číslo jednací: S121/2013/VZ-18945/2013/521/HKu

Instance I.
Věc Výběr implementátora Dokument Management Systém ČÚZK
Účastníci
  1. Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální
  2. ICZ a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 1. 11. 2013
Dokumenty file icon 2013_S121.pdf 262 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S121/2013/VZ-18945/2013/521/HKu

 

16. října 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 3. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální, IČO 00025712, se sídlem Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8,
  • navrhovatel – ICZ a. s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27.  2. 2013 Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou, č. reg. u ČAK 11082, se sídlem Kostelní 6, 170 00 Praha 7,

ve věci veřejné zakázky „Výběr implementátora Dokument Management Systém ČÚZK“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 11. 10. 2011 pod ev. č. 60066423 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 200-325798,

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ICZ a. s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 – vzal dne 30. 9. 2013 svůj návrh ze dne 1. 3. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 1. 3. 2013 obdržel návrh navrhovatele – ICZ a. s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27.  2. 2013 Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou, č. reg. u ČAK 11082, se sídlem Kostelní 6, 170 00 Praha 7 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální, IČO 00025712, se sídlem Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Výběr implementátora Dokument Management Systém ČÚZK“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 11. 10. 2011 pod ev. č. 60066423 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 200-325798 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 1. 3. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona a § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S121/2013/VZ-4339/2013/521/HKu ze dne 18. 3. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S121/2013/VZ-4360/2013/521/HKu ze dne 18. 3. 2013 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S121/2013/VZ-5120/2013/521/HKu ze dne 20. 3. 2013 o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení a současně zamítl návrh navrhovatele na pozastavení zadávacího řízení.

6. Dne 21. 8. 2013 Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S121,S505/2013/VZ-15709/2013/521/HKu, kterým spojil správní řízení vedená pod sp. zn. S121/2013/HKu a S505/2013/HKu, zahájená na základě návrhu ze dne 1. 3. 2013 a z moci úřední dne 20. 8. 2013

7. Dne 30. 9. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 30. 9. 2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 1. 3. 2013.

8. Dne 2. 10. 2013 Úřad vydal usnesení č. j.: ÚOHS-S121,S505/2013/VZ-18924/2013/521/HKu, jímž vyloučil ze správních řízení spojených na základě usnesení č. j.: ÚOHS-S121,S505/2013/VZ-15709/2013/521/HKu ze dne 21. 8. 2013 a vedených u Úřadu pod sp. zn. S121,S505/2013/HKu – správní řízení vedené pod sp. zn. S121/2013/HKu.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

10. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 30. 9. 2013 svůj návrh ze dne 1. 3. 2013 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8

Mgr. Petra Koutná, advokátka, Kostelní 6, 170 00 Praha 7

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz