číslo jednací: 35145/2023/873
spisová značka: S0542/2023/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ČEPS, a.s. / RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
Účastníci
  1. ČEPS, a.s.
  2. RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Výrok povoleno
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0542.pdf 145 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0542/2023/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-35145/2023/873

 

Brno 15. 9. 2023

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0542/2023/KS zahájeném dne 29. 8. 2023 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 15 a § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, IČO 25702556, zastoupeného JUDr. Ing. Ondřejem Havránkem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

 

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů ČEPS, a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, IČO 25702556, na straně jedné, a RWE Gas Storage CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 3135/12, IČO 27892077, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu uzavřené dne 24. 8. 2023 mezi společnostmi GBV Zweiunddreiβigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH, se sídlem Spolková republika Německo, Essen, RWE Platz 1, jako prodávajícím, a ČEPS, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost ČEPS, a.s., získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.      K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě dokumentu uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost ČEPS, a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, IČO 25702556 (dále jen „ČEPS“), získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 3135/12, IČO 27892077 (dále jen „RWE Gas Storage CZ“), a tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).   

2.      Společnost ČEPS působí na území České republiky jako operátor přenosové soustavy elektřiny, přičemž zajišťuje provoz a rozvoj přenosové soustavy, především přenos elektřiny mezi výrobci a distributory, systémové a podpůrné služby, rovnováhu výroby a spotřeby. Společnost ČEPS také zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost ČEPS dále kontroluje společnost ČEPS Invest, a.s., která je aktivní v oblastech technického a projektového řešení staveb a komplexní inženýrské činnosti ve vztahu k přenosové soustavě pro účely společnosti ČEPS. Jediným akcionářem společnosti ČEPS je Česká republika, jejíž práva vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu.

3.      Společnost RWE Gas Storage CZ je činná na území České republiky zejména v oblasti skladování zemního plynu.

4.      Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží

JUDr. Ing. Ondřej Havránek, advokát

EY Law advokátní kancelář, s.r.o.

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1, Nové Město

ID DS: fbkhjke

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zpráv

 

 

 

Právní moc: 15. 9. 2023.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en