číslo jednací: S20/2014/VZ-4458/2014/524/LSt

Instance I.
Věc Zajištění pravidelných úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Prostějov, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk
Účastníci
 1. Česká správa sociálního zabezpečení
 2. Jan Grézl
 3. Sylva Grézlová
 4. JAN GRÉZL, SYLVA GRÉZLOVÁ - HARYSERVIS II
 5. VKUS-BUSTAN s. r. o.
 6. FORCORP GROUP spol. s r.o.
 7. JASPA Servis s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 29. 3. 2014
Dokumenty file icon 2014_S20.pdf 272 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S20/2014/VZ-4458/2014/524/LSt

 

10.3.2014

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 1. 2014, na návrh ze dne 3. 1. 2014, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5,
 • navrhovatel –

o Jan Grézl, IČO 49555081, s místem podnikání Ostravská 870/25, 779 00 Olomouc – Hodolany,

o Sylva Grézlová, IČO 43995497, s místem podnikání Krčmaňská 469, 783 72 Velký Týnec, kteří spolu dne 27. 1. 1997 uzavřeli Smlouvu o sdružení pod obchodním názvem „JAN GRÉZL, SYLVA GRÉZLOVÁ - HARYSERVIS II“,

 • vybraný uchazeč – VKUS-BUSTAN s.r.o., IČO 26841410, se sídlem Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek,
 • vybraný uchazeč – FORCORP GROUP spol. s r.o., IČO 27841031, se sídlem Hamerská 812, 772 06 Olomouc – Holice,
 • vybraný uchazeč – JASPA Servis s.r.o., IČO 28658001, se sídlem Hlavní 69/75, 747 06 Opava – Kylešovice,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Zajištění pravidelných úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Prostějov, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 14. 8. 2013 pod ev. č. 358505, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 8. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněné dne 20. 8. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 160-279729, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 31. 8. 2013, 

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 6. 1. 2014 návrh navrhovatele – Jan Grézl, IČO 49555081, s místem podnikání Ostravská 870/25, 779 00 Olomouc – Hodolany, Sylva Grézlová, IČO 43995497, s místem podnikání Krčmaňská 469, 783 72 Velký Týnec, kteří spolu dne 27. 1. 1997 uzavřeli Smlouvu o sdružení pod obchodním názvem „JAN GRÉZL, SYLVA GRÉZLOVÁ - HARYSERVIS II“ (dále společně jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění pravidelných úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Prostějov, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 16. 8. 2013 pod ev. č. 358505, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 8. 2013, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněné dne 20. 8. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 160-279729, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 31. 8. 2013 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 6. 1. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s  § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč – VKUS-BUSTAN s.r.o., IČO 26841410, se sídlem Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek,
 • vybraný uchazeč – FORCORP GROUP spol. s r.o., IČO 27841031, se sídlem Hamerská 812, 772 06 vybraný uchazeč – JASPA Servis s.r.o., IČO 28658001, se sídlem Hlavní 69/75, 747 06 Opava – Kylešovice,

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S20/2014/VZ-677/2014/524/LSt ze dne 14. 1. 2014. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S20/2014/VZ-661/2014/524/LSt ze dne 22. 1. 2014 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které byl zadavatel povinen podat Úřadu informaci o dalších provedených úkonech v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S20/2014/VZ-2799/2014/524/LSt ze dne 7. 2. 2014 stanovil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5. Zadavatel dopisem ze dne 12. 2. 2014 doručeným Úřadu téhož dne podal informaci o dalších úkonech provedených v šetřeném zadávacím řízení, konkrétně, že vyzval vybrané uchazeče k uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky. Následně dne 26. 2. 2014 obdržel Úřad od zadavatele dopis, kterým zadavatel sdělil, že dne 19. 2. 2014 uzavřel smlouvy na jednotlivé části veřejné zakázky. Předmětné smlouvy byly přílohou tohoto sdělení.

6. Dne 20. 2. 2014 obdržel Úřad od navrhovatele podání (datované dnem 28. 3. 2012), jímž navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 zákona. Vzhledem k tomu, že v době doručení návrhu na vydání předběžného opatření již byly smlouvy s vybranými uchazeči uzavřeny, návrh byl zjevně právně nepřípustným. S ohledem na to, že správní řízení se zastavuje, neboť návrh se stal zjevně bezpředmětným, Úřad o vydání předběžného opatření nerozhodoval.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8. Jelikož zadavatel v průběhu správního řízení dne 19. 2. 2014 uzavřel s vybranými uchazeči smlouvy pro jednotlivé části veřejné zakázky, stal se návrh navrhovatele, kterým bylo požadováno přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, zjevně bezpředmětným, neboť nápravné opatření lze v souladu s ust. § 118 odst. 1 zákona uložit pouze do doby uzavření smlouvy, a návrhu tudíž není možno vyhovět, ani jej zamítnout. Úřad proto rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5

2. Jan Grézl, Ostravská 870/25, 779 00 Olomouc – Hodolany

3. Sylva Grézlová, Krčmaňská 469, 783 72 Velký Týnec

4. VKUS-BUSTAN s.r.o., Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek

5. FORCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812, 772 06 Olomouc – Holice

6. JASPA Servis s.r.o., Hlavní 69/75, 747 06 Opava – Kylešovice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz