číslo jednací: S110/2014/VZ-10367/2014/524/MLi

Instance I.
Věc Vývoj a zajištění provozu agendových informačních systémů v rezortu Zadavatele pro výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  2. Icontio CR, s.r.o.
  3. OKsystem s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 11. 6. 2014
Dokumenty file icon 2014_S110.pdf 342 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S110/2014/VZ-10367/2014/524/MLi

 

23. května 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 2. 2014 na návrh z téhož dne, jeho účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,
  • navrhovatel – Icontio CR, s.r.o., IČO 29305012, se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno,
  • vybraný uchazeč - OKsystem s.r.o., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4,

ve věci záměru zadat „veřejnou zakázku na

- vývoj a zajištění provozu agendových informačních systémů v rezortu Zadavatele pro výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti,

- školení zaměstnanců Zadavatele ohledně agendových informačních systémů nově vyvinutých společností OKsystem,

- migraci dat z agendových informačních systémů, jejichž provoz byl dříve zajišťován společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o., IČ 26115310, se sídlem Praha 4, V Parku 2336/22, PSČ 148 00“,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Icontio CR, s.r.o., IČO 29305012, se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno – vzal dne 16. 5. 2014 svůj návrh ze dne 10. 2. 2014 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 10. 2. 2014 návrh navrhovatele – Icontio CR, s.r.o., IČO 29305012, se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve věci záměru zadat „veřejnou zakázku na

- vývoj a zajištění provozu agendových informačních systémů v rezortu Zadavatele pro výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti,

- školení zaměstnanců Zadavatele ohledně agendových informačních systémů nově vyvinutých společností OKsystem,

- migraci dat z agendových informačních systémů, jejichž provoz byl dříve zajišťován společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o., IČ 26115310, se sídlem Praha 4, V Parku 2336/22, PSČ 148 00“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 10. 2. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

a) zadavatel,

b) navrhovatel

c) vybraný uchazeč – OKsystem s.r.o., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S110/2014/VZ-3198/2014/524/MLi ze dne 13. 2. 2014. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S110/2014/VZ-7412/2014/524/MLi ze dne 7. 4. 2014 stanovil lhůtu k navrhování důkazů a jiným návrhům, a zadavateli lhůtu k předložení příslušné dokumentace, sdělení, zda již ve věci činil nebo činí kroky směřující k zadání veřejné zakázky a podání informace Úřadu o dalších úkonech v zadávacím řízení spolu se zasláním příslušné dokumentace. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S110/2014/VZ-9347/2014/524/MLi ze dne 5. 5. 2014 vyzval k vyjádření ve správním řízení rovněž vybraného uchazeče a stanovil zadavateli lhůtu k doplnění podkladů pro správní řízení. Usnesením č. j. ÚOHS-S110/2014/VZ-10079/2014/524/MLi ze dne 14. 5. 2014 stanovil Úřad zadavateli opakovaně lhůtu k doplnění podkladů pro správní řízení.

5. Dne 7. 5. bylo zástupci vybraného uchazeče – Petře Oralové, DiS., která byla zmocněna Ing. Martinem Procházkou, jednatelem vybraného uchazeče – umožněno nahlížet do správního spisu vedeného pod sp. zn. S110/2014/524/MLi. 

6. Dne 16. 5. 2014 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 15. 5. 2014, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 10. 2. 2014.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 16. 5. 2014 svůj návrh ze dne 10. 2. 2014 v celém rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

2. Icontio CR, s.r.o., U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno

3. OKsystem s.r.o., Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz