číslo jednací: 14524/2023/873
spisová značka: S0192/2023

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SUDOP Consulting and Information Technology, a. s. / IMPROMAT-COMPUTER, s. r. o.
Účastníci
  1. SUDOP Consulting and Information Technology, a. s.
  2. IMPROMAT-COMPUTER, s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Výrok povoleno
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 18. 4. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0192.pdf 179 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0192/2023/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-14524/2023/873

 

Brno 17. 4. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0192/2023/KS, zahájeném dne 29. 3. 2023 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 15 a 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti SUDOP Consulting and Information Technology a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, IČO 06750788, zastoupeného Mgr. Tomášem Doležilem, advokátem, se sídlem Praha 1, Staré město, Ovocný trh 573/12, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů SUDOP Consulting and Information Technology a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, IČO 06750788, na straně jedné, a IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem Zlín,
třída Tomáše Bati 5267, IČO 46992308, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s „Dohodou o hlavních podmínkách transakce a smluvní dokumentace (Term Sheet)“ uzavřené dne 9. 2. 2023 mezi společností SUDOP Consulting and Information Technology a.s., jako kupujícím, a společnostmi M-INVEST Holding s.r.o., se sídlem Praha 4, Michle, U Hellady 697/4, IČO 05184703, a IMPROMAT INT., spol. s r.o.,  se sídlem Zlín, Malenovice, třída 3. května 1118, IČO 00543179, a P. K., jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku má společnost SUDOP Consulting and Information Technology a.s. nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., a tím i získat možnost vykonávat nad touto společností přímou výlučnou kontrolu, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

povoluje.

 

Odůvodnění

 

1.        K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souvislosti s dokumentem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož konečném důsledku má společnost SUDOP Consulting and Information Technology a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, IČO 06750788 (dále jen „SUDOP CIT“), nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 5267, IČO 46992308 (dále jen „IMPROMAT-COMPUTER“), a tím i získat možnost vykonávat nad touto společností přímou výlučnou kontrolu.   

2.        Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.        Společnost SUDOP CIT je holdingová společnost založená za účelem držení a správy podílů v jiných společnostech, které poskytují služby v oblasti informačních technologií. Prostřednictvím svých dceřiných společností působí společnost SUDOP CIT v oblastech (i) vývoje software (např. prostřednictvím společností LinkSoft Technologies a.s. a profiq s.r.o.), (ii) konzultačních služeb v oblasti informačních technologií, včetně služeb zaměřených na oblast stavebnictví (ITCON Solutions s.r.o., cadconsulting s.r.o., BIM Consulting s.r.o. a GMTech s.r.o.), (iii) datové analytiky (BizzTreat s.r.o.), (iv) kybernetické bezpečnosti (např. Actinet Informační systémy s.r.o. a Novicom, s.r.o.) nebo (v) poskytování cloudových služeb (např. ORBIT s.r.o.).

4.        Společnost SUDOP CIT je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž v čele stojí společnost Q8 a.s., která se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá např. správou nemovitostí (prostřednictvím společností SUDOP REAL a.s. a jejích dceřiných společností), developerskou činností (SUDOP Invest a.s. a její dceřiné společnosti) nebo projektovou a inženýrskou činností (SUDOP GROUP a.s. a její dceřiné společnosti).

5.        Společnost IMPROMAT-COMPUTER poskytuje na území České a Slovenské republiky komplexní služby v oblasti infrastruktury informačních a komunikačních technologií. Zabývá se zejména prodejem a instalací hardwaru a poskytováním následné technické podpory, distribucí softwaru, poskytováním multilicenčního softwarového poradenství, dále je společnost IMPROMAT-COMPUTER aktivní v oblasti virtualizace a cloud computingu, bezpečnostních analýz, vzdáleného bezpečnostního dohledu, zajišťuje havarijní a bezpečnostní plány zálohování a obnovy a specializované konzultační služby.

6.        Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží

Mgr. Tomáš Doležil, advokát

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Ovocný trh 573/12

Staré Město

110 00 Praha 1

IDDS: 8t7hrua

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en