číslo jednací: S650/2013/VZ-22563/2013/512/PDr

Instance I.
Věc Nákup klimatizací a zajištění servisu
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti
  2. LAKA CZ s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 17. 12. 2013
Dokumenty file icon 2013_S650.pdf 263 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S650/2013/VZ-22563/2013/512/PDr

 

29. listopadu 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23.10.2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČO 00025429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha – Nové Město,
  • navrhovatel – LAKA CZ s.r.o., IČO 25131770, se sídlem Baňská 1431, 156 00 Praha 5 – Zbraslav,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce „Nákup klimatizací a zajištění servisu“, zadávané prostřednictvím elektronického tržiště „Tendermarket“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, které bylo zahájeno na základě výzvy k podání nabídek ze dne 1.8.2013,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – LAKA CZ s.r.o., IČO 25131770, se sídlem Baňská 1431, 156 00 Praha 5 – Zbraslav – ze dne 23.10.2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 23.10.2013 návrh navrhovatele – LAKA CZ s.r.o., IČO 25131770, se sídlem Baňská 1431, 156 00 Praha 5 – Zbraslav (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 23.10.2013 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČO 00025429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup klimatizací a zajištění servisu“, zadávané prostřednictvím elektronického tržiště „Tendermarket“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, které bylo zahájeno na základě výzvy k podání nabídek ze dne 1.8.2013.

2. Dnem 23.10.2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Dne 1.11.2013 Úřad odeslal účastníkům řízení oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S650/2013/VZ-21249/2013/512/PDr, kde pro úplnost uvedl, že z výpisu o citované veřejné zakázce, dostupného na internetových stránkách elektronického tržiště www.tendermarket.cz, vyplývá, že zadavatel dne 30.10.2013 rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení.

5. Dne 13.11.2013 obdržel Úřad od zadavatele dokumentaci o předmětné veřejné zakázce, jejíž součástí je i rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení č. j. 106/2013-INV-Z/33 ze dne 30.10.2013.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

7. Navrhovatel se svým návrhem domáhal přezkoumání úkonů zadavatele, kdy zadavatel dne 25.9.2013 rozhodl o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a o novém posouzení a hodnocení nabídek. Navrhovatel žádal, aby Úřad rozhodl o potvrzení původního rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 5.9.2013.

8. Z dokumentace o veřejné zakázce Úřad zjistil, že zadavatel dne 30.10.2013 rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení, které bylo uveřejněno dne 1.11.2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 371791.

9. K uvedenému Úřad uvádí, že podle § 118 odst. 1 zákona Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dne 30.10.2013 rozhodl o zrušení zadávacího řízení, Úřad uvádí, že již nelze uložit nápravné opatření, ani dosáhnout cíle, kterého se navrhovatel svým návrhem domáhá. Z uvedeného důvodu se návrh navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 23.10.2013 stal zjevně bezpředmětným.

10. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha – Nové Město

2. LAKA CZ s.r.o., Baňská 1431, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz