číslo jednací: S784/2013/VZ-864/2014/524/MLi

Instance I.
Věc Zajištění provozu systému pro zpracování nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  2. Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 7. 2. 2014
Dokumenty file icon 2013_S784.pdf 261 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S784/2013/VZ-864/2014/524/MLi

 

21. ledna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 12. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,
  •  navrhovatel – Fujitsu Technology Solutions s.r.o., IČO 26115310, se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 11, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 11. 2013 JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 10718, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1,

ve věci veřejné zakázky „Zajištění provozu systému pro zpracování nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti“, zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění, na základě výzvy ze dne 18. 12. 2013,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Fujitsu Technology Solutions s.r.o., IČO 26115310, se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 11 – vzal dne 13. 1. 2014 svůj návrh ze dne 19. 12. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 19. 12. 2013 návrh navrhovatele – Fujitsu Technology Solutions s.r.o., IČO 26115310, se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 11, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 11. 2013 JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 10718, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných v souvislosti s veřejnou zakázkou  „Zajištění provozu systému pro zpracování nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti“, zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění, na základě výzvy ze dne 18. 12. 2013.

2. Dnem 19. 12. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S784/2013/VZ-326/2014/521/GSt ze dne 7. 1. 2014 a zároveň usnesením č. j.: ÚOHS-S784/2013/VZ-327/2014/521/GSt z téhož dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení. Dále Úřad tímto usnesením stanovil zadavateli lhůty k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

5. Dne 13. 1. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 10. 1. 2014, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 19. 12. 2013.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 13. 1. 2014 svůj návrh ze dne 19. 12. 2013 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,

2. JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz