číslo jednací: S607/2012/VZ-21576/2012/521/JHn

Instance I.
Věc Operativní opatření charakteru drobných stavebních prací při obnově liniové vodohospodářské infrastruktury
Účastníci
  1. Severočeská vodárenská společnost a.s.
  2. MEBIKAN spol. s r.o.
  3. REVIS - Praha, spol. s r.o.
  4. VODOSTAV spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 12. 12. 2012
Dokumenty file icon 2012_S607.pdf 129 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S607/2012/VZ-21576/2012/521/JHn

 

21. listopadu 2012

 

 

Úřad ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 10. 2012, na návrh ze dne 17. 10. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,

· navrhovatel – účastníci sdružení

o MEBIKAN spol. s r.o., IČ 25441981, se sídlem Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad Labem,

o REVIS - Praha, spol. s r.o., IČ 41190114, se sídlem Výpadová 317/19 Praha 5 - Radotín,

o VODOSTAV spol. s r.o., IČ 14865793, se sídlem Úprkova ul., 415 01 Teplice,

kteří jsou ve správním řízení zastoupeni na základě plných mocí ze dne 10. 10. 2012 Mgr. Miroslavem Penkou, advokátem, ev. č. ČAK 11821, se sídlem Zahradnická 6, 603 00 Brno,

ve věci části C „oblast Liberec“ veřejné zakázky „Operativní opatření charakteru drobných stavebních prací při obnově liniové vodohospodářské infrastruktury“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do informačního systému o veřejných zakázkách dne 29. 3. 2012 pod ev. č. 211484, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 69-113973,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – účastníci sdružení – MEBIKAN spol. s r.o., IČ 25441981, se sídlem Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad Labem, REVIS - Praha, spol. s r.o., IČ 41190114, se sídlem Výpadová 317/19 Praha 5 - Radotín a VODOSTAV spol. s r.o., IČ 14865793, se sídlem Úprkova ul., 415 01 Teplice – vzal dne 2. 11. 2012 svůj návrh ze dne 17. 10. 2012 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 22. 10. 2012 návrh navrhovatele – účastníků sdružení – MEBIKAN spol. s r.o., IČ 25441981, se sídlem Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad Labem, REVIS - Praha, spol. s r.o., IČ 41190114, se sídlem Výpadová 317/19 Praha 5 - Radotín a VODOSTAV spol. s r.o., IČ 14865793, se sídlem Úprkova ul., 415 01 Teplice, kteří jsou ve správním řízení zastoupeni na základě plných mocí ze dne 10. 10. 2012 Mgr. Miroslavem Penkou, advokátem, ev. č. ČAK 11821, se sídlem Zahradnická 6, 603 00 Brno (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve věci části C „oblast Liberec“ veřejné zakázky „Operativní opatření charakteru drobných stavebních prací při obnově liniové vodohospodářské infrastruktury“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do informačního systému o veřejných zakázkách dne 29. 3. 2012 pod ev. č. 211484, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 69-113973.

2. Dne 22. 10. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S607/2012/VZ-20343/2012/521/JHn ze dne 1. 11. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S607/2012/VZ-20347/2012/521/JHn z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Navrhovateli byla usnesením uložena lhůta k provedení úkonu, a to doložení dokladu prokazujícího, že stejnopis návrhu byl ve   lhůtě podle ust. § 114 odst. 4 resp. ust. § 114 odst. 5 zákona doručen zadavateli, lhůta pro zaslání písemné plné moci, v případě, že hodlá být ve správním řízení zastoupen Mgr. Miroslavem Penkou, advokátem, se sídlem Zahradnická 6, 613 00 Brno a lhůta k objasnění, proti kterým částem veřejné zakázky návrh směřuje. Zadavateli byla usnesením uložena lhůta pro předložení dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. w) zákona a lhůta pro podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

5. Dne 2. 11. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 31. 10. 2012, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 17. 10. 2012.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 2. 11. 2012 svůj návrh ze dne 17. 10. 2012 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

2. Mgr. Miroslav Penka, advokát, Zahradnická 6, 603 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz