číslo jednací: S789/2013/VZ-846/2014/511/KCh

Instance I.
Věc Dodávka NEW EPIDAT, laboratorního informačního systému a vizualizace dat - NEW EPIDAT, LIS
Účastníci
  1. Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
  2. AQUASOFT spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 7. 2. 2014
Dokumenty file icon 2013_S789.pdf 264 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S789/2013/VZ-846/2014/511/KCh

 

22. ledna 2014

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 12. 2013, na návrh ze dne 20. 12. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10,
  • navrhovatel – AQUASOFT spol. s r.o., IČO 64946274, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,

ve věci části I. „NEW EPIDAT, LIS“ veřejné zakázky „Dodávka NEW EPIDAT, laboratorního informačního systému a vizualizace dat“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 6. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 6. 2013 pod ev. č. 342162 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 7. 2013 pod ev. č. 2013/S 127-217433, přičemž oznámení o zrušení zadávacího řízení na část I. „NEW EPIDAT, LIS“ veřejné zakázky „Dodávka NEW EPIDAT, laboratorního informačního systému a vizualizace dat“ bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 19. 11. 2013 pod ev. č. 342162 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 225-391166,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – AQUASOFT spol. s r.o., IČO 64946274, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – vzal dne 10. 1. 2014 svůj návrh ze dne 20. 12. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. 12. 2013 návrh navrhovatele – AQUASOFT spol. s r.o., IČO 64946274, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části I. „NEW EPIDAT, LIS“ veřejné zakázky „Dodávka NEW EPIDAT, laboratorního informačního systému a vizualizace dat“ (dále jen „část I. veřejné zakázky“) zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 6. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 6. 2013 pod ev. č. 342162 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 7. 2013 pod ev. č. 2013/S 127-217433, přičemž oznámení o zrušení zadávacího řízení na část I. veřejné zakázky bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 19. 11. 2013 pod ev. č. 342162 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 225-391166.

2. Dnem 23. 12. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S789/2013/VZ-123/2014/511/KCh ze dne 3. 1. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S789/2013/VZ-124/2014/511/KCh z téhož dne Úřad účastníkům řízení určil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

5. Zadavatel se k podanému návrhu vyjádřil svým podáním ze dne 10. 1. 2014.

6. Dne 10. 1. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 20. 12. 2013.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

 

1. Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace, Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

2. AQUASOFT spol. s r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz