číslo jednací: S616/2012/VZ-23027/2012/514/JNv

Instance I.
Věc Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy
Účastníci
  1. Národní památkový ústav
  2. CGM Czech a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 28. 12. 2012
Dokumenty file icon 2012_S616.pdf 146 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S616/2012/VZ-23027/2012/514/JNv

 

10. prosince 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Národní památkový ústav, IČ 75032333, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

· navrhovatel – CGM Czech a. s., IČ 49973215, Táborská 1148, 251 01 Říčany, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 9. 2012 Mgr. Viktorem Klímou, advokátem, Melantrichova 20/476, 110 00 Praha 1,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 7202011011081, ve znění oprav provedených dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 7202021011081, ve znění oprav provedených dne 18. 5. 2012 pod ev. č. 7202011017182, ve znění oprav provedených dne 28. 5. 2012 pod ev. č. 7202011018446 a v Úředním Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod zn. 2012/S 70-116118, ve znění oprav provedených dne 30. 5. 2012 pod zn. 2012/S 101-167617, ve znění oprav provedených dne 7. 6. 2012 pod zn. 2012/S 107-177842, ve znění oprav provedených dne 27. 7. 2012 pod zn. 2012/S 143-238920,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – CGM Czech a. s., IČ 49973215, Táborská 1148, 251 01 Říčany – vzal dne 28. 11. 2012 svůj návrh ze dne 25. 10. 2012 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. 10. 2012 návrh navrhovatele – CGM Czech a. s., IČ 49973215, Táborská 1148, 251 01 Říčany, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 9. 2012 Mgr. Viktorem Klímou, advokátem, Melantrichova 20/476, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Národní památkový ústav, IČ 75032333, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 7202011011081, ve znění oprav provedených dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 7202021011081, ve znění oprav provedených dne 18. 5. 2012 pod ev. č. 7202011017182, ve znění oprav provedených dne 28. 5. 2012 pod ev. č. 7202011018446 a v Úředním Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod zn. 2012/S 70-116118, ve znění oprav provedených dne 30. 5. 2012 pod zn. 2012/S 101-167617, ve znění oprav provedených dne 7. 6. 2012 pod zn. 2012/S 107-177842, ve znění oprav provedených dne 27. 7. 2012 pod zn. 2012/S 143-238920, (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. Dnem 25. 10. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S616/2012/VZ-21048/2012/514/JNv ze dne 9. 11. 2012 a usnesením č. j. ÚOHS-S616/2012/VZ-21055/2012/514/JNv ze dne 9. 11. 2012 Úřad určil účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Navrhovateli Úřad určil lhůtu pěti dnů ode dne doručení výše uvedeného usnesení ke složení kauce, resp. k doplnění návrhu o doklad o složení kauce a předložení originálu plné moci k zastupování před správním orgánem Mgr. Viktorem Klímou, advokátem, Melantrichova 477/20, 110 00 Praha 1.

5. Dne 28. 11. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 25. 10. 2012 a rovněž návrhu na vydání předběžného opatření.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

2. Mgr. Viktor Klíma, Melantrichova 20/476, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz