Veřejná podpora

Podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.

4 DEFINIČNÍ ZNAKY VEŘEJNÉ PODPORY

Na základě uvedené definice je nutné u veřejné podpory zkoumat 4 základní kritéria definice veřejné podpory:

  • podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků
  • podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní
  • je ovlivněn obchod mezi členskými státy a
  • je narušena nebo hrozí narušení soutěže.

Bližší informace k definičním znakům veřejné podpory naleznete zde.

 

Veřejná podpora je obecně zakázána. Její poskytnutí je možné tehdy, pokud najdeme právní titul (výjimku) k jejímu legálnímu poskytnutí. Mezi takové výjimky můžeme zařadit například poskytování podpory ve formě podpory de minimis, regionální podpory či vyrovnávací platby za výkon veřejné služby v souladu s příslušnými pravidly.

 

PROČ ŘEŠIT VEŘEJNOU PODPORU?

Neuvážené poskytování veřejné podpory může vést k ohrožení hospodářské soutěže, z tohoto důvodu je její udělení v Evropské unii striktně regulováno. V případě poskytnutí veřejné podpory neslučitelné s vnitřním trhem se její poskytovatel i příjemce vystavují riziku navrácení podpory. Je-li Evropskou komisí v případě protiprávní podpory vydáno negativní rozhodnutí, je poskytovatel povinen vymoci veřejnou podporu zpět. Příjemce udělenou podporu navrací včetně úroků. Navíc poskytnutí ilegální veřejné podpory může vést i k případné neplatnosti uzavřených smluv.

 

PŮSOBNOST ÚŘADU V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

Pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jakožto koordinačního orgánu v oblasti veřejné podpory, jsou vymezeny zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tyto pravomoci, spočívající ve výkonu koordinační, poradenské, konzultační a monitorující činnosti,  Úřad vykonává ve všech oblastech, s výjimkou oblasti zemědělství a rybolovu, přičemž tyto činnosti vykonává zejména ve vztahu k poskytovatelům veřejné podpory.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz