číslo jednací: S222/2013/VZ-8112/2013/523/Krk

Instance I.
Věc Projektové řízení a administrace projektu IOP 221
Účastníci
  1. Ministerstvo dopravy ČR
  2. Deepview s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 18. 5. 2013
Dokumenty file icon 2013_S222.pdf 133 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S222/2013/VZ-8112/2013/523/Krk

 

2. května 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 17. 4. 2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,

· vybraný uchazeč – Deepview s.r.o., IČO 24734462, se sídlem Platnéřská 87/7, 110 00 Praha 1,

ve věci veřejné zakázky „Projektové řízení a administrace projektu IOP 221“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 25. 9. 2012 pod ev. č. 218948 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 9. 2012 pod ev. č. 2012/S 177-291730, rozhodl takto:

Správní řízení zahájené z moci úřední dne 17. 4. 2013 se dle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 zákona nebo pro uložení sankce podle § 120 zákona nebo § 120a zákona.

 

 

Odůvodnění

I. Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 9. 2012 pod ev. č. 218948 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 9. 2012 pod ev. č. 2012/S 177-291730 oznámení veřejné zakázky „Projektové řízení a administrace projektu IOP 221“, zadávané formou otevřeného řízení (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona obdržel dne 25. 3. 2013 podnět k přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Stěžovatel v podnětu uvádí, že vybraný uchazeč – Deepview s.r.o., IČO 24734462, se sídlem Platnéřská 87/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný uchazeč“) – poskytl zadavateli v rámci technických kvalifikačních předpokladů nepravdivou referenci, což dokládá vyjádřením údajného poskytovatele reference (Ministerstva práce a sociálních věcí), který se vyjádřil v tom smyslu, že vybraný uchazeč byl v předložené referenční zakázce pouze subdodavatelem, nerealizoval tedy předmětnou referenční zakázku.

4. Vzhledem ke shora uvedenému Úřad získal pochybnost o tom, zda zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, resp. zda postupoval v souladu s § 59 odst. 1 zákona, resp. § 60 odst. 1 zákona při posuzování kvalifikace vybraného uchazeče. Z uvedeného důvodu zahájil Úřad dne 17. 4. 2013 správní řízení z moci úřední.

II. Správní řízení

5. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o vybraný uchazeč.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S222/2013/VZ-6925/2013/523/Krk ze dne 17. 4. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S222/2013/VZ-6928/2013/523/Krk ze dne 17. 4. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

7. Rozhodnutím z moci úřední č. j. ÚOHS-S222/2013/VZ-6972/2013/523/Krk ze dne 17. 4. 2013 o předběžném opatření, Úřad nařídil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

8. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S222/2013/VZ-7882/2013/523/Krk ze dne 29. 4. 2013 rozhodl úřad o zrušení předběžného opatření č. j. ÚOHS-S222/2013/VZ-6972/2013/523/Krk ze dne 17. 4. 2013, neboť pominul důvod, pro který bylo nařízeno.

 

 

III. Vyjádření vybraného uchazeče

9. Dne 26. 4. 2013 doručil vybraný uchazeč Úřadu své vyjádření k zahájenému správnímu řízení, ve kterém uvádí, že předmětná referenční veřejná zakázka byla realizována v rámci projektu „Integrace a rozvoj Agendových systémů MPSV a dalších resortních informačních systémů – CEDIAN, registrační číslo projektu: CZ 1.04/2.2.00/11.00015“ (dále jen „CEDIAN“) realizovaného MPSV.

10. Ve svém vyjádření poukazuje vybraný uchazeč na to, že ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona nepožaduje, aby osvědčení bylo vystaveno subjektem, který byl vůči uchazeči v pozici přímého plátce, ač je tento termín zpravidla pro zjednodušení v praxi používán. Zákona naopak požaduje osvědčení vystavené tím, jemuž byly služby poskytovány – je tedy zřejmé, že z hlediska zákona je rozhodující faktická stránka věci a doložení toho, že uchazeč předmětné služby reálně zajistil (bez ohledu na to, vůči kterému subjektu byl v přímém smluvním vztahu a kdo mu dané služby uhradil).

11. Vybraný uchazeč v daném případě předložil zadavateli Osvědčení o řádném poskytnutí služby, z nějž lze dle názoru vybraného uchazeče bez jakýchkoli pochybností zřejmé, že MPSV osvědčilo řádné poskytnutí služeb ve specifikovaném druhu a rozsahu v hodnotě 13 057 750 Kč bez DPH. MPSV jakožto konečný příjemce služeb, nejenže mělo a má informace o všech subjektech, které se podílely a podílí na plnění projektu CEDIAN, ale v tomto případě došlo navíc ze strany MPSV jak ke kontrole řádnosti poskytovaných služeb vybraným uchazečem uvedených v předloženém osvědčení, tak také ke kontrole toho, jaký byl objem plnění vybraného uchazeče ve výše zmíněném projektu.

12. Vybraný uchazeč je přesvědčen, že ve vztahu k předmětné referenční zakázce předložil veškeré doklady, které jsou ze zákona nezbytné k prokázání splnění příslušného technického kvalifikačního předpokladu – tedy seznam realizovaných významných služeb a osvědčení veřejného zadavatele, jemuž byly služby poskytovány. Skutečnost, že příslušné služby poskytl vybraný uchazeč jakožto subdodavatel společnosti Fujitsu, není dle přesvědčení vybraného uchazeče nikterak relevantní, neboť MPSV je subjektem, který je plně oprávněný a způsobilý řádné poskytnutí služeb osvědčit.

13. Vybraný uchazeč dále uvádí, že pokud by hodnotící komise měla jakékoli pochybnosti ohledně poskytnuté referenční zakázky, byl by vybraný uchazeč schopen doplnit rovněž osvědčení vydané „přímým objednatelem“ poskytnutých služeb, tj. společností Fujitsu. Osvědčení společnosti Fujitsu vybraný uchazeč nepředložil v rámci nabídky, neboť za relevantnější pokládal osvědčení vydané konečným příjemcem služeb. Přílohou vyjádření vybraného uchazeče je osvědčení vystavené společností Fujitsu.

14. Ve svém vyjádření vybraný uchazeč dále poukazuje na skutečnost, že společnost Delloite Advisory s.r.o. doručila zadavateli dne 27. 3. 2013 podání, v němž upozornila zadavatele na údajnou „nepravdivost“ reference vystavené vybranému uchazeči ze strany MPSV. Výše uvedené podání je zcela shodné s obsahem podnětu, který obdržel Úřad. Společnost Delloite Advisory s.r.o. však v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku nepodala námitky v téže věci. V této souvislosti vybraný uchazeč upozorňuje na ust. § 110 odst. 9 zákona, které uvádí, že stěžovatel, který nevyužil možnosti podat námitky, není oprávněn podat podnět k Úřadu v téže věci.

15. Závěrem podání vybraný uchazeč uvádí, že požaduje zastavení správního řízení.

VI. Vyjádření zadavatele

16. Dne 29. 4. 2013 doručil zadavatel Úřadu přípis, jehož obsahem je vyjádření k zahájení správního řízení z moci úřední. V tomto uvádí, že za účelem ověření, zda v nabídce vybraným uchazečem předložená reference odpovídá skutečnosti, požádal zadavatel vybraného uchazeče o vyjádření. Z poskytnutého vyjádření je zřejmé, že se vybraný uchazeč fakticky podílel na plnění příslušného projektu pro MPSV v pozici subdodavatele, přičemž poskytl MPSV deklarované plnění, a to v době, rozsahu a hodnotě, které jsou uvedeny v referenci. Faktickou účast vybraného uchazeče na plnění projektu osvědčilo MPSV tím, že vystavilo předmětnou referenci. Při posouzení kvalifikace neměla hodnotící komise žádný důvod pochybovat o pravdivosti reference předložené vybraným uchazečem.

17. Zadavatel je toho názoru, že zadávací řízení proběhlo v souladu se zákonem, a v daném případě nejsou dány důvody pro uložení nápravného opatření nebo uložení sankce, a tudíž by mělo být správní řízení, které bylo zahájeno z moci úřední, podle § 117a písm. d) zákona zastaveno.

V. Závěry Úřadu

18. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel postupoval v souladu s § 59 odst. 1 zákona při posuzování kvalifikace vybraného uchazeče.

a) zjištění z dokumentace o veřejné zakázce

19. V čl. 5.4.1. dokumentace o veřejné zakázce, který specifikuje seznam významných služeb, které má dodavatel předložit v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, se uvádí, že uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve smyslu § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech. Dále se zde mimo jiné uvádí, že seznam realizovaných referenčních zakázek musí být dodán v podobě čestného prohlášení, ve kterém strukturovaně (v podobě tabulky) uvede následující údaje vztahující se ke každé referenční zakázce (seznam realizovaných referenčních zakázek musí být uchazečem zpracován v takových podrobnostech, aby z něj bylo bez jakýchkoli podrobností zřejmé splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele).

20. V čl. 5.4.1 písm. c) dokumentace o veřejné zakázce je uvedeno, že zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby uchazeč prokázal realizaci referenčních zakázek, které odpovídají uvedeným parametrům: min. 1 zakázka spočívající v podpoře řízení projektu integrace nebo rozvoje systémů ve veřejné správě, jehož celková hodnota byla min. 100 mil. Kč bez DPH a celkový finanční objem plnění veřejné zakázky realizované uchazečem byl min. 10 mil. Kč a předmět plnění zahrnoval: projektové řízení všech souvisejících aktivit; řízení dodavatelských týmů; průběžná kontrola dodávek, návrhy nápravných opatření a kontrola jejich realizace; poskytování konzultační a administrativní podpory dodávky agendových systémů; řízení analytických prací; řízení implementačních prací; řízení testování aplikací.

21. V čestném prohlášení ze dne 31. 10. 2012, které je součástí nabídky vybraného uchazeče, tento uvedl seznam jím realizovaných referenčních zakázek. Pod č. 3 uvedeného seznamu uvedl vybraný uchazeč referenční zakázku, jejím objednatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (dále jen „MPSV“). Jako specifikaci předmětu, charakteru a rozsahu služeb vybraný uchazeč uvedl: Integrace a rozvoj Agendových systémů MPSV a dalších resortních informačních systémů. Zakázka spočívala v podpoře řízení projektu integrace a rozvoje systémů ve veřejné správě, přičemž předmět plnění zahrnoval: projektové řízení všech souvisejících aktivit; řízení dodavatelských týmů; průběžná kontrola dodávek, návrhy nápravných opatření a kontrola jejich realizace; poskytování konzultační a administrativní podpory dodávky agendových systémů; řízení analytických prací; řízení implementačních prací; řízení testování aplikací. Jako finanční objem realizované referenční služby uvedl vybraný uchazeč hodnotu > 13 057 750,- Kč bez DPH, hodnotu projektu uvedl vybraný uchazeč ve výši > 100 mil. Kč. Místo a doba plnění referenční zakázky byla Praha 2012.

22. Součástí nabídky vybraného uchazeče je také Osvědčení o řádném poskytnutí služby ze dne 31. 5. 2012, kterým MPSV potvrdilo, že se vybraný účastnil projektu Integrace a rozvoj Agendových systémů MPSV a dalších resortních informačních systémů, a že hodnota jím realizovaného projektu činila 13 057 750 Kč bez DPH. Druh a rozsah projektu je vymezen následovně: „Předmětem projektu bylo poskytnutí konzultačních služeb pro podporu integrace a rozvoje Agendových systémů a dalších informačních systémů v resortu MPSV.

Analytická část zahrnovala především:

o zpracování high-level analýzy pro design agendových systémů MPSV

o řízení analytických prací

o řízení redesignu agendových systémů.

Projektové práce zahrnovaly:

o zajištění role projektové kanceláře (PMO)

o projektové řízení všech aktivit souvisejících s budováním informační podpory

o spolupráce při koordinaci souběžně realizovaných projektů

o řízení implementačních prací, řízení dodavatelských týmů a dohled nad dodávaným plněním včetně externího rozhraní pro datovou komunikaci a architektury

o poskytování konzultační administrativní podpory projektů dodávek informačních systémů

o zajištění komunikačních aktivit pro podporu projektů do resortu MPSV

o řízení testování aplikací, poskytování podpory testování dodávek informačních systémů

o komunikační podpora při zavádění systémů

o podpora uživatelů.

Integrované informační systémy MPSV zahrnovaly podporu procesů odpovídajících statistickým úlohám pro zajištění statistických podkladů zejména pro státní sociální politiku a státní politiku zaměstnanosti:

o sběr informací korespondenční i kontaktní metodou (zejm. obce, sociální služby, úřady práce, žadatelé, atp.)

o využití elektronických i papírových formulářů

o editace informací, vstupná zpracování, centrální zpracování, diseminace, validace

o zpracování více než 5 milionů transakcí za měsíc.

Součástí projektu byla infrastruktura pro podporu robustních informačních systémů. ICT prostředí MPSV v rámci kterého byly Agendové systémy implementovány, zahrnuje:

o třívrstvou architekturu

o WAN pro dislokovaná pracoviště s více než 3000 registrovanými uživateli

o integrovanou prezentaci (portál) s více než 80 000 objekty (dokumenty, tabulky, apod.)

Projektové práce byly provedeny s náležitou odbornou péčí a výstupy projektu byly předány objednateli řádně v dohodnutých termínech a dohodnuté kvalitě.“

23. V Protokolu o II. jednání hodnotící komise ze dne 14. 11. 2012 se uvádí, že hodnotící komise posoudila kvalifikaci jednotlivých uchazečů dle § 59 zákona. U vybraného uchazeče hodnotící komise konstatovala, že tento uchazeč technické kvalifikační předpoklady dle § 56 splňuje a dále že vybraný uchazeč splnil kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami a zákonem.

b) relevantní ustanovení zákona

24. Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

25. Dle § 59 odst. 1 zákona veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s tímto zákonem (dále jen "posouzení kvalifikace").

c) posouzení kvalifikace vybraného uchazeče

26. K posouzení splnění technické kvalifikace vybraným uchazečem uvádí Úřad následující skutečnosti. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech.

27. Dále pak zadávací dokumentace dle čl. 5.4.1 písm. c) dokumentace o veřejné zakázce uvádí, že zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby uchazeč prokázal realizaci referenčních zakázek, které odpovídají uvedeným parametrům: min. 1 zakázka spočívající v podpoře řízení projektu integrace nebo rozvoje systémů ve veřejné správě, jehož celková hodnota byla min. 100 mil. Kč bez DPH a celkový finanční objem plnění veřejné zakázky realizované uchazečem byl min. 10 mil. Kč a předmět plnění zahrnoval: projektové řízení všech souvisejících aktivit; řízení dodavatelských týmů; průběžná kontrola dodávek, návrhy nápravných opatření a kontrola jejich realizace; poskytování konzultační a administrativní podpory dodávky agendových systémů; řízení analytických prací; řízení implementačních prací; řízení testování aplikací.

28. Z uvedeného je tedy zřejmé, že zadavatel požadoval po dodavatelích dle čl. 5.4.1 písm. c) dokumentace o veřejné zakázce prokázání realizace min. 1 zakázky stanoveného charakteru v min. hodnotě 100 mil. Kč a aby celkový finanční objem plnění veřejné zakázky realizované dodavatelem byl min. 10 mil. Kč.

29. Vybraný uchazeč ve své nabídce doložil Osvědčení o řádném poskytnutí služby ze dne 31. 5. 2012. Jako objednatel projektu Integrace a rozvoj Agendových systémů MPSV a dalších resortních informačních systémů je uvedeno MPSV. Hodnota projektu je pak vyčíslena na 13 057 750 Kč bez DPH. Uvedené osvědčení je podepsáno Milanem Hojerem, pověřeným řízením odboru informačních a komunikačních technologií.

30. Z pohledu zákona o veřejných zakázkách je důležité, aby veřejné zakázky, jimiž uchazeči prokazují splnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, byly plněny řádně a odborně. Zákon se nezmiňuje o tom, jaký finanční objem veřejné zakázky musí uchazeč provést, aby mohl veřejnou zakázkou prokazovat reference. Tyto požadavky určuje zadavatel, který stanoví minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, stejně tak stanoví rozsah požadovaných informací a dokladů.

31. Pokud tedy zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil reference na veřejné zakázky v určitém finančním objemu, uchazeč může prokazovat splnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady prostřednictvím veřejných zakázek, které prezentuje jako dílčí části větší veřejné zakázky, když jím předložené referenční zakázky (i když se jedná o dílčí části veřejné zakázky) splňují zadavatelem požadovaný finanční limit, stejně tak jako další požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci (tedy druh veřejné zakázky atd.). Důležitá je v tomto případě skutečnost, že uchazeč dokázal realizovat své subdodávky v určitém finančním objemu, určitého druhu a v určité kvalitě, požadovaného zadavatelem, byť se jedná "pouze" o dílčí části veřejné zakázky.

32. Obecně lze konstatovat, že zadavatel musí mít najisto postavené, že v případě, že dodavatel předkládá referenční list, ve kterém je uvedena referenční zakázka realizovaná dodavatelem, jakožto subdodavatelem části referenční veřejné zakázky, uplatňuje dodavatel pouze tu část, kterou sám realizoval. V případě podání samostatné nabídky tedy může dodavatel, který samostatně podává nabídku, k prokázání technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 a) zákona uplatnit pouze svůj procentuální podíl, kterým se na realizaci referenční zakázky podílel jakožto subdodavatel jiného dodavatele.

33. Lze tedy připustit, aby dodavatel prokazoval splnění technického kvalifikačního požadavku dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona tím, že předloží referenci na veřejnou zakázku, na které se spolupodílel jakožto subdodavatel, avšak pouze v rozsahu části, kterou jakožto subdodavatel na veřejné zakázce realizoval.

34. Vzhledem ke skutečnosti, že vybraný uchazeč v čestném prohlášení, které je součástí jeho nabídky uvedl, že celková hodnota veřejné zakázky Integrace a rozvoj Agendových systémů MPSV a dalších resortních informačních systémů je > 100 mil. Kč bez DPH a celkový finanční objem plnění veřejné zakázky realizované vybraným uchazečem byl min. 10 mil. Kč a tuto skutečnost podložil Osvědčením o řádném poskytnutí služby, kterým MPSV potvrdilo, že vybraný uchazeč realizoval pro MPSV část projektu v hodnotě 13 057 750 bez DPH, která předmětně splňovala podmínky zadavatele, Úřad má za prokázané, že vybraný uchazeč prokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona.

35. Úřad konstatuje, že zadavatel postupoval v souladu s § 59 odst. 1 zákona, když posoudil nabídku vybraného uchazeče jako nabídku, která splnila technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona.

36. S ohledem na shora uvedené skutečnosti rozhodl Úřad o zastavení správního řízení z moci úřední, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1. Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,

2. Deepview s.r.o., Platnéřská 87/7, 110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz