číslo jednací: S76/2014/VZ-3307/2014/524/MLi

Instance I.
Věc 2b – Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry
Účastníci
 1. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy
 2. Softec CZ, spol. s r. o.
 3. NESS Czech s. r. o.
 4. Asseco Central Europe, a. s.
 5. AQUASOFT spol. s r. o.
 6. HEWLETT-PACKARD s. r. o.
 7. ICZ a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 7. 3. 2014
Dokumenty file icon 2014_S76.pdf 267 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S76/2014/VZ-3307/2014/524/MLi

 

17. února 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 1. 2014, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, IČO 71376500, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 3. 2. 2014 společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za níž jedná JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát, ev. č. ČAK 11323,
 • navrhovatel – Softec CZ, spol. s r.o., IČO 27919005, se sídlem Na strži 1702/65, 140 62 Praha 4,
 • vybraný uchazeč – NESS Czech s.r.o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
 • vybraný uchazeč – Asseco Central Europe, a.s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4,
 • vybraný uchazeč – AQUASOFT spol. s r.o., IČO 64946274, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
 • vybraný uchazeč – HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČO 17048851, se sídlem Vyskočilova 1410/1, 140 21 Praha 4,
 • vybraný uchazeč – ICZ a.s, IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4,

ve věci veřejné zakázky „2b – Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 16. 8. 2013, ve znění oprav uveřejněných dne 4. 9. 2014 pod ev. č. 359995, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 20. 8. 2013, ve znění oprav uveřejněných dne 5. 9. 2013 pod ev. č. 2013/S 172-297634,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Softec CZ, spol. s r.o., IČO 27919005, se sídlem Na strži 1702/65, 140 62 Praha 4 – vzal dne 11. 2. 2014 svůj návrh ze dne 27. 1. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 27. 1. 2014 návrh navrhovatele – Softec CZ, spol. s r.o., IČO 27919005, se sídlem Na strži 1702/65, 140 62 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, IČO 71376500, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 3. 2. 2014 společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za níž jedná JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát, ev. č. ČAK 11323 (dále jen „zadavatel“) – učiněných v souvislosti s veřejnou zakázkou „2b – Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 16. 8. 2013, ve znění oprav uveřejněných dne 4. 9. 2014 pod ev. č. 359995, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 20. 8. 2013, ve znění oprav uveřejněných dne 5. 9. 2013 pod ev. č. 2013/S 172-297634.

Dnem 27. 1. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč – NESS Czech s.r.o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
 • vybraný uchazeč – Asseco Central Europe, a.s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4,
 • vybraný uchazeč – AQUASOFT spol. s r.o., IČO 64946274, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
 • vybraný uchazeč – HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČO 17048851, se sídlem Vyskočilova 1410/1, 140 21 Praha 4,
 • vybraný uchazeč – ICZ a.s, IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4 (dále společně jen jako „vybraní uchazeči“).

Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S76/2014/VZ-2051/2014/524/MLi ze dne 29. 1. 2014. Usnesením č. j.: ÚOHS-S76/2014/VZ-2680/2014/524/MLi ze dne 7. 2. 2014 účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení. Dále Úřad tímto usnesením stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

Dne 11. 2. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 7. 2. 2014, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 27. 1. 2014.

Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 11. 2. 2014 svůj návrh ze dne 27. 1. 2014 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, JUDr. Vilém Podešva, LLM

2. Softec CZ, spol. s r.o., Na strži 1702/65, 140 62 Praha 4

3. NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

4. Asseco Central Europe, a.s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

5. AQUASOFT spol. s r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

6. HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskočilova 1410/1, 140 21 Praha 4

7. ICZ a.s, Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz