číslo jednací: S200/2012/VZ-9396/2012/530/JNe

Instance I.
Věc Správa lokální ICT infrastruktury
Účastníci
  1. Ministerstvo práce a sociálních věcí
  2. Vegacom a.s.
  3. INTELEK spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 13. 6. 2012
Dokumenty file icon 2012_S200.pdf 121 KB

 

 

Č. j.: ÚOHS-S200/2012/VZ-9396/2012/530/JNe

 

24. května 2012

 

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 2. 4. 2012  na návrh, jehož účastníky jsou

 

· zadavatel - Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, jejímž jménem jedná Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr,

 

· navrhovatel – Vegacom a.s., IČ 25788680, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, jejímž jménem jedná Ing. Jindřich Hess, předseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 3. 2012 Mgr. Tomášem Perglem, advokátem, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,

 

· vybraný uchazeč – INTELEK spol. s r.o., IČ 49446118, se sídlem Vlárská 953/22, 627 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Ivo Kraváček, jednatel,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Správa lokální ICT infrastruktury", zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 14. 11. 2011 pod ev. č. 7000000000427 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 11. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 227-368816,

 

 vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Vegacom a.s., IČ 25788680, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – vzal písemností ze dne 18. 5. 2012 svůj návrh ze dne 30. 3. 2012 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. 4. 2012 návrh navrhovatele – Vegacom a.s., IČ 25788680, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, jejímž jménem jedná Ing. Jindřich Hess, předseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 3. 2012 Mgr. Tomášem Perglem, advokátem, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Správa lokální ICT infrastruktury" zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 14. 11. 2011 pod ev. č. 7000000000427 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 11. 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 227-368816.

 

2. Dnem 2. 4. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 

· zadavatel,

 

· navrhovatel,

 

· vybraný uchazeč – INTELEK spol. s r.o., IČ 49446118, se sídlem Vlárská 953/22, 627 00 Brno, jejímž jménem jedná Ing. Ivo Kraváček, jednatel.

 

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení pod č. j. ÚOHS-S200/2012/VZ-6995/2012/530/JNe ze dne 16. 4. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S200/2012/VZ-6996/2012/530/JNe ze dne 16. 4. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí

 

5. Dne 21. 5. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 18. 5. 2012, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 30. 3. 2012.

 

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

 

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

 

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

 

1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

 

2. Mgr. Tomáš Pergl, advokát, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

 

3. INTELEK spol. s r.o., Vlárská 953/22, 627 00 Brno

 

 

 

 

 

Vypraveno dne :

 

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz