číslo jednací: S782/2013/VZ-1460/2014/524/MLi

Instance I.
Věc Zajištění služeb na komplexní údržbu, správu, pokračování vývoje APV, dodávku a údržbu licenčního programového vybavení a školení
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  2. Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 15. 3. 2014
Dokumenty file icon 2013_S782.pdf 366 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S782/2013/VZ-1460/2014/524/MLi

 

V Brně dne 27. února 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 12. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,
  • navrhovatel – Fujitsu Technology Solutions s.r.o., IČO 26115310, se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 11, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 11. 2013 JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 10718, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1,

ve věci záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění služeb na komplexní údržbu, správu, pokračování vývoje APV, dodávku a údržbu licenčního programového vybavení a školení“, 

vydává toto

usnesení:

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – Fujitsu Technology Solutions s.r.o., IČO 26115310, se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 11 – ze dne 19. 12. 2013 se podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť byl podán návrh zjevně právně nepřípustný.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 19. 12. 2012 od navrhovatele – Fujitsu Technology Solutions s.r.o., IČO 26115310, se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 11, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 11. 2013 JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 10718, Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 (dále jen „navrhovatel") – návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve věci záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění služeb na komplexní údržbu, správu, pokračování vývoje APV, dodávku a údržbu licenčního programového vybavení a školení“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 19. 12. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S782/2013/VZ-294/2014/521/GSt ze dne 7. 1. 2014 a usnesením č. j. ÚOHS-S782/2013/VZ-297/2014/521/GSt z téhož dne Úřad stanovil zadavateli lhůtu, v níž se má zadavatel vyjádřit k podanému návrhu ze dne 19. 12. 2013 a doručit Úřadu příslušnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S782/2013/VZ-855/2014/524/MLi ze dne 15. 1. 2014 vyzval zadavatele, aby Úřadu písemně sdělil, zda zadavatel zahájil zadávání předmětné veřejné zakázky a v jaké fázi se zadávání nachází, a předložení podkladů o veškerých úkonech, které byly zadavatelem učiněny v souvislosti se záměrem zadat výše uvedenou veřejnou zakázku.

5. Dne 20. 1. 2014 obdržel Úřad od zadavatele vyjádření, ve kterém zadavatel Úřadu sdělil, že zadávání předmětné veřejné zakázky doposud nezahájil a teprve v návaznosti na výsledky analýz předběžného záměru se rozhodne, zda a v jakém rozsahu bude veřejnou zakázku realizovat.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.

7. Jelikož v průběhu správního řízení bylo zjištěno, že předmětné zadávací řízení nebylo zadavatelem vůbec zahájeno, neexistuje a nikdy neexistoval tak žádný úkon zadavatele v zadávacím řízení, který by bylo možné Úřadem přezkoumat.

8. Podle ust. § 112 odst. 1 zákona vykonává Úřad dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Podle ust. § 26 odst. 1 zákona je zadávací řízení zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění nebo odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení. Jelikož nebylo zadavatelem odesláno ani oznámení o zahájení zadávacího řízení ani výzva o zahájení zadávacího řízení, nemá Úřad možnost přezkoumat jeho úkony, neboť přezkum úkonů zadavatele spadá do působnosti Úřadu až od okamžiku zahájení zadávacího řízení, přičemž v posuzovaném případě bylo zjištěno, že zadávání veřejné zakázky dosud zahájeno nebylo.

9. Dohled nad zadáváním veřejných zakázek je Úřadu zákonem svěřen za tím účelem, aby mohl napravit případná pochybení zadavatele prostřednictvím zrušení jednotlivého úkonu nebo případně celého zadávacího řízení, pokud úkony zadavatele nebyly učiněny v souladu se zákonem. Této nápravy však může být dosaženo pouze v případě, že již bylo zadávací řízení zahájeno a úkony v zadávacím řízení zadavatelem učiněny, což se v šetřeném případě dosud nestalo.

10. Úřad jako ústřední správní orgán je povinen se při své činnosti řídit mj. správním řádem, který jako jednu ze základních zásad správního řízení vymezuje v ust. § 2 odst. 1 a 2 správního řádu zásadu legality. Správní orgán postupuje v souladu se zákonem a ostatními právními předpisy, svou pravomoc může uplatňovat pouze v rozsahu, v jakém mu byla zákonem či jiným právním předpisem svěřena. Pokud tedy zákon či jiný právní předpis nestanoví, že Úřad přezkoumává úkony zadavatele před zahájením zadávacího řízení, nemá Úřad k přezkumu takového postupu zadavatele zákonné zmocnění. 

11. Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 19. 12. 2013 sám uvedl, že z „obdržených materiálů, které byly Vládě České republiky předloženy Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen ,MPSV‘), vyplývá, že MPSV  jako zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,ZVZ‘) hodlá zadat“ navrhovatelem specifikované veřejné zakázky, tedy sám připustil, že je možné, že zadavatel v předmětné veřejné zakázce doposud žádné kroky podléhající dohledu Úřadu nepodnikl.

12. V rámci ověřování splnění základních procesních podmínek pro vedení řízení Úřad zjistil, že zadavatel v předmětné veřejné zakázce žádné úkony neučinil, veřejná zakázka nebyla zadána, resp. její zadávání ani nebylo zahájeno, a tudíž přezkum postupu zadavatele není v působnosti Úřadu.

13. Úřad konstatuje, že po věcné stránce předmětnou veřejnou zakázku neprošetřoval, jelikož dospěl k závěru, že navrhovatelem podaný návrh (v terminologii podle správního řádu „žádost“) je zjevně právně nepřípustný, neboť podanému návrhu nelze vyhovět a současně jej nelze ani zamítnout.

14. Vzhledem k tomu, že byl navrhovatelem podán návrh zjevně právně nepřípustný, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

  

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

2. JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát, Na Příkopě 1096/19, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz