číslo jednací: S466/2013/VZ-18222/2013/514/PJa

Instance I.
Věc Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2013 – 2015
Účastníci
  1. Ministerstvo zemědělství ČR
  2. MediaCom s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 15. 10. 2013
Dokumenty file icon 2013_S466.pdf 109 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S466/2013/VZ-18222/2013/514/PJa

 

23. 9. 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 7. 2013 na návrh ze dne 27. 7. 2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČO 00020478, Těšnov 17, 117 05 Praha 1,

· navrhovatel – MediaCom s.r.o., IČO 25149962, Opletalova 55, 110 00 Praha 1,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2013 – 2015“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2013 pod ev. č. 7302011030223, ve znění oprav provedených dne 25. 3. 2013 pod ev. č. 7302021030223,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – MediaCom s.r.o., IČO 25149962, Opletalova 55, 110 00 Praha 1 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 26. 7. 2013 návrh navrhovatele – MediaCom s.r.o., IČO 25149962, Opletalova 55, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČO 00020478, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2013 – 2015“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2013 pod ev. č. 7302011030223, ve znění oprav provedených dne 25. 3. 2013 pod ev. č. 7302021030223.

I.   Průběh správního řízení

2. Úřad obdržel návrh dne 26. 7. 2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S466/2013/VZ-14324/2013/514/PJa ze dne 31. 7. 2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S466/2013/VZ-14328/2013/514/PJa ze dne 31. 7. 2013 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení svá stanoviska a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

5. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S466/2013VZ-16713/2013/514/PJa ze dne 5. 9. 2013 stanovil navrhovateli lhůtu pěti dnů ode dne obdržení usnesení k provedení úkonu, a to doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

6. Navrhovatel své podání (návrh) ze dne 26. 7. 2013 ve lhůtě stanovené usnesením č. j. ÚOHS-S466/2013VZ-16713/2013/514/PJa ze dne 5. 9. 2013, ani později, nedoplnil o požadovaný doklad o složení kauce.

II. Závěry Úřadu

7. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky ani později nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující skutečnosti.

8. Podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

9. Podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000,- Kč, nejvýše ve výši 2 000 000,- Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000,- Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

10. Podle ustanovení § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

11. Dne 26. 7. 2013 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, k němuž však nepřiložil doklad o složení kauce.

12. Vzhledem k tomu, že nabídková cena navrhovatele je 60 000 000 Kč bez DPH a 1 % z nabídkové ceny činí 600 000 Kč, byl navrhovatel povinen složit kauci ve výši 600 000 Kč.

13. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S466/2013/VZ-16713/2013/514/PJa ze dne 5. 9. 2013 lhůtu k doložení dokladu o jejím složení do pěti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené řízení zastaví. Uvedené usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 6. 9. 2013, lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 12. 9. 2013.

14. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S466/2013/VZ-16713/2013/514/PJa ze dne 5. 9. 2013, a tudíž nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

15. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníkovi řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. MediaCom s.r.o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1

2. Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz