číslo jednací: S76/2013/VZ-2867/2013/522/VFr

Instance I.
Věc Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva zdravotnictví pro roky 2013 až 2016 – Hlasové služby poskytované v pevném místě
Účastníci
  1. Ministerstvo zdravotnictví ČR
  2. GTS Czech s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 27. 3. 2013
Dokumenty file icon 2013_S076.pdf 119 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S76/2013/VZ-2867/2013/522/VFr

 

6. března 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 2. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Ministerstvo zdravotnictví ČR, IČO 00024341, se sídlem nám. Palackého 4/375, 128 01 Praha 2,

· navrhovatel – GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupený na základě plné moci ze dne 8. 11. 2011 Tomášem Pfefferem, IČO 87705508, místem podnikání Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných při zadávání veřejné zakázky „Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva zdravotnictví pro roky 2013 až 2016 – Hlasové služby poskytované v pevném místě“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 13. 11. 2012, kde bylo uveřejněno dne 14. 11. 2012 pod ev. č. 237783, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov – vzal dne 13. 2. 2013 svůj návrh ze dne 1. 2. 2013 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 2. 2013 návrh navrhovatele – GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupeného na základě plné moci ze dne 8. 11. 2011 Tomášem Pfefferem, IČ 87705508, místem podnikání Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Ministerstvo zdravotnictví ČR, IČO 00024341, se sídlem nám. Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva zdravotnictví pro roky 2013 až 2016 – Hlasové služby poskytované v pevném místě“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 13. 11. 2012, kde bylo uveřejněno dne 14. 11. 2012 pod ev. č. 237783.

2. Dnem 1. 2. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S76/2013/VZ-2221/2013/522/VFr ze dne 12. 2. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S76/2013/VZ-2222/2013/522/VFr ze dne 12. 2. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5. Dne 13. 2. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 1. 2. 2013.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží

1. Ministerstvo zdravotnictví ČR, nám. Palackého 4/375, 128 01 Praha 2

2. Tomáš Pfeffer, Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz