číslo jednací: S13/2013/VZ-1494/2013/513/JVo

Instance I.
Věc Provádění úklidových služeb pro Národní knihovnu
Účastníci
  1. Národní knihovna České republiky
  2. GSUS absolutní čistota a. s.
  3. Autodoprava Rezek, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 20. 2. 2013
Dokumenty file icon 2013_S013.pdf 137 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S13/2013/VZ-1494/2013/513/JVo

 

25.1.2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 12. 2012 na návrh ze dne 28. 11. 2012, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Národní knihovna České republiky, IČ 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1,

· navrhovatel – GSUS absolutní čistota a. s., IČ 24666238, se sídlem Příčná 726, 252 19 Rudná,  

· vybraný uchazeč – Autodoprava Rezek, s. r. o., IČ 62968491, se sídlem Středokluky 210, 252 68 Praha – západ,

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Provádění úklidových služeb pro Národní knihovnu“, zadávanou prostřednictvím výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce č. NK-2847/PI/12 ze dne 12. 12. 2012, vydává toto

Usnesení

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – GSUS absolutní čistota a. s., IČ 24666238, se sídlem Příčná 726, 252 19 Rudná – se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. 12. 2012 návrh navrhovatele – GSUS absolutní čistota a. s., IČ 24666238, se sídlem Příčná 726, 252 19 Rudná, (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Národní knihovna České republiky, IČ 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1, (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce malého rozsahu „Provádění úklidových služeb pro Národní knihovnu“, zadávané prostřednictvím výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce č. NK-2847/PI/12 ze dne 12. 12. 2012.

2. Dnem 31. 12. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč – Autodoprava Rezek, s. r. o., IČ 62968491, se sídlem Středokluky 210, 252 68 Praha – západ (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení písemností č. j ÚOHS-S13/2013/VZ-298/2013/513/JVo  ze dne 14. 1. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S13/2013/VZ-316/2013/513/JVo  ze dne 14. 1. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5. Správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhá zrušení Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28. 12. 2012 z důvodů chybného posouzení kvalifikačních předpokladů vybraného uchazeče. Dále se navrhovatel domáhá zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Provádění úklidových služeb pro Národní knihovnu“ z důvodů chybně stanoveného druhu zadávacího řízení, neboť uvedená veřejná zakázka měla být dle názoru navrhovatele nadlimitní veřejnou zakázkou.  

6. Zadavatel v písemnosti ze dne 22. 1. 2013, kterou Úřad obdržel téhož dne, Úřadu sdělil, že ve věci veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb pro Národní knihovnu“ byla dne 7. 1. 2013 podepsána smlouva o poskytování služeb č. S 304/12 s vybraným uchazečem.

7.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

8.  S ohledem na skutečnost, že zadavatel uzavřel smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele na uložení nápravného opatření, kterým by mělo být zrušeno Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28. 12. 2012, popř. zrušení zadávacího řízení, stal zjevně bezpředmětným.

9. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1

2. GSUS absolutní čistota a. s., Příčná 726, 252 19 Rudná

3. Autodoprava Rezek, s. r. o., Středokluky 210, 252 68 Praha – západ,

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz