číslo jednací: S666/2014/VZ-19869/2014/542/JPo

Instance I.
Věc Zajištění energetické efektivnosti nemocnice v Bihaći, Bosna a Hercegovina
Účastníci
 1. Česká republika - Česká rozvojová agentura
 2. MEVOS, spol. s r.o.
 3. EVECO Brno, s.r.o.
 4. Step TRUTNOV a.s.
 5. Grijanjeinvest d.o.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 16. 10. 2014
Dokumenty file icon 2014_S666.pdf 282 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S666/2014/VZ-19869/2014/542/JPo

 

V Brně 26. září 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 18.8.2014 na návrh ze dne 15.8.2014, jehož účastníky jsou:

 • zadavatel – Česká republika - Česká rozvojová agentura, IČO 75123924, se sídlem Nerudova 257/3, 118 00 Praha - Malá Strana,
 • navrhovatel – společnosti

o MEVOS, spol. s r.o.,  IČO 44015399, se sídlem Masná 444/102, 602 00 Brno - Trnitá,

o EVECO Brno, s.r.o., IČO 65276124, se sídlem Březinova 1608/42, 616 00 Brno –Žabovřesky, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 18.6.2014  MEVOS, spol. s r.o.,  IČO 44015399, se sídlem Masná 444/102, 602 00 Brno - Trnitá,

 • vybraný uchazeč – společnosti

o Step TRUTNOV a.s., IČO 25276956 se sídlem Na příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

o Grijanjeinvest d.o.o., IČO 4400567770004, se sídlem Srpskih ratnika 24, 71 420 Pale, Republika Srpska, BiH,

ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci ze dne 8.9.2014 společným zmocněncem  ̶  ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 27636836, se sídlem Truhlářská 13-15,  110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění energetické efektivnosti nemocnice v Bihaći, Bosna a Hercegovina“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 4.5.2014 a uveřejněno dne 5.5.2014 pod ev. č. 479117 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 7.5.2014 pod ev. č. 2014/S 088-153626, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel  ̶ společnosti MEVOS, spol. s r.o.,  IČO 44015399, se sídlem Masná 444/102, 602 00 Brno - Trnitá a EVECO Brno, s.r.o., IČO 65276124, se sídlem Březinova 1608/42, 616 00 Brno - Žabovřesky  ̶  vzal dne 18.9.2014 svůj návrh ze dne 15.8.2014 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 18.8.2014 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika - Česká rozvojová agentura, IČO 75123924, se sídlem Nerudova 257/3, 118 00 Praha-Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění energetické efektivnosti nemocnice v Bihaći, Bosna a Hercegovina“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 4.5.2014 a uveřejněno dne 5.5.2014 pod ev. č. 479117 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 7.5.2014 pod ev. č. 2014/S 088-153626 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 18.8.2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel
 • navrhovatel ̶  společnosti

§ MEVOS, spol. s r.o.,  IČO 44015399, se sídlem Masná 444/102, 602 00 Brno - Trnitá,

§ EVECO Brno, s.r.o., IČO 65276124, se sídlem Březinova 1608/42, 616 00 Brno –Žabovřesky, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 18.6.2014  MEVOS, spol. s r.o.,  IČO 44015399, se sídlem Masná 444/102, 602 00 Brno - Trnitá,

(dále jen „navrhovatel“),

 • vybraný uchazeč – společnosti

§ Step TRUTNOV a.s., IČO 25276956 se sídlem Na příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1- Staré Město,

§ Grijanjeinvest d.o.o., IČO 4400567770004, se sídlem Srpskih ratnika 24, 71 420 Pale, Republika Srpska, BiH,

ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci ze dne 8.9.2014 společným zmocněncem  ̶  ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 27636836, se sídlem Truhlářská 13-15,  110 00 Praha 1 (dále jen “vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S666/2014/VZ-17517/2014/542/JPo ze dne 22.8.2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S666/2014/VZ-18252/2014/542/JPo ze dne 29.8.2014 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůtu podle § 39 odst. 1 správního řádu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení. Citovaným usnesením Úřad určil navrhovateli a taktéž vybranému uchazeči lhůtu k provedení úkonu – určení společného zmocněnce pro účely usnadnění průběhu správního řízení. Dne 2.9.2014 obdržel Úřad žádost navrhovatele o prodloužení lhůty k navrhování důkazů a činění jiných návrhů, na základě které ve smyslu § 39 odst. 2 správního řádu Úřad prodloužil všem účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S666/2014/VZ-18528/2014/542/JPo ze dne 4.9.2014 lhůtu pro provedení úkonu podle § 39 odst. 1 správního řádu.

5. Návrh navrhovatele ze dne 15.8.2014 obsahoval současně i návrh na vydání předběžného opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S666/2014/VZ-18866/2014/542/JPo ze dne 12.9.2014 ve smyslu § 117 zákona návrh na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, zamítl.

6. Dne 18.9.2014 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 15.8.2014, a to v celém rozsahu.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení, kterému bylo předběžné opatření oznámeno, mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

vz. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Česká rozvojová agentura, Nerudova 257/3, 118 00 Praha-Malá Strana

2. MEVOS, spol. s r.o., Masná 444/102, 602 00 Brno- Trnitá

3. ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz