číslo jednací: S274/2013/VZ-16705/2013/522/ZPr

Instance I.
Věc Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry
Účastníci
  1. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické systémy ČR
  2. ICZ a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 9. 10. 2013
Dokumenty file icon 2013_S274.pdf 139 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S274/2013/VZ-16705/2013/522/ZPr

 

16. září 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické systémy, IČO 71376500, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, zastoupená ve správním řízení na základě plné moci ze dne 16.5.2013 advokátní kanceláří ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4,

· navrhovatel – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 19.4.2013, Mgr. Petrou Koutnou,  IČO 27560937, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 25.2.2013 pod ev. č. 232680 a opraveno dne 22.3.2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 28.2.2013 pod ev. č. 2013/S 042-067293 a opraveno dne 26.3.2013 pod ev. č. 2013/S 060-098531,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, zastoupeném ve správním řízení na základě plné moci ze dne 19.4.2013, Mgr. Petrou Koutnou,  IČO 27560937, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7 – ze dne 9.5.2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 9.5.2013 návrh na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Česká republika – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické systémy, IČO 71376500, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, zastoupená ve správním řízení na základě plné moci ze dne 16.5.2013 advokátní kanceláří ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – vztahující se k veřejné zakázce „Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 25.2.2013 pod ev. č. 232680 a opraveno dne 22.3.2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 28.2 2013 pod ev. č. 2013/S 042-067293 a opraveno dne 26. 3. 2013 pod ev. č. 2013/S 060-098531 (dále jen „veřejná zakázka“).

Průběh zadávacího řízení

2. Z předložené dokumentace vyplývá, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka registrů (bod 2.3.1 zadávací dokumentace) a dodávka expertních služeb (bod 2.3.2 zadávací dokumentace), přičemž výše uvedené expertní služby budou dodavatelem poskytovány na základě budoucí poptávky zadavatele v rozsahu pokrývajícím aktuální potřeby zadavatele a budou poskytovány nad rámec uvedený v kapitole 2.3.1.

3. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 16.4.2013 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek čtyři nabídky uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku.

4. Dopisem ze dne 19.4.2013 podala námitky proti zadávacím podmínkám společnost ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, zastoupená ve správním řízení na základě plné moci ze dne 19. 4. 2013, Mgr. Petrou Koutnou,  IČO 27560937, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7 (dále jen „navrhovatel“).

5. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto námitkám nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 30.4.2013 navrhovatel obdržel téhož dne.

6. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel neztotožnil s rozhodnutím zadavatele o námitkách, podal dopisem ze dne 9.5.2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu.

Obsah návrhu ze dne 9.5.2013

7. V podaném návrhu navrhovatel uvádí, že považuje zadávací podmínky za stanovené v rozporu se zákonem, zejména v souvislosti s tím, že zadavatel nevymezil předmět plnění veřejné zakázky dostatečně určitě v podrobnostech nezbytných pro podání nabídky podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona a následkem toho také netransparentně stanovil předpokládanou hodnotu předmětné veřejné zakázky.

8. Navrhovatel konstatuje, že zadavatel nevymezil rozsah požadovaných expertních služeb ani předpokládanou dobu poskytování, což mohlo mít vliv na kalkulaci cen, které jsou předmětem hodnocení a s tím úzce související stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Podle navrhovatele se plnění vymezené bodem 2.3.2 zadávací dokumentace věcně překrývá s bodem 2.3.1 zadávací dokumentace a je tedy nejednoznačné, které služby mohou být zahrnuty do plnění vymezeného v bodu 2.3.1 a které do plnění vymezeného bodem 2.3.2 zadávací dokumentace.

9. Navrhovatel dále nesouhlasí s tvrzením zadavatele uvedeným v rozhodnutí námitkách ze dne 30.4.2013, že je specifikace expertních služeb dána kvalifikací a fakticky též pojmenováním pozic členů realizačního týmu. Dále podle navrhovatele vykazuje jisté znaky netransparentnosti tvrzení, že zadavatel není schopen ani přibližně vymezit rozsah těchto poptávaných služeb v návaznosti na skutečnost, že předpokládaná hodnota byla stanovena na základě znaleckého posudku, přičemž však není zřejmé z jakého rozsahu těchto služeb znalec vycházel.

10. V návrhu navrhovatel dále poukazuje na přímý rozpor v otázce doby plnění předmětné veřejné zakázky a navrhovatel rovněž podotýká netransparentní stanovení hodnotících kritérií na předmětnou veřejnou zakázku.

11. Navrhovatel, s ohledem na výše uvedené navrhuje, aby jako opatření k nápravě Úřad podle § 118 odst. 1 zákona zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a aby vydal předběžné opatření zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do rozhodnutí ve věci.

Průběh správního řízení

12. Úřad obdržel návrh dne 9.5.2013 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S274/2013/VZ.

13. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel.

14. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S274/2013/VZ-8981/2013/522/ASh ze dne 21.5.2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S274/2013/VZ-8992/2013/522/ASh z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

15. Po předběžném přezkoumání šetřeného případu získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem a to zejména zda zadavatel stanovil zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro řádné zpracování nabídky, a to zejména v těch částech, které jsou předmětem hodnocení, kdy tato skutečnost by mohla vést k podání vzájemně neporovnatelných nabídek. Na základě těchto pochybností rozhodl Úřad v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení předběžným opatřením č. j. ÚOHS-S274/2013/VZ-10249/2013/522/ASh ze dne 3.6.2013 o uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

Vyjádření zadavatele ze dne 16.5.2013

16. Dne 15.7.2013 obdržel Úřad od zadavatele rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 10.7.2013, neboť nastaly důvody uvedené v ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v zadávacím řízení pokračovat, a to zejména z důvodu toho, že není možná realizace předmětné veřejné zakázky ve stanoveném termínu.

17. S ohledem na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

18. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

19. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě se stal návrh navrhovatele s ohledem na zrušení zadávacího řízení zjevně bezpředmětný, rozhodl Úřad usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

2. Mgr. Petra Koutná, Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz