číslo jednací: S755/2013/VZ-296/2014/523/VNo

Instance I.
Věc Implementace systému GINIS na podporu výkonu správní ekonomiky, personalistiky a spisové služby pro MPSV
Účastníci
  1. Ministerstvo práce a sociálních věcí
  2. ICZ a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 7. 2. 2014
Dokumenty file icon 2013_S755.pdf 387 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S755/2013/VZ-296/2014/523/VNo

 

4

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 12. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,
  • navrhovatel – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, Nusle, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 13. 11. 2013 Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou, ev. č. ČAK 11082, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7,

ve věci veřejné zakázky „Implementace systému GINIS na podporu výkonu správní ekonomiky, personalistiky a spisové služby pro MPSV“, která měla být zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění, jehož oznámení předběžných informací bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 25. 10. 2013 pod ev. č. 371314, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 31. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 212-367962, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, Nusle – ze dne 5. 12. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 5. 12. 2012 od navrhovatele – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, Nusle, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 13. 11. 2013 Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou, ev. č. ČAK 11082, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7 (dále jen „navrhovatel") – návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Implementace systému GINIS na podporu výkonu správní ekonomiky, personalistiky a spisové služby pro MPSV“, která měla být zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění, jehož oznámení předběžných informací bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 25. 10. 2013 pod ev. č. 371314, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 31. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 212-367962 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 5. 12. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Navrhovatel se domáhal přezkumu úkonů zadavatele – použití druhu zadávacího řízení, neboť podle předběžných informací o zakázce uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek hodlal zadavatel zadat případnou veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění. Takový postup by podle navrhovatele znamenal porušení zásad zakotvených v § 6 odst. 1 zákona, neboť by neumožnil účast jiným dodavatelům než tomu, který by byl zadavatelem vyzván v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Pro tento druh zadávacího řízení nejsou podle názoru navrhovatele splněny zákonné podmínky, proto požadoval, aby Úřad zrušil úkon, ze kterého vyplývá, že zadavatel zvolí pro zadání veřejné zakázky jednací řízení bez uveřejnění.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S755/2013/VZ-24253/2013/523/VNo ze dne 12. 12. 2013.

5. Dne 23. 12. 2013 obdržel Úřad od zadavatele přípis, jehož součástí je oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení, resp. zrušení oznámení předběžných informací, které bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 11. 12. 2013 a zveřejněno dne 13. 12. 2013. Z tohoto oznámení vyplývá, že zadavatel upustil od svého záměru zadat veřejnou zakázku podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona v jednacím řízení bez uveřejnění, jak deklaroval v oznámení předběžných informací. 

6. Tuto skutečnost potvrdil zadavatel i ve svém vyjádření ze dne 19. 12. 2013, doručeném Úřadu téhož dne, kde uvedl, že „došlo ke změně předběžného záměru týkajícího se zadání Veřejné zakázky postupem v JŘBU, když tento svůj záměr Zadavatel, v rozsahu původně vymezeném, zrušil - Oznámení bylo zrušeno odesláním oznámení o zrušení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek“.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8. Jelikož v průběhu správního řízení bylo zjištěno, že předmětné zadávací řízení nebylo zadavatelem vůbec zahájeno, neexistuje a nikdy neexistoval tak žádný úkon zadavatele v zadávacím řízení, který by bylo možné Úřadem přezkoumat.

9. Je také otázkou, zda samotné Oznámení předběžných informací může být Úřadem přezkoumáno, neboť dle Úřadu nejde o úkon učiněný v zadávacím řízení. I kdyby tento závěr Úřadu byl nesprávný, zadavatel zveřejnil dne 13. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek Zrušení zadávacího řízení, z něhož vyplývá, že upustil od svého záměru zadat případnou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění a hodlal provést zrušení Oznámení předběžných informací.

10. K zastavení správního řízení z důvodu zjevné bezpředmětnosti Úřad dodává, že argumentací od menšího k většímu lze dospět k závěru, že je-li důvodem pro zastavení správního řízení podle ust. § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu okolnost, že se návrh stal bezpředmětným po jeho podání, tím spíše jsou naplněny důvody pro zastavení správního řízení podle ust. § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, byl-li návrh bezpředmětný již v době jeho podání na Úřad.

11. Vzhledem k výše uvedenému se tak návrh navrhovatele ze dne 5. 12. 2013 stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

2. Mgr. Petra Koutná, advokátka, Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz