číslo jednací: S5/2014/VZ-4947/2014/514/ZČa

Instance I.
Věc Zajištění ostrahy objektů PSSZ a recepčních služeb
Účastníci
  1. Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
  2. FORCORP GROUP spol. s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 28. 3. 2014
Dokumenty file icon 2014_S5.pdf 240 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S5/2014/VZ-4947/2014/514/ZČa

 

11. března 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 12. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5,
  • navrhovatel – FORCORP GROUP spol. s.r.o., IČO 27841031, se sídlem Hamerská 812, 772 06 Olomouc,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění ostrahy objektů PSSZ a recepčních služeb“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 19. 9. 2013 a uveřejněno dne 24. 9. 2013 pod ev. č. 363843 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 9. 2013 pod ev. č. 2013/S 186-321206, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – FORCORP GROUP spol. s.r.o., IČO 27841031, se sídlem Hamerská 812, 772 06 Olomouc, ze dne 30. 12. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 30. 12. 2013 návrh navrhovatele – FORCORP GROUP spol. s.r.o., IČO 27841031, se sídlem Hamerská 812, 772 06 Olomouc (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5 (dále jen „zadavatel“), učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění ostrahy objektů PSSZ a recepčních služeb“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 19. 9. 2013 a uveřejněno dne 24. 9. 2013 pod ev. č. 363843 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 9. 2013 pod ev. č. 2013/S 186-321206 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 30. 12. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 27. 12. 2013.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S5/2014/VZ-493/2014/514/MPr ze dne 9. 1. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S5/2014-2220/2014/514/MPr ze dne 31. 1. 2014 stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a vyjádřit v řízení své stanovisko. Uvedeným usnesením Úřad rovněž stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

5. Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 30. 12. 2013 na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal, aby Úřad uložil nápravné opatření tím, že zruší rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení nebo zruší zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

7. Přípisem ze dne 28. 2. 2014 obdržel Úřad podání informace o dalších úkonech zadavatele, ve kterém Úřadu oznamuje, že dne 28. 2. 2014 došlo k uzavření smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem a předkládá Úřadu kopii této uzavřené smlouvy.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel se v návrhu domáhal zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení případně zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku a zadávací řízení bylo ukončeno uzavřením smlouvy, není možno v řízení dosáhnout výsledku řízení, kterého se domáhal, návrh navrhovatele ze dne 30. 12. 2013 na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání šetřené nadlimitní veřejné zakázky se stal zjevně bezpředmětným, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

9. S ohledem na skutečnost, že zadavatel již uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu na realizaci šetřené veřejné zakázky, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1. Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5

2. FORCORP GROUP spol. s.r.o., Hamerská 812, 772 06 Olomouc

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz