číslo jednací: S391/2014/VZ-13989/2014/522/JCh

Instance I.
Věc Izolační dýchací přístroj vzduchový včetně komunikačního prostředku v masce
Účastníci
  1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
  2. Železniční stavby s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 26. 7. 2014
Dokumenty file icon 2014_S391.pdf 244 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S391/2014/VZ-13989/2014/522/JCh

 

7. července 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 2. 5. 2014 na návrh ze dne 29. 4. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
  • navrhovatel – Železniční stavby s. r. o., IČO 28745795, se sídlem Obchodní 36, 434 01 Most – Velebudice,

ve věci veřejné zakázky „Izolační dýchací přístroj vzduchový včetně komunikačního prostředku v masce“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 23. 12. 2013 a bylo uveřejněno dne 27. 12. 2013 pod ev. č. 466126, ve znění oprav uveřejněných dne 13. 2. 2014 a 19. 2. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 31. 12. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 252-441741, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 2. 2014 a dne 21. 2. 2014, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Železniční stavby s. r. o., IČO 28745795, se sídlem Obchodní 36, 434 01 Most – Velebudice – ze dne 29. 4. 2014 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh (dále jen „zadavatel“) – odeslal dne 23. 12. 2013 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k uveřejnění oznámení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Izolační dýchací přístroj vzduchový včetně komunikačního prostředku v masce“ zadávanou formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 27. 12. 2013 pod ev. č. 466126, ve znění oprav uveřejněných dne 13. 2. 2014 a 19. 2. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 31. 12. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 252-441741, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 2. 2014 a dne 21. 2. 2014 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Navrhovatel – Železniční stavby s. r. o., IČO 28745795, se sídlem Obchodní 36, 434 01 Most – Velebudice (dále jen „navrhovatel“) podal proti zadávacím podmínkám dopisem ze dne 10. 4. 2014 námitky, které zadavatel obdržel dne 14. 4. 2014. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel těmto námitkám nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 24. 4. 2014 navrhovatel obdržel téhož dne.

3. Vzhledem k tomu, že navrhovatel považoval rozhodnutí zadavatele ze dne 24. 4. 2014 o námitkách ze dne 10. 4. 2014 za učiněné v rozporu se zákonem, podal dne 2. 5. 2014 u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

II. OBSAH NÁVRHU

4. Návrh navrhovatele ze dne 29. 4. 2014 směřoval proti zadávacím podmínkám, konkrétně proti diskriminačním požadavkům, které podle navrhovatele směřují k dodání výrobku jednoho konkrétního výrobce.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

5. Dnem 2. 5. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh dne 5. 5. 2014.

6. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S391/2014/VZ-9389/2014/522/JCh ze dne 6. 5. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S391/2014/VZ-10000/2014/555/JCh ze dne 16. 5. 2014 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

8. Dne 24. 6. 2014 Úřad obdržel od zadavatele informaci o zrušení předmětného zadávacího řízení. Oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 23. 6. 2014 a uveřejněno dne 24. 6. 2013 pod ev. č. 350531 s odkazem na ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení předmětného zadávacího řízení, přičemž zadavatel přistoupil v průběhu správního řízení k jeho zrušení sám, Úřad konstatuje, že se návrh stal zjevně bezpředmětným.

11. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

2. Železniční stavby s. r. o., Obchodní 36, 434 01 Most – Velebudice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz