číslo jednací: 15731/2022/852
spisová značka: V0059/2022/PV

Instance I.
Věc Maření místního šetření v oblasti dodávek hutních materiálů
Účastníci
  1. HK STEEL TRADING s.r.o.
Typ správního řízení Maření místního šetření
Výrok § 22a odst. 1 písm. h) zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 20. 5. 2022
Dokumenty file icon 2022_V0059.pdf 205 KB

ROZHODNUTÍ

Spisová značka:  ÚOHS-V0059/2022/PV

Číslo jednací:      ÚOHS-15731/2022/852

 

Brno 11. 5. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-V0059/2022/PV ve věci možného porušení § 21f odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 22a odst. 1 písm. h) zákona a s § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává tento

 

PŘÍKAZ

Společnost HK STEEL TRADING s.r.o., IČO: 02085615, se sídlem S. K. Neumanna 1220, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,

tím, že v průběhu šetření na místě prováděném Úřadem podle § 21f zákona v jejích obchodních prostorách na adrese S. K. Neumanna 1220, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, dne 13.04.2022 přikázala Úřadu ukončit toto šetření, neumožnila Úřadu vykonat jeho oprávnění dle § 21f odst. 2 zákona, čímž porušila povinnost poskytnout Úřadu nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění a výkon těchto oprávnění strpět, stanovenou v § 21f odst. 3 zákona, a tím se dopustila přestupku dle § 22a odst. 1 písm. h) zákona.

Za tento přestupek se podle § 22a odst. 2 zákona, společnosti HK STEEL TRADING s.r.o., IČO: 02085615, se sídlem S. K. Neumanna 1220, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ukládá pokuta ve výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu: 3754-17721621/0710, variabilní symbol: 02085615.

 

Odůvodnění

1.      Úřad vydává tento příkaz jako první úkon v příkazním řízení v souladu s § 150 odst. 1 správního řádu, ve spojení s § 21f odst. 3 zákona, z důvodu, že nepovažuje za nutné provádět další dokazování, neboť skutková zjištění o spáchání přestupku vyplývající z obsahu protokolu o průběhu šetření na místě dne 13.04.2022[1] v obchodních prostorách soutěžitele HK STEEL TRADING s.r.o., IČO: 02085615, se sídlem S. K. Neumanna 1220, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále též „soutěžitel HK STEEL“), považuje za dostatečná.

 

I.            Právní východiska 

2.      Soutěžiteli jsou dle § 2 odst. 1 zákona fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. 

3.      Dle § 21f odst. 1 zákona jsou soutěžitelé povinni podrobit se šetření Úřadu na pozemcích a ve všech objektech, místnostech a dopravních prostředcích, které užívají při své činnosti v hospodářské soutěži. 

4.      Dle § 21f odst. 2 zákona platí, že v rámci šetření jsou zaměstnanci Úřadu, případně další Úřadem pověřené osoby, oprávněni: 

a) vstupovat do obchodních prostor soutěžitelů, u kterých šetření probíhá;

b) ověřit, zda se v případě dokumentů a záznamů jedná o obchodní záznamy;

c) nahlížet do obchodních záznamů, které se v obchodních prostorách nacházejí nebo jsou    z nich přístupné, bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy;

d) kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z obchodních záznamů;

e) pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení šetření;

f) požadovat od soutěžitele a osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k němu, případně osob, které soutěžitel pověřil vykonávat v jeho prospěch určité činnosti, v nezbytném rozsahu součinnost nezbytnou k provedení šetření, jakož i vysvětlení k obchodním záznamům.

5.      Podle § 21f odst. 3 zákona je soutěžitel povinen poskytnout Úřadu při provádění šetření nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění a výkon těchto oprávnění strpět. 

6.      Právnická osoba se podle § 22a odst. 1 písm. h) jako soutěžitel dopustí přestupku tím, že neposkytne Úřadu nezbytnou součinnost při šetření na místě v obchodních prostorách podle § 21f odst. 3 zákona. Za přestupek podle předchozí věty se uloží pokuta do 300.000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

 

II.            Skutkový stav a jeho hodnocení 

7.      Dne 13.04.2022 prováděl Úřad šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitele HK STEEL, a to na základě Pověření předsedy Úřadu k provedení šetření na místě ze dne 06.04.2022, č.j. ÚOHS-10875/2022/852.[2] 

8.      Místní šetření bylo pracovníky Úřadu zahájeno v obchodních prostorách soutěžitele HK STEEL na adrese S. K. Neumanna 1220, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, v 9:45 hod., kdy zde byl zastižen jednatel soutěžitele HK STEEL, pan [Jméno Příjmení] (dále jen „jednatel HK STEEL“).[3] 

9.      Pracovníci Úřadu následně jednateli HK STEEL předali pověření k šetření, jehož převzetí bylo stvrzeno podpisem v 9:55 hod. Dále jej poučili o oprávněních Úřadu dle § 21f zákona a o právech a povinnostech soutěžitelů, včetně možnosti uložení pokuty za neposkytnutí nezbytné součinnosti k výkonu oprávnění Úřadu a za nesplnění povinnosti strpět výkon těchto oprávnění. Jednatel HK STEEL převzal text tohoto poučení a jeho převzetí stvrdil podpisem na kopii poučení v 10:05 hod.[4] 

10.  Pracovníci Úřadu dále předali jednateli HK STEEL další dokumenty informativní povahy týkající se činnosti Úřadu a informovali ho o předpokládaném průběhu šetření. V 10:12 hod. přistoupili pracovníci Úřadu k vlastnímu prověřování obchodních záznamů soutěžitele HK STEEL. Šetření bylo zaměřeno na obchodní záznamy nacházející se v notebooku a mobilním telefonu jednatele HK STEEL, který vykonává veškerou obchodní činnost v rámci soutěžitele HK STEEL. Jednatel HK STEEL pracovníkům Úřadu obě zařízení řádně zpřístupnil a fyzické prověřování obchodních záznamů na těchto zařízeních probíhalo v jeho přítomnosti od 10:20 hod. do 10:45 hod.[5] 

11.  Po telefonátu s právním zástupcem v 10:45 hod. přikázal jednatel HK STEEL pracovníkům Úřadu ihned ukončit veškerou vyšetřovací činnost. Pracovníci Úřadu jej poučili o obstrukčnosti takového jednání, tedy že se jedná o bránění ve výkonu zákonných oprávnění Úřadu a soutěžiteli za takové jednání hrozí sankce. Jednatel společnosti po dalším telefonátu s právním zástupcem přikázal pracovníkům Úřadu místní šetření zcela ukončit a odmítl jim umožnit v šetření pokračovat, resp. odmítl se tomuto šetření nadále podrobit a poskytnout Úřadu k provádění tohoto šetření nezbytnou součinnost.[6] 

12.  Na tomto základě bylo místní šetření ukončeno v 10:45 hod.[7] a z důvodu neumožnění v něm pokračovat Úřad nepřevzal žádné kopie obchodních záznamů, ačkoliv pracovníci Úřadu do té doby vyhledali v notebooku jednatele HK STEEL přeposlanou komunikaci se zaměstnanci společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IČO: 27597075, se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, kterou považovali za relevantní z hlediska předmětu a účelu místního šetření.[8] 

13.  Úřad považuje shora popsaný postup soutěžitele HK STEEL, konkrétně dodatečný příkaz jednatele HK STEEL k ukončení místního šetření, na jehož základě byl Úřadu znemožněn výkon veškerých jeho oprávnění dle § 21f odst. 2 zákona, za maření výkonu šetření a za porušení povinnosti poskytnout nezbytnou součinnost k výkonu oprávnění Úřadu a výkon těchto oprávnění strpět ve smyslu § 21f odst. 3 zákona. Svým jednáním si soutěžitel HK STEEL zajistil, že Úřad nepřevzal žádné kopie obchodních záznamů, které by mohly být použity jako důkaz o možném spáchání přestupku, který Úřad prověřuje. 

14.  Výše uvedeným jednáním soutěžitele HK STEEL došlo k nevratnému znemožnění efektivního prověření jeho obchodních záznamů. A to i z důvodu, že by bylo jistě neúčelné místní šetření opakovat, neboť lze důvodně předpokládat, že potenciální důkazy o protisoutěžním jednání by již mohly být odstraněny. 

15.  Úřad má za nepřípustné a v rozporu s povinností soutěžitele poskytnout Úřadu při místním šetření součinnost a tomuto šetření se podrobit, aby se soutěžitel v jeho průběhu „rozmyslel“ a nařídil šetření ukončit. Pakliže by Úřad takový postup soutěžitele HK STEEL aproboval, vedlo by to k nepřijatelnému závěru, a to nejen pro soutěžitele HK STEEL, ale i pro ostatní potenciální adresáty prováděných místních šetření Úřadu, že podobnou cestou se lze šetření Úřadu vyhnout, resp. jej účinně zmařit.

 

III.            Právní posouzení 

16.  Soutěžitel HK STEEL se účastní hospodářské soutěže a je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona, na něhož se vztahují povinnosti dle § 21f zákona, tedy povinnost podrobit se šetření Úřadu, poskytnout mu při provádění šetření nezbytnou součinnost a výkon jeho oprávnění strpět. 

17.  Soutěžitel HK STEEL tím, že přikázal Úřadu místní šetření ukončit, nesplnil povinnost poskytnout Úřadu při provádění šetření nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění a výkon jeho oprávnění strpět podle § 21f odst. 3 zákona.

 

IV.            Odpovědnost za porušení zákona 

18.  Přestože adresátem norem zákona je soutěžitel, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení a jí lze ukládat sankci. 

19.  Za výše popsané jednání v průběhu šetření na místě činí Úřad odpovědnou společnost HK STEEL TRADING s.r.o., IČO: 02085615, se sídlem S. K. Neumanna 1220, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, v jejíž obchodních prostorách bylo toto šetření prováděno.

 

V.            Uložení pokuty 

20.  Dle § 22a odst. 2 zákona lze soutěžiteli za přestupek podle odstavce 1 písm. a), g), h) nebo i) téhož paragrafu uložit pokutu do 300.000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. 

21.  Dle § 22b odst. 1 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Úřad při stanovení výše pokuty zohledňuje i další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[9] 

22.  Pokuta za neposkytnutí součinnosti při místním šetření podle § 21f odst. 3 zákona musí působit dostatečně preventivně a represivně. Při stanovení její výše je třeba zohlednit nezbytnost dostatečně odrazujícího účinku tak, aby se soutěžitelé nemohli domnívat, že by pro ně mohlo být výhodné neposkytnout Úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách zákonem požadovanou součinnost a strpět výkon jeho oprávnění, a tím Úřadu bránit v prokázání porušení hmotného práva. Jiným přístupem ke stanovení výše pokuty za porušení povinností soutěžitelů vyplývajících z § 21f odst. 3 zákona by byl popřen, resp. ohrožen samotný smysl a účel šetření na místě, jednoho z nejdůležitějších a nejefektivnějších nástrojů Úřadu při odhalování porušení zákona a pro ochranu hospodářské soutěže. Uložená pokuta by tedy měla plnit jak funkci represivní, tak funkci preventivní. 

23.  Celkový čistý obrat soutěžitele HK STEEL za poslední ukončené účetní období (za rok 2021) je 16.115.000 Kč (slovy: šestnáct milionů jedno sto patnáct tisíc korun českých).[10] 

24.  Úřad má za prokázané, že soutěžitel HK STEEL v rozporu s povinností stanovenou v § 21f odst. 3 zákona nejenže neposkytl potřebnou součinnost při provádění místního šetření, ale přímo znemožnil jeho průběh a zmařil jeho účel a smysl. 

25.  Při hodnocení závažnosti u stanovení sankce Úřad zohlednil, že započaté místní šetření nemohlo být řádně dokončeno a pracovníci Úřadu nedostali možnost zajistit kopie relevantních obchodních záznamů z elektronických zařízení jednatele HK STEEL, čímž bylo provedení místního šetření zcela zmařeno bez reálné možnosti ho efektivně opakovat, jelikož v takovém případě by chyběl prvotní prvek překvapení a potenciální důkazy o protisoutěžním jednání, které se mohly nacházet v elektronických zařízeních jednatele, již mohly být odstraněny. 

26.  Takové jednání Úřad hodnotí jako nejzávažnější porušení povinnosti dle § 21f odst. 3 zákona, přičemž ani počáteční součinnost soutěžitele HK STEEL nelze považovat za okolnost snižující závažnost jeho jednání ve vztahu k výši ukládané sankce, jelikož výsledkem příkazu jednatele HK STEEL k ukončení šetření bylo jeho celkové zmaření, tedy stejný výsledek jako by součinnost nebyla poskytnuta od počátku. Zároveň Úřad neshledal žádné polehčující ani přitěžující okolnosti, které by odůvodňovaly úpravu konečné výše sankce. 

27.  Po zohlednění závažnosti protiprávního jednání soutěžitele HK STEEL Úřad stanovil výslednou částku pokuty ve výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Tato částka představuje pokutu v maximální možné výši alternativně stanovené pevné hranice pro výpočet pokuty dle    § 22a odst. 2 zákona, která je pro soutěžitele citelnější.[11] 

28.  Úřad tuto částku s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele HK STEEL nepovažuje za likvidační.

 

Poučení

Proti příkazu lze dle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Zpětvzetí odporu není přípustné. Pokud bude po podání odporu v řízení o přestupku vydáno rozhodnutí o spáchání přestupku dle § 22a odst. 1 písm. h) zákona bude rozhodováno také o povinnosti soutěžitele nahradit náklady řízení. 

Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

HK STEEL TRADING s.r.o.

S. K. Neumanna 1220

530 02 Pardubice

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Viz dokument č. 2 správního spisu sp. zn. ÚOHS-V0059/2022/PV (dále jen „správní spis“).

[2] Viz dokument č. 1 správního spisu.

[3] Viz dokument č. 2 správního spisu, str. 3.

[4] Tamtéž.

[5] Viz dokument č. 2 správního spisu, str. 4.

[6] Viz dokument č. 2 správního spisu, str. 4 a 5.

[7] V této souvislosti Úřad poukazuje na průběh dalších šetření, která probíhala současně v rámci stejného případu v obchodních prostorách společnosti EUROTUBES s.r.o., IČO 03602435, se sídlem Mírové náměstí 7/7, 748 01 Hlučín – viz dokument č. 3 správního spisu, str. 4-5 a společnosti MIT METAL POWER, a.s., IČO 24225495, se sídlem Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 18200 – viz dokument č. 4 správního spisu, str. 3-4 a dokument č. 5 správního spisu, str. 5.

[8] Viz dokument č. 2 správního spisu, str. 5.

[9] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29.05.2007 ve věci Telefónica O2, str. 17. 

[10] Viz dokument č. 8 správního spisu.

[11] 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem HK STEEL za poslední ukončené účetní období představuje částku 161.150 Kč.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en