hospodářskou činnost (nabízení a prodej zahradní techniky a zahradního vybavení) představuje soutěžitele ve smyslu zákona.

V.5    Právní posouzení jednání společnosti V-GARDEN

59.    Úřad má za prokázané, že společnost V-GARDEN iniciovala uzavírání dohod o určení cen pro další prodej. Minimální MOC dotčeného zboží pro prodej konečným spotřebitelům byly stanovovány v systému B2B či datovém XML feedu, byť ceny v nich uvedené označil účastník řízení jako doporučené. Při nedodržení prodeje dotčeného zboží za minimální MOC stanovené společností V-GARDEN byli odběratelé účastníkem řízení upozorňováni a v případě nezvýšení MOC docházelo po několika upozorněních k uplatnění sankce ve formě blokování dodávek dotčeného zboží. Skutečnost, že někteří oslovení odběratelé tyto dohody dodržovali dobrovolně či spontánně, lze dle názoru Úřadu považovat za vyjádření souhlasu těchto odběratelů s plněním cenových dohod. S dobrovolným dodržováním MOC je potom logicky spojena neexistence výzev společnosti V-GARDEN, neboť účastník řízení nemá za této situace žádný důvod usilovat o navýšení MOC, které byly odběrateli dodržovány v jím určené výši. Z množství účastníkem řízení zasílaných žádostí o navýšení MOC dotčeného zboží je současně patrná existence jeho jednotné a trvalé cenové strategie spočívající v dodržování jím stanovených prodejních cen, přičemž jeho odběratelé měli povědomí o nutnosti jejího dodržování a postupovali v jejím souladu. Účastník řízení tím určil svým odběratelům minimální ceny pro další prodej, přičemž odběratelé na návrhy dohod o určení minimálních cen mj. i vynucovaných společností V-GARDEN přistupovali (srov. odst. 23 a 24).

60.    Shora uvedené jednání společnosti V-GARDEN tak představuje dohody o přímém určení minimálních (fixních) cen dotčeného zboží pro další prodej konečným spotřebitelům, tj. naplňuje ve smyslu § 3 odst. 1 zákona znaky dohod o určení cen, přičemž tyto dohody účastník řízení se svými odběrateli uzavíral a plnil na území ČR od 24. 8. 2017 do 25. 9. 2019 (srov. odst. 25).

V.5.1   Formální stránka zakázaných dohod

61.    Vertikální dohody narušující hospodářskou soutěž lze po formální stránce uzavřít různým způsobem – např. písemně, ústně či neformálním návrhem ze strany jednoho soutěžitele a jeho akceptací ze strany druhého soutěžitele. Vždy je však nezbytnou podmínkou zakázané dohody „shoda vůle“ obou stran, kdy tyto musí výslovně či konkludentně participovat na uzavření a plnění dohody.[72] Jinými slovy, pro naplnění znaků zakázané dohody je třeba explicitního či tacitního srozumění obou smluvních stran.

62.    V případě dohod o cenách uzavíraných účastníkem řízení s jeho odběrateli spatřuje Úřad konsensus stran ohledně předmětného jednání v tom, že účastník řízení vyzýval své odběratele zejména prostřednictvím e-mailové komunikace, ale také telefonních hovorů nebo při osobních setkáních k dodržování MOC dotčeného zboží, čímž tedy předkládal návrhy cenových dohod, na které odběratelé přistupovali, když akceptovali tento návrh a realizovali prodej dotčeného zboží konečným spotřebitelům ve výši minimálních MOC stanovených společností V-GARDEN (srov. odst. 59).

63.    Úřad s ohledem na výše uvedené dospěl k závěru, že posuzované dohody o cenách uzavírané a plněné účastníkem řízení a jeho odběrateli naplňují podle § 3 odst. 1 zákona formální stránku zakázaných dohod o určení cen pro další prodej.

V.5.2   Materiální stránka zakázaných dohod

64.    K tomu, aby určitá dohoda (largo sensu) byla považována za zakázanou, musí být kromě formálních znaků naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody, tzn. narušení hospodářské soutěže či alespoň možnost jejího narušení ve smyslu zákona.[73]

65.    Vertikální dohody uzavírané a plněné společností V-GARDEN s odběrateli, jejichž předmětem je stanovení minimálních cen pro další prodej, jsou označované za dohody s tvrdým omezením, tedy dohodami vyvolávajícími výrazné omezení hospodářské soutěže, které mají protisoutěžní cíl již ze své podstaty, tj. způsobují přinejmenším potenciální narušení hospodářské soutěže a mají negativní dopad na kvalitu a intenzitu soutěžního prostředí (srov. odst. 50 a 53). Pro jejich samotný charakter je současně nelze považovat za dohody bagatelní, tj. ve smyslu § 3 odst. 1 zákona za dohody se zanedbatelným dopadem na soutěž (a to i když by jinak byla splněna kritéria tržního podílu stanovená v Oznámení de minimis) – srov. odst. 55).

66.    Úřad tak má za prokázané, že zakázané dohody o určení cen pro další prodej uzavírané a plněné společností V-GARDEN s jejími odběrateli naplňují podle § 3 odst. 1 zákona nejen formální, ale také materiální stránku zakázaných dohod.

V.5.3   Dopad na hospodářskou soutěž

67.    Nad rámec uvedeného se Úřad zabýval tím, zda uzavírání a plnění dohod o určení minimálních cen pro další prodej, které jednoznačně spadají do kategorie dohod, jež jsou v souvislosti s jejich protisoutěžním cílem již ze své podstaty přinejmenším potenciálně způsobilé narušit hospodářskou soutěž, mělo rovněž faktický dopad na soutěž.

68.    Úřad má za prokázané, že účastník řízení své omezoval odběratele při stanovení cen dotčeného zboží při jeho dalším prodeji konečným spotřebitelům a že ceny tohoto zboží neodpovídaly cenám, jaké by samostatně a nezávisle mohli zvolit jejich odběratelé – zejména jim bylo znemožněno tyto ceny dle vlastní situace a okolností snížit, a soutěžit tak s ostatními odběrateli o zákazníky cenou a o větší podíl na trhu. Uzavřením dohod o cenách mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli tedy došlo ke sjednocení cenové hladiny dotčeného zboží při prodeji konečným spotřebitelům; v jejich neprospěch se navýšila cena dotčeného zboží (případně se uměle držela jejich vyšší cenová hladina) – srov. odst. 59.

69.    Úřad konstatuje, že dohody o cenách posuzované v tomto správním řízení měly reálnou schopnost ovlivnit hospodářskou soutěž na relevantních trzích, neboť ve svém důsledku směřovaly (měly cíl) k omezení intenzity hospodářské soutěže na daných trzích. S ohledem na to, že dohody o cenách byly plněny, měly tyto skutečný negativní dopad na hospodářskou soutěž na vymezených relevantních trzích.

V.6    Další podmínky pro posouzení dohod, resp. jednání účastníka řízení

70.    Společnost V-GARDEN byla subjektem, který navrhoval uzavření cenových dohod jiným soutěžitelům. Tyto dohody narušily hospodářskou soutěž následkem kumulativního účinku vertikálních dohod uzavřených pro distribuci stejného zboží. Z tohoto důvodu Úřad ve správním řízení omezil okruh jeho účastníků pouze na společnost V-GARDEN, která byla iniciátorem těchto protisoutěžních dohod a jíž lze, jako adresátu soutěžních norem náležejícímu do skupiny V-GARDEN, přičítat odpovědnost za porušení soutěžního práva.

V.6.1   Absence podmínek pro vynětí ze zákazu

71.    Po zhodnocení, že posuzované dohody o určení cen pro další prodej spadají pod zákaz dohod dle § 3 odst. 1 zákona, se Úřad dále zabýval tím, zda tyto dohody nelze vyjmout ze zákazu na základě zákonné výjimky dle § 3 odst. 4 zákona nebo na základě aplikace unijní blokové výjimky ve smyslu § 4 odst. 1 zákona.

72.    Důkazní břemeno v této záležitosti leží na účastníkovi řízení, který je ve věci zakázaných dohod povinen ve smyslu § 21d odst. 1 zákona navrhnout důkazy k prokázání, že podmínky pro použití výjimky podle § 3 odst. 4 nebo § 4 zákona jsou splněny, pokud tvrdí, že se na něj výjimka vztahuje.

73.    K danému je potřeba uvést, že dle § 3 odst. 4 zákona se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody, které a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohod. Aplikace uvedeného ustanovení zákona vyžaduje kumulativní splnění vyjmenovaných podmínek, přičemž nesplnění byť jediné vede k nutnosti zamítnout žádost o výjimku.

74.    Účastník řízení však netvrdil ani nedoložil žádné skutečnosti, jimiž by prokazoval zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo podporu technického či hospodářského rozvoje při současném vyhrazení přiměřeného podílu spotřebitelům. Úřad tedy neshledal, že by byly naplněny podmínky pro uplatnění vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 zákona.

75.    Na zakázané dohody uzavírané a plněné společností V-GARDEN s jejími odběrateli Úřad vylučuje také použití § 4 odst. 1 zákona zakotvujícího na národní úrovni přímou aplikovatelnost obecných výjimek vydaných na unijní úrovni i pro vztahy bez unijního prvku. Bloková výjimka se totiž nevztahuje na vertikální dohody, které omezují odběratele v určení cen pro další prodej (cen charakteru minimálních či fixních); taková omezení, bez ohledu na výši podílu dodavatele na relevantním trhu, nemohou požívat výhody blokové výjimky.[74]

V.6.2   Pokračování v přestupku

76.    Účastník řízení jednotlivé dohody o určení cen uzavíral a plnil postupně. Každá taková dohoda by byla schopná samostatně naplnit skutkovou podstatu zakázané dohody, avšak uvedené jednání je při splnění podmínek stanovených v § 7 přestupkového zákona považováno za pokračování v přestupku. Dle § 7 přestupkového zákona se pokračováním v přestupku rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

77.    Úřad je toho názoru, že uzavírání a plnění posuzovaných dohod představuje jednotlivé dílčí útoky pokračujícího přestupku. Úřad dále uvádí, že tzv. princip pokračování je obecným principem trestání přestupků, a to do jisté míry přirozeným pohledem na jednání účastníka řízení. Jeho přípustnost plyne jak z rozhodovací praxe Úřadu a jeho předsedy, tak i judikatury tuzemských soudů ohledně kvalifikace soutěžních přestupků jako pokračujících.[75] Jednání pokračujícího charakteru se přitom posuzuje jako jediný skutek de iure (tj. bez ohledu na počet dílčích útoků v něm zahrnutých).

78.    V nyní posuzovaném případě jsou dle Úřadu naplněny všechny podmínky pro kvalifikaci vytýkaného jednání jako pokračujícího přestupku, neboť jednotlivé dílčí útoky (uzavírání a plnění cenových dohod) naplňují stejnou skutkovou podstatu přestupku (zakázané dohody dle § 3 odst. 1 zákona), jsou vedeny jednotným záměrem (zajistit prodej dotčeného zboží odběrateli společnosti V-GARDEN za minimální MOC), spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení (předkládání cenových návrhů a hrozba či uplatnění sankce za jejich neakceptaci) a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku (byly prováděny kontinuálně od 24. 8. 2017 do 25. 9. 2019 a jejich předmětem bylo omezit odběratele v prodeji dotčeného zboží za jiné, než účastníkem řízení stanovené minimální MOC).

V.6.3   Subjektivní stránka přestupku

79.    Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody, jejímž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, je konstruována jako odpovědnost objektivní. I když znění zákona ani přestupkového zákona Úřadu nestanoví povinnost při ukládání pokut zkoumat a rozlišovat subjektivní stránku přestupku, je Úřad, v souladu s judikaturou správních soudů, oprávněn při vyměření pokuty zohlednit úmyslné porušení zákona.[76]

80.    I v soutěžním právu se tedy rozlišují dvě základní formy zavinění – úmysl a nedbalost. Při posouzení se vychází z intelektuální a volní složky k objektu přestupku, jímž je právem chráněný zájem, proti kterému jednání směřuje, a tím je v případě soutěžního práva férová hospodářská soutěž pro všechny účastníky trhu. V případě úmyslu se vychází z toho, že jednající nejenže věděl, ale také chtěl porušit či ohrozit zájem chráněný zákonem (úmysl přímý); v případě úmyslu nepřímého jednající ví, že může zákonem chráněný zájem porušit či ohrozit, a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn. V případě vědomé nedbalosti jednající věděl, že může porušit či ohrozit zákonem chráněný zájem, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že jej neporuší; při nevědomé nedbalosti pak jednající nevěděl, že svým jednáním může porušit či ohrozit zájem chráněný zákonem, ač vzhledem k okolnostem a svým poměrům vědět měl a mohl.

81.    Při hodnocení subjektivní stránky popsaného přestupku vzal Úřad v úvahu skutečnost, že zakázané dohody byly uzavírány na návrh společnosti V-GARDEN, která trvala na jejich dodržování, a jejichž plnění hrozbou sankce rovněž vymáhala (srov. odst. 59). Společnost V-GARDEN si dle názoru Úřadu musela být vědoma toho, že předmětné dohody ovlivňují (ovlivní) cenovou úroveň dotčeného zboží ve vztahu ke konečným spotřebitelům (tato skutečnost totiž vyplývá ze samotné povahy dohod a z účelu, který sledují) a že tato ujednání snižují soutěž mezi jejími odběrateli (soutěž v rámci značky), neboť zbavují odběratele možnosti stanovit prodejní cenu dotčeného zboží dle jejich vůle. Účastník řízení si dle Úřadu dále musel být vědom toho, že odstraněním soutěže mezi odběrateli naruší soutěž na relevantních trzích, resp. byl dle Úřadu srozuměn s tím, že uzavření a plnění zakázaných dohod hospodářskou soutěž naruší. Vědomostní a volní složka zavinění se tak vztahuje i ke způsobilosti jím uzavíraných dohod narušit hospodářskou soutěž. Úřad proto dospěl k závěru, že účastník řízení jednal při uzavírání dohod zaviněně ve formě úmyslu.

82.    Při posuzování formy zavinění Úřad též přihlédl k judikatuře českých[77] a unijních soudů[78], ze které vyplývá, že pro konstataci úmyslného porušení soutěžních pravidel není nezbytné, aby si soutěžitel byl vědom toho, že porušuje konkrétní zákaz stanovený soutěžními pravidly.

V.6.4   Posouzení zproštění odpovědnosti účastníka řízení za přestupek

83.    Podle § 21 odst. 1 přestupkového zákona právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila. Jedná se o obecný liberační důvod. Právnická osoba se tedy zprostí odpovědnosti v případě, jestliže prokáže realizaci všech možných opatření, kterými sama zabezpečila splnění dotčené povinnosti. Vynaložení veškerého úsilí je nutno posuzovat objektivně, a nikoli subjektivně, liberační důvod proto nebude dopadat na případy subjektivních hospodářských potíží, na případy, kdy překážky nesplnění povinnosti byla odpovědná osoba povinna překonat nebo odstranit (např. nedostatek úředního povolení) apod.[79]

84.    Úřad v průběhu správního řízení nezjistil, že by v době vytýkaného protisoutěžního jednání existovala na trhu objektivní skutečnost, která by si vynutila, aby účastník řízení jednal protiprávně, která jej nutila porušovat jeho právní povinnost a v důsledku které účastník řízení nemohl porušování povinnosti zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat.

85.    Úřad tak neshledal žádnou objektivní situaci, pro kterou by účastník řízení byl nucen jednat protiprávně, resp. v jejímž důsledku by neměl jinou možnost než jednat protiprávně. Lze proto uzavřít, že účastník řízení nemůže být zproštěn odpovědnosti za přestupek podle § 21 odst. 1 přestupkového zákona, neboť na trhu nebyly dány žádné objektivní skutečnosti či překážky, jež by mu bránily chovat se v souladu se zákonem.

V.7    Závěry právního hodnocení

86.    Úřad má postaveno najisto, že společnost V-GARDEN uzavírala a plnila se svými odběrateli zakázané vertikální dohody o přímém určení cen, za nedodržení cenových dohod hrozila sankcemi či je uplatňovala a tyto dohody měly skutečný dopad na hospodářskou soutěž na relevantních trzích zahradní techniky a zahradního vybavení na území ČR.

87.    Tyto cenové dohody je třeba ve smyslu § 3 odst. 1 zákona posuzovat jako dohody, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže, a jsou tedy zakázané by object. S ohledem na charakter dohod (jejichž cílem je narušení soutěže) nelze na zakázané dohody uzavírané společností V-GARDEN s jejími odběrateli aplikovat pravidlo de minimis obsažené v Oznámení de minimis, tedy nahlížet na předmětné dohody jako na dohody se zanedbatelným dopadem na hospodářskou soutěž. Úřad dále ověřil, že nyní posuzované zakázané dohody nelze vyjmout z působnosti § 3 odst. 1 zákona na základě unijní blokové výjimky dle § 4 odst. 1 zákona ani na základě aplikace § 3 odst. 4 zákona.

88.    Současně jsou splněny základní znaky přestupku, neboť skupina V-GARDEN, do níž náleží účastník řízení, je soutěžitelem ve smyslu zákona (subjekt přestupku – srov. odst. 58). Jednáním účastníka řízení, tj. uzavíráním a plněním zakázaných vertikálních cenových dohod (objektivní stránka přestupku – srov. výše odst. 66) došlo k reálnému narušení hospodářské soutěže (objekt přestupku – srov. odst. 46 a 69), přičemž za spáchání přestupku je společnost V-GARDEN odpovědná (subjektivní stránka přestupku – srov. odst. 81). Přestupek společnosti V-GARDEN považuje Úřad ve smyslu § 7 přestupkového zákona za přestupek pokračující, který trval od 24. 8. 2017 do 25. 9. 2019 (srov. odst. 78).

VI.     Využívání procesních práv

89.    Účastník řízení měl po celou dobu vedení předmětného správního řízení v souladu se správním řádem možnost využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení svá stanoviska. Současně mu bylo ve smyslu § 21b zákona před vydáním tohoto rozhodnutí umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Účastník řízení ve stanovené lhůtě svého práva využil a k závěrům učiněným Úřadem ve Sdělení výhrad vznesl níže uvedené námitky.

VI.1  Námitky účastníka řízení

90.    Účastník řízení předně odmítl, že by spáchal přestupek tím, že by s odběrateli uzavíral dohody o přímém určení minimálních cen zboží pro další prodej či hrozil zastavením dodávek či že by k takovému zastavení kvůli nedodržení doporučené ceny někdy přistoupil. Úřad dle účastníka řízení nesprávně vyhodnotil jím zasílané e-maily obsahující informaci o doporučené ceně. Účastník řízení dále nesouhlasí s vymezením pouze dvou relevantních trhů, rozporuje stanovení konce protisoutěžního jednání a výši indikované pokuty, která je dle něj likvidační. Účastník řízení současně zmiňuje i aktuální situaci spojenou s pandemií Covid-19 a jejími předpokládanými závažnými ekonomickými dopady.[80]

VI.2  Vyjádření Úřadu k námitkám účastníka řízení

91.    Úřad některé námitky účastníka řízení vypořádal již v textu tohoto rozhodnutí, kdy oproti Sdělení výhrad nevzal v potaz vyjádření jednoho odběratele pro nejednoznačnost jím poskytnutých informací[81] a zohlednil dřívější datum ukončení protisoutěžního jednání (srov. odst. 25). V rámci opakovaného seznámení se s podklady rozhodnutí dále vypořádal námitky účastníka řízení ohledně údajné nejasnosti odpovědí některých odběratelů[82], v nichž určité pasáže byly z důvodu ochrany obchodního tajemství jiného subjektu Úřadem skryty, za současného doplnění do spisové dokumentace výzvy Úřadu, na níž reagoval jeden z prvních oslovených odběratelů.[83] K dalším jeho námitkám se Úřad vyjadřuje níže.

VI.2.1     Informace z předběžného šetření

92.    Prvotní námitka se týká vyjádření odběratele (srov. odst. 9), na jehož základě Úřad zahájil předběžné šetření. Účastník řízení uvádí, že skutečnosti v něm uvedené se nezakládají na pravdě, neboť nijak do prodejních cen stanovených tímto odběratelem nezasahoval, nijak je neovlivňoval, ani jednou nedošlo ke zpoždění nebo blokování dodávky a všechny jeho objednávky byly expedovány obratem, což dokládá výpisem objednávek z B2B systému za první pololetí roku 2017. Naopak tento odběratel měl dle společnosti V-GARDEN špatnou platební morálku a více než 50 % faktur měl hradit po splatnosti; k danému předložil pohledávky daného odběratele za rok 2017. Účastník řízení dále dodává, že pokud je zákazník po splatnosti faktur, není další dodávka vyexpedována do doby, než své dluhy uhradí. Z důvodu špatné platební morálky odběratele s ním účastník řízení spolupráci ukončil.

93.    Z podkladů předložených účastníkem řízení však plyne, že po 14 denní splatnosti faktur v první polovině roku 2017 byl daný odběratel v prodlení v méně než polovině případů (celkově vystaveno 24 faktur), a to pouze jeden až tři dny (sedm dní pouze v případě poslední faktury), a že všechny vystavené faktury byly v daném období uhrazeny. Pokud by bylo pravdivé tvrzení účastníka řízení, že další dodávka není odběrateli odeslána do doby uhrazení faktur, pak by společnost V-GARDEN danému odběrateli dotčené zboží nezasílala. Tak tomu však nebylo, neboť např. objednávka odběratele č. 25996 ze dne 19. 4. 2017 mu byla okamžitě vyexpedována, ačkoli v té době nebyla po době splatnosti uhrazena faktura jeho dřívější objednávky pod č. 25597 (splatnost 18. 4. 2017, prodlení dva dny). Tvrzení společnosti V-GARDEN o ukončení spolupráce s daným odběratelem z důvodu jeho neuspokojivé platební morálky se tak nejeví jako pravdivé.

94.    Námitce účastníka řízení, že z vyjádření daného odběratele neplyne jasně, že by dodávku po několika výstrahách konkrétně blokoval právě účastník řízení, neboť jde o obecné sdělení daného odběratele a týká se možné praxe jiných dodavatelů, nemůže Úřad přisvědčit. Z vyjádření odběratele srozumitelně plyne, že jím popisovaný postup se týkal pouze společnosti V-GARDEN, kterou konkrétně identifikoval, a doložil e-maily (byť jeden neúplný), jejichž odesílatelem byl nepochybně účastník řízení (jeho jednatel či obchodní zástupce). Zcela v rozporu se zjištěnými skutečnostmi je tvrzení účastníka řízení, že neovlivňoval prodejní ceny stanovené daným odběratelem a že e-mail ze dne 20. 6. 2017 zaslaný obchodním zástupcem společnosti V-GARDEN byl pouze informativní o výši doporučené MOC. V této věci Úřad odkazuje na vyjádření daného odběratele s tím, že to byl právě on, kdo ukončil s účastníkem řízení spolupráci, neboť mu došla trpělivost s opakovaným upozorňováním společnosti V-GARDEN a prodejem dotčeného zboží pouze za jí určené minimální MOC.

95.    Na tomto místě je však nutno uvést, že důkazy předložené daným odběratelem vzal Úřad jako počáteční indicii protisoutěžního jednání účastníka řízení, jehož začátek však po provedeném správním řízení najisto postavil později, až ke dni 24. 8. 2017. Z tohoto důvodu a pouze pro dokreslení cenové politiky aplikované účastníkem řízení dříve Úřad poukázal i na další e-mail účastníka řízení z roku 2015 předložený daným odběratelem, ve kterém byli obchodní partneři společnosti V-GARDEN žádáni o úpravu internetových cen (srov. odst. 21). Přes výše uvedené Úřad nesouhlasí s tvrzením účastníka řízení, dle kterého se v tomto e-mailu z roku 2015 jednalo pouze o zaslání informace o změně (zdražení) zboží v důsledku citelné změny kurzu dolaru na přelomu roku 2015 s tím, že obchodní partneři si logicky měli s ohledem na zvýšení cen dodávaného zboží upravit vlastní ceny, neboť budou zboží nakupovat dráž. Dle Úřadu je obsahem daného e-mailu totiž korekce pouze prodejních cen některých produktů v důsledku rozdílu kurzu (navýšení) dle přiloženého nového ceníku a prosba účastníka řízení o okamžitou úpravu internetových cen, tedy de-facto před tím, než odběratelé mohli zboží reálně objednat za vyšší nákupní ceny. Uvedené stěží podporuje tvrzení účastníka řízení, že do úpravy prodejních cen dotčeného zboží svými odběrateli nijak nezasahoval. V obdobném duchu Úřad zmínil i další e-mail datovaný před počátkem protiprávního jednání účastníka řízení, ve kterém ho odběratel informoval o další firmě podrážející ceny; námitka účastníka řízení je tak v této věci irelevantní.

96.    K Úřadem zjištěné vysoké sladěnosti cen dotčeného zboží nabízeného v internetových obchodech odběrateli společnosti V-GARDEN (srov. odst. 10) účastník řízení předložil vlastní shromážděné internetové ceny sekaček několika dalších výrobců s tím, že je otázkou, zda shodná cena zboží na internetu je nějakou neobvyklostí a zda by se Úřad neměl praxí těchto prodejců zabývat. K danému Úřad uvádí, že shodnost cen na internetových srovnávačích může sama o sobě stěží prokazovat protisoutěžní jednání, neboť jednotné prodejní ceny automaticky nesvědčí o uzavírání vertikálních cenových dohod. V nyní posuzovaném případě však Úřad zahájil správní řízení na základě souboru dalších indicií, přičemž cenová srovnání namítanému protisoutěžnímu jednání přisvědčovala. Tyto počáteční a dostatečné indicie se následně v rámci správního řízení ukázaly jako relevantní a byly důkazně také podloženy. Navíc skutečnost, že výrobky i dalších konkurenčních společností jsou na internetu nabízeny za shodné ceny, nemůže jakkoli ospravedlňovat chování účastníka řízení, pokud je na základě dalších indicií prokázáno protisoutěžní jednání. Nadto, jak plyne z konstantní judikatury, nezákonnost aktu, jímž byl někdo postižen, nelze dovodit z toho, že někdo jiný, který se chová – podle subjektivního názoru – podobně, postižen nebyl.[84]

VI.2.2     Informace zajištěné při místním šetření

97.    Účastník řízení tvrdí a čestným prohlášením ze dne 12. 6. 2020 dokládá, že své tři obchodní zástupce každý rok v rámci proškolení seznamuje s novými ceníky, projednává s nimi jejich změny a poučuje je o tom, že uváděné doporučené ceny zboží v cenících nejsou pro zákazníky společnosti V-GARDEN závazné. Také své obchodní zástupce poučuje, že nejsou oprávněni dodržování doporučených cen zákazníky společnosti V-GARDEN jakkoliv vynucovat nebo je k dodržování cen zavazovat.

98.    Uvedeným se následně snaží vyvrátit důkazy převzaté Úřadem při místním šetření. Jedná se především o e-maily, ve kterých obchodní zástupci společnosti V-GARDEN určeným odběratelům sdělují doporučenou katalogovou cenu s DPH konkrétního produktu dotčeného zboží (dále též „předmětný e-mail“), na které pak tito odběratelé reagovali.

99.    Předmětné e-maily jsou dle účastníka řízení pouze reakcí jeho obchodních zástupců na telefonické dotazy odběratelů, jež potřebovali zaslat např. novou fotografii, technické parametry a doporučenou MOC konkrétního zboží. Obchodní zástupci pak měli na tyto telefonické žádosti zákazníka zaslat požadované informace. Informaci o doporučené ceně produktu pak měli poskytnout následně, a to právě předmětnými e-maily zajištěnými Úřadem.

100.     Na podporu daného účastník řízení také dokládá vyjádření dvou svých odběratelů (dále též „odběratel […obchodní tajemství…]“ a „odběratel […obchodní tajemství…]“), kterým byly tyto předmětné e-maily adresovány, a na které se účastník řízení sám v červnu tohoto roku obrátil se žádostí, zda si nevzpomenou, ohledně čeho se předmětná komunikace týkala, a zda brali tyto informace obchodního zástupce společnosti V-GARDEN o ceně jako nějaké omezení či nátlak na cenu. Z vyjádření účastníkem řízení oslovených odběratelů plyne, že např. v té době měly být systémové problémy s XML feedem a proto telefonicky oslovili obchodního zástupce s prosbou o zaslání fotografií, produktových listů a upřesnění MOC výrobku, dále, že byli zástupcem společnosti V-GARDEN telefonicky upozorněni na chybné foto a popis sekačky na heuréce, nebo na jiná chybná data, která ručně opravili. Dále také uvedli, že dotaz na cenu směřoval od nich, příp. že mají vlastní cenovou politiku či obchodní strategii.

101.     Účastník řízení s ohledem na výše uvedené konstatuje, že Úřad předmětné e-maily vytrhává izolovaně z kontextu a současně nepřihlíží k vyjádření těchto a dalších odběratelů, které Úřad sám v rámci správního řízení oslovil a kteří uvedli, že od účastníka řízení neobdrželi žádné pokyny k určování prodejních cen dotčeného zboží a tyto si stanovují sami.

102.     K uvedenému Úřad uvádí, že vyjádření odběratelů […obchodní tajemství…], které účastník řízení sám ve věci oslovil, zcela neodpovídají zajištěným důkazům. Je v první řadě zarážející, z jakého důvodu by odběratel […obchodní tajemství…] po své údajné telefonické žádosti o sdělení výše doporučené ceny konkrétního zboží reagoval na předmětný e-mail zasláním cen nabízených některými dalšími prodejci (pod výší doporučené MOC) se slovy: řešte prosím nejdříve příčinu, pak teprve následky. Ničí vám to odběratel […obchodní tajemství…], a to plošně. My reagujeme… Nadto doporučená cena konkrétního výrobku byla obchodním zástupcem uvedena ve výši 8 990 Kč, odběratel […obchodní tajemství…] však inzeroval cenu nižší, ve výši 8 451 Kč (stejně tak i odběratel […obchodní tajemství…]).[85] Obdobná je rekce odběratele […obchodní tajemství…] na cenu 14 690 Kč sdělenou obchodním zástupcem předmětným e-mailem, neboť opět zasílá cenu nabízenou odběratelem […obchodní tajemství…] (14 190 Kč) se slovy: roztáčeč.[86] K jinému předmětnému e-mailu s doporučenou MOC ve výši 7 590 Kč odběratel […obchodní tajemství…] společně s přehledem cen nabízených jinými prodejci (sám nabízel cenu 7 490 Kč) sděluje: Až se bude odběratel […obchodní tajemství…] [s cenou 7 290 Kč – pozn. Úřadu] vymlouvat na odběratele […obchodní tajemství…], ho poslat do… lhář.[87]

103.     Samotný odběratel […obchodní tajemství…] přitom s účastníkem řízení komunikuje (srov. odst. 16) a na jeho sdělení ohledně nápravy MOC u jiného prodejce přes víkend: … jednatel má dnes dovolenou, takže v pondělí, pán, co spravuje web, bude zítra ráno, má tam vzkaz, aby položku smazal nebo upravil cenu, reaguje: No, to je klasický fígl, jak to tam nechat na víkend. Mohu se na něho narovnat?, na cožobchodní zástupce odpovídá: i kdyby něco prodal, já muž už další zboží nedodám, snad to ráno narovná. V komunikaci v dané věci následující po víkendu odběratel […obchodní tajemství…] konstatuje: tak tam byl celý víkend a je tam stále, jak jsem předpovídal, načež účastník řízení odpovídá: dnes cenu srovnají… vy a [prodejce, o kterém je vedena komunikace – uveden konkrétní název e-shopu – pozn. Úřadu] jste dorovnali na odběratele […obchodní tajemství…], již se to řeší, čemuž odběratel […obchodní tajemství…] oponuje: nenene, tak to není, … odběratel […obchodní tajemství…] to pak fiknul a my dorovnali. Komunikaci uzavírá účastník řízení sdělením: [prodejce, o kterém je vedena komunikace – uveden konkrétní název e-shopu – pozn. Úřadu] na stránkách již srovnáno.[88]Uvedené navíc vyvrací dle Úřadu tvrzení účastníka řízení, že do cen tohoto odběratele, o kterém byla vedena komunikace, a který od účastníka řízení přímo ani neodebíral, nezasahoval.

104.     Obdobně na předmětné e-maily reaguje odběratel […obchodní tajemství…]. Např. na předmětný e-mail s doporučenou cenou ve výši 7 590 Kč odpovídá: tuhle máme v pořádku, přičemž obchodní zástupce reaguje: cenu vidím špatnou, viz sreen a v přiloženém screenu je cena inzerovaná odběratelem […obchodní tajemství…] ve výši 7 490 Kč.[89] V této souvislosti tvrzení účastníka řízení i odběratele […obchodní tajemství…] o tom, že odběratel […obchodní tajemství…] inzeroval dle popisu dražší zboží, ale název a cenu jako u sekačky levnější, neodpovídá zachycené komunikaci, jejímž předmětem (a ve sreenu) je pouze konkrétní sekačka VeGA 51 HWXV 6in1.

105.     Z výše uvedeného je navíc zřejmé, že odběratelé […obchodní tajemství…] nabízeli dotčené zboží za MOC nižší než stanovené společností V-GARDEN. To je dle názoru Úřadu právě hlavní důvod, pro který byli velmi často účastníkem řízení kontaktováni předmětnými e-maily. Danému totiž svědčí další vyjádření odběratelů, kteří účastníka řízení na podrážení cen odběrateli […obchodní tajemství…] upozorňovali. Jeden z nich např. na předmětný e-mail obsahující doporučenou MOC ve výši 15 490 Kč konstatoval: Bylo srovnáno s konkurencí, viz příloha [uvedeny konkrétní názvy e-shopů, včetně e-shopu odběratele […obchodní tajemství…] s nabízenými cenami od 14 406 Kč – pozn. Úřadu]. Teď srovnáme, ale dnes očekáváme, že udělají i ostatní. Na dané reaguje nejprve obchodní zástupce s tím, že: Nyní na tom pracujeme a chceme to dát do pořádku vše, následně odběratel: …[uvedeny konkrétní názvy e-shopů, včetně e-shopu odběratele […obchodní tajemství…] – pozn. Úřadu]… příště srovnáme až po nich.[90] Další odběratel na předmětný e-mail s uvedenou doporučenou MOC odpovídá: přizpůsobili jsme se e-shopům na netu. Např. [uvedeny konkrétní názvy e-shopů, včetně e-shopu odběratele […obchodní tajemství…] a odběratele […obchodní tajemství…] – pozn. Úřadu]. Máme jich teď 9 skladem a potřebujeme je vyprodat. Bude to možné?[91] Na ceny nabízené odběratelem […obchodní tajemství…] reagoval i další prodejce dotčeného zboží, který spolu se zasláním několika cen produktů dalších prodejců účastníku řízení sděluje: Dnes jsem nic nespravoval (jak jsme se domluvili), tedy u Vás… Třeba u WB 506 SBVE DOV myslím, že odběratel […obchodní tajemství…] neměl důvod k podražení cenyjen nevím, jak v tomto stavu se mezi ně dostat jinak, než cenou… Zatím nic nastavovat nebudu a počkám, jestli se Vám to povede srovnat.[92] Obdobně na ceny odběratele […obchodní tajemství…] upozorňoval účastníka řízení další prodejce: po dohodě posílám odkaz se stížností na odběratele […obchodní tajemství…] navíc disponují programem, který dorovnává ceny tam, kde je podražená cena… odběratel […obchodní tajemství…] ho stále používá (srov. odst. 13).[93]

106.     Shora uvedené tak žádným rozumným způsobem nekoresponduje s vyjádřením účastníka řízení a jeho oslovených odběratelů […obchodní tajemství…], že by tito neměli povědomí o doporučené MOC (či dokonce stanovovali vyšší než doporučené MOC stanovené společností V-GARDEN) a z toho důvodu telefonicky žádali účastníka řízení o sdělení její výše. Stěží také obstojí tvrzení účastníka řízení, že předmětné e-maily byly jeho obchodními zástupci zasílány k telefonickým dotazům odběratelů, a to až poté, co jim dříve k jejich žádosti poskytli fotografie, technické parametry, produktové listy, délku trvání záruky aj. k jednotlivým produktům. Z vyjádření odběratele […obchodní tajemství…] osloveného samotným účastníkem řízení přitom plyne, že se mu u nově odebíraných sekaček ze začátku pletla písmenka v jejich názvech.[94] Jestliže tedy přiřaditelnost údajů, včetně doporučené MOC, ke konkrétnímu produktu označenému čísly a písmeny činí dle účastníka řízení a jeho odběratelů problémy, neodpovídá zcela logice, aby jim doporučené MOC konkrétního produktu byly zasílány předmětnými e-maily zvlášť a až poté, co jsou jim ke stejnému produktu poskytnuty obrázky či další technické údaje jiným e-mailem. Nadto, pokud by bylo tvrzení účastníka řízení pravdivé, jistě by tyto e-maily zasílané dříve před předmětnými e-maily Úřadu předložil. Žádný takový ovšem nedoložil a dle Úřadu postup tvrzený účastníkem řízení o uvádění doporučených MOC v předmětných e-mailech k telefonickým žádostem odběratelů […obchodní tajemství…] vyvolává naprostou pochybnost, neboť se nabízí, aby obchodní zástupci sdělili těmto odběratelům doporučenou MOC přímo v rámci telefonického hovoru, v němž se údajně tito odběratelé na její výši dotazovali.

107.     Zcela přesvědčivě však s protisoutěžní cenovou politikou účastníka řízení spočívající v zaslání předmětných e-mailů a reakcí odběratelů […obchodní tajemství…] na ně (akceptací dohody) korespondují data shromážděná Úřadem a zachycená v cenovém srovnání[95]. Např. odběratel […obchodní tajemství…] inzeroval dle cenového srovnání ze dne 11. 2. 2019 sekačku VeGa 46 HWXV za cenu 6 273 Kč. Předmětným e-mailem ze dne 19. 2. 2019 mu byla zaslána doporučená cena tohoto zboží ve výši 6 990 Kč, na nějž odběratel […obchodní tajemství…] reagoval: …opraveno.[96] Následující cenové srovnání provedené Úřadem již skutečně zachytilo zvýšení ceny daného zboží odběratelem […obchodní tajemství…] na výši požadovanou účastníkem řízení. Naprosto shodně reagoval i odběratel […obchodní tajemství…], který dle cenového srovnání inzeroval dne 11. 2. 2019 totožné zboží ve výši 6 764 Kč. Na předmětný e-mail ze dne 6. 3. 2019 s doporučenou cenou 6 990 Kč tohoto zboží odpovídá: … s dalším reportem heuréky bude nastaveno, nyní přepočítám ručně[97], což se projevilo hned v následujícím cenovém srovnání ze dne 13. 3. 2019 zachycujícím navýšení ceny sledovaného zboží na společností V-GARDEN stanovenou minimální úroveň.

108.     V rozporu s tvrzením účastníka řízení o neznalosti MOC dotčeného zboží je také reakce jeho odběratele na jeden z předmětných e-mailů, ve které k zaslané doporučené MOC sekačky sděluje: Vím, ale my to máme jako výprodej 1 ks a nemůžeme se jí zbavit.[98] Naprosto blízká časová spojitost pak zřetelně existuje mezi zasíláním předmětných e-mailů a komunikací účastníka řízení s odběrateli, kteří inzerovali cenu dotčeného zboží pod minimální výší stanovenou účastníkem řízení a současně odkazovali na obdobné nižší ceny inzerované ostatními prodejci. Tito ostatní prodejci pak byli účastníkem řízení právě předmětnými e-maily s výší minimální MOC konkrétního zboží kontaktováni, na něž odpovídali: hotovo; srovnáno; opraveno apod. Jedná se např. o předmětný e-mail týkající se benzínové sekačky VeGa 51 HWXV 6in1 s doporučenou cenou 8 990 Kč (odeslaný 17. 4. 2019, 8:40 hod.), na nějž odběratel […obchodní tajemství…] zasílá po deseti minutách (e-mail ze dne 17. 4. 2019, 8:50 hod.) odkazy na nižší ceny inzerované dalšími prodejci, mj. i odběratelem […obchodní tajemství…] (cena 7 290 Kč), přičemž odběratel […obchodní tajemství…] byl účastníkem řízení v následujících 8 minutách osloven shodným předmětným e-mailem (shodné označení sekačky, e-mail ze dne 17. 4. 2019, 8:58 hod.) a odpovídá: tuhle máme v pořádku (e-mail ze dne 17. 4. 2019, 9:01 hod.).[99] Obdobně na předmětný e-mail týkající se provzdušňovače Weibang 384 RC s doporučenou cenou 15 490 Kč odběratel […obchodní tajemství…] reaguje odkazem mj. na nižší cenu inzerovanou dalším prodejcem (14 407 Kč), přičemž tento prodejce byl účastníkem řízení předmětným e-mailem se shodným označením výrobku kontaktován (byť dříve) a odpovídá: bylo srovnáno…[100]

109.     Ze shora uvedeného tak nepochybně plyne, že účastník řízení v určitém časovém rozmezí po zjištění, že někteří jeho odběratelé inzerují ceny pod jím stanovenou MOC, tyto oslovoval předmětnými e-maily s uvedením doporučené MOC. Rozdílná výše takto nabízených cen některými odběrateli však nemůže dokládat absenci cenových dohod, jak se snaží tvrdit účastník řízení, neboť naopak, ze shromážděných důkazů zřejmě plyne aktivní úsilí účastníka řízení o navýšení cen dotčeného zboží inzerovaných odběrateli na jím stanovenou minimální cenovou úroveň a jejich následná akceptace.

110.     Současně pokládá Úřad za průkazně doložené, že důvodem zasílání předmětných e-mailů odběratelům nebyly potíže odběratelů spojené s neznalostí MOC nebo dokonce s inzercí dotčeného zboží za ceny vyšší než MOC. Stěží by totiž na předmětné e-maily reagovali: potřebujeme vyprodat, bude to možné?; my to máme jako výprodej 1 ks a nemůžeme se jí zbavit. Podle tvrzení účastníka řízení by se tak odběratelé snažili prodat poslední či neprodejné kusy za vyšší než doporučené MOC, což je samozřejmě ekonomický nesmysl. Nadto, pokud by tomu tak opravdu bylo, jako nelogická by se jevila reakce dalšího odběratele na předmětný e-mail s cenou infrasauny ve výši 19 990 Kč: Náš hlavní web [uveden název e-shopu odběratele – pozn. Úřadu] má cenu 19 990, na webu [uveden název dalšího e-shopu odběratele – pozn. Úřadu] je robot a cenu jen dorovnává. Správnou cenu nemá: [uvedeny konkrétní názvy e-shopů, včetně e-shopu odběratele […obchodní tajemství…] – pozn. Úřadu], přičemž účastník řízení na dané reagoval: ostatní, které uvádíte, jsme již také kontaktovali, děkujeme za pochopení. Prodejci nepochybně mají zájem dotčené zboží prodat, tedy nabízet ho v cenové soutěži za nižší ceny. Logiku by tudíž postrádalo, pokud by se odběratelé odvolávali na vyšší než doporučené MOC inzerované jinými odběrateli (jejich konkurenty) s cílem, aby tyto další odběratele účastník řízení kontaktoval s doporučenou MOC údajně nižší než jimi inzerovanou.[101]

111.     Pokud se jedná o reakce odběratelů na předmětné e-maily obsahující výrazy např.: bylo srovnáno; příště srovnáme až po nich; jen reagujeme; mám nastavený automat… nyní dočasně přepočítávám ručně, účastník řízení tvrdí, že se jednalo pouze o obchodní strategii těchto odběratelů či obchodní politiku konkurenčních firem, se kterou účastníka řízení tito odběratelé seznamovali, a kterou účastník řízení nemůže nijak ovlivnit, nijak na ni reagovat, kterou neřešil a nekomentoval. Kromě toho, že uvedené vyjádření účastníka řízení je zcela v protikladu k zjištěným skutečnostem a odporuje logice, Úřad doplňuje, že není ani pravdivé tvrzení účastníka řízení, že na stížnosti odběratelů nereagoval – viz např. interní komunikace obchodních zástupců účastníka řízení se slovy: Cinkni mu, dík na dotaz odběratele týkající se neustálého podrážení cen odběratelem […obchodní tajemství…], přičemž jemu samému byly za stejné jednání, tj. podrážení cen, účastníkem řízení zastaveny dodávky dotčeného zboží.[102] K danému účastník řízení navíc konstatoval, že může doložit, že tomuto odběrateli byly veškeré jeho objednávky obratem vykrývány a odeslány. Účastník řízení však jakékoli podklady, např. výpis objednávek z B2B systému, přehledy vystavených faktur a jejich splatnost apod., jak to učinil v jiných případech (srov. např. odst. 92), přes své tvrzení nedokládá.

112.     K uvedenému Úřad doplňuje, že účastník řízení ničím dále nedoložil, že by vykrýval veškeré objednávky i dalších odběratelů, kteří na jejich zastavení za nedodržení doporučených MOC poukazovali. Účastník řízení pouze tvrdí, že tomu tak nebylo a za pouze nešťastně formulované pokládá vyjádření svého obchodního zástupce ohledně existence dokumentace prodejců podrážejících ceny, řešení této záležitosti denně dokola a zastavení expedice (srov. odst. 16). Za pouhý vlastní názor (týkající se prodejců reflektujících podvodné e-shopy, které od účastníka řízení zboží vůbec neodebírají) označil účastník řízení další vyjádření svého obchodního zástupce, který však po upozornění odběratele […obchodní tajemství…] na nižší než doporučené MOC ceny jiných prodejců uvedl: děkuji za info. Bohužel to není řešení [odběratel […obchodní tajemství…] sdělil, že cenou reaguje na jiný e-shop – pozn. Úřadu], máme několik telefonátů denně od ostatních prodejců, kteří mají roboty na dorovnání cen… pokud se nechceme dostat do cenové spirály, tak ho mají stále vypnutý. Pro ně jste spouštěč vy. Dorovnáváte ceny i na ty prodejce, kteří od nás ani neodebírají a které se snažíme donutit odstranit naše produkty ze své nabídky.[103] Uvedené dle Úřadu rozhodně nepřestavuje pouhý vlastní názor obchodního zástupce, ale zřetelně zapadá do protisoutěžní cenové politiky účastníka řízení, což dokresluje další e-mail týkající se opravy ceny nebo stažení výrobku v případě jeho nabídky za nižší než účastníkem řízení stanovené MOC (srov. odst. 103).

113.     Úřad tak pokládá za prokázané, že účastník řízení hrozil uplatněním sankce ve formě nedodání zboží, pokud jeho odběratelé nepřistoupili na jeho návrhy cenových dohod, příp. dokonce k zastavení dodávek přistoupil (účastník řízení i přes konstatování, že může doložit opak, tak neučinil). Není však podstatné, zda k sankci společnost V-GARDEN skutečně přistoupila, neboť již samotná hrozba nedodání zboží z důvodu nedodržování jí stanovených minimálních MOC zvyšuje závažnost jejího protisoutěžního jednání. Pouhá možnost uplatnění sankce ve formě nedodání zboží při nedodržování MOC má totiž pro odběratele silně odrazující efekt.

114.     K námitce účastníka řízení, že Úřad nepřihlédl k vyjádření oslovených odběratelů ohledně absence pokynů ke stanovování MOC, Úřad uvádí, že za zcela zásadní pokládá důkazy shromážděné při místním šetření. V jejich ne úplném souladu se pak mohou jevit vyjádření některých oslovených subjektů, který může být dán i tím, že k žádosti Úřadu se vyjadřuje zástupce oslovené společnosti, nikoli její zaměstnanec, který však dle zajištěných důkazů komunikuje s účastníkem řízení ve věci výše MOC. Tak je tomu např. právě u odběratele […obchodní tajemství…] (ale i dalších oslovených subjektů[104]), za něhož vyjádření zaslal Úřadu jednatel společnosti, ale veškerá zajištěná komunikace s účastníkem řízení probíhala pouze ze strany správce internetového obchodu odběratele […obchodní tajemství…] (v případě dalších oslovených subjektů se jednalo o jejich zaměstnance či zaměstnance e-shopů provozovaných oslovenými subjekty – u odběratele […obchodní tajemství…]). Je nepochybné, že každá společnost nese za jednání svých zaměstnanců odpovědnost, nicméně nezle vyloučit, že jednatel společnosti nemusel při odpovědi Úřadu disponovat informacemi o dřívější e-mailové komunikaci svého zaměstnance. Za zcela relevantní a názorně prokazující protisoutěžního jednání proto Úřad pokládá především důkazy obsahující komunikaci s požadavky účastníka řízení a reakcemi na ně zachycené v reálném čase protiprávního jednání, než následná pozdější písemná vyjádření (neodrážející zcela zjištěný skutkový stav) oslovených odběratelů.

115.     S ohledem na výše uvedené tak Úřad nemůže přisvědčit námitkám účastníka řízení, jeho tvrzení o předmětných e-mailech a neovlivňování prodejních cen jeho odběratelů pokládá ryze za účelové a stojící v naprostém rozporu se shromážděnými důkazy. Z tohoto důvodu proto také odmítá jeho nesouhlas s počátkem protisoutěžního jednání, který Úřad založil právě na akceptaci cenových dohod odběrateli po zaslání předmětných e-mailů (srov. odst. 22)[105].

VI.2.3     Informace získané dalším šetřením

116.     Účastník řízení k vyjádření odběratelů (srov. odst. 18 a 19) opětovně uvádí, že do obchodní ani cenové politiky svých prodejců nijak nezasahoval, jejich rozhodnutí o stanovení prodejních cen dle společností V-GARDEN zaslaných ceníků je čistě jejich záležitostí, žádnému z prodejců nikdy nezastavil dodávky dotčeného zboží, čemuž svědčí skutečnost, že ani žádný prodejce zastavení dodávek nedoložil, a pokud účastník řízení pozdržel expedici zboží, bylo tomu z důvodu opožděných úhrad faktur u problematického odběratele.

117.     Právě vznikem dluhu účastník řízení argumentuje u jednoho Úřadem osloveného odběratele, který uvedl, že pokud obchodník ceny nedodrží, je telefonicky kontaktován se žádostí o nápravu, jinak mu hrozí zastavení dodávek.[106] Dle společnosti V-GARDEN se jedná o ryze účelové tvrzení tohoto odběratele. Uvedené však nemá dle Úřadu oporu v zajištěných důkazech, neboť tento odběratel na předmětný e-mail s doporučenou cenou sekačky odpovídá: Já vím, ale my to máme jako výprodej 1 ks a nemůžeme se jí zbavit.[107] Z této odpovědi lze navíc rovněž dovodit, že účastník řízení požadoval nastavit cenu na minimální MOC, nikoli že by tuto zaslal na žádost odběratele, jak tvrdí k předmětným e-mailům.

118.     V neprospěch účastníka řízení má být dále údajná Úřadem účelová interpretace odpovědí jednoho z odběratelů[108], neboť z nich dle účastníka řízení vyplývá, že doporučené MOC pokládal pouze za doporučené, určení finální ceny bylo vždy na jeho rozhodnutí a ani mu nehrozily žádné sankce. Dané tvrzení účastníka řízení však Úřad odmítá, neboť zmíněný odběratel také konstatoval, že mu bylo ihned od začátku spolupráce společností V-GARDEN doporučeno respektovat doporučené prodejní ceny, tyto ceny se snažil akceptovat (pokud to situace na trhu umožňovala), někdy však ceny s ní konzultoval a jednal na úrovni doporučení a vyhodnocení aktuální situace, což však necítil jako omezení, a že pokyny ve formě doporučení prodejní ceny se týkaly veškerého sortimentu účastníka řízení. Z uvedeného je dle Úřadu zřejmé, že odběratel na návrh cenových dohod přistupoval dobrovolně a z důvodu akceptace MOC neměl účastník řízení důvod odběratele (daného či další Úřadem oslovené) vyzývat či upozorňovat na chybně nastavené ceny.

119.     Ze shodného důvodu Úřad obdobně za irelevantní považuje námitky účastníka řízení k vyjádření dalších odběratelů[109], které nemají dle účastníka řízení prokazovat (a odběratelé nic takového nedoložili), že by společnost V-GARDEN ve vztahu k nim jakkoli ovlivňovala jejich prodejní ceny (jakých výrobků a kdy). Jedná se o vyjádření odběratelů (srov. odst. 19), kteří přistoupili dobrovolně (či po kontaktu společnosti V-GARDEN) na cenové návrhy účastníka řízení a Úřad se k uvedenému vyjádřil již výše (srov. odst. 24 a 59).

120.     Účastník řízení také nesouhlasí s vyjádřením odběratele[110], podle kterého má společnost V-GARDEN zastávat politiku srovnaných cen na cenových srovnávačích, a dále se vyjadřuje k jím zmíněné technické chybě ve feedu s tím, že pokud se nějaká chyba objeví, tato se standardně obchodním partnerům oznamuje, ale je vždy na nich, jakou cenu si nastaví. K tomu Úřad uvádí, že odběratel uvedl: Pokud nastala z naší strany nějaká technická chyba, která cenu snížila směrem dolů, a my jsem na porovnávačích cenu snížili, volali nám obchodní zástupci, že máme špatně nastavenou cenu. Cenu jsme následně opravili… Tato cenová politika účastníka řízení pak jasně koresponduje s e-maily, které tento odběratel zasílal společnosti V-GARDEN a ve kterých uváděl: Prosím o srovnání cen infrasaun na porovnávačích Heureka.cz a Zbozí.cz… těch modelů, co mají podraženou cenu, je víc; V příloze zasílám screenshoty z podražených cen o víkendu, jakmile se překlopila půlnoc z pátku na sobotu, okamžitě nastala u některých e-shopů akce, sleva, která běžela do nedělní půlnoci.[111]Uvedené tak vyvrací tvrzení účastníka řízení, že do cenové politiky svých prodejců nijak nezasahoval, neboť prodejci, jak bylo uvedeno již výše, reagovali na telefonická upozornění obchodních zástupců účastníka řízení v některých případech poukázáním na chybně nastavené ceny (nižší než společností V-GARDEN stanovené minimální MOC) jiných prodejců.

121.     Účastník řízení dále namítá, že Úřad oslovoval společnou žádostí odběratele jak samotného účastníka řízení, tak i dalšího subjektu, se kterým vede další správní řízení, čímž mohlo dojít k ovlivnění sdělení odběratelů, neboť tito si mohli při formulaci odpovědí obě společnosti spojit a zaměnit. To dokládá skutečností, že jeden odběratel[112] uvedl, že má se společností V-GARDEN uzavřenu kupní smlouvu, přestože účastník řízení žádnou smlouvu s tímto odběratelem sjednanou nemá. K uvedenému Úřad uvádí, že k zaslání společné žádosti odběratelům pro účely tohoto a druhého správního řízení přistoupil z důvodu obdobného okruhu odběratelů a totožného zboží (zahradní techniky, zahradního nábytku a nářadí – srov. odst. 28), neboť je dle správního řádu povinen uplatňovat svou pravomoc pouze v rozsahu, v jakém mu byla svěřena, a postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatížil.[113] Nadto daný odběratel sice v odpovědi konstatoval, že mezi ním a společností V-GARDEN funguje obchodní stav na základě smlouvy, avšak tuto nedoložil, neboť dle svého vyjádření ji nenalezl. Uvedené tak vypovídá o tom, že se domníval, že s účastníkem řízení by mohl mít uzavřenou smlouvu, v žádném případě však, že by zaměnil svou odpověď ve vztahu k dalšímu subjektu (k němu se vyjádřil zvlášť). Úřad tak námitce účastníka řízení nepřisvědčil, neboť obdobně jsou formulovány i odpovědi dalších odběratelů jednotlivě pro jejich dodavatele (účastníka tohoto správního řízení a dalšího subjektu).

VI.2.4     Shrnutí jednání společnosti V-GARDEN

122.     Jelikož účastník řízení v této části pouze shrnul své dosavadní námitky, Úřad pokládá za nadbytečné je opakovat a na jejich vypořádání tímto odkazuje výše. Současně má za to, že ve věci shromáždil dostatek přesvědčivých důkazů o protisoutěžním jednání společnosti V-GARDEN, které spolu utvářejí ucelený logicky provázaný důkazní řetězec, nejsou spolu ve vzájemném rozporu a jejich spojení spolehlivě ukazuje na jediné možné vysvětlení, a to na uzavírání cenových dohod mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli. Takové důkazy lze těžko zpochybnit výše vznesenými námitkami účastníka řízení, když tyto se v kontextu všech důkazů ukazují jako pouhá obranná argumentace bez relevantní opory.

VI.2.5     Definice relevantních trhů

123.     Účastník řízení nesouhlasí s Úřadem vymezenými dvěma samostatnými relevantními trhy zahradní techniky a zahradního vybavení, neboť je dle něj třeba rozlišovat zvlášť jednotlivé kategorie produktů představující samostatné relevantní trhy (jak uvedl výše – srov. odst. 30), protože tyto kategorie produktů slouží pro uspokojování zcela specifických (jiných) potřeb a jsou určeny pro jiné účely. Stejně tak má účastník řízení za to, že z hlediska místa prodeje přichází do úvahy dva samostatné výrobkové trhy, a to internetový trh a prodej v kamenných obchodech. V této souvislosti odkazuje na rozhodnutí Úřadu vydané v minulosti v rámci narovnání týkající se nealkoholických nápojů a členění na on-trade a off-trade[114] a spojení soutěžitelů v oblasti velkoobchodního prodeje spotřebního zboží a maloobchodního prodeje spotřebního zboží prostřednictvím internetu.[115] Účastník řízení dále uvádí, že se zabývá výhradně vnitřními infrasaunami (náležícími stejně jako bazény, koloběžky, trampolíny, vířivky do kategorie relax/sport), nikoli saunami, potažmo zahradními saunami, na základě čehož odmítá zařazení infrasaun do zahradního vybavení a podotýká, že žádná komunikace, na kterou Úřad poukazoval ve Sdělení výhrad, se netýká zahradního vybavení.

124.     Úřad pro nyní posuzovanou věc pokládá za podstatné, jak s odkazem na tuzemskou judikaturu uvedl již výše (srov. odst. 36), že v případě cílových dohod (jako je tomu v tomto případě) je standard přesného vymezení relevantního trhu nižší, než v případě dohod účinkových, a jakkoli úžeji vymezený trh nemá vliv na posouzení protisoutěžního jednání účastníka řízení.

125.     Za irelevantní považuje Úřad odkaz na účastníkem zmíněné první rozhodnutí, ve kterém relevantní trh pro účely vedeného správního řízení byl definován jako trh dodávek nealkoholických nápojů na území ČR; Úřad tak nedospěl k potřebě více segmentovat uvedený trh dle dalších kategorií nealkoholických nápojů či místa jejich spotřeby. Obdobně druhé rozhodnutí ve věci fúzí není pro nyní posuzovaný případ přiléhavé, neboť Úřad otázku přesného vymezení relevantního trhu ponechal otevřenou (konstatoval však, že existují i faktory svědčící ve prospěch zahrnutí jednotlivých způsobů maloobchodního prodeje – internetového prodeje a prodeje v kamenných obchodech – do jednoho věcného relevantního trhu).

126.     Při zahrnutí infrasaun do zahradního vybavení Úřad vycházel ze získaných pokladů, jež má k dispozici – např. jeden z konkurentů zařadil do kategorie zahradního vybavení (společně s wellness) nábytek, slunečníky, houpačky, trampolíny, sprchy, bazény, sauny, vířivky atd.[116] Úřad však již výše uvedl, že pro vymezení relevantních trhů neobdržel ke své žádosti od účastníka řízení ani od oslovených subjektů jediné relevantní analýzy či studie. Přesto však v dané věci odkazuje na účastníkem řízení předložený katalog infrasaun, ve kterém doporučuje výběr infrasauny s podlahovým karbonovým topidlem, pokud bude infrasauna instalována do zimních zahrad či venkovních pergol.[117] Dané je tak v rozporu s jeho tvrzením, že jím prodávané infrasauny jsou výhradně vnitřní, určené výlučně do vnitřních prostor v domácnosti.

127.     Není ani pravda, že by se žádná komunikace převzatá Úřadem netýkala kategorie zboží ze zahradního vybavení. Zde Úřad odkazuje např. na sdělení jednoho odběratele účastníka řízení, který poukazuje (včetně přiloženého printscreenu) na podražené ceny mj. i zahradního altánu pod označením VeGa Leonardo de luxe 33 (srov. odst. 14)[118] a reakce účastníka řízení, resp. jeho obchodních zástupců se slovy: Cinkni mu, dík.[119] Nadto ze zjištěných informací vyplynulo, že dodržování MOC se týkalo veškerého sortimentu dodávaného účastníkem řízení, tedy dotčeného zboží náležejícího do obou vymezených samostatných relevantních trhů.[120]

128.     Úřad tudíž námitky účastníka řízení ve věci vymezení relevantních trhů neshledává za opodstatněné.

VI.2.6     Právní posouzení jednání společnosti V-GARDEN

129.     Účastník řízení v této části svého vyjádření pouze opakovaně vyslovuje svůj nesouhlas ohledně Úřadem prokázaného protiprávního jednání a vznáší většinou shodné námitky, které uplatnil již dříve a jež Úřad vypořádal výše jako irelevantní či nedůvodné.

130.     K žádosti účastníka řízení, že Úřad by se měl jednoznačně vyjádřit, zda uvádění doporučených cen v cenících je či není zakázané, lze uvést, že Úřad zastává dlouhodobě názor, že pouhé oznamování doporučených MOC (nedoprovázené sankčním nebo motivačním mechanismem, jenž by vedl k faktickému udržování doporučené ceny) není považováno za protisoutěžní jednání. Avšak jak Úřad v tomto správním řízení prokázal, společnost V-GARDEN pouze nestanovovala doporučené prodejní ceny, od nichž by se prodejci mohli odchýlit, resp. stanovit nižší prodejní ceny, nýbrž prostřednictvím předmětných e-mailů a výhrůžek vyžadovala po prodejcích při dalším prodeji dotčeného zboží dodržování minimálních MOC. Pro doplnění Úřad uvádí, že každý protisoutěžní případ hodnotí ve vztahu k celkovým okolnostem a důkazům, a přidává odkaz na judikaturu NSS týkající se posouzení zakázaných cenových dohod: … i jen pouhé cenové doporučení, byť nevynutitelné pod hrozbou sankce, může mít protisoutěžní charakter (například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2012, č. j. 8 Afs 2/2011-217). Totéž vyplývá například z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Vereeiniging van Cementhandelaren (8/72), v němž soud uzavřel, že soutěž je narušena i jen systémem doporučených cen.[121]

131.     Podle účastníka řízení nevyplývá z žádného důkazu, že by došlo z jeho strany byť k jediné konkrétní výzvě k dodržování MOC prostřednictvím telefonního kontaktu či osobní návštěvou. Uvedené však nemá oporu ve shromážděných podkladech, zejména z vyjádření oslovených odběratelů plyne, že tímto způsobem účastník řízení postupoval. Jakkoli nelze očekávat, že by si odběratelé pořizovali nahrávky telefonních hovorů či záznamů z osobních návštěv, sám účastník řízení své tvrzení o zasílání předmětných e-mailů rozsáhle zakládá na telefonních žádostech svých odběratelů. Není tedy pochyb o tom, že nejméně tato komunikace jistě probíhala. Nicméně Úřad počátek protisoutěžního jednání společnosti V-GARDEN a jeho soustavné trvání najisto postavil na průkazné písemné komunikaci účastníka řízení a jeho odběratelů akceptujících jím předložené návrhy cenových dohod.

132.     Účastník řízení má také za to, že by k aplikaci § 3 odst. 1 zákona nemělo být přistupováno mechanicky a formálně, ale v každém jednotlivém případě by se mělo zhodnotit, jaký reálný dopad na hospodářskou soutěž v tom konkrétním případě dohoda měla. Protože zaujímá marginální postavení na trzích, pokládá za zcela zanedbatelnou reálnou možnost soutěž ovlivnit, tedy v jeho případě je faktický dopad na soutěž zanedbatelný. K danému Úřad odkazuje na shora uvedenou judikaturu, z níž plyne, že v případě cenových dohod se jedná o tzv. hard-core dohody, tedy dohody s tvrdým jádrem, které jsou považovány vždy za zakázané, neboť mají již ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu, a to bez ohledu na tržní podíl soutěžitele, ale také na prokázání faktického dopadu nyní posuzovaných dohod na hospodářskou soutěž (srov. odst. 50–51, 65, 67 a 69). I nízký tržní podíl soutěžitele je tak dle rozhodovací praxe Úřadu aprobované soudy nepodstatný pro konstatování spáchání přestupku formou uzavření zakázané cenové dohody narušující soutěž.

VI.2.7     Odůvodnění výše pokuty

133.     Účastník řízení má za to, že pokuta v maximální zákonné výši má být uložena pouze za nejzávažnější porušení zákona, které bude mít velmi závažné následky, bude dlouhodobé a bude možné shledat řadu přitěžujících okolností. V jeho případě, při zanedbatelném tržním podílu, tudíž pokládal horní hranici pokuty indikovanou ve Sdělení výhrad za neodpovídající požadavkům zákona. Účastník řízení také jako nesprávně nastavenou a aplikovanou označil Úřadem používanou právně nezávaznou metodiku pro ukládání pokut (dále též „Metodika“)[122], jíž mají být fakticky popírány zákonem stanovená kritéria pro ukládání pokut, neboť je nastavena tak, že umožňuje uložení maximální výše pokuty i za porušení méně závažná, která netrvají dlouhou dobu, a u nichž ani nedošlo k závažným následkům.

134.     Úřad předně uvádí, že pokuta uložená účastníku řízení tímto rozhodnutím rozhodně nedosahuje zákonné horní hranice, ale blíží se polovině stanoveného rozmezí (srov. odst. 163). Úřad oproti indikované výši pokuty uvedené ve Sdělení výhrad přihlédl nyní k dalším skutečnostem doloženým účastníkem řízení až po zaslání těchto výhrad, což se odrazilo ve snížení pokuty (srov. odst. 159 a 161). Nadto se účastník řízení ve svých námitkách zabývá pouze maximální hodnotou indikovaného rozmezí pokuty ve Sdělení výhrad, k čemuž však Úřad nepřistoupil. Z tohoto důvodu se námitky účastníka řízení o uložení pokuty blížící se horní hranici zákonného rozmezí jeví jako irelevantní. Navíc ze zákona neplyne, že pokuta v maximální výši může být soutěžiteli uložena pouze v případech uvedených účastníkem řízení výše. Pokud by byl takový záměr zákonodárce, jistě by jej v obdobné formě do zákona promítl.

135.     Stejně tak za nepodstatné je třeba označit úvahy účastníka řízení založené na modelových příkladech výpočtu pokut. Kromě toho účastník řízení mylně zaměňuje hodnotu tržeb s celkovým čistým obratem soutěžitele, který slouží ke stanovení maximální zákonné výše pokuty. Hodnota tržeb sloužící ke kalkulaci pokuty totiž představuje pouze tržby za zboží dotčené protisoutěžním jednáním, přičemž výsledná sankce pro určení, zda nepřekračuje zákonnou hranici, je porovnávána s čistým obratem soutěžitele, který však vedle tržeb za dotčené zboží zahrnuje i další tržby dosažené nejen za prodej dalšího zboží či poskytování služeb, ale i veškeré provozní a finanční výnosy.

136.     Přesto Úřad k užití Metodiky uvádí, že jejím účelem je zajistit transparentnost a předvídatelnost postupu Úřadu při vyměřování pokuty dle zákona. Není však pravdou, že by postup dle Metodiky měl snadno vyústit ve snížení pokuty z důvodu aplikace její maximální zákonné hranice, jak účastník řízení tvrdí. Úřad při vyměřování pokuty přihlíží k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu. Pouze v případě, že by k překročení horní zákonné hranice došlo, Úřad pokutu na tuto úroveň sníží. Jednalo se však zatím o ojedinělý případ (na který poukazuje účastník řízení ve věci zakázaných cenových dohod v oblasti dětského zboží), z čehož však zcela jistě nelze nijak obecně dovozovat údajně nesprávně nastavený postup výpočtu pokut dle Metodiky. Jakékoli další srovnávání účastníkem řízení odkazovaného případu uložení pokuty v její maximální výši proto Úřad považuje za bezpředmětné.

137.     Taktéž lze podotknout, že Metodika se nijak zásadně neliší např. od metodiky aplikované Evropskou komisí na unijní úrovni při výpočtu sankce za protisoutěžní jednání.[123] Z ní mj. ve vztahu k délce trvání protisoutěžního jednání plyne: Při určování vhodné výše pokuty by měla hrát významnou úlohu rovněž doba trvání protiprávního jednání. Doba trvání má totiž vždy vliv na potenciální dopad protiprávního jednání na trh. Proto se má za to, že je důležité, aby pokuta odrážela rovněž počet let, během nichž se podnik podílel na protiprávním jednání. Uvedené je tak plně odrazem i v Metodice (srov. odst. 159), neboť dle Úřadu faktor času plně reflektuje délku protiprávního jednání a odpovídá tak jejímu skutečnému trvání. Z toho důvodu se Úřad neztotožňuje s námitkou účastníka řízení týkající se navyšování pokuty koeficientem času dle Metodiky.

