číslo jednací: S768/2013/VZ-2429/2014/514/JNv

Instance I.
Věc Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea – stavební část
Účastníci
  1. Národní muzeum
  2. OHL ŽS, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 8. 3. 2014
Dokumenty file icon 2013_S768.pdf 269 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S768/2013/VZ-2429/2014/514/JNv

 

20. února 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 12. 2013 na návrh ze dne 10. 12. 2013, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Národní muzeum, IČO 00023272, se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1,
  • navrhovatel – OHL ŽS, a. s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 398/17, Veveří, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 9. 2013 Ing. Petrem Hankovcem, ředitelem divize 4, závod Česká republika, bytem Slunečná 1609, 251 68 Kamenice,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea – stavební část“, zadávané v otevřeném řízením, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 10. 5. 2013 a uveřejněno dne 13. 5. 2013 pod ev. č. 353628, ve znění oprav provedených dne 15. 5. 2013, 6. 6. 2013, 20. 6. 2013, 26. 6. 2013, 1. 7. 2013, 8. 7. 2013, 18. 7. 2013, 23. 8. 2013, 29. 8. 2013 a 31. 10. 2013 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo oznámení uveřejněno dne 24. 5. 2013 pod zn. 2013/S 99-168928, ve znění oprav provedených dne 15. 5. 2013 pod zn. 2013/S 105-173596, ve znění oprav provedených dne 8. 6. 2013 pod zn. 2013/S 105-187313, ve znění oprav provedených dne 22. 6. 2013 pod zn. 2013/S 120-204724, ve znění oprav provedených dne 3. 7. 2013 pod zn. 2013/S 127-216975, ve znění oprav provedených dne 5. 7. 2013 pod zn. 2013/S 129-220953, ve znění oprav provedených dne 10. 7. 2013 pod zn. 2013/S 132-227613, ve znění oprav provedených dne 20. 7. 2013 pod zn. 2013/S 140-242823, ve znění oprav provedených dne 24. 8. 2013 pod zn. 2013/S 164-284908, ve znění oprav provedených dne 29. 8. 2013 pod zn. 2013/S 168-290854 a ve znění oprav provedených dne 5. 11. 2013 pod zn. 2013/S 214-371516, vydává toto

usnesení:

 

1. Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – OHL ŽS, a. s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 398/17, Veveří, 602 00 Brno – vzal dne 31. 1. 2014 svůj návrh ze dne 10. 12. 2013 zpět.

2. Řízení o rozkladu č. j. R17/2014/VZ ze dne 13. 1. 2014 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S768/2013/VZ-25114/2013/514/JNv ze dne 30. 12. 2013 o uložení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, spočívajícího v zákazu uzavřít smlouvu zadavateli – Národní muzeum, IČO 00023272, se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004., Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. a) téhož zákona zastavuje, neboť navrhovatel – OHL ŽS, a. s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 398/17, Veveří, 602 00 Brno – vzal dne 31. 1. 2014 svůj návrh ze dne 10. 12. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 11. 12. 2013 návrh navrhovatele – OHL ŽS, a. s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 398/17, Veveří, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 9. 2013 Ing. Petrem Hankovcem, ředitelem divize 4, závod Česká republika, bytem Slunečná 1609, 251 68 Kamenice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Národní muzeum, IČO 00023272, se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea – stavební část“, zadávané v otevřeném řízením, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 10. 5. 2013 a uveřejněno dne 13. 5. 2013 pod ev. č. 353628, ve znění oprav provedených dne 15. 5. 2013, 6. 6. 2013, 20. 6. 2013, 26. 6. 2013, 1. 7. 2013, 8. 7. 2013, 18. 7. 2013, 23. 8. 2013, 29. 8. 2013 a 31. 10. 2013 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo oznámení uveřejněno dne 24. 5. 2013 pod zn. 2013/S 99-168928, ve znění oprav provedených dne 15. 5. 2013 pod zn. 2013/S 105-173596, ve znění oprav provedených dne 8. 6. 2013 pod zn. 2013/S 105-187313, ve znění oprav provedených dne 22. 6. 2013 pod zn. 2013/S 120-204724, ve znění oprav provedených dne 3. 7. 2013 pod zn. 2013/S 127-216975, ve znění oprav provedených dne 5. 7. 2013 pod zn. 2013/S 129-220953, ve znění oprav provedených dne 10. 7. 2013 pod zn. 2013/S 132-227613, ve znění oprav provedených dne 20. 7. 2013 pod zn. 2013/S 140-242823, ve znění oprav provedených dne 24. 8. 2013 pod zn. 2013/S 164-284908, ve znění oprav provedených dne 29. 8. 2013 pod zn. 2013/S 168-290854 a ve znění oprav provedených dne 5. 11. 2013 pod zn. 2013/S 214-371516 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

2. Dnem 11. 12. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S768/2013/VZ- 24639/2013/514/JNv ze dne 18. 12. 2013 a usnesením č. j. ÚOHS-S768/2013/VZ- 24824/2013/514/JNv ze dne 30. 12. 2013 Úřad určil účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S768/2013/VZ-25114/2013/514/JNv ze dne 30. 12. 2013 uložil Úřad zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno, neboť získal pochybnosti o tom, zda zadavatel vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení v souladu se zákonem.

6. Usnesením č. j. ÚOHS-S768/2013/VZ-545/2014/514/JNv ze dne 13. 1. 2014 Úřad účastníkům řízení určil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

7. Dne 15. 1. 2014 obdržel Úřad podání zadavatele ze dne 13. 1. 2014, jehož obsahem byl rozklad proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S768/2013/VZ-25114/2013/514/JNv ze dne 30. 12. 2013.

8. Usnesením č. j. ÚOHS-S768/2013/VZ-1455/2014/514/JNv ze dne 21. 1. 2014 určil Úřad navrhovateli lhůtu pro vyjádření k podanému rozkladu.

9. Dne 3. 2. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 31. 1. 2014, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 10. 12. 2013, a to v celém rozsahu.

10. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

11. Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

12. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

13. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku 1. tohoto usnesení. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu ze dne 13. 1. 2014, jak je uvedeno ve výroku 2. tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

2. OHL ŽS, a. s., Ing. Petr Hankovec, ředitel divize 4, závod Česká republika, Burešova 398/17, Veveří, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz