číslo jednací: R314,327/2013/VZ-22936/2014/322/IJu

Instance II.
Věc Poskytování služeb obhospodařování majetku investičního fondu pro Český rozvojový uzavřený investiční fond, a.s.
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
  2. QI investiční společnost, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 31. 10. 2014
Dokumenty file icon 2014_R314-327.pdf 378 KB

 

Č. j.: ÚOHS-R314,327/2013/VZ-22936/2014/322/IJu

 

30. října 2014


 

Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 30. 9. 2013

  • zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 3. 5. 2013 ROWAN LEGAL, advokátní kanceláří s.r.o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4,

a o rozkladu doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 30. 9. 2013

  • vybraným uchazečem – QI investiční společnost, a.s., IČO 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1,

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S254,279/2013/VZ-17665/2013/513/PPo ze dne 16. 9. 2013 vydanému ve správním řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Poskytování služeb obhospodařování majetku investičního fondu pro Český rozvojový uzavřený investiční fond, a.s.“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2012, pod ev. č. 7202031017926, ve znění oprav provedených dne 2. 10. 2012, pod ev. č. 7202051017926, ve znění oprav provedených dne 29. 10. 2012, pod ev. č. 7202061017926, ve znění oprav provedených dne 2. 11. 2012, pod ev. č. 7202071017926, ve znění oprav provedených dne 9. 11. 2012, pod ev. č. 7202081017926, ve znění oprav provedených dne 20. 12. 2012, pod ev. č. 7202091017926, ve znění oprav provedených dne 21. 12. 2012, pod ev. č. 7202101017926, ve znění oprav provedených dne 4. 1. 2013, pod ev. č. 7302111017926, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 9. 2012, pod ev. č. 2012/S 174-287674, ve znění oprav provedených dne 13. 10. 2012, pod ev. č. 2012/S 198-325620, ve znění oprav provedených dne 10. 11. 2012, pod ev. č. 2012/S 217-358003, ve znění oprav provedených dne 14. 11. 2012, pod ev. č. 2012/S 219-361124, a ve znění oprav provedených dne 21. 11. 2012, pod ev. č. 2012/S 224-369291, jehož dalším účastníkem je

  • navrhovatel – AVANT investiční společnost, a.s., IČO 27590241, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 3. 4. 2013 MT Legal s.r.o., advokátní kanceláří, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1 602 00 Brno,

jsem podle § 152 odst. 5 písm. a) ve spojení s § 90 odst. 4 a § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise, jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S254,279/2013/VZ-17665/2013/513/PPo ze dne 16. 9. 2013

 

r u š í m

 

a správní řízení

 

z a s t a v u j i,

 

neboť návrhy navrhovatele – AVANT investiční společnost, a.s., IČO 27590241, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 ze dne 29. 4. 2013 a 6. 5. 2013 se staly zjevně bezpředmětnými.

 

Odůvodnění

 

I. Zadávací řízení

1. Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2012, pod ev. č. 7202031017926, ve znění oprav provedených dne 2. 10. 2012, pod ev. č. 7202051017926, ve znění oprav provedených dne 29. 10. 2012, pod ev. č. 7202061017926, ve znění oprav provedených dne 2. 11. 2012, pod ev. č. 7202071017926, ve znění oprav provedených dne 9. 11. 2012, pod ev. č. 7202081017926, ve znění oprav provedených dne 20. 12. 2012, pod ev. č. 7202091017926, ve znění oprav provedených dne 21. 12. 2012, pod ev. č. 7202101017926, ve znění oprav provedených dne 4. 1. 2013, pod ev. č. 7302111017926, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 9. 2012, pod ev. č. 2012/S 174-287674, ve znění oprav provedených dne 13. 10. 2012, pod ev. č. 2012/S 198-325620, ve znění oprav provedených dne 10. 11. 2012, pod ev. č. 2012/S 217-358003, ve znění oprav provedených dne 14. 11. 2012, pod ev. č. 2012/S 219-361124, a ve znění oprav provedených dne 21. 11. 2012, pod ev. č. 2012/S 224-369291 oznámení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytování