číslo jednací: S695/2013/VZ-1400/2014/521/GSt

Instance I.
Věc Dodávky speciálních čisticích prostředků pro úklidové práce běžných prostor a potravinářských provozů
Účastníci
  1. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, příspěvková organizace
  2. vanBaerle Swiss Hygiene s. r. o.
  3. Ecolab Hygiene s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 8. 2. 2014
Dokumenty file icon 2013_S695.pdf 255 KB

 

 

Č. j.: ÚOHS-S695/2013/VZ-1400/2014/521/GSt

 

4

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 11. 2013 na návrh ze dne 4. 11. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, příspěvková organizace, IČO 67779999, se sídlem Přípotoční  300/12, 101 00 Praha – Vršovice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 11. 2013 JUDr. Jindřichem Vítkem, PhD., advokátem, ev. č. ČAK 9459, IČO 63622777, se sídlem Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha - Vinohrady,
  • navrhovatel – vanBaerle Swiss Hygiene s.r.o., IČO 28804848, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice,
  • vybraný uchazeč – Ecolab Hygiene s.r.o., IČO 46995935, se sídlem Hlinky 118, čp. 505, 603 00 Brno,

ve věci veřejné zakázky „Dodávky speciálních čisticích prostředků pro úklidové práce běžných prostor a potravinářských provozů“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy, která byla na profilu zadavatele zveřejněna dne 17. 9. 2013,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – vanBaerle Swiss Hygiene s.r.o., IČO 28804848, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 6. 11. 2013 návrh navrhovatele – vanBaerle Swiss Hygiene s.r.o., IČO 28804848, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, příspěvková organizace, IČO 67779999, se sídlem Přípotoční  300/12, 101 00 Praha – Vršovice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 11. 2013 JUDr. Jindřichem Vítkem, PhD., advokátem, ev. č. ČAK 9459, IČO 63622777, se sídlem Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha - Vinohrady (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávky speciálních čisticích prostředků pro úklidové práce běžných prostor a potravinářských provozů“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy, která byla na profilu zadavatele zveřejněna dne 17. 9. 2013.

 

2. Dnem 6. 11. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 

  • zadavatel,

 

  • navrhovatel,

 

  • vybraný uchazeč – Ecolab Hygiene s.r.o, IČO 46995935, se sídlem Hlinky 118, čp. 505, 603 00 Brno.

 

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S695/2013/VZ-22133/2013/521/GSt ze dne 15. 11. 2013. Úřad dále navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S695/2013/VZ-22154/2013/521/GSt z téhož dne navrhovateli mj. ustanovil lhůty k provedení úkonů – složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 50 000 Kč, doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona. Proti cit. usnesení byl navrhovatelem podán rozklad podáním ze dne 27. 11. 2013.

 

5. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona náležitosti návrhu navrhovatele a rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

 

6. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

 

7. Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

 

8. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

 

9. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele ze dne 4. 11. 2013 nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S695/2013/VZ-22154/2013/521/GSt ze dne 15. 11. 2013 lhůtu k provedení úkonu, a to ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona a  doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona, a to ve lhůtě do pěti dnů od doručení cit. usnesení.

 

10. Zároveň Úřad navrhovatele upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží a nedoloží doklad o jejím složení, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

 

11. Úřad konstatuje, že jelikož usnesení č. j. ÚOHS-S695/2013/VZ-22154/2013/521/GSt ze dne 15. 11. 2013 bylo navrhovateli doručeno dne 25. 11. 2013, lhůta pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce uplynula dne 2. 12. 2013. Úřad dále konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Úřadem, ani později, a tudíž nebyly naplněny zákonné náležitosti, aby mohl Úřad řízení ve věci zahájit.

 

12. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží 

1. JUDr. Jindřich Vítek, PhD., advokát, Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha - Vinohrady

2. vanBaerle Swiss Hygiene s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice

3. Ecolab Hygiene s.r.o, Hlinky 118, čp. 505, 603 00 Brno

 

 

 

Vypraveno dne

 

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz