číslo jednací: S347/2014/VZ-8342/2014/523/MSc

Instance I.
Věc Vnitřní rekonstrukce budovy č. 30
Účastníci
  1. Státní ústav pro kontrolu léčiv
  2. VESNA INTERIORS, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 14. 5. 2014
Dokumenty file icon 2014_S347.pdf 240 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S347/2014/VZ-8342/2014/523/MSc

 

28.4.2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 3. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Státní ústav pro kontrolu léčiv, IČO 00023817, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 41 Praha 10,
  • navrhovatel – VESNA INTERIORS, s.r.o., IČO 25536699, se sídlem tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele, vymezené obsahem návrhu, učiněných při zadávání 2. části podlimitní veřejné zakázky „Vnitřní rekonstrukce budovy č. 30“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 12. 2013 pod evidenčním číslem 343651 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 5. 12. 2013 pod číslem 2013/S 236-409180, a jehož zrušení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 2. 2014, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – VESNA INTERIORS, s.r.o., IČO 25536699, se sídlem tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou – vzal dne 15. 4. 2014 svůj návrh ze dne 31. 3. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. 3. 2014 návrh navrhovatele – VESNA INTERIORS, s.r.o., IČO 25536699, se sídlem tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Státní ústav pro kontrolu léčiv, IČO 00023817, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 41 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání 2. části podlimitní veřejné zakázky „Vnitřní rekonstrukce budovy č. 30“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 2. 12. 2013 pod evidenčním číslem 343651 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 5. 12. 2013 pod číslem 2013/S 236-409180, a jehož zrušení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 2. 2014.

2. Dnem 31. 3. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S347/2014/VZ-7141/2014/523/MSc ze dne 3. 4. 2013. Následně usnesením č. j. ÚOHS-S347/2014/VZ-8065/2014/523/MSc ze dne 15. 4. 2014 Úřad navrhovateli stanovil lhůtu ke složení kauce a doplnění náležitosti návrhu o doklad o složení kauce, současně Úřad správní řízení přerušil.

5. Dne 15. 4. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 14. 4. 2014, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 31. 3. 2014.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

  • Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 49/48, 100 41 Praha 10
  • VESNA INTERIORS, s.r.o., tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz