číslo jednací: S659/2014/VZ-19415/2014/522/PMc

Instance I.
Věc Recepční služba a ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu
Účastníci
  1. Státní zdravotní ústav, p. o.
  2. 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o.
  3. BLESK Servis s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 2. 10. 2014
Dokumenty file icon 2014_S659.pdf 280 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S659/2014/VZ-19415/2014/522/PMc

 

15. září 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 8. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Státní zdravotní ústav, p. o., IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10,
  • navrhovatel – 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o., IČO 41328701, se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9,
  • vybraný uchazeč – BLESK Servis s.r.o., IČO 27607429, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9,

ve věci veřejné zakázky „Recepční služba a ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 11. 2013 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 13. 11. 2013 pod ev. č. 345090, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 221-385148,

rozhodl  takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o., IČO 41328701, se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel - Státní zdravotní ústav, p. o., IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) - zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávací řízení na veřejnou zakázku „Recepční služba a ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu“ formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 11. 2013 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 13. 11. 2013 pod ev. č. 345090, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 14. 11. 2013 pod ev. č. 2013/S 221-385148 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle zadávací dokumentace recepční služba a ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu zajišťovaná každý kalendářní den včetně poskytování souvisejících výkonů.

3. Zadavateli byly do datové schránky doručeny dne 24. 7. 2014 námitky navrhovatele – 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o., IČO 41328701, se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“) – proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 7. 2014, které navrhovatel obdržel dne 9. 7. 2014.

4. Dne 1. 8. 2014 rozhodl zadavatel, že námitkám navrhovatele nevyhovuje, a toto rozhodnutí odeslal téhož dne do datové schránky navrhovatele, přičemž doručeno bylo dne 4. 8. 2014.

5. Dopisem ze dne 14. 8. 2014 podal navrhovatel u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v  zadávacím řízení, který Úřad obdržel téhož dne. Tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

II. Průběh správního řízení

6. Účastníky správního řízení jsou

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč – BLESK Servis s.r.o., IČO 27607429, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9.

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č.j. ÚOHS-S659/2014/VZ-17371/2014/522/PMc ze dne 19. 8. 2014.

8. Dne 25. 8. 2014 doručil zadavatel Úřadu dokumentaci o veřejné zakázce včetně vyjádření k návrhu navrhovatele.

9. Usnesením ze dne 26. 8. 2014 č. j. ÚOHS-S659/2014/VZ-17889/2014/522/PMc určil Úřad navrhovateli lhůtu pět dnů ode dne doručení tohoto usnesení ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona, k doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona a k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách. Tímto usnesením bylo rovněž předmětné správní řízení přerušeno do doby uplynutí lhůty pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce. Usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 29. 8. 2014.

III. Závěry Úřadu

10. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele, ani v dodatečné lhůtě, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

11. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4. zákona.

12. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

13. Podle § 117a odst. b) zákona jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad zahájené řízení zastaví.

14. Dne 14. 8. 2014 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce.

15. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla navrhovatelem na  účet Úřadu složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S659/2014/VZ-17889/2014/522/PMc ze dne 26. 8. 2014 lhůtu pět dnů ode dne doručení tohoto usnesení mj. ke složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona ve výši 53.374,00 Kč (z krycího listu nabídky navrhovatele vyplývá, že nabídková cena navrhovatele činí 5.337.446,40 Kč bez DPH) a k doplnění návrhu na zahájení řízení o doklad o složení kauce podle § 114 odst. 3 zákona. Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení současně upozornil na skutečnost, že pokud ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží nebo nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

16. Citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 29. 8. 2014. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 3. 9. 2014.

17. Úřad proto konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu a nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S659/2014/VZ-17889/2014/522/PMc ze dne 26. 8. 2014.

18. Vzhledem k  tomu, že s  podáním návrhu nebyla složena kauce ve  výši podle § 115 odst. 1  zákona a navrhovatel kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad podle § 117a písm. b) zákona předmětné správní řízení zastavil.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Státní zdravotní ústav, p. o., Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

2. Liberecká bezpečnostní, s.r.o., Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9

3. BLESK Servis s.r.o., Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz