číslo jednací: S172/2014/VZ-10172/2014/521/HKu

Instance I.
Věc Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Karlovarský kraj“ veřejné zakázky „Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikač
Účastníci
  1. Fond dalšího vzdělávání
  2. Grafia, společnost s ručením omezeným
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 10. 6. 2014
Dokumenty file icon 2014_S172.pdf 246 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S172/2014/VZ-10172/2014/521/HKu

 

23. května 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 3. 2014 na návrh ze dne 16. 3. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Fond dalšího vzdělávání, IČO 00405698, se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 20. 3. 2014 advokátní kanceláří MT Legal, s. r. o., IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – Grafia, společnost s ručením omezeným, IČO 47714620, se sídlem Budilova 4, 301 21 Plzeň,

ve věci části 5: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Karlovarský kraj“ veřejné zakázky „Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 8. 2013 pod ev. č. 238192 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 21. 8. 2013, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 9. 2013, dne 11. 10. 2013 a dne 22. 10. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 22. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 162 – 282666, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 191 – 329501, dne 16. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 201 – 347910 a dne 26. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 209 – 362245,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Grafia, společnost s ručením omezeným, IČO 47714620, se sídlem Budilova 4, 301 21 Plzeň – vzal dne 14. 5. 2014 svůj návrh ze dne 16. 3. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 17. 3. 2014 obdržel návrh navrhovatele – Grafia, společnost s ručením omezeným, IČO 47714620, se sídlem Budilova 4, 301 21 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fond dalšího vzdělávání, IČO 00405698, se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 20. 3. 2014 advokátní kanceláří MT Legal, s. r. o., IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – při zadávání části 5: „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí – Karlovarský kraj“ veřejné zakázky „Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 8. 2013 pod ev. č. 238192 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 21. 8. 2013, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 9. 2013, dne 11. 10. 2013 a dne 22. 10. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 22. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 162 – 282666, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 191 – 329501, dne 16. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 201 – 347910 a dne 26. 10. 2013 pod ev. č. 2013/S 209 – 362245.

2. Dnem 17. 3. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S172/2014/VZ-5999/2014/521/HKu ze dne 19. 3. 2014. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S172/2014/VZ-6364/2014/521/HKu ze dne 26. 3. 2014 stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu předložení kompletní dokumentace o části 5 veřejné zakázky. 

5. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S172/2014/VZ-7173/2014/521/HKu ze dne 3. 4. 2014 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Uvedeným usnesením Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu − podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.  

6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S172/2014/VZ-8044/2014/521/HKu ze dne 14. 4. 2014 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

7. Ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem ÚOHS-S172/2014/VZ-8993/2014/521/HKu ze dne 30. 4. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S172/2014/VZ-9078/2014/521/HKu ze dne 30. 4. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

8. Dne 14. 5. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 16. 3. 2014.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

10. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 14. 5. 2014 svůj návrh ze dne 16. 3. 2014 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

MT Legal, s. r. o, advokátní kancelář, Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1

Grafia, společnost s ručením omezeným, Budilova 4, 301 21 Plzeň

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz