číslo jednací: S518/2012/VZ-1620/2013/523/Krk

Instance I.
Věc Úklid HB a PB Státní opery Praha
Účastníci
  1. Národní divadlo Praha
  2. HONDL GLOBAL SERVICES, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 19. 3. 2013
Dokumenty file icon 2012_S518.pdf 266 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S518/2012/VZ-1620/2013/523/Krk

 

25. února 2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 8. 2012, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Národní divadlo Praha, IČO 00023337, se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, které je od 1. 1. 2012 nástupnickou organizací Státní opery Praha, státní příspěvkové organizace, IČO 45248621, se sídlem Legerova 75, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – HONDL GLOBAL SERVICES, a.s., IČO 28967968, se sídlem Huťská 371, 272 01 Kladno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 1. 2012 JUDr. Vladimírem Tögelem, advokátem, ČAK pod č. 4993, IČO 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce „Úklid HB a PB Státní opery Praha“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 27. 10. 2011 pod ev. č. 60067218 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 29. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 209-340685,

vydává toto

usnesení:

 

1. Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – HONDL GLOBAL SERVICES, a.s., IČO 28967968, se sídlem Huťská 371, 272 01 Kladno – vzal dne 23. 1. 2013 svůj návrh ze dne 31. 8. 2012 zpět.

 

2. Řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R19/2013/VZ ze dne 17. 1. 2013 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S518/2012/VZ-878/2013/523/Krk ze dne 15. 1. 2013, o zamítnutí návrhu navrhovatele, se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. a) citovaného zákona zastavuje, neboť navrhovatel – HONDL GLOBAL SERVICES, a.s., IČO 28967968, se sídlem Huťská 371, 272 01 Kladno – vzal svůj návrh zpět.

 

Odůvodnění

3. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. 8. 2012 návrh z téhož dne navrhovatele – HONDL GLOBAL SERVICES, a.s., IČO 28967968, se sídlem Huťská 371, 272 01 Kladno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 1. 2012 JUDr. Vladimírem Tögelem, advokátem, ČAK pod č. 4993, IČO 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“), ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Národní divadlo Praha, IČO 00023337, se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, které je od 1. 1. 2012 nástupnickou organizací Státní opery Praha, státní příspěvkové organizace, IČO 45248621, se sídlem Legerova 75, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce „Úklid HB a PB Státní opery Praha“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 27. 10. 2011 pod ev. č. 60067218 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 29. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 209-340685.

4. Dnem 31. 8. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S518/2012/VZ-17517/2012/522/Krk dne 24. 9. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S518/2012/VZ-17518/2012/522/Krk z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

7. Rozhodnutím č. j. č. j. ÚOHS-S518/2012/VZ-878/2013/523/Krk ze dne 15. 1. 2013 rozhodl Úřad podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odst. 1 nebo 2 ustanovení § 118 zákona o veřejných zakázkách.

8. Přípisem datovaným dne 17. 1. 2013, který Úřad obdržel dne 18. 1. 2013, byl proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S518/2012/VZ-878/2013/523/Krk ze dne 15. 1. 2013 podán navrhovatelem rozklad (sp. zn. R19/2013/VZ).

9. Dne 23. 1. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení.

10. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

11. Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

12. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

13. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu ze dne 17. 1. 2013, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Národní divadlo Praha, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

2. JUDr. Vladimír Tögel, advokát, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz