číslo jednací: S628/2012/VZ-8672/2014/512/MHr

Instance I.
Věc Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice
Účastníci
  1. město Kopřivnice
  2. SLUMEKO, s.r.o.
  3. .A.S.A., spol. s r.o.
  4. A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 21. 5. 2014
Dokumenty file icon 2012_S628.pdf 496 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S628/2012/VZ-8672/2014/512/MHr

 

29. dubna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 10. 2012 na návrh ze dne 26. 10. 2012, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – město Kopřivnice, IČO 00298077, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice,
  • navrhovatel – SLUMEKO, s.r.o., IČO 25376021, se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, v řízení před správním orgánem zastoupena na základě plné moci ze dne 5. 10. 2012 Mgr. Michaelem Münsterem, advokátem, IČO 71471499, se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
  • vybraný uchazeč – společnosti

o .A.S.A., spol. s r.o., IČO 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8,

o .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., IČO 26224178, se sídlem Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov,

které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 4. 4. 2012 smlouvu o sdružení, v řízení před správním orgánem zastoupeny na základě plné moci ze dne 22. 11. 2012 Mgr. Tomášem Rydvanem, advokátem, IČO 66256291, se sídlem Matějská 6/24, 160 00 Praha – Dejvice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 2. 2012 a v informačním systému o veřejných zakázkách bylo uveřejněno dne 23. 2. 2012 pod ev. číslem 208171 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 45-074148,

vydává toto:

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – SLUMEKO, s.r.o., IČO 25376021, se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice – ze dne 26. 10. 2012 stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – město Kopřivnice, IČO 00298077, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice (dále jen „zadavatel“) – zahájil zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice“ (dále jen „veřejná zakázka“) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 2. 2012 a v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 23. 2. 2012 pod ev. číslem 208171 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 45-074148.

2. Na základě usnesení 49. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 6. 8. 2012 bylo dne 8. 8. 2012, resp. 9. 8. 2012 doručeno účastníkům zadávacího řízení „Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ a do informačního systému o veřejných zakázkách bylo zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku odesláno dne 8. 8. 2012.

3. Dne 24. 8. 2012 zadavatel obdržel námitky uchazeče – .A.S.A., spol. s r.o., IČO 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, a .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., IČO 26224178, se sídlem Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 4. 4. 2012 smlouvu o sdružení, v řízení před správním orgánem zastoupeny na základě plné moci ze dne 22. 11. 2012 Mgr. Tomášem Rydvanem, advokátem, IČO 66256291, se sídlem Matějská 6/24, 160 00 Praha – Dejvice (dále jen „.A.S.A.“ nebo také „vybraný uchazeč“) – proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Zadavatel rozhodnutím[1] ze dne 3. 9. 2012 podaným námitkám vyhověl, zrušil tak rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, a dále pokračoval v zadávacím řízení. Následně zadavatel v oznámení zadavatele o podaných námitkách informoval zbylé uchazeče o předmětnou zakázku.

4. Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise rozhodl na 56. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne 21. 9. 2012 o výběru nejvhodnější nabídky. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo vybranému uchazeči doručeno dne 24. 9. 2012 a ostatním uchazečům dne 25. 9. 2012.

5. Dne 8. 10. 2012 byly zadavateli doručeny námitky navrhovatele – SLUMEKO, s.r.o., IČO 25376021, se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, v řízení před správním orgánem zastoupena na základě plné moci ze dne 5. 10. 2012 Mgr. Michaelem Münsterem, advokátem, IČO 71471499, se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „navrhovatel“ nebo také SLUMEKO, s.r.o.“) – ze dne 5. 10. 2012 směřující proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu ustanovení § 110 odst. 4 zákona.

6. Zadavatel přípisem ze dne 18. 10. 2012 předmětné námitky podle ustanovení § 110 odst. 7 zákona odmítl, jelikož dle názoru zadavatele není namítána domnělá nezákonnost rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ale úkony zadavatele, které rozhodnutí předcházely.

7. S rozhodnutím zadavatele se navrhovatel neztotožnil, a proto podal dne 29. 10. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

Obsah návrhu

8. Navrhovatel ve svém návrhu předně namítá nevyřazení nabídek, resp. nevyloučení uchazeče .A.S.A. a Marius Pedersen a.s., IČO 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, HRATES a.s., IČO 25565515, se sídlem Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště, TS Valašské Meziříčí s.r.o., IČO 26814463, se sídlem Mikoláše Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, a Západočeské komunální služby a.s., IČO 25217348, se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 28. 3. 2012 smlouvu o sdružení (dále jen „Marius Pedersen Group“) pro uvedení jednotkových cen „0,- Kč“ v jednotlivých nabídkách. Dále navrhovatel namítá nedodržení § 6 zákona ve spojení s § 80 odst. 1 zákona tím, že z dokumentů pořízených v průběhu zadávacího řízení nevyplývá, jakým způsobem hodnotící komise dospěla k výsledkům posouzení mimořádně nízkých nabídkových cen uchazečů a nabídek uchazečů.

9. Navrhovatel se také domnívá, že vybraný uchazeč nesplnil technické kvalifikační předpoklady a zadavatel bral v rámci posouzení prokázání kvalifikačních předpokladů v potaz nejen obsah nabídky vybraného uchazeče ale i telefonické ověřování referenčních listin, které však neuvedl v protokolu o posouzení kvalifikace či jiném dokumentu. Navrhovatel namítá i neoprávněné vyřazení nabídek uchazečů Marius Pedersen Group a SLUMEKO, s.r.o., hodnotící komisí pro otevírání obálek, ustanovení předsedy hodnotící komise Radou města Kopřivnice a skutečnost, že osoby účastnící se jednání hodnotící komise (Ing. Klimešová, Ing. Glogar a Mgr. Hanáková) nezavázali zachovávat mlčenlivost.

10. Závěrem navrhovatel navrhuje, aby Úřad ve smyslu § 118 zákona přijal nápravné opatření a zrušil zadávací řízení. Současně navrhuje, aby Úřad zadavateli podle § 117 odst. 1 zákona uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

11. Úřad obdržel uvedený návrh dne 29. 10. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 29. 10. 2012.

12. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč.

13. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S628/2012/VZ-21900/2012/512/MHr ze dne 19. 11. 2012 nařídil Úřad na návrh navrhovatele předběžné opatření, jímž zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

14. Po přezkoumání případu vydal Úřad dne 5. 4. 2013 rozhodnutí č. j. ÚOHS-S628/2012/VZ-6121/2013/512/MHr z téhož dne, které bylo rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R113/2013/VZ-23925/2013/310/DBa ze dne 9. 12. 2013 zrušeno a věc byla Úřadu vrácena k novému projednání.

15. Úřad poté, co mu byla věc vrácena k novému projednání, přípisem č. j. ÚOHS-S628/2012/VZ-24796/2013/512/MHr ze dne 18. 12. 2013 účastníky vyrozuměl o pokračování řízení. Současně jim usnesením č. j. ÚOHS-S628/2012/VZ-24806/2013/512/MHr z téhož dne určil lhůty, ve kterých se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí a vyjádřit v řízení své stanovisko.

16. V reakci na obdržená vyjádření účastníků správního řízení (procesní stanovisko navrhovatele ze dne 2. 1. 2014, vyjádření zadavatele ze dne 3. 1. 2014, vyjádření navrhovatele ze dne 8. 1. 2014 a vyjádření vybraného uchazeče z téhož dne) určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S628/2012/VZ-1293/2014/512/MHr ze dne 20. 1. 2014 novou lhůtu, v níž byli účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, nebo vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

17. Dne 18. 4. 2014 Úřad od zadavatele obdržel vyrozumění o zrušení předmětného zadávacího řízení, jehož přílohou byl „výpis z usnesení 100. schůze Rady města Kopřivnice konané dne 18. 4. 2014“ a podkladový materiál pro samotné jednání. Zrušení předmětného zadávacího řízení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 22. 4. 2014 a uveřejněno dne 23. 4. 2014 a následně odesláno do Úředního věstníku Evropské unie dne 23. 4. 2014.

18. Dne 22. 4. 2014 Úřad obdržel podání navrhovatele, ve kterém navrhovatel z důvodu „procesní opatrnosti a zajištění účelu“ vedeného řízení navrhuje, aby Úřad „nezastavoval přezkumné řízení vedené Úřadem pod sp. zn. S628/2012/VZ (S628/2012/MHr) z důvodu zjevné bezpředmětnosti dle ust. 66 odst. písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád…, příp. aby předmětné řízení přerušil dle ust. 64 správního řádu; a současně ponechal v platnosti předběžné opatření č. j. ÚOHS-S628/2012/VZ-21900/2012/512/MHr ze dne 19. 11. 2012…; a to až do okamžiku, kdy bude jisté, že předmětné rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení nebude moci být zrušeno a vyvolá zamýšlené účinky zrušení zadávacího řízení.

19. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

20. Vzhledem k tomu, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 18. 4. 2014 zrušil předmětné zadávací řízení, vůči kterému směřoval předmětný návrh navrhovatele (jenž směřoval právě ke zrušení daného zadávacího řízení), rozhodl Úřad o zastavení správního řízení podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, neboť žádost – návrh navrhovatele ze dne 26. 10. 2012 – se stala zjevně bezpředmětnou.

21. S ohledem na to, že zrušením zadávacího řízení nastala skutečnost definovaná v ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu (žádost se stala zjevně bezpředmětnou), Úřad nemohl návrhu navrhovatele uvedeného v podání ze dne 22. 4. 2014 vyhovět.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

2. Mgr. Michael Münster, advokát, Jurečkova 643/20 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

3. Mgr. Tomáš Rydvan, advokát, Matějská 6/24, 160 00 Praha – Dejvice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Na základě usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 31. 8. 2012.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz