číslo jednací: 16309/2022/852
spisová značka: V0058/2022/PV

Instance I.
Věc Maření místního šetření v oblasti dodávek hutních materiálů
Účastníci
  1. EUROTUBES s.r.o.
Typ správního řízení Maření místního šetření
Výrok § 22a odst. 1 písm. h) zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 26. 5. 2022
Dokumenty file icon 2022_V0058.pdf 205 KB

Spisová značka:  ÚOHS-V0058/2022/PV

Číslo jednací:      ÚOHS-16309/2022/852

 

Brno 16. 5. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-V0058/2022/PV ve věci možného porušení § 21f odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 22a odst. 1 písm. h) zákona a s § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává tento

 

PŘÍKAZ

Společnost EUROTUBES s.r.o., IČO: 03602435, se sídlem Mírové náměstí 7/7, 748 01 Hlučín,

tím, že v průběhu šetření na místě prováděném Úřadem podle § 21f zákona v jejích obchodních prostorách na adrese Mírové náměstí 7/7, 748 01 Hlučín, dne 13.04.2022 přikázala Úřadu ukončit toto šetření, neumožnila Úřadu vykonat jeho oprávnění dle § 21f odst. 2 zákona, čímž porušila povinnost poskytnout Úřadu nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění a výkon těchto oprávnění strpět, stanovenou v § 21f odst. 3 zákona, a tím se dopustila přestupku dle § 22a odst. 1 písm. h) zákona.

Za tento přestupek se podle § 22a odst. 2 zákona, společnosti EUROTUBES s.r.o., IČO: 03602435, se sídlem Mírové náměstí 7/7, 748 01 Hlučín, ukládá pokuta ve výši 333.000 Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu: 3754-17721621/0710, variabilní symbol: 03602435.

 

Odůvodnění

1.      Úřad vydává tento příkaz jako první úkon v příkazním řízení v souladu s § 150 odst. 1 správního řádu, ve spojení s § 21f odst. 3 zákona, z důvodu, že nepovažuje za nutné provádět další dokazování, neboť skutková zjištění o spáchání přestupku vyplývající z obsahu protokolu o průběhu šetření na místě dne 13.04.2022[1] v obchodních prostorách soutěžitele EUROTUBES s.r.o., IČO: 03602435, se sídlem Mírové náměstí 7/7, 748 01 Hlučín (dále též „soutěžitel EUROTUBES“), považuje za dostatečná.

 

I.            Právní východiska 

2.      Soutěžiteli jsou dle § 2 odst. 1 zákona fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. 

3.      Dle § 21f odst. 1 zákona jsou soutěžitelé povinni podrobit se šetření Úřadu na pozemcích a ve všech objektech, místnostech a dopravních prostředcích, které užívají při své činnosti v hospodářské soutěži. 

4.      Dle § 21f odst. 2 zákona platí, že v rámci šetření jsou zaměstnanci Úřadu, případně další Úřadem pověřené osoby, oprávněni: 

a) vstupovat do obchodních prostor soutěžitelů, u kterých šetření probíhá;

b) ověřit, zda se v případě dokumentů a záznamů jedná o obchodní záznamy;

c) nahlížet do obchodních záznamů, které se v obchodních prostorách nacházejí nebo jsou    z nich přístupné, bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy;

d) kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z obchodních záznamů;

e) pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení šetření;

f) požadovat od soutěžitele a osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k němu, případně osob, které soutěžitel pověřil vykonávat v jeho prospěch určité činnosti, v nezbytném rozsahu součinnost nezbytnou k provedení šetření, jakož i vysvětlení k obchodním záznamům.

5.      Podle § 21f odst. 3 zákona je soutěžitel povinen poskytnout Úřadu při provádění šetření nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění a výkon těchto oprávnění strpět. 

6.      Právnická osoba se podle § 22a odst. 1 písm. h) jako soutěžitel dopustí přestupku tím, že neposkytne Úřadu nezbytnou součinnost při šetření na místě v obchodních prostorách podle § 21f odst. 3 zákona. Za přestupek podle předchozí věty se uloží pokuta do 300.000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

 

II.            Skutkový stav a jeho hodnocení 

7.      Dne 13.04.2022 prováděl Úřad šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitele EUROTUBES, a to na základě Pověření předsedy Úřadu k provedení šetření na místě ze dne 06.04.2022, č.j. ÚOHS-10874/2022/852.[2] 

8.      Místní šetření bylo pracovníky Úřadu zahájeno v obchodních prostorách soutěžitele EUROTUBES na adrese Mírové náměstí 7/7, 748 01 Hlučín, v 9:30 hod., kdy zde byl zastižen obchodní ředitel soutěžitele EUROTUBES, pan [Jméno Příjmení] (dále jen „zástupce EUROTUBES“), který pracovníkům Úřadu sdělil, že jediný jednatel soutěžitele EUROTUBES, pan [Jméno Příjmení] (dále jen „jednatel EUROTUBES“), není v obchodních prostorách přítomen.[3] 

9.      V 9:33 hod. jednatel EUROTUBES, skrze telefonní hovor, pověřil zástupce EUROTUBES k zastupování soutěžitele EUROTUBES ve věci místního šetření, včetně převzetí a podpisu pověření k šetření a poučení o právech a povinnostech. 

10.  Pracovníci Úřadu následně zástupci EUROTUBES předali pověření k šetření, jehož převzetí bylo stvrzeno podpisem v 9:47 hod. Dále jej poučili o oprávněních Úřadu dle § 21f zákona a o právech                     a povinnostech soutěžitelů, včetně možnosti uložení pokut za neposkytnutí nezbytné součinnosti k výkonu oprávnění Úřadu a za nesplnění povinnosti strpět výkon těchto oprávnění. Zástupce EUROTUBES převzal text tohoto poučení a jeho převzetí stvrdil podpisem na kopii poučení v 9:55 hod.[4] 

11.  Pracovníci Úřadu dále předali zástupci EUROTUBES další dokumenty informativní povahy týkající se činnosti Úřadu a informovali ho o předpokládaném průběhu šetření. V 10:00 hod. přistoupili pracovníci Úřadu k vlastnímu prověřování obchodních záznamů soutěžitele EUROTUBES. Šetření bylo zaměřeno na obchodní záznamy nacházející se v kancelářích, počítačích, emailových schránkách a síťových discích relevantních pracovníků soutěžitele EUROTUBES.[5] Zástupce EUROTUBES pracovníkům Úřadu veškeré obchodní záznamy řádně zpřístupnil, přičemž listinné dokumenty v kancelářích byly prověřovány od 10:00 hod. do 10:50 hod, emailové schránky byly prověřovány od 10:18 hod. do 10:50 hod., mobilní telefon zástupce EUROTUBES byl prověřován od 10:30 hod. do 10:50 hod., a to vždy s umožněním přítomnosti zástupce EUROTUBES.[6] 

12.  Jednatel EUROTUBES v 10:50 hod. sdělil v telefonním hovoru pracovníkům Úřadu, že ukončuje součinnost a trvá na okamžitém ukončení místního šetření. Pracovníci Úřadu jej poučili o tom, že se jedná o bránění ve výkonu zákonných oprávnění Úřadu a soutěžiteli za takové jednání hrozí sankce. Jednatel EUROTUBES tomuto poučení porozuměl, na svém stanovisku okamžitého ukončení šetření ze strany Úřadu však setrval.[7] 

13.  Šetření v obchodních prostorách soutěžitele EUROTUBES tak bylo ukončeno v 10:52 hod.[8] V 10:54 hod. bylo rovněž jednatelem EUROTUBES odmítnuto převzetí kopií dosud vyhledaných obchodních záznamů soutěžitele EUROTUBES, které Úřad považoval za relevantní z hlediska předmětu a účelu místního šetření.[9] 

14.  Úřad považuje shora popsaný postup soutěžitele EUROTUBES, konkrétně dodatečný příkaz jednatele EUROTUBES k ukončení místního šetření, na jehož základě byl Úřadu znemožněn výkon veškerých jeho oprávnění dle § 21f odst. 2 zákona, za maření výkonu šetření a za porušení povinnosti poskytnout nezbytnou součinnost k výkonu oprávnění Úřadu a výkon těchto oprávnění strpět ve smyslu § 21f odst. 3 zákona. Svým jednáním si soutěžitel EUROTUBES zajistil, že Úřad nepřevzal žádné kopie obchodních záznamů, které by mohly být použity jako důkaz o možném spáchání přestupku, který Úřad prověřuje. 

15.  Výše uvedeným jednáním soutěžitele EUROTUBES došlo k nevratnému znemožnění efektivního prověření jeho obchodních záznamů. A to i z důvodu, že by bylo jistě neúčelné místní šetření opakovat, neboť lze důvodně předpokládat, že potenciální důkazy o protisoutěžním jednání by již mohly být odstraněny. 

16.  Úřad má za nepřípustné a v rozporu s povinností soutěžitele poskytnout Úřadu při místním šetření součinnost a tomuto šetření se podrobit, aby se soutěžitel v jeho průběhu „rozmyslel“ a nařídil šetření ukončit. Pakliže by Úřad takový postup soutěžitele EUROTUBES aproboval, vedlo by to k nepřijatelnému závěru, a to nejen pro soutěžitele EUROTUBES, ale i pro ostatní potenciální adresáty prováděných místních šetření Úřadu, že podobnou cestou se lze šetření Úřadu vyhnout, resp. jej účinně zmařit.

 

III.            Právní posouzení 

17.  Soutěžitel EUROTUBES se účastní hospodářské soutěže a je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona, na něhož se vztahují povinnosti dle § 21f zákona, tedy povinnost podrobit se šetření Úřadu, poskytnout mu při provádění šetření nezbytnou součinnost a výkon jeho oprávnění strpět. 

18.  Soutěžitel EUROTUBES tím, že přikázal Úřadu místní šetření ukončit, nesplnil povinnost poskytnout Úřadu při provádění šetření nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění a výkon jeho oprávnění strpět podle § 21f odst. 3 zákona.

 

IV.            Odpovědnost za porušení zákona 

19.  Přestože adresátem norem zákona je soutěžitel, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení a jí lze ukládat sankci. 

20.  Za výše popsané jednání v průběhu šetření na místě činí Úřad odpovědnou společnost EUROTUBES s.r.o., IČO: 03602435, se sídlem Mírové náměstí 7/7, 748 01 Hlučín, v jejíž obchodních prostorách bylo toto šetření prováděno.

 

V.            Uložení pokuty 

21.  Dle § 22a odst. 2 zákona lze soutěžiteli za přestupek podle odstavce 1 písm. a), g), h) nebo i) téhož paragrafu uložit pokutu do 300.000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. 

22.  Dle § 22b odst. 1 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Úřad při stanovení výše pokuty zohledňuje i další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[10] 

23.  Pokuta za neposkytnutí součinnosti při místním šetření podle § 21f odst. 3 zákona musí působit dostatečně preventivně a represivně. Při stanovení její výše je třeba zohlednit nezbytnost dostatečně odrazujícího účinku tak, aby se soutěžitelé nemohli domnívat, že by pro ně mohlo být výhodné neposkytnout Úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách zákonem požadovanou součinnost a strpět výkon jeho oprávnění, a tím Úřadu bránit v prokázání porušení hmotného práva. Jiným přístupem ke stanovení výše pokuty za porušení povinností soutěžitelů vyplývajících z § 21f odst. 3 zákona by byl popřen, resp. ohrožen samotný smysl a účel šetření na místě, jednoho z nejdůležitějších a nejefektivnějších nástrojů Úřadu při odhalování porušení zákona a pro ochranu hospodářské soutěže. Uložená pokuta by tedy měla plnit jak funkci represivní, tak funkci preventivní. 

24.  Celkový čistý obrat soutěžitele EUROTUBES za poslední ukončené účetní období (za rok 2021) je 33.388.000 Kč (slovy: třicet tři milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun českých).[11] 

25.  Úřad má za prokázané, že soutěžitel EUROTUBES v rozporu s povinností stanovenou v § 21f odst. 3 zákona nejenže neposkytl potřebnou součinnost při provádění místního šetření, ale přímo znemožnil jeho průběh a zmařil jeho účel a smysl. 

26.  Při hodnocení závažnosti u stanovení sankce Úřad zohlednil, že započaté místní šetření nemohlo být řádně dokončeno a pracovníci Úřadu nedostali možnost zajistit kopie relevantních obchodních záznamů soutěžitele EUROTUBES, čímž bylo provedení místního šetření zcela zmařeno bez reálné možnosti ho efektivně opakovat, jelikož v takovém případě by chyběl prvotní prvek překvapení a potenciální důkazy o protisoutěžním jednání, které se mohly nacházet v obchodních záznamech soutěžitele EUROTUBES, již mohly být odstraněny. 

27.  Takové jednání Úřad hodnotí jako nejzávažnější porušení povinnosti dle § 21f odst. 3 zákona, přičemž ani počáteční součinnost soutěžitele EUROTUBES nelze považovat za okolnost snižující závažnost jeho jednání ve vztahu k výši ukládané sankce, jelikož výsledkem příkazu jednatele EUROTUBES k ukončení šetření bylo jeho celkové zmaření, tedy stejný výsledek jako by součinnost nebyla poskytnuta od počátku. Zároveň Úřad neshledal žádné polehčující ani přitěžující okolnosti, které by odůvodňovaly úpravu konečné výše sankce. 

28.  Po zohlednění závažnosti protiprávního jednání soutěžitele EUROTUBES Úřad stanovil výslednou částku pokuty ve výši 333.000 Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíc korun českých).[12] 

29.  Úřad tuto částku s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele EUROTUBES nepovažuje za likvidační.

 

Poučení

Proti příkazu lze dle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Zpětvzetí odporu není přípustné. Pokud bude po podání odporu v řízení o přestupku vydáno rozhodnutí o spáchání přestupku dle § 22a odst. 1 písm. h) zákona bude rozhodováno také o povinnosti soutěžitele nahradit náklady řízení.

Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

Obdrží:

EUROTUBES s.r.o.

Mírové náměstí 7/7

748 01 Hlučín

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Viz dokument č. 2 správního spisu sp. zn. ÚOHS-V0058/2022/PV (dále jen „správní spis“).

[2] Viz dokument č. 1 správního spisu.

[3] Viz dokument č. 2 správního spisu, str. 3.

[4] Tamtéž.

[5] Viz dokument č. 2 správního spisu, str. 4.

[6] Viz dokument č. 2 správního spisu, str. 4,5.

[7] Viz dokument č. 2 správního spisu, str. 5.

[8] V této souvislosti Úřad poukazuje na průběh dalších šetření, která probíhala současně v rámci stejného případu v obchodních prostorách společnosti HK STEEL TRADING s.r.o., IČO: 02085615, se sídlem S. K. Neumanna 1220, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice – viz dokument č. 3 správního spisu, str. 4-5 a společnosti MIT METAL POWER, a.s., IČO 24225495, se sídlem Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 18200 – viz dokument č. 4 správního spisu, str. 3-4 a dokument č. 5 správního spisu, str. 5.

[9] Viz dokument č. 2 správního spisu, str. 5.

[10] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29.05.2007 ve věci Telefónica O2, str. 17. 

[11] Viz dokument č. 8 správního spisu.

[12] Částka ve výši 333.000 Kč představuje 1 % z celkového čistého obratu soutěžitele EUROTUBES a je citelnější než alternativně stanovená hranice ve výši 300.000 Kč dle § 22a odst. 2 zákona.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en