138.     K vydání Metodiky, která nahradila dříve vydanou metodiku pro ukládání pokut[124], Úřad dále podotýká, že Metodika připouští možnost, že v některých případech může dojít při uplatnění nového postupu k vyměření vyšší pokuty, než by tomu bylo podle dříve vydané metodiky. Potřeba upravit pravidla výpočtu pokut však byla vyvolána podstatnými změnami jak v právní úpravě, tak v judikatuře, ke kterým došlo za více než deset let od účinnosti původní metodiky, a tyto nezbytně vyžadovaly tato pravidla aktualizovat. O nezbytnosti změny postupu při ukládání pokut Úřad přitom veřejnost informoval dlouho před vydáním Metodiky. Konečně Úřad uvádí, že soutěžní orgány jsou oprávněny kdykoli zvýšit úroveň pokut k posílení jejich odrazujícího účinku, zjistí-li, že praktiky, které byly dlouhodobě označovány jako protisoutěžní a tedy nezákonné, jsou stále relativně časté.[125] Úřad tedy za bezdůvodnou pokládá námitku účastníka řízení týkající se zohlednění délky trvání protisoutěžního jednání prostřednictvím koeficientu času rozdílně dle současné a dříve platné metodiky.

139.     Úřad dále odmítá námitku účastníka řízení týkající se údajné absence konkrétního času a odběratele, vůči kterému měl uzavření cenové dohody iniciovat, trvat na jejím dodržování, při jejím nedodržení hrozit sankcí či ji aplikovat. V této souvislosti Úřad odkazuje na právní posouzení jednání společnosti V-GARDEN (srov. odst. 59) a v něm uvedené odkazy na další pasáže shrnutí jednání účastníka řízení a zjištěných skutečností, ze kterých jednoznačně plynou jak konkrétní data, tak odběratelé (Úřad pokládá za nadbytečné a způsobující nepřehlednost textu rozhodnutí uvádět v něm konkrétní označení každého jednotlivého odběratele účastníka řízení, když tento každý je jednoznačně konkretizován odkazem na konkrétní dokument spisu správního řízení uvedený v poznámce pod čarou).

140.     Námitky účastníka řízení týkající se stanovení hodnoty tržeb Úřad rovněž odmítá, neboť v něm zohlednil jak skutečné narušení soutěže, které na rozdíl od účastníka řízení pokládá za prokázané (srov. odst. 68), tak nízký tržní podíl účastníka řízení, a tím i dopady zakázaných dohod na hospodářskou soutěž, což vedlo ke stanovení procenta pro výpočet podílu hodnoty tržeb na samotné spodní hranici rozpětí uvedeného v Metodice (srov. odst. 158). Ohledně navýšení základní částky pokuty o 20 % z důvodu úmyslného spáchání přestupku Úřad pouze konstatuje, že se jedná o přitěžující okolnost, která odůvodňuje navýšení sankce.

141.     Účastník řízení dále namítá, že Úřad ve Sdělení výhrad zahrnul do celkového čistého obratu skupiny V-GARDEN čisté obraty obou společností, které jsou však z části tvořeny i přeprodejem zboží uskutečněným v rámci skupiny V-GARDEN. K danému Úřad uvádí, že výše čistého obratu slouží výhradně pro posouzení zákonné hranice pokuty a jak je v tomto rozhodnutí uvedeno, výsledná výše pokuty tuto zákonnou hranici jak v případě samotného účastníka řízení, tak skupiny V-GARDEN nepřekračuje (srov. odst. 163).

142.     Výši pokuty (její horní hranici) indikovanou ve Sdělení výhrad považuje účastník řízení za likvidační, jejíž uložení by pro něj znamenalo ukončení podnikání. Dále namítá, že Úřad při hodnocení finančního zdraví společnosti V-GARDEN vycházel z údajů do roku 2018 a nebral tak v potaz předpokládaný ekonomický výhled do budoucnosti. V roce 2019 však dle něj došlo k poklesu u většiny ekonomických ukazatelů a další pokles lze předpokládat i v roce 2020. Výrazná změna ekonomické situace účastníka řízení je způsobena velmi nákladnou výstavbou nového areálu v roce 2018 a s ní souvisejících dalších výdajů.

143.     K danému Úřad uvádí, že Úřad obdržel od účastníka řízení potřebné účetní údaje vztahující se k roku 2019 (i když stále neauditované) až po zaslání Sdělení výhrad. Z důvodu jejich absence je tak nemohl vzít dříve v potaz. Tyto údaje jsou však již součástí nynějšího hodnocení finančního zdraví účastníka řízení. Přesto však, i se zohledním účastníkem řízení předloženého stanoviska auditorské společnosti (dále též „Stanovisko“), se Úřad s argumentací o likvidačnosti pokuty neztotožňuje. Současně opakovaně uvádí, že účastník řízení námitky opřel o maximální výši rozmezí pokuty indikované ve Sdělení výhrad, která však tímto rozhodnutím uložena nebyla.

144.     Stanovisko nejprve poukazuje […obchodní tajemství…] výsledku hospodaření, který […obchodní tajemství…], díky čemuž se […obchodní tajemství…] společnosti V-GARDEN. Dle Úřadu je však již ze samotného výpočtu […obchodní tajemství…]. Zároveň je však nutné poukázat na to, že […obchodní tajemství…]. V roce 2019 je oproti roku 2018 […obchodní tajemství…], na straně aktiv pak […obchodní tajemství…] společnosti V-GARDEN (položka […obchodní tajemství…]) a oběžných aktiv (položka […obchodní tajemství…]), na straně pasiv […obchodní tajemství…] a […obchodní tajemství…]. Z výkazu zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2019 je také zřejmý […obchodní tajemství…].[126] Je zřejmé, že […obchodní tajemství…]. Je však nutné podotknout, že […obchodní tajemství…].

145.     K samotnému výsledku hospodaření Úřad podotýká, že může sloužit jako jeden z významných indikátorů finančního zdraví společnosti, avšak vhodnějším a v praxi také používanějším ukazatelem ekonomické síly společnosti je její čistý obrat (ostatně od výše čistého obratu se odvíjí zákonná maximální hranice pro uložení pokuty – srov. níže odst. 150). Jak navíc plyne z judikatury, ani záporný hospodářský výsledek a daňová ztráta (což však v případě účastníka řízení nenastalo) nemohou být samy o sobě indikátorem likvidačního dopadu pokuty, pokud subjekt několik let podniká, je schopen splácet bankovní úvěry, má obchodní majetek nebo není v platební neschopnosti atd.[127]

146.     Stanovisko dále poukazuje na výrazný pokles pracovního kapitálu (tj. kolik by společnosti zůstalo finančních prostředků, kdyby musela okamžitě zaplatit veškeré své závazky) a dokonce uvádí zápornou pohotovou likviditu, u níž není Úřadu zcela jasné, jak by takové hodnoty, vzhledem k předloženým účetním výkazům, mohla nabýt. I některé další hodnoty ukazatelů uváděné ve Stanovisku se rozcházejí s hodnotami vypočítanými Úřadem pro rok 2018[128] i pro rok 2019; např. dle Úřadu nabývá běžná likvidita společnosti V-GARDEN hodnoty 2,08 (dle Stanoviska 1,12), pracovní kapitál pak […obchodní tajemství…] (dle Stanoviska […obchodní tajemství…]). Ukazatel čistého pracovního kapitálu[129] však vykazuje stabilní nárůst a v roce 2019 […obchodní tajemství…] (v roce 2018 byl […obchodní tajemství…]). Dle Úřadu tak předložené Stanovisko zcela nepodává spolehlivý obraz o hospodaření společnosti V-GARDEN a jeho budoucím vývoji.

147.     Ani s argumentem účastníka řízení, že současná míra jeho zadlužení je taková, že již není v jeho možnostech získat od bank další dodatečný úvěr, se Úřad zcela neztotožňuje, neboť v rámci provedené finanční analýzy ověřil, že celkové zadlužení účastníka řízení bylo v roce 2019 […obchodní tajemství…] (oproti roku 2018 […obchodní tajemství…][130]). Optimální hodnota tohoto ukazatele se přitom pohybuje mezi 30–60 %. I se zohledněním uložené pokuty […obchodní tajemství…] za rok 2019 by […obchodní tajemství…] (v důsledku uložení pokuty […obchodní tajemství…]). Stejně tak provedené bankrotní modely nedosahují hodnot, které by značily finanční potíže společnosti V-GARDEN či poukazovaly na hrozící bankrot (srov. odst. 167).

148.     Účastník řízení závěrem poukazuje na aktuální situaci spojenou s pandemií Covid-19 a jejími předpokládanými velmi závažnými ekonomickými dopady, které nelze při hodnocení ekonomické situace účastníka řízení pomíjet. Účastník řízení však pouze předkládá článek z denního tisku věnující se odhadu propadu české ekonomiky a očekává, že spotřebitelé omezí nákup dotčeného zboží vzhledem k jeho charakteru, čímž dle něj dojde k propadu v jeho prodeji. Účastník řízení však nijak nedokládá (např. poklesem tržeb z prodeje dotčeného zboží v březnu, dubnu či dalších měsících roku 2020, nebo zrušením/zpožděním dodávek dotčeného zboží ze zahraničí), jak jej konkrétně měla mimořádná situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 postihnout. V této souvislosti Úřad poznamenává, že na rozdíl od jiných segmentů národního hospodářství nedošlo v době nouzového stavu k tak dlouhému uzavření prodejen nabízejících dotčené zboží (jako tomu bylo např. v případě provozovatelů restauračních zařízení, jiných služeb a dalších obchodů). V době nouzového stavu naopak rostly (v některých kategoriích zboží i velmi progresivně) on-line prodeje, což mohlo přispívat i ke zmenšení případného propadu prodeje dotčeného zboží, pokud k němu ovšem vůbec došlo. Dle Úřadu tak účastník řízení své reálné očekávání o výrazném propadu prodeje dotčeného zboží v důsledku pandemie Covid-19 nijak věrohodně nedokládá.

149.     Závěrem Úřad shrnuje, že výše vznesené námitky účastníka řízení neshledal za důvodné či mající oporu ve spisové dokumentaci spisu správního řízení.

VII.   Stanovení pokuty

150.     Podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako soutěžitel dopustí přestupku tím, že uzavře dohodu v rozporu s § 3 odst. 1 zákona. Dle § 22a odst. 2 zákona se za přestupek podle odst. 1 písm. b) téhož ustanovení zákona uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

151.     Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikatelské činnosti a žádného obratu tudíž nedosahují.[131] Úřad pak dlouhodobě a konstantně v rozhodovací praxi ukládá soutěžitelům, kteří jsou podnikateli, pokuty dle obratového kritéria. Úřad tedy v daném případě za horní hranici považuje částku 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

152.     Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, které se v konkrétním případě odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Uložená pokuta by měla plnit jak funkci represivní, tak preventivní. Je požadováno, aby Úřadem uložená pokuta nepřekračovala zákonnou maximální hranici a dále, aby Úřad posoudil též celkovou aktuální finanční a majetkovou situaci soutěžitele, zda uložená pokuta nebude pro něj likvidační.[132]

153.     Úřad konstatuje, že posuzované jednání společnosti V-GARDEN představuje porušení § 3 odst. 1 zákona a že jsou v daném případě splněny podmínky pro uložení pokuty dle § 22a odst. 2 zákona.

VII.1     Vyměření pokuty

154.     Při vymezení konkrétní výše pokuty je Úřad povinen vyjít ze zákonných (zákonem předepsaných) kritérií, která tato pokuta má v sobě odrážet. Podle § 22b odst. 1 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a její snaze odstranit škodlivé následky přestupku. Úřad dle § 38 přestupkového zákona rovněž přihlédne k délce doby, po kterou trvalo protiprávní jednání pachatele nebo po kterou trval protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním pachatele, a k počtu jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku. Vyměření pokuty je výsledkem hodnocení řady faktických, ekonomických a právních skutečností, při respektování zákonných kritérií pro uložení pokuty a vždy s přihlédnutím ke specifickým okolnostem daného případu.

155.     Při stanovování pokuty postupuje Úřad v souladu s pravidly stanovenými v Metodice, které spolu s obecnými principy správního trestání představují komplexní právní úpravu ukládání pokut i jejich vyměřování.

156.     Samotné vyměřování pokuty se skládá z několika relativně samostatných kroků. Nejprve je nutné stanovit hodnotu tržeb, pro jejíž účel je potřebné vymezit tržby dosažené soutěžitelem z prodeje zboží, jehož se protisoutěžní jednání přímo či nepřímo týká, a to na územích přímo či nepřímo dotčených protisoutěžním jednáním. Úřad bral v úvahu hodnotu tržeb pouze společnosti V-GARDEN dosažených z prodeje dotčeného zboží na vymezených relevantních trzích na území ČR realizovaného v roce 2018 (tedy poslední ucelený kalendářní rok, v němž došlo ke spáchání přestupku), která dle vyjádření účastníka řízení přestavuje částku […obchodní tajemství…] bez DPH.[133]

157.     Při stanovení podílu hodnoty tržeb, který se určí s ohledem na závažnost předmětného přestupku a okolnosti jeho spáchání, je tedy nutné zohlednit nejen typovou závažnost danou samotnou charakteristikou přestupku, ale i závažnost individuální, vyplývající ze způsobu a okolností jeho spáchání a jeho dopadů.

158.     Nyní posuzované vertikální cenové dohody spadají pod tzv. tvrdá omezení, jež typově patří mezi závažné přestupky, u kterých je podíl hodnoty tržeb zpravidla stanoven v rozmezí 3 až 10 %.[134] Při určení konkrétní výše tohoto podílu Úřad v nyní řešeném případě vyšel ze skutečnosti, že účastník řízení uzavírání cenových dohod inicioval a trval na jejich dodržování, resp. jejich plnění vymáhal pod hrozbou sankce a tuto aplikoval. Úřad dále přihlédl k tomu, že bylo prokázáno skutečné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Na druhou stranu Úřad vzal v úvahu zanedbatelný tržní podíl účastníka řízení, čímž by stěží mohlo dojít k negativnímu narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích ve značném rozsahu. Právě tato skutečnost vedla Úřad k závěru, že v rámci závažnosti přestupku jsou dány důvody pro stanovení podílu hodnoty tržeb na její spodní hranici ve výši 3 %, tedy v částce […obchodní tajemství…].

159.     Míra narušení hospodářské soutěže je rovněž významně ovlivněna délkou protisoutěžního jednání. Do výše základní částky pokuty je proto tato doba přímo promítnuta použitím tzv. koeficientu času. Ten činí v nyní posuzovaném případě 2,17 a odpovídá protisoutěžnímu jednání o délce 26 měsíců (od 24. 8. 2017 do 25. 9. 2019).

160.     Základní částku pokuty, vyměřenou jako součin podílu hodnoty tržeb a koeficientu času, stanovil Úřad ve výši 7 687 378 Kč.

161.     Tato částka byla dále upravena s přihlédnutím k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Úřad ve svých úvahách týkajících se stanovení výše pokuty dospěl k závěru, že jako významnou polehčující okolnost lze považovat dobrovolné ukončení vytýkaného jednání účastníkem řízení v době před zahájením správního řízení (srov. odst. 25).[135] Tato skutečnost dle rozhodovací praxe Úřadu odůvodňuje snížení pokuty o 20 %. Jako přitěžující okolnost Úřad naopak shledal úmyslné spáchání přestupku, které je důvodem pro navýšení pokuty[136], a to s přihlédnutím k dosavadní praxi Úřadu ve výši 20 %. Po zohlednění všech výše uvedených okolností nedošlo ke změně základní částky pokuty a tato zůstává na hodnotě 7 687 378 Kč.

VII.2     Konečná výše pokuty

162.     Po zohlednění všech shora uvedených skutečností tak konečná výše pokuty za přestupek popsaný v tomto rozhodnutí a po zaokrouhlení na celé tisíce směrem dolů činí 7 687 000 Kč.

163.     Úřad je povinen posoudit, zda výše pokuty nepřevyšuje zákonem stanovenou maximální hranici (do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu – §22a odst. 2 zákona). S ohledem na výši pokuty je zřejmé, že není převýšena zákonná hranice pro její uložení. Pro úplnost Úřad na tomto místě uvádí, že dle podkladů poskytnutých účastníkem řízení dosáhl za rok 2019 čistý obrat v případě jeho samotného výše […obchodní tajemství…], v případě skupiny V-GARDEN tvořící jednoho soutěžitele pak […obchodní tajemství…][137], z něhož výše pokuty dosahuje […obchodní tajemství…] v případě čistého obratu pouze samotného účastníka řízení).

164.     Na závěr Úřad zkoumal, zda výše indikované pokuty nemá pro soutěžitele vzhledem k jeho individuálním poměrům likvidační účinek. Takový účinek může nastat pouze v případě, že by výše pokuty přivodila zánik majetkové základny pro další podnikatelkou činnost, případně natolik přesáhla možné výnosy, že by se další činnost soutěžitele stala v podstatě bezúčelnou; směřovala by po značné časové období pouze k úhradě uložené pokuty.[138] Při hodnocení možné likvidačnosti Úřad uvažoval celkovou aktuální hospodářkou – finanční a majetkovou situaci (finanční zdraví) toliko účastníka řízení (nikoliv soutěžitele V-GARDEN), neboť tato se jeví pro daný účel zjevně dostatečná.[139]

165.     Tržby za prodej zboží společnosti V-GARDEN […obchodní tajemství…] (rok 2015) […obchodní tajemství…] (rok 2019), čistý obrat ve stejném období […obchodní tajemství…]. Cizí zdroje v roce 2018 vykazovaly […obchodní tajemství…], z nichž […obchodní tajemství…] z těchto závazků však […obchodní tajemství…]. V roce 2019 se cizí zdroje […obchodní tajemství…] krátkodobých a dlouhodobých závazků […obchodní tajemství…]. Společnost V-GARDEN vykázala v roce 2018 […obchodní tajemství…], který se v roce 2019 […obchodní tajemství…][140]. Výsledek hospodaření z minulých let, jenž v roce 2018 […obchodní tajemství…], byl v roce 2019 […obchodní tajemství…]. Z oběžných aktiv […obchodní tajemství…] tvořily v roce 2019 […obchodní tajemství…] a pokuta tak dosahuje […obchodní tajemství…].

166.     Úřad dále s využitím poměrových ukazatelů posuzoval zadluženost účastníka řízení a jeho schopnosti uhradit splatné závazky. V analýze ukazatelů zadluženosti se v roce 2018 projevilo výrazné navýšení dlouhodobých závazků spojených s výstavbou nového areálu, což se ještě výrazněji projevuje v roce 2019. I přes tuto skutečnost je účastník řízení schopen hradit své závazky a vykazuje optimální úroveň celkové zadluženosti i míry samofinancování, a to i v roce 2019, kdy se celková zadluženost […obchodní tajemství…]. Taktéž z […obchodní tajemství…], a to jak v roce 2018, tak i v roce 2019[141]. Úřad dále pomocí bankrotních modelů ověřil, že ani v případě zvýšeného zadlužení, jež se projevilo v roce 2019, není společnost V-GARDEN ohrožena úpadkem.

167.     Altmanovo Z-score (u kterého nižší hodnota indexu značí vyšší pravděpodobnost bankrotu) se snížilo […obchodní tajemství…] v roce 2018 na […obchodní tajemství…] v roce 2019. Společnosti, u kterých nabývá hodnota indexu 1,1–2,6, se sice pohybují v tzv. šedé zóně, kdy situaci nelze přesně určit, přesto však nelze dovozovat, že by tyto byly kandidátem na bankrot. V případě Tafflerova indexu je malá pravděpodobnost bankrotu, pokud tento index dosahuje hodnoty vyšší než 0,3. U společnosti V-GARDEN nabývá tento ukazatel hodnoty […obchodní tajemství…] pro rok 2019 (v roce 2018 byla hodnota indexu […obchodní tajemství…]). Značí tedy velmi malou pravděpodobnost bankrotu.

168.     Ve sledovaném období se sice projevila významná investice do dlouhodobého majetku společnosti V-GARDEN, avšak na základě výše provedeného posouzení finančního zdraví společnosti V-GARDEN vycházejícího z jí předložených účetních výkazů nedošlo k žádnému výraznému narušení ekonomické stability vzhledem k jejím finančním tokům. Z těchto výkazů nelze nadto dovodit, že by výše pokuty mohla vést k zániku majetkové základny pro další podnikatelskou činnost, natož že by přesáhla možné výnosy společnosti V-GARDEN (srov. odst. 163 a 165).

169.     Úřad má tak za to, že konečná výše pokuty neznamená ohrožení existence soutěžitele, nemá tedy likvidační charakter, a současně je přiměřená okolnostem nyní řešeného případu.

VIII.      Splatnost pokuty

170.     Uloženou pokutu je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě uvedené ve výroku III. tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení.

IX.      Zákaz plnění dohod

171.     V souladu s § 7 odst. 1 zákona Úřad uložil zákaz plnění dohod popsaných ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

X.        Opatření k nápravě

172.     Podle § 20 odst. 4 zákona může Úřad uložit opatření k nápravě, jejichž účelem je obnovení účinné hospodářské soutěže na trhu, a stanovit přiměřenou lhůtu k jejich splnění, je-li zjištěno porušení povinností stanovených mj. v § 3 odst. 1 zákona. Uložení opatření k nápravě nevylučuje souběžné uložení pokuty podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona. Opatření k nápravě nemá sankční povahu, nýbrž sleduje odstranění nepříznivých důsledků protisoutěžního jednání (resp. jeho prevenci či opakování).

173.     Úřad shledal důvody pro uložení opatření k nápravě, neboť pro odstranění narušení hospodářské soutěže jednáním popsaným ve výroku I. tohoto rozhodnutí je nezbytné, aby se odběratelé účastníka řízení dozvěděli o neplatnosti těchto dohod. Pouhé zdržení se účastníka řízení sdělovat svým odběratelům jakékoli informace týkající se doporučených cen, k čemuž přistoupil po provedeném šetření na místě v jeho obchodních prostorách, totiž nemusí znamenat, že se jeho odběratelé dozvěděli o neplatnosti posuzovaných dohod. Úřad proto ve výroku IV. tohoto rozhodnutí uložil společnosti V-GARDEN povinnost písemně informovat všechny své odběratele o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Uložené opatření k nápravě sleduje účel zákona, kterým je ochrana hospodářské soutěže, a ve vztahu k tomuto účelu je proporcionální. Současně účastníku řízení neukládá povinnosti, které nejsou pro dosažení účinnosti opatření k nápravě nezbytné.

174.     Pro splnění opatření k nápravě stanovil Úřad účastníku řízení lhůtu 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. S ohledem na zajištění účinnosti uloženého opatření k nápravě je totiž dle Úřadu žádoucí, aby bylo splněno v co nejkratší době. Informace, která má být dotčeným odběratelům zaslána, přitom není nikterak obsáhlá, a seznamem odběratelů účastník řízení disponuje. Za přiměřenou považuje Úřad i lhůtu 14 dnů, kterou společnosti V-GARDEN stanovil pro doložení splnění opatření k nápravě, tj. pro poskytnutí (i) kopie textu písemné informace o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí a (ii) seznamu vyrozuměných odběratelů s údaji dle výroku IV. tohoto rozhodnutí.

XI.      Náklady řízení

175.     Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastník řízení vytýkaným jednáním porušil § 3 odst. 1 zákona, jsou splněny zákonné podmínky dané § 95 odst. 1 přestupkového zákona, v návaznosti na § 79 odst. 5 správního řádu, k uložení náhrady nákladů správního řízení účastníku řízení. S ohledem na rozsah prováděného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto dle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů určil paušální částku nákladů řízení, jež je povinen účastník řízení uhradit, ve výši 3 500 Kč.

176.     Náklady řízení je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě v uvedené ve výroku V. tohoto rozhodnutí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2019000391.

XII.   Závěr

Ze všech shora uvedených důvodů Úřad konstatuje, že účastníku řízení bylo prokázáno spáchání přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) zákona tím, že v rozporu s § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona v období od 24. 8. 2017 do 25. 9. 2019 uzavíral a plnil se svými odběrateli zakázané vertikální cenové dohody, jež skutečně narušily hospodářskou soutěž na území ČR. Úřad společnosti V-GARDEN plnění těchto dohod do budoucna zakázal a za současného uložení opatření k nápravě jí uložil pokutu ve výši 7 687 000 Kč. Úřad tedy rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1, ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

Obdrží:

Vážený pan

JUDr. Ervín Perthen, MBA, jednatel, advokát advokátní kanceláře

PPS advokáti s.r.o.

Velké náměstí 135/19

500 03 Hradec Králové

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1]     Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení.

[2]     Viz dokument s pořadovým č. 6 spisu správního řízení.

[3]     Viz dokumenty s pořadovými č. 1 a 2 spisu správního řízení; předběžné šetření zahájené na základě dozorové pravomoci Úřadu bylo vedeno pod sp. zn. ÚOHS-P0402/2018/KD.

[4]     Zkratkou B2B (business to business) jsou označována softwarová řešení určená pro obchodování mezi podnikatelskými subjekty, tj. obchodní vztah a komunikace mezi obchodními společnostmi navzájem.

[5]     Viz dokument s pořadovým č. 45 spisu správního řízení, příloha č. 1.

[6]     Dohody uzavírané společností V-GARDENs jejími odběrateli a posuzované v tomto správním řízení představují tzv. nepravé dohody o obchodním zastoupení (non-genuine agency agreement).

[7]     Viz dokument s pořadovým č. 1 spisu správního řízení, příloha č. 1.

[8]     Viz dokument s pořadovým č. 2 spisu správního řízení, příloha č. 1.

[9]     Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A1).

[10]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (např. dokumenty pod označením A4, A7, A13, A15), příloha č. 3 (např. dokumenty pod označením A27, A31, A32).

[11]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (např. dokumenty pod označením A3, A5).

[12]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 2 (např. dokumenty pod označením A18, A19, A21, A22).

[13]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 2 (např. dokument pod označením A20), příloha č. 3 (např. dokumenty pod označením A28, A29).

[14]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A14).

[15]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením MK2).

[16]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 2 (dokument pod označením A20).

[17]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením MK4).

[18]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 3 (dokument pod označením A33).

[19]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením A38).

[20]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením MK6).

[21]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením B6).

[22]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A8).

[23]   Tyto odběratele Úřad identifikoval na základě podkladů a informací získaných při šetření na místě.

[24]   XML feed je datový soubor, který obsahuje informace o jednotlivých prodejních položkách (nabídkách) – např. název, cena, údaje o dostupnosti apod., který si odběratel může od dodavatele stáhnout do svého e-shopu.

[25]   Viz dokument s pořadovým č. 24 spisu správního řízení.

[26]   Viz dokument s pořadovým č. 32 spisu správního řízení.

[27]   Viz dokument s pořadovým č. 26 spisu správního řízení.

[28]   Viz dokument s pořadovým č. 25 spisu správního řízení.

[29]   Viz např. dokumenty s pořadovými č. 30, 36 a 39 spisu správního řízení.

[30]   Viz dokument s pořadovým č. 42 spisu správního řízení.

[31]   Viz dokument s pořadovým č. 1 spisu správního řízení, příloha č. 1.

[32]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením A36).

[33]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 3 (dokument pod označením A27).

[34]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 3 (dokument pod označením A29).

[35]   Srov. § 2 odst. 2 zákona.

[36]   Legislativní zkratka zboží je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona a rozumí se jí výrobky a služby.

[37]   Např. čerpadla (hlubinná, ponorná, zahradní, kalová a septiková), domácí vodárny, drtiče dřeva, drtiče zahradního odpadu, křovinořezy, kultivátory, mulčovače, odplevelovače, pásové přepravníky, plotostřihy, postřikovače, provzdušňovače, rosiče, rozstřikovače, sekačky (rotační, vřetenové), rozmetadla, řetězové pily, sněhové frézy, štípače dřeva, tlakové myčky, travní traktory, vysavače/foukače, vyžínače, zametací kartáče.

[38]   Např. nábytek, grily, přístřešky, pergoly, altány, skleníky a zahradní domky, solární ohřev bazénů, krbová kamna, sauny.

[39]   Např. brusky, hoblíky a protahovačky, leštičky, míchadla, rázové utahováky, řezačky na dlažbu, sekací a demoliční kladiva, stavební míchačky, svěráky, vibrační desky, vrtačky a šroubováky.

[40]   Viz dokument s pořadovým č. 80 spisu správního řízení.

[41]   Srov. rozhodnutí Úřadu č. j. S123/2012/KD-24736/2014/852/DSv ze dne 21. 11. 2014 ve věci GARDEN Studio/ GARNEA.

[42]   Byť může v omezené míře docházet k vzájemnému překrývání.

[43]   Viz dokument s pořadovým č. 45 spisu správního řízení, příloha č. 1.

[44]   Viz např. dokumenty s pořadovými č. 73, 84 spisu správního řízení.

[45]   Viz např. dokumenty s pořadovými č. 18, 22, 23, 30, 32, 33, 40, 55, 62, 65, 70 spisu správního řízení.

[46]   Viz dokumenty s pořadovými č. 65, 70, 75 a 84 spisu správního řízení.

[47]   Srov. rozhodnutí britského soutěžního úřadu o fúzi společností Tesco/Dobbies Garden.

[48]   Mezi zahradní výrobky zařadil: rostliny, semena a cibule; hnojiva, kompost a chemikálie; zahradní nářadí; venkovní nábytek; grilování a doplňky; hrnce a nádoby; zahradní architektura (např. přístřešky a skleníky); a vodohospodářské zahradní produkty (hadice, rybníky a fontány).

[49]   Viz dokumenty s pořadovými č. 55, 57, 75 a 81 spisu správního řízení.

[50]   Viz dokumenty s pořadovými č. 65, 68, 69, 73, 82 a 84 spisu správního řízení.

[51]   Viz dokumenty s pořadovými č. 60, 62, 64, 70 a 83 spisu správního řízení.

[52]   Viz dokument s pořadovým č. 70 spisu správního řízení.

[53]   Viz dokument s pořadovým č. 45 spisu správního řízení, příloha č. 1.

[54]   Např. rozsudek Krajského soudu v Brně (dále též „KS“) č. j. 62 Af75/2010 – 318 ze dne 23. 2. 2012 (Pokud žalovaný dovodil, že dohoda je zakázanou pro svůj protisoutěžní cíl, má úvaha v tom směru, že v takovém případě je standard přesného vymezení relevantního trhu nižší, než v případě dohod zakázaných pro svůj protisoutěžní účinek, v napadeném rozhodnutí svého místa.).

[55]   Viz dokumenty s pořadovými č. 16 a 19 spisu správního řízení.

[56]   Viz dokumenty s pořadovými č. 55, 57, 60, 65 a 73 spisu správního řízení.

[57]   Jedná se o společnosti […obchodní tajemství…].

[58]   Ne všichni uvedení konkurenti členili svůj obrat dle Úřadem vymezených relevantních trhů.

[59]   Do těchto typů obchodních řetězců účastník řízení dotčené zboží nedodává.

[60]   V případě pokračujícího přestupku se použije zákon účinný v době, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku.

[61]   Po spáchání přestupku vstoupila v platnost novela přestupkového zákona, a to zákon č. 277/2019 Sb., jehož čl. LXII v části šedesáté první, který se týká změny přestupkového zákona, nabývá účinnosti až dnem 1. 1. 2022. Dále dne 26. 2. 2020 nabyl účinnosti nález Ústavního soudu č. 54/2020 Sb., kterým bylo zrušeno ustanovení § 112 odst. 2 věty první přestupkového zákona. Jednalo se o přechodné ustanovení, které se týkalo použití pozdější právní úpravy zániku odpovědnosti za přestupek i na přestupky spáchané před účinností přestupkového zákona. Vzhledem k tomu, že účastník řízení se přestupku dopustil po nabytí účinnosti přestupkového zákona, nemá uvedená změna přestupkového zákona na posouzení tohoto přestupku vliv.

[62]   Srov. článek 3 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, dle kterého použije-li orgán pro hospodářskou soutěž členského státu vnitrostátní právní předpisy na dohody ve smyslu čl. 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy ve smyslu uvedeného ustanovení, použije také čl. 81 Smlouvy na takové dohody (tj. nyní čl. 101 SFEU).

[63]   Viz čl. 52 Oznámení Komise – Pravidla pro pojem dopadu na obchod mezi členskými státy obsažený v čl. 81 a 82 Smlouvy, zveřejněné v Úředním věstníku pod číslem 2004/C 101/07 (dále též „Pravidla Komise“).

[64]   Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále též „NSS“) č. j. 5 Afs 3/2012-131 ze dne 20. 12. 2013 ve věci Sokolovská uhelná, právní nástupce.

[65]   Srov. např. rozsudek KS č. j. 62 Afs 67/2010-140 ze dne 15. 12. 2011 ve věci Sokolovská uhelná, právní nástupce.

[66]   Srov. rozsudek NSS č. j. 3 As 110/2016-90 ze dne 21. 6. 2017 ve věci CANDY (dále též „rozsudek NSS CANDY“).

[67]   Srov. např. rozsudek KS č. j. 62 Af 24/2011-159 ze dne 26. 4. 2012 ve věci HUSKY, potvrzený rozsudkem NSS č. j. 8 Afs 40/2012-68 ze dne 31. 10. 2013, resp. na zde uvedené závěry dále odkazováno v rozsudku KS č. j. 31 Af 13/2014-97 ze dne 31. 3. 2016 ve věci CANDY (dále též „rozsudek KS CANDY“), potvrzeném rozsudkem NSS CANDY, nebo rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0253/2017/KD-25778/2018/820/TPi ze dne 15. 11. 2018 ve věci TCM Herbs, potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0208/2018/HS-26745/2019/310/MDo ze dne 1. 10. 2019.

[68]   Srov. bod 4.4. odst. (ii) písm. g) Oznámení de minimis.

[69]   Blíže viz rozsudek KS č. j. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005 ve věci Česká lékařská komora.

[70]   Viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-41/90 ze dne 23. 4. 1991 ve věci Höfner a Elser v. Macrotron GmbH.

[71]   Viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-123/02 P ze dne 28. 5. 2005 ve věci Dansk Rørindustri (odst. 112 a násl.), dále rozsudek Tribunálu T-314/01 ze dne 27. 9. 2006 ve věci Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA, rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-R 20, 21, 22/2004-1249/2009/310/ADr ze dne 2. 2. 2009 ve věci Delta pekárny/Odkolek/Penam nebo rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0633/2016/KD-27706/2018/852/DSv ze dne 21. 9. 2018 ve věci Rail Cargo Austria/AWT Čechofracht/České dráhy.

[72]   Srov. rozsudky Evropského soudního dvora C-2/01 a C-3/01 ze dne 6. 1. 2004 ve věci Bayer nebo C-74/04P ze dne 13. 7. 2006 ve věci Volkswagen II.

[73]   Srov. např. rozsudek NSS č. j. 9 Afs 109/2009-180 ze dne 21. 4. 2010 ve věci T-Mobile Czech Republic.

[74]   Srov. čl. 4 písm. a) Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010, o použití článku 101 odst. 3 SFEU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě.

[75]   Srov. např. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0065/2018/HS-37933/2018/310/MHf ze dne 18. 12. 2018 ve věci Via FAOC a v něm uvedené odkazy na relevantní soudní rozhodovací praxi.

[76]   Srov. rozsudek KS sp. zn. 31 Ca 133/2005 ze dne 30. 11. 2006 ve věci SAZKA, potvrzený rozsudkem NSS sp. zn. 7 Afs 40/2007 ze dne 3. 10. 2008.

[77]   Srov. rozsudek KS sp. zn. 62 Af 71/2012 ze dne 20. 9. 2012 ve věci DELTA PEKÁRNY a další.

[78]   Srov. např. rozsudek Soudu prvního stupně T-65/89 ze dne 1. 4. 1993 ve věci BPB Industries and British Gypsum v. Commission, [1993] ECR II-389.

[79]   Viz důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

[80]   Viz dokument s pořadovým č. 96 spisu správního řízení.

[81]   Viz dokument s pořadovým č. 56 spisu správního řízení.

[82]   Viz dokumenty s pořadovými č. 26 a 32 spisu správního řízení.

[83]   Viz dokument s pořadovým č. 99 spisu správního řízení (protokol – seznámení se s podklady rozhodnutí). Účastník řízení následně nevznesl jakékoli další námitky v rámci nově stanovené lhůty pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí či navržení doplnění dokazování.

[84]   Srov. např. rozsudek KS CANDY.

[85]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A2).

[86]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A6).

[87]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A10).

[88]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením B6).

[89]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A7).

[90]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A3 a A12).

[91]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 2 (dokument pod označením A23).

[92]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 3 (dokument pod označením A35).

[93]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením MK2).

[94]   Viz dokument s pořadovým č. 96 spisu správního řízení, příloha č. 14 (F).

[95]   Viz dokument s pořadovým č. 2 spisu správního řízení.

[96]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A15).

[97]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A14).

[98]   Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 2 (dokument pod označením A23).

[99]   Viz dokumenty s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A10 a A9).

[100] Viz dokumenty s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 1 (dokument pod označením A5 a A3).

[101] Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením A8).

[102] Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením MK3).

[103] Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením MK3).

[104] Viz dokumenty s pořadovými č. 19, 36 spisu správního řízení.

[105] Jedná se o námitku účastníka řízení k začátku protiprávního jednání.

[106] Viz dokument s pořadovým č. 24 spisu správního řízení.

[107] Viz dokument s pořadovým č. 5, příloha č. 2 (dokument pod označením A16).

[108] Viz dokument s pořadovým č. 32 spisu správního řízení.

[109] Viz dokumenty s pořadovými č. 23, 25, 26, 36 a 39 spisu správního řízení.

[110] Viz dokument s pořadovým č. 42 spisu správního řízení.

[111] Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokumenty pod označením A37 a MK1).

[112] Viz dokument s pořadovým č. 26 spisu správního řízení.

[113] Srov. § 2, 3 a 6 správního řádu.

[114] Srov. rozhodnutí Úřadu č. j. S095/2008/KD-14495/2008/810 ze dne 25. 7. 2008 ve věci KOFLA a.s.

[115] Srov. rozhodnutí Úřadu č. j. S315/2008/KS-25245/2008/840 ze dne 15. 12. 2008 ve věci KASA,cz s.r.o./Obchodní dům.cz, a.s.

[116] Viz dokument s pořadovým č. 84 spisu správního řízení.

[117] Viz dokument s pořadovým č. 96 spisu správního řízení, příloha č. 21 (L).

[118] Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 3 (dokument pod označením A33).

[119] Viz dokument s pořadovým č. 5 spisu správního řízení, příloha č. 4 (dokument pod označením MK3).

[120] Viz dokument s pořadovým č. 32 spisu správního řízení.

[121] Viz rozsudek NSS CANDY.

[122] Dokument Úřadu nazvaný Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.

[123] Viz dokument nazvaný Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003.

[124] Viz dokument nazvaný Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut.

[125] Srov. např. rozsudek Soudního dvora EU C-189 et al./02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustris, a C-76/06 P ze dne 7. 6. 2007 ve věci Britannia Alloys & Chemicals.

[126] Viz dokument s pořadovým č. 91 spisu správního řízení, přílohy č. 1 a 2.

[127] Srov. rozsudek KS č. j. 62 A 65/2012-97 ze dne 30. 1. 2014 ve věci Q group s.r.o.

[128] Viz dokument s pořadovým č. 87 spisu správního řízení, příloha č. 1.

[129] Tedy taková výše zásob, pohledávek a finančního majetku, kterou lze ve firmě udržovat po nějakou dobu a nemusí být v dohledné době splacena.

[130] Viz dokument s pořadovým č. 87 spisu správního řízení, příloha č. 1.

[131] Srov. rozsudek KS č. j. 31 Ca 64/2004-63 ze dne 31. 5. 2006 ve věci ČEZ.

[132] Srov. rozsudek NSS č. j. 5 Afs 7/2011-619 ze dne 29. 3. 2012 ve věci DELTA PEKÁRNY.

[133] Srov. dokument s pořadovým č. 45 spisu správního řízení, příloha č. 4. Je velmi pravděpodobné, že protisoutěžní jednání účastníka řízení mělo vliv i na výši MOC dotčeného zboží, které na maloobchodní úrovni obou relevantních trhů realizovala ze skupiny V-GARDEN pouze společnost CREDIT SHOP. Tato tak natéto úrovni trhů působila de-facto jako prodejce dotčeného zboží konečným spotřebitelům dodávaného účastníkem řízení (hodnoty tržeb dotčeného zboží dosažené maloobchodním prodejem společnosti CREDIT SHOP jsou tedy ve velké většině již součástí hodnoty tržeb dotčeného zboží dosažených účastníkem řízení).

[134] Viz odst. 3.15 a 3.19 bod (ii) Metodiky.

[135] Viz odst. 3.27 Metodiky.

[136] Viz odst. 3.28 Metodiky.

[137] Se zohledněním vzájemných předprodejů v rámci skupiny V-GARDEN.

[138] Srov. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/02 ze dne 9. 3. 2004.

[139] Viz dokument s pořadovým č. 87 spisu správního řízení, příloha č. 1.

[140] Dle údajů ve Stanovisku není v předloženém předběžném výkazu zisku a ztrát za rok 2019 společností V-GARDEN uvedena daň z příjmů (zisk je dle těchto výkazů […obchodní tajemství…]).

[141] Doba obratu pohledávek se sice pro rok 2019 […obchodní tajemství…] v roce 2018), současně se však […obchodní tajemství…] i doba obratu závazků a to […obchodní tajemství…] v roce 2018).

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz