číslo jednací: S601/2014/VZ-16962/2014/511/JNv

Instance I.
Věc Přístupová vrstva LAN
Účastníci
  1. Česká národní banka
  2. Expert & Partner engineering CZ, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 4. 9. 2014
Dokumenty file icon 2014_S601.pdf 264 KB

 

 

Č. j.:ÚOHS-S601/2014/VZ-16962/2014/511/JNv

 

18. srpna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 7. 2014 na návrh ze dne 23. 7. 2014, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Česká národní banka, IČO 48136450, se sídlem Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – Expert & Partner engineering CZ, a. s., IČO 61859117, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4,

ve věci veřejné zakázky „Přístupová vrstva LAN“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 1. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 1. 2014 pod ev. č. 353197, ve znění oprav uveřejněných dne 13. 3. 2014 a dne 31. 3. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 024-037655, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 054-089710 a dne 3. 4. 2014 pod  ev. č. 2014/S 066-112238, 

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – Expert & Partner engineering CZ, a. s., IČO 61859117, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – ze dne 23. 7. 2014 se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona, obdržel dne 24. 7. 2014 návrh navrhovatele – Expert & Partner engineering CZ, a. s., IČO 61859117, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 23. 7. 2014 na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká národní banka, IČO 48136450, se sídlem Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Přístupová vrstva LAN“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 1. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 1. 2014 pod ev. č. 353197, ve znění oprav uveřejněných dne 13. 3. 2014 a dne 31. 3. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 2. 2014 pod ev. č. 2014/S 024-037655, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 3. 2014 pod ev. č. 2014/S 054-089710 a dne 3. 4. 2014 pod ev. č. 2014/S 066-112238 (dále jen „veřejná zakázka“). Součástí návrhu byl i návrh na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu uzavření smlouvy.

2. Dnem 24. 7. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

3. Navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení zadávacího řízení, neboť dle jeho názoru zadavatel neposoudil prokázání splnění kvalifikace některých uchazečů v souladu se zadávacími podmínkami a změnou technických kvalifikačních předpokladů po lhůtě pro podání nabídek porušil zásady uvedené v § 6 odst. 1 zákona, přičemž tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Navrhovatel rovněž brojil proti nevyřízení jeho námitek v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zákona.

4. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel, 
  • navrhovatel.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S601/2014/VZ-15901/2014/511/JNv ze dne 29. 7. 2014.

6. Dne 31. 7. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 30. 7. 2014, ve kterém zadavatel uvedl, že dne 22. 7. 2014 uzavřel s vybraným uchazečem – T-Mobile Czech Republic a. s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4 – Chodov – smlouvu na realizaci předmětné veřejné zakázky. Oznámení o zadání zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 7. 2014 a uveřejněno dne 30. 7. 2014 pod ev. č. 521938 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 2. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 147-264119.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8. Vzhledem k tomu, že se navrhovatel v návrhu domáhal zrušení zadávacího řízení a zadávací řízení bylo ukončeno uzavřením smlouvy, není možno v řízení dosáhnout výsledku, který navrhovatel požadoval. Návrh navrhovatele ze dne 23. 7. 2014 na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky se tak stal zjevně bezpředmětným, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

9. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová 

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1

2. Expert & Partner engineering CZ, a. s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz