číslo jednací: S152/2013/VZ-6817/2013/514/MDl

Instance I.
Věc Zajištění ostrahy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
Účastníci
  1. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
  2. LEMESSIANA s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 22. 5. 2013
Dokumenty file icon 2013_S152.pdf 127 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S152/2013/VZ-6817/2013/514/MDl

 

2. května 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 3. 2013 na návrh ze dne 15. 3. 2013, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, IČO 66002222, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1,

· navrhovatel – LEMESSIANA s. r. o., IČO 27733718, Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16. 11. 2012 JUDr. Erikem Orletem, advokátem, IČO 64627624, Tř. Svobody 2, 772 00 Olomouc,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění ostrahy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 12. 2012 pod ev. č. 7202012016650 ve znění oprav provedených dne 22. 1. 2013 pod ev. č. 7302022016650, ve znění oprav provedených dne 1. 2. 2013 pod ev. č. 7302032016650 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 12. 2012 pod ev. č. 2012/S 239-394369, ve znění oprav provedených dne 5. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 025-037756, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – LEMESSIANA s. r. o., IČO 27733718, Chválkovice 580, 779 00 Olomouc − vzal dne 11. 4. 2013 svůj návrh ze dne 15. 3. 2013 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 15. 3. 2013 návrh navrhovatele – LEMESSIANA s. r. o., IČO 27733718, Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 16. 11. 2012 JUDr. Erikem Orletem, advokátem, IČO 64627624, Tř. Svobody 2, 772 00 Olomouc (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, IČO 66002222, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – v nadlimitní veřejné zakázce „Zajištění ostrahy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 12. 2012 pod ev. č. 7202012016650 ve znění oprav provedených dne 22. 1. 2013 pod ev. č. 7302022016650, ve znění oprav provedených dne 1. 2. 2013 pod ev. č. 7302032016650 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 12. 2012 pod ev. č. 2012/S 239-394369, ve znění oprav provedených dne 5. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 025-037756 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. Dnem 15. 3. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S152/2013/VZ-5850/2013/514/MDl ze dne 3. 4. 2013 a současně jim usnesením č. j. ÚOHS-S152/2013/VZ-5852/2013/514/MDl ze dne 3. 4. 2013 stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S152/2013/VZ-6332/2013/514/MDl ze dne 9. 4. 2013 zamítl Úřad návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívající v pozastavení zadávacího řízení.

6. Dne 11. 4. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 11. 4. 2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 15. 3. 2013.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. JUDr. Erik Orlet, advokát, Tř. Svobody 2, 772 00 Olomouc

2. Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz