číslo jednací: R1/2013/2012/VZ-8819/2013/310/JRa

Instance II.
Věc Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí
Účastníci
  1. Město Nové Strašecí
  2. Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 152 odst. 5 písm. b) sř - rozklad zamítnut
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 20. 5. 2013
Související rozhodnutí S621/2012/VZ-23930/2012/511/JPo
R1/2013/2012/VZ-8819/2013/310/JRa
Dokumenty file icon 2013_R001.pdf 112 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R1/2013/2012/VZ-8819/2013/310/JRa

 

15. května 2013

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 1. 2013 doručeném Úřadu pro hospodářskou soutěž téhož dne, jenž podal navrhovatel –

 

· Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., IČ 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno 4,

 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S621/2012/VZ-23930/2012/511/JPo ze dne 18. 12. 2012 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele –

 

· Město Nové Strašecí, IČ 00244155, se sídlem Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí,

 

učiněných při zadávání veřejné zakázky „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 8. 2012 pod ev. č. 229114 a v Úředním věstníku EU dne 28. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 164-272848,

 

jsem podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S621/2012/VZ-23930/2012/511/JPo ze dne 18. 12. 2012

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

z a m í t á m.


Odůvodnění

I. Zadávací řízení a správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)1, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 26. 10. 2012 návrh společnosti Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., IČ 25085221, se sídlem Smečenská 381, 272 04 Kladno 4 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele město Nové Strašecí, IČ 00244155, se sídlem Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí, (dále jen „zadavatel“) učiněných ve veřejné zakázce „Svoz komunálních odpadů ve městě Nové Strašecí“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 8. 2012 pod ev. č. 229114 a v Úředním věstníku EU dne 28. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 164-272848 (dále jen „veřejná zakázka“).

 

2. Dne 12. 10. 2012 podal navrhovatel námitky proti zadávacím podmínkám, ve kterých zadavateli navrhl zadávací řízení zrušit, neboť v zadávací dokumentaci nenalezl žádná dílčí hodnotící kritéria ani stanovení jejich váhy a nebylo zřejmé, jakým způsobem chce zadavatel nabídky hodnotit. Z předložené dokumentace vyplývá, že námitky byly zadavateli doručeny dne 15. 10. 2012. Po přezkoumání oprávněnosti námitek zadavatel tyto námitky odmítl s odůvodněním, že neobsahovaly náležitosti dle § 110 odst. 7 zákona, konkrétně v nich nebylo uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Rozhodnutí o námitkách ze dne 17. 10. 2012 navrhovatel obdržel dne 23. 10. 2012. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 25. 10. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.

 

3. Na základě tohoto návrhu bylo dne 26. 10. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 29. 10. 2012. Úřad oznámil zahájení správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S621/2012/VZ-20979/2012/511/JPo ze dne 9. 11. 2012. Dále Úřad účastníkům řízení stanovil usnesením č. j. ÚOHS-S621/2012/VZ-20985/2012/511/JPo ze dne 9. 11. 2012 lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovatel důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

_____________________________

1Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona.

 

II. Napadené rozhodnutí

4. Dne 18. 12. 2013 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S621/2012/VZ-23930/2012/511/JPo (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona, zamítnut, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

 

5. V odůvodnění Úřad konstatoval, že navrhovatel nedodržel zákonnou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterému musí přecházet včasné podání řádných námitek. Za řádné námitky proti zadávacím podmínkám podle ust. § 110 odst. 7 věty třetí zákona je možné považovat jen takové námitky, které mj. obsahují újmu, která stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Úřad k tomuto uvedl, že námitky neobsahující náležitosti uvedené v § 110 odst. 7 věty třetí zákona zadavatel odmítne. Podle ust. § 110 odst. 7 zákona věty šesté je podání řádných námitek zákonnou podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ve stejné věci. Úřad dále konstatoval, že navrhovatel v námitkách podaných dne 12. 10. 2012 neuvedl újmu, která mu v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla, nelze pokládat námitky za řádné, a tudíž navrhovatel není oprávněnou osobou pro podání návrhu.

III. Námitky rozkladu

6. Proti napadenému rozhodnutí podal navrhovatel dne 2. 1. 2013 rozklad, který byl Úřadu doručen tentýž den. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě. Navrhovatel má za to, že Úřad v napadeném rozhodnutí pouze použil odůvodnění z rozhodnutí o námitkách, aniž by zkoumal obsah námitek ze dne 12. 10. 2012. Navrhovatel v těchto námitkách namítal neexistenci uvedení dílčích hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci, podle níž byla základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost. V námitkách dále upozorňuje na to, že nebylo zřejmé, jakým způsobem chtěl zadavatel námitky hodnotit, když nebyly známé hodnotící kritéria ani jejich váhy. Vzhledem k tomu navrhovatel považuje za obtížné přesně kvalifikovat újmu a domnívá se, že újmu lze jasné dovodit z neexistence veřejně známých pravidel pro hodnocení veřejné zakázky.

 

7. Navrhovatel dále dodává, že v předmětné veřejné zakázce podal několik námitek a žádné z nich nebylo z různých důvodů vyhověno. Dále uvádí, že pokud by přijal závěry napadeného rozhodnutí, neměli by navrhovatelé šanci podat návrh ve smyslu § 114 zákona, pokud by zadavatelé odmítali námitky s tím, že neobsahují veškeré náležitosti ve smyslu § 110 odst. 7 zákona. To by pak dle navrhovatele znamenalo nemožnost domoci se dodržování zákonnosti ze strany zadavatelů.

 

Závěr rozkladu

8. Z výše uvedených důvodů navrhovatel navrhl, aby předseda úřadu napadené rozhodnutí zrušil.

IV. Řízení o rozkladu

9. Správní orgán prvního stupně usnesením č. j. ÚOHS-S621/2012/VZ-281/2013/511/JPo ze dne 9. 1. 2013 oznámil zadavateli podání rozkladu a stanovil lhůtu pěti dnů, v níž se mohly k rozkladu vyjádřit.

Vyjádření zadavatele k podanému rozkladu

10. Zadavatel k podanému rozkladu uvedl, že námitky navrhovatele nesplňovaly náležitosti podle § 110 odst. 7 zákona tím, že neuvedl „jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla“. Zákon tak v tomto případě zadavateli ukládá takové námitky odmítnout a bezodkladně o tom uvědomit stěžovatele, což zadavatel učinil.

 

11. Zadavatel se dále ztotožňuje se závěry Úřadu obsažené v napadeném rozhodnutí, že námitky neobsahují veškeré náležitosti podle § 110 odst. 7 zákona, neboť postrádají uvedení „jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla“ a tudíž je nelze považovat za řádné námitky, z čeho vyplývá, že navrhovatel není oprávněnou osobou pro podání návrhu.

 

Stanovisko předsedy Úřadu

12. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnost v rozsahu námitek uvedených v rozkladu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.

 

13. Úřad tím, že svým rozhodnutím č. j. ÚOHS-S621/2012/VZ-23930/2012/511/JPo ze dne 18. 12. 2012 zamítl návrh navrhovatele dle § 118 odst. 5 písm. c) zákona, neboť nebyl podán oprávněnou osobou, postupoval správně a v souladu se zákonem.

V. K námitkám rozkladu

14. K námitkám rozkladu úvodem konstatuji, že navrhovatel v podaném rozkladu neuvádí žádné nové skutečnosti, jež by mne vedly k odlišným závěrům a právnímu posouzení, než ke kterým dospěl Úřad v rámci napadeného rozhodnutí. Plně jsem se rovněž ztotožnil s výrokem i odůvodněním napadeného rozhodnutí, které je plně srozumitelné a je z něj seznatelné, jakými skutečnostmi a úvahami se správní orgán při svém rozhodování řídil. K jednotlivým námitkám navrhovatele uvedeným v rozkladu uvádím následující.

 

15. Současná právní úprava týkající se náležitostí námitek je oproti předchozí úpravě podstatně formálnější, a tedy i náročnější na formulační schopnosti stěžovatele. Mezi podstatné náležitosti námitek patří kromě informace o tom, kdo námitky podává, proti jakému úkonu zadavatele směřují a čeho se zadavatel domáhá také uvedení toho, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla, a současně musí stěžovatel uvést skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Ustanovení § 110 odst. 7 zákona má kogentní povahu, a tudíž nedává ani zadavateli, ani následně Úřadu při posouzení přípustnosti podaného návrhu, možnost absenci některé z výše uvedených podstatných náležitostí námitek tolerovat.

 

16. Pro úplnost dodávám, že újma je pojmem širším, a tedy v sobě může zahrnovat jak materiální a v daný okamžik vyčíslitelnou škodu, tak škodu, jejíž výši je obtížné či nemožné v okamžiku podání námitek přesně stanovit, a to zejména proto, že v raných stádiích zadávacího řízení před hodnocením nabídek může být přinejmenším obtížné určit, zda by stěžovatelova nabídka vůbec mohla být vybrána jako nejvhodnější. Nelze vyloučit ani škodu imateriální.

 

17. K námitce, že Úřad v napadeném rozhodnutí pouze použil odůvodnění zadavatele v rozhodnutí o námitkách, aniž by toto rozhodnutí zkoumal, podotýkám, že v prvé řadě je nutné posoudit, zda námitky a návrh na zahájení řízení splňují veškeré náležitosti stanovené zákonem. K věcnému přezkumu obsahu námitek Úřad přistoupí za situace, kdy jsou veškeré zákonné náležitosti splněny, což vyplývá z ustanovení § 110 odst. 7 zákona. Jelikož navrhovatel v námitkách neuvedl újmu, která mu v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla, nelze pokládat námitky za řádné, a tudíž navrhovatel není oprávněnou osobou pro podání návrhu. K tomu je nutné podotknout, že újma nemusí být vyčíslena, stačí např. obecné vymezení následku jednání zadavatele vůči navrhovateli. V daném případě však o újmě popřípadě vymezení následků jednání zadavatele vůči navrhovateli není sebemenší zmínka.

 

18. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesplnil při podání námitek kogentní ustanovení zákona, přičemž tato skutečnost je pro rozhodnutí Úřadu stěžejní, nezabýval jsem se rozkladovou námitkou směřující k neexistenci dílčích hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci. K těmto námitkám z důvodu nesplnění podstatných náležitostí uvedených v § 110 odst. 7 zákona přihlížet nelze.

VI. Závěr

19. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a právním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodu uváděných v rozkladu.

 

20. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona odvolat.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

Obdrží

1. Město Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí

2. Městský podnik služeb Kladno, spol. s r. o., Smečenská 381, 272 04 Kladno 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz