číslo jednací: S676/2013/VZ-24516/2013/514/AŠu

Instance I.
Věc Telekomunikační služby
Účastníci
  1. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. GTS Czech s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 22. 1. 2014
Dokumenty file icon 2013_S676.pdf 263 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S676/2013/VZ-24516/2013/514/AŠu

 

 6. 1. 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 10. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
  • navrhovatel – GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupená na základě plné moci Tomášem Pfefferem, IČO 87705508, se sídlem Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Telekomunikační služby“ zadávané formou soutěžního dialogu, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12. 9. 2013 a uveřejněno dne 13. 9. 2013 pod ev. č. 344597 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2013 pod ev. č. 2013/S 180-310999,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov – vzal dne 12. 12. 2013 svůj návrh ze dne 30. 10. 2013 zpět. 

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 30. 10. 2013 návrh navrhovatele – GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupená na základě plné moci Tomášem Pfefferem, IČO 87705508, se sídlem Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 30. 10. 2013 na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Telekomunikační služby“ zadávané formou soutěžního dialogu, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12. 9. 2013 a uveřejněno dne 13. 9. 2013 pod ev. č. 344597 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2013 pod ev. č. 2013/S 180-310999 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

2. Dnem 30. 10. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Dokumentaci o veřejné zakázce a vyjádření zadavatele ze dne 6. 11. 2013 k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele obdržel Úřad dne 8. 11. 2013.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S676/2013/VZ-21445/2013/514/AŠu ze dne 7. 11. 2013.

6. Usnesením č. j. ÚOHS-S676/2013/VZ-22382/2013/514/AŠu ze dne 15. 11. 2013 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a současně lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

7. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S676/2013/VZ-23435/2013/514/AŠu ze dne 29. 11. 2013 Úřad nařídil na návrh navrhovatele předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

8. Usnesením č. j. ÚOHS-S676/2013/VZ-24030/2013/514/AŠu ze dne 9. 12. 2013 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

9. Dne 12. 12. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 12. 12.  2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 30. 10. 2013 a návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 30. 10. 2013.

10. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

11. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh v plném rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

2. Tomáš Pfeffer, Šermířská 2378/3b, 169 00 Praha 6

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz