číslo jednací: S461/2012/VZ-23001/2012/512/PDr

Instance I.
Věc Nákup reklamního prostoru pro účely kampaní SÚKL v roce 2012
Účastníci
  1. Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR, organizační složka státu
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. – zrušení zadávacího řízení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 21. 12. 2012
Dokumenty file icon 2012_S461.pdf 128 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S461/2012/VZ-23001/2012/512/PDr

 

Brno 5. prosince 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1.8.2012 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • · zadavatel – Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, IČ 00023817, se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Nákup reklamního prostoru pro účely kampaní SÚKL v roce 2012“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do informačním systému o veřejných zakázkách odesláno dne 29.3.2012 a bylo uveřejněno pod evidenčním číslem zakázky 211803 dne 30.3.2012 a následně opraveno dne 7.5.2012 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno pod evidenčním číslem 2012/S 70-116998 dne 11.4.2012, s opravou uveřejněnou tamtéž pod evidenčním číslem 2012/S 95-157967 dne 19.5.2012,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, IČ 00023817, se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 – nedodržel postup stanovený v ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když v zadávací dokumentaci požadoval jako technický kvalifikační předpoklad seznam minimálně dvou komunikačních kampaní zaměřených na veřejnost obdobného rozsahu za poslední rok, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší předmětné zadávací řízení.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se výše uvedenému zadavateli ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 27.4.2012 podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, IČ 00023817, se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve výše uvedené veřejné zakázce. Na základě obdrženého podnětu, vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P403/2012/VZ, si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci o předmětné veřejné zakázce.

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

2. Zadavatel zahájil otevřené zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nákup reklamního prostoru pro účely kampaní SÚKL v roce 2012“ dne 29.3.2012 odesláním oznámení do informačním systému o veřejných zakázkách, které bylo uveřejněno pod evidenčním číslem zakázky 211803 dne 30.3.2012 a následně opraveno dne 7.5.2012 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno pod evidenčním číslem 2012/S 70-116998 dne 11.4.2012, s opravou uveřejněnou tamtéž pod evidenčním číslem 2012/S 95-157967 dne 19.5.2012 (dále jen „veřejná zakázka“).

3. Předmětem veřejné zakázky je návrh komunikační strategie na téma propagace portálů O lécích.cz a Nebezpečné léky.cz, a to prostřednictvím TV kampaně, online kampaně na sociálních sítích, kampaně v čekárnách lékařů a indoor kampaně v centrech se zaměřením na zdravý životní styl.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla v bodu 1.6 zadávací komunikace stanovena ve výši 4 500 000 Kč bez DPH.

5. Zadavatel v bodě 6.3 zadávací dokumentace zvolil jako základní hodnotící kritérium zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž jako dílčí hodnotící kritéria stanovil:

 

o 1. kritérium: celková nabídková cena – váha 80 %

o 2. kritérium: šíře nabídky nad minimální požadavky uvedené v zadávací dokumentaci – váha 20 %.

6. Zadavatel v bodu 3.5 zadávací dokumentace, ve znění po změně provedené dodatečnými informacemi č. 6 ze dne 7.5.2012, uvedl, že: „Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží seznam alespoň 3 služeb s obdobným předmětem provedených uchazečem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto služeb. … Přílohou tohoto seznamu musí být:

a) osvědčení vydané či podepsané zadavatelem

b) seznam minimálně dvou komunikačních kampaní zaměřených na veřejnost obdobného rozsahu za poslední rok.“

7. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 28.5.2012 vyplývá, že zadavatel obdržel celkem čtyři nabídky, z nichž žádná nebyla v průběhu zadávacího řízení vyřazena.

8. Po provedeném hodnocení zadavatel dne 8.6.2012 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Medica Healthworld a.s., IČ 27661857, se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha.

II. ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM ORGÁNEM

9. Na základě posouzení obsahu podání a dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, když v zadávací dokumentaci požadoval jako technický kvalifikační předpoklad seznam minimálně dvou komunikačních kampaní zaměřených na veřejnost obdobného rozsahu za poslední rok.

10. Z uvedeného důvodu zahájil Úřad podle § 113 zákona správní řízení z moci úřední ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky.

11. Účastníkem řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

12. Zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S461/2012/VZ-14407/2012/512/PDr ze dne 1.8.2012, ve kterém ho zároveň seznámil se zjištěnými skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí.

13. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S461/2012/VZ-14408/2012/512/PDr ze dne 1.8.2012 stanovil lhůtu, v níž mohl zadavatel navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

14. Dnem 1.8.2012, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo správní řízení zahájeno.

15. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S461/2012/VZ-14504/2012/512/PDr ze dne 3.8.2012 nařídil z moci úřední předběžné opatření, kterým podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

 

Vyjádření zadavatele

16. Úřad obdržel dne 10.8.2012 vyjádření zadavatele, ve kterém zadavatel uvádí, že se s pochybnostmi Úřadu uvedenými v oznámení o zahájení správního řízení v žádném případě neztotožňuje. Zadavatel uvádí, že předmět veřejné zakázky je specifický s ohledem na povahu propagované služby a charakter cílové skupiny, na niž má být kampaň zaměřena. Zadavatel formuloval bod 3.5 zadávací dokumentace tak, aby získal co nejkvalitnější kampaň v definovaném specifickém rozsahu za co nejnižší cenu. Při jeho stanovení musel respektovat skutečnost, že mediální trh je velmi flexibilní, expandující a neustále se dynamicky mění. Dynamičnost tohoto segmentu trhu je dána také tím, že neustále přibývají nové kanály, kterými lze působit na adresáty, přičemž komunikační kanál, který byl efektivní a účinný před několika lety, může být dnes již zastaralý a neúčelný.

17. Zadavatel dále uvedl, že modifikoval povinnost předložit 3 služby realizované za poslední 3 roky tak, že 2 z nich měly být poskytnuty v posledním roce, právě z důvodu specifik mediálního trhu, jeho dynamiky, nestálosti, pružnosti a expanze, projevující se v čase. Pokud by zadavatel v zadávací dokumentaci ponechal nespecifikované kvalifikační kritérium, uchazeči by mohli dokládat obdobné služby poskytované např. před 30 měsíci. V této době nejen, že ceny mediálních služeb byly úplně na jiné úrovni, ale určité komunikační kanály ani neexistovaly. Zadavatel touto veřejnou zakázkou požaduje např. TV sponzoringy na TV kanálech Prima Love a Prima Cool, ale tyto televizní programy existují méně než rok. Také indoor kampaň, kterou zadavatel požaduje v této veřejné zakázce, je na vzestupu zhruba teprve v posledním roce, a z tohoto důvodu je pro zadavatele kvalifikovaný uchazeč, který již takovou službu realizoval v podmínkách jednoho roku nazpět. Zadavatel uzavírá, že nechtěl v žádném případě formulací bodu 3.5 jakkoli omezit potencionálního uchazeče v možnosti jeho účasti v zadávacím řízení.

18. Zadavatel je přesvědčen, že podmínky technické kvalifikace byly nastaveny v souladu se zákonem a nedošlo k porušení žádné ze zásad zadávacího řízení. O tom svědčí i skutečnost, že proti zadávacím podmínkám nebyly podány žádné námitky, do zadávacího řízení se přihlásili 4 uchazeči a žádný z nich nebyl pro nesplnění kvalifikace vyloučen.

19. V závěru svého vyjádření zadavatel konstatuje, že se žádného porušení zákona nedopustil a navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

20. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem, když v zadávací dokumentaci požadoval jako technický kvalifikační předpoklad seznam minimálně dvou komunikačních kampaní zaměřených na veřejnost obdobného rozsahu za poslední rok, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

 

Ke stanovení technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona

21. Podle ustanovení § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

22. Podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

23. Veřejný zadavatel je podle § 56 odst. 7 zákona ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

c) vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

24. Z oznámení o zakázce a ze zadávací dokumentace vyplývá, že se jedná o veřejnou zakázku na služby.

25. Zadavatel v bodu 3.5 zadávací dokumentace uvedl, že: „Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží seznam alespoň 3 služeb s obdobným předmětem provedených uchazečem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto služeb. … Přílohou tohoto seznamu musí být:

a) osvědčení vydané či podepsané zadavatelem

b) seznam minimálně dvou komunikačních kampaní zaměřených na veřejnost obdobného rozsahu za poslední rok.“

26. Z výše citovaných ustanovení zákona vyplývá, že zadavatel je podle druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky povinen odpovídajícím způsobem vymezit technické kvalifikační předpoklady, které musí vyjadřovat objektivně odůvodnitelné požadavky zadavatele a současně zajistit způsobilost uchazečů k plnění veřejné zakázky. Stanovení nepřiměřených požadavků na způsobilost uchazečů nepřípustně omezuje okruh potencionálních dodavatelů a vede k jejich diskriminaci tím, že jim znemožňuje se zúčastnit příslušného zadávacího řízení.

27. Úřad k ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona, podle kterého v případě veřejných zakázek na služby může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, za účelem porovnání uvádí, že podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona v případě veřejných zakázek na dodávky může veřejný zadavatel požadovat seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, a podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona v případě veřejných zakázek na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let.

28. Ze srovnání těchto zákonných úprav vyplývá, že zákonodárce při stanovení časového období, za které dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů, vycházel z charakteru jednotlivých druhů veřejných zakázek a stanovil jej v případech veřejných zakázek na dodávky a služby v délce 3 let a v případě veřejných zakázek na stavební práce v délce 5 let, neboť výrobní proces dodávek a služeb je zpravidla kratší než v případě stavebních prací. Stanovení tohoto časového úseku v konkrétní délce (např. v případě veřejných zakázek na služby v délce 3 let) má tedy u každého druhu veřejných zakázek svoje opodstatnění.

29. Svůj závěr opírá Úřad rovněž o ustanovení čl. 48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávaní veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, která byla vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie L134/114 ze dne 30.4.2004. Tato směrnice v čl. 48 uvádí, že doklady o technické způsobilosti hospodářského subjektu mohou být poskytnuty jedním nebo několika následujícími prostředky podle povahy, množství nebo důležitosti a použití stavebních prací, dodávek nebo služeb, a to mimo jiné, seznamem stavebních prací provedených za posledních pět let společně s osvědčeními o uspokojivém provedení nejvýznamnějších prací, a v případě dodávek a služeb seznamem hlavních uskutečněných dodávek nebo hlavních služeb poskytnutých v posledních třech letech s částkami, daty a jmény dotčených veřejných či soukromých příjemců. Z uvedeného vyplývá, že období, za které se prokazuje podle zákona technická a odborná způsobilost dodavatele u jednotlivých druhů veřejných zakázek, bylo převzato z citované směrnice i do právní úpravy ČR.

30. Na základě uvedených skutečností Úřad uvádí, že při posuzování technických kvalifikačních předpokladů je nutné zvažovat nejen jejich „nastavení“ z pohledu požadavků stanovených v § 57 odst. 7 zákona, ale v případě, kdy zákon stanoví i určité časové parametry, je nutné, aby rozhodující subjekt zvažoval i přípustnost změny těchto zákonem stanovených lhůt. Ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona stanoví, že k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a současně uvádí, co musí být přílohou tohoto seznamu. Z dikce tohoto ustanovení zákona vyplývá, že zadavatel může zvolit určitý způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů, nesmí tak však učinit přísněji než zákon. Změnu uvedené lhůty by bylo možné připustit pouze tehdy, jestliže by to bylo výhodnější pro uchazeče, což však není uvedený případ, neboť zadavatel svým postupem omezil počet potenciálně kvalifikovaných dodavatelů. Výše uvedený výklad je v souladu i se zásadou zákazu diskriminace, zakotvenou v ustanovení § 6 zákona, která jako jedna ze základních zásad se uplatňuje při interpretaci všech ustanovení zákona.

31. Úřad se neztotožňuje s názorem zadavatele uvedeným v jeho vyjádření, že zkrátil období, za které prokazují dodavatelé technické kvalifikační předpoklady, na jeden rok z důvodu specifičnosti předmětu veřejné zakázky. Zadavatel stanovil požadavek na předložení seznamu alespoň 3 služeb s obdobným předmětem za poslední 3 roky, resp. seznamu minimálně dvou komunikačních kampaní zaměřených na veřejnost obdobného rozsahu za poslední rok, a tento požadavek již dále nespecifikoval. Pokud chtěl zadavatel při požadování prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zohlednit skutečnosti, že určité komunikační kanály v minulosti neexistovaly, že některé požadované televizní programy existují méně než rok, nebo že indoor kampaň je na vzestupu teprve v posledním roce, mohl např. blíže specifikovat předmět požadovaných významných služeb poskytnutých dodavatelem, např. právě z hlediska druhů komunikačních kampaní, a nikoli zkrátit zákonem stanovené období, za které dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů, ze tří let na jeden rok. Pokud zákon stanoví časový úsek, za který prokazují dodavatelé technické kvalifikační předpoklady, v délce tří let, zadavatel není oprávněn jej zkrátit na jeden rok.

32. Jestliže zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil jako technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam minimálně dvou komunikačních kampaní zaměřených na veřejnost obdobného rozsahu za poslední rok, zkrátil tím období, za které prokazují dodavatelé technické kvalifikační předpoklady ze tří let na jeden rok. Zadavatel tedy nedodržel ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona v návaznosti na § 6 zákona. Vzhledem k tomu, že tím omezil počet v úvahu přicházejících uchazečů, mohlo toto porušení zákona podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

IV. ULOŽENÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ

33. Podle § 118 odst. 1 zákona, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

34. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel postupoval v rozporu s § 56 odst. 2 písm. a) zákona, když v zadávací dokumentaci požadoval jako technický kvalifikační předpoklad seznam minimálně dvou komunikačních kampaní zaměřených na veřejnost obdobného rozsahu za poslední rok, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a neboť k porušení zákona došlo již při vymezení podmínek zadání, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

35. Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Podle § 84 odst. 9 zákona, zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně, přičemž lhůty počínají běžet ode dne, kdy se zadavatel dozví o nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

V. NÁKLADY ŘÍZENÍ

36. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč.

37. Vzhledem k tomu, že ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad zrušil zadávací řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000461.

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz