číslo jednací: S459/2014/VZ-11972/2014/521/IBu

Instance I.
Věc Zajištění komplexní správy, provozu a SW pro portál BusinessInfo.cz
Účastníci
  1. Česká agentura na podporu obchodu / Czech Trade
  2. Fresh Communication, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 4. 7. 2014
Dokumenty file icon 2014_459.pdf 216 KB

 

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Brno:

ÚOHS-S459/2014/VZ-11972/2014/521/IBu

Bc. Buliková

17. 6. 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 2. 6. 2014 na návrh ze dne 28. 5. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká agentura na podporu obchodu / Czech Trade, IČO 00001171, se sídlem Dittrichova 1968/21, 128 01 Praha 2,
  • navrhovatel – Fresh Communication, s.r.o., IČO 27613569, se sídlem Sulická 1000/37, 142 00 Praha 4,

ve věci veřejné zakázky „Zajištění komplexní správy, provozu a SW pro portál BusinessInfo.cz“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2014 pod ev. č. 481786 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 4. 2014 pod ev. č. 2014/S 070 - 121031,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Fresh Communication, s.r.o., IČO 27613569, se sídlem Sulická 1000/37, 142 00 Praha 4, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 2. 6. 2014 obdržel návrh ze dne 28. 5. 2014 navrhovatele – Fresh Communication, s.r.o., IČO 27613569, se sídlem Sulická 1000/37, 142 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká agentura na podporu obchodu / Czech Trade, IČO 00001171, se sídlem Dittrichova 1968/21, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění komplexní správy, provozu a SW pro portál BusinessInfo.cz“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 4. 2014 pod ev. č. 481786 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 4. 2014 pod ev. č. 2014/S 070 – 121031.

2. Navrhovatel se ve svém návrhu ze dne 28. 5. 2014 domáhá zrušení zadávacího řízení, neboť se domnívá, že zadavatel nedodržel postup stanovený pro zadávání veřejných zakázek dle ust. § 6 odst. 1 a § 44 odst. 1 zákona.

3. Návrh navrhovatele obsahuje současně i návrh na vydání předběžného opatření – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení a pozastavit zadávací řízení před podáním nabídek.

4. Dnem 2. 6. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona, ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

- zadavatel,

- navrhovatel.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S459/2014/VZ-11972/2014/521/IBu ze dne 9. 6. 2014.

7. Dne 9. 6. 2014 obdržel Úřad od zadavatele rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 4. 6. 2014. Dne 10. 6. 2014 bylo oznámení o zrušení zadávacího řízení uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dne 4. 6. 2014 rozhodl o zrušení zadávacího řízení, Úřad konstatuje, že se návrh (žádost v terminologii správního řádu) navrhovatele, jímž se domáhal zrušení zadávacího řízení, stal zjevně bezpředmětným, neboť zanikla veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Z výše uvedených důvodů Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

10. Vzhledem k tomu, že zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 4. 6. 2014, Úřad nerozhodoval o návrhu navrhovatele na uložení předběžného opatření – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení a pozastavit zadávací řízení před podáním nabídek.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

Česká agentura na podporu obchodu/Czech Trade, Dittrichova 1968/21, 128 01 Praha 2

Fresh Communication, s.r.o., Sulická 1000/37, 142 00 Praha 4

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz