číslo jednací: S61/2014/VZ-3070/2014/522/ABt

Instance I.
Věc Obnova vozového parku celní správy 2013
Účastníci
  1. Česká republika - Generální ředitelství cel
  2. Hyundai Motor Czech s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 15. 3. 2014
Dokumenty file icon 2014_S61.pdf 255 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S61/2014/VZ-3070/2014/522/ABt

 

25. února 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23.1.2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika - Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4,
  • navrhovatel – Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO 28399757, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 20.1.2014 Vlastimilem Zaviačičem, bytem Halasova 714, 252 065 Velké Přílepy,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v části 1 a 2 veřejné zakázky „Obnova vozového parku celní správy 2013“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 8.8.2013 a bylo uveřejněno dne 9.8.2013 pod ev. č. 348974, ve znění oprav uveřejněných dne 22.8.2013 a dne 30.9.2013, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 9.8.2013 a bylo uveřejněno dne 13.8.2013 pod evid. číslem 2013/S 156-272108, ve znění oprav ze dne 23.8.2013 a ze dne 3.10.2013,

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele - Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO 28399757, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 20.1.2014 Vlastimilem Zaviačičem, bytem Halasova 714, 252 065 Velké Přílepy – ze dne 23.1.2014 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

Zadávací řízení

1. Zadavatel - Česká republika - Generální ředitelství cel, IČO 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 9.8.2013 pod ev. č. 348974 a následně opravil dne 22.8.2013 a dne 30.9.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejnil dne 13.8.2013 pod ev. č. 2013/S 156-272108 a následně opravil dne 23.8.2013 a dne 3.10.2013 oznámení otevřeného zadávacího řízení, za účelem zadání veřejné zakázky „Obnova vozového parku celní správy 2013“ (dále jen „veřejná zakázka“). Předmětná veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části.

2. V zadavatelem stanovené lhůtě podalo nabídku deset uchazečů. 

3. Dne 12.12.2013 proběhlo posouzení nabídek, na základě jehož výsledků zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO 28399757, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5,  ve správním řízení zastoupeného na základě plné moci ze dne 20.1.2014 Vlastimilem Zaviačičem, bytem Halasova 714, 252 065 Velké Přílepy (dále jen „navrhovatel“) z další účasti v zadávacím řízení, a to ve vztahu k oběma částem předmětné veřejné zakázky. Vyloučení za zadávacího řízení oznámil zadavatel navrhovateli přípisem ze dne 16.12.2013, označeným „Oznámení o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení“.

4. Dne 30.12.2013 podal navrhovatel proti vyloučení ze zadávacího řízení námitky. Rozhodnutím ze dne 13.1.2014 zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl. Navrhovatel s vypořádáním námitek zadavatelem nesouhlasil a podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce.

5. Dnem 23.1.2014, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení.

Obsah návrhu

6. Navrhovatel se svým návrhem ze dne 23.1.2014 domáhá, aby Úřad uložil nápravné opatření tím, že zruší rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Současně navrhovatel žádá, aby Úřad vydal předběžné opatření, kterým v souladu s § 117 odst. 1 zákona pozastaví zadávací řízení, případně zakáže zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, do doby nabytí právní moci rozhodnutí ve věci.

Řízení před správním orgánem

7. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S61/2014/VZ-1881/2014/522/ABt ze dne 28.1.2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S61/2014/VZ-1882/2014/522/ABt ze dne 28.1.2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavateli byla usnesením dále stanovena lhůta k podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

9. Dne 30.1.2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel uvádí, že na základě posouzení tvrzení a závěrů navrhovatele uvedených v návrhu přijal opatření, kterým zrušil Rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele ze dne 13.1.2014 a zároveň zrušil Oznámení o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení ze dne 16.12.2013. Své vyjádření zadavatel doložil listinou ze dne 30.1.2014 označenou „Rozhodnutí zadavatele o zrušení Rozhodnutí o námitkách uchazeče a o zrušení Oznámení o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení“ a dále listinou ze dne 30.1.2014 označenou „Oznámení o námitkách“, kterou zadavatel oznámil všem uchazečům zrušení výše uvedených úkonů.

10. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

11. S ohledem na skutečnost, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 30.1.2014 sám zrušil úkon, proti němuž směřoval návrh navrhovatele, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, neboť žádost - návrh navrhovatele ze dne 23.1.2014 - se stala zjevně bezpředmětnou.

12. Tím, že se návrh navrhovatele na uložení nápravného opatření stal bezpředmětným, pominuly též důvody k tomu, aby Úřad rozhodl o návrhu na vydání předběžného opatření.

13. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

Místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika - Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4

2. Vlastimil Zaviačič, Hyundai Motor Czech s.r.o., Simensova 2717/4, 155 00 Praha 5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz