číslo jednací: S171/2014/VZ-8576/2014/513/JVo

Instance I.
Věc Ostraha objektů
Účastníci
  1. Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
  2. Bartoň a Partner s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 16. 5. 2014
Dokumenty file icon 2014_S171.pdf 248 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S171/2014/VZ-8576/2014/513/JVo

 

29.4.2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 3. 2014, na návrh ze dne 12. 3.2014, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČO 48133990, se sídlem Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5,
  • navrhovatel – Bartoň a Partner s. r. o., IČO 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, ve správním řízení zastoupený advokátem JUDr. Erikem Orletem, se sídlem Tř. Svobody 2, 772 00 Olomouc na základě plné moci ze dne 12. 9. 2013,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Ostraha objektů“, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 30. 1. 2014 a bylo uveřejněno dne 31. 1. 2014 pod ev. č. 376894, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 5. 2. 2014 pod evidenčním číslem  2014/S 025-039818, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele − Bartoň a Partner s. r. o., IČO 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc – ze dne 12. 3. 2014 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

I.  ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, IČO 48133990, se sídlem Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 (dále jen „zadavatel“), odeslal dne 30. 1. 2014 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), do Věstníku veřejných zakázek oznámení užšího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Ostraha objektů“ (dále jen „veřejná zakázka“). Oznámení předmětného zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno dne 31. 1. 2014, pod ev. č. 376894, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 025-039818.

2. Dne 24. 2. 2014 obdržel zadavatel od dodavatele – Bartoň a Partner s. r. o., IČO 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, ve správním řízení zastoupený advokátem JUDr. Erikem Orletem, se sídlem Tř. Svobody 2, 772 00 Olomouc na základě plné moci ze dne 12. 9. 2013 (dále jen „navrhovatel“), námitky proti zadávacím podmínkám. Konkrétním obsahem námitek bylo zejména tvrzení navrhovatele, že zadavatel stanovil požadavek na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů v rozporu se zákonem, když blíže nespecifikoval obsahovou náplň listiny prokazující oprávnění Českého telekomunikačního úřadu k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby a pevné služby. Navrhovatel dále v námitkách poukazuje na skutečnost, že v průběhu lhůty pro podávání žádostí o účast došlo ke změně uvedeného požadavku prokazující oprávnění Českého telekomunikačního úřadu k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby a pevné služby, aniž by zadavatel adekvátním způsobem prodloužil lhůtu pro podávání žádostí o účast.

3. Rozhodnutím ze dne 26. 2. 2014, které bylo navrhovateli doručeno dne 7. 3. 2014, zadavatel podaným námitkám nevyhověl.

4. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 14. 3. 2014 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

5. Úřad obdržel návrh dne 14. 3. 2014 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen dne 17. 3. 2014.

6. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S171/2014/VZ-5903/2014/513/JVo ze dne 20. 3. 2014 a současně usnesením č. j. ÚOHS-S171/2014/VZ-5905/2014/513/JVo ze dne 20. 3. 2014 Úřad stanovil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – složení kauce a doplnění návrhu o doklad o jejím složení podle § 115 odst. 1 zákona. Úřad dále usnesením pod č. j. ÚOHS-S171/2014/VZ-6499/2014/513/JVo ze dne 28. 3. 2014 stanovil účastníkům řízení lhůty, v nichž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůty, ve kterých se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

8. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S171/2014/VZ-7524/2014/513/JVo ze dne 7. 4. 2014 vydal z moci úřední předběžné opatření, kterým uložil zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na předmět veřejné zakázky. Výše uvedeným rozhodnutím Úřad současně zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž mělo být zadavateli uloženo pozastavení zadávacího řízení.

9. Dne 17. 4. 2014 obdržel Úřad oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky ze dne 11. 4. 2014, jehož přílohou bylo rozhodnutí zadavatele z téhož dne o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

10. Úřad dále zjistil, že oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení bylo dne 11. 4. 2014 odesláno do Věstníku veřejných zakázek a uveřejněno tamtéž dne 14. 4. 2014.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

11. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení, po zhodnocení podkladů týkajících se zrušení zadávacího řízení a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

12. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

13. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) navrhovatele se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

JUDr. Erik Orlet, Tř. Svobody 2, 772 00 Olomouc

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz