číslo jednací: S681/2012/VZ-4982/2013/514/JNv

Instance I.
Věc Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy
Účastníci
  1. Národní památkový ústav
  2. Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
  3. RenoArt s. r. o.
  4. Stavební společnost Žižka spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 16. 4. 2013
Dokumenty file icon 2012_S681.pdf 134 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S681/2012/VZ-4982/2013/514/JNv

 

28. března 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 11. 2012 na návrh ze dne 14. 11. 2012, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Národní památkový ústav, IČ 75032333, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

navrhovatel – společnosti

· Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí,

· RenoArt s. r. o., IČ 47473215, Riegrova 344, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

· Stavební společnost Žižka spol. s r. o., IČ 49814851, Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

které dne 23. 5. 2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 11. 12. 2012 Mgr. Ivanem Courtonem, advokátem, IČ 16910818, Minská 15, 101 00 Praha 10, zastoupeným na základě substituční plné moci ze dne 21. 12. 2012 Mgr. Tomášem Bubrjakem, advokátem, Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 – Karlín,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 7202011011081, ve znění oprav provedených dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 7202021011081, ve znění oprav provedených dne 18. 5. 2012 pod ev. č. 7202011017182, ve znění oprav provedených dne 28. 5. 2012 pod ev. č. 7202011018446 a v Úředním Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod zn. 2012/S 70-116118, ve znění oprav provedených dne 30. 5. 2012 pod zn. 2012/S 101-167617, ve znění oprav provedených dne 7. 6. 2012 pod zn. 2012/S 107-177842, ve znění oprav provedených dne 27. 7. 2012 pod zn. 2012/S 143-238920,

vydává toto

usnesení:

1. Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – společnosti – Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí,  RenoArt s. r. o., IČ 47473215, Riegrova 344, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Stavební společnost Žižka spol. s r. o., IČ 49814851, Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – vzal dne 14. 3. 2013 svůj návrh ze dne 14. 11. 2012 zpět.

2. Řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R56/2013/VZ ze dne 27. 2. 2013 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S681/2012/VZ-2909/2013/514/JNv ze dne 14. 2. 2013, o zamítnutí návrhu navrhovatele – společností – Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí,  RenoArt s. r. o., IČ 47473215, Riegrova 344, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Stavební společnost Žižka spol. s r. o., IČ 49814851, Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. a) téhož zákona zastavuje, neboť jmenovaný navrhovatel vzal dne 14. 3. 2013 svůj návrh ze dne 14. 11. 2012 zpět.

Odůvodnění

3. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 16. 11. 2012 návrh navrhovatele – společností – Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČ 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí,  RenoArt s. r. o., IČ 47473215, Riegrova 344, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Stavební společnost Žižka spol. s r. o., IČ 49814851, Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, které dne 23. 5. 2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 11. 12. 2012 Mgr. Ivanem Courtonem, advokátem, IČ 16910818, Minská 15, 101 00 Praha 10, zastoupeným na základě substituční plné moci ze dne 21. 12. 2012 Mgr. Tomášem Bubrjakem, advokátem, Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 – Karlín (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Národní památkový ústav, IČ 75032333, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 7202011011081, ve znění oprav provedených dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 7202021011081, ve znění oprav provedených dne 18. 5. 2012 pod ev. č. 7202011017182, ve znění oprav provedených dne 28. 5. 2012 pod ev. č. 7202011018446 a v Úředním Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod zn. 2012/S 70-116118, ve znění oprav provedených dne 30. 5. 2012 pod zn. 2012/S 101-167617, ve znění oprav provedených dne 7. 6. 2012 pod zn. 2012/S 107-177842, ve znění oprav provedených dne 27. 7. 2012 pod zn. 2012/S 143-238920.

4. Dne 16. 11. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 16. 11. 2012.

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S681/2012/VZ- 22301/2012/514/JNv ze dne 3. 12. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S681/ 2012/VZ-22311/2012/514/JNv ze dne 3. 12. 2012 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

7. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S681/2012/VZ-2908/2013/514/JNv ze dne 14. 2. 2013 zamítl Úřad návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, neboť po předběžném posouzení případu došel k závěru, že důvody uvedené v návrhu nesvědčí o nutnosti vydat předběžné opatření.

8. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S681/2012/VZ-2909/2013/514/JNv ze dne 14. 2. 2013 Úřad podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona. Proti citovanému rozhodnutí podal navrhovatel přípisem ze dne 27. 2. 2013 rozklad, který Úřad obdržel dne 28. 2. 2013, a který zaevidoval pod č. j. ÚOHS-R56/2013/VZ.

9. Usnesením č. j. ÚOHS-S681/2012/VZ-4072/2013/514/JNv ze dne 6. 3. 2013 určil Úřad zadavateli lhůtu k vyjádření k rozkladu podanému navrhovatelem.

10. Dne 14. 3. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 14. 11. 2012.

11. Dne 15. 3. 2013 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele z téhož dne k rozkladu podanému navrhovatelem.

12. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

13. Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

14. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

15. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku 1. tohoto usnesení. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu ze dne 14. 3. 2013, jak je uvedeno ve výroku 2. tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

2. Mgr. Tomáš Bubrjak, advokát, Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 – Karlín

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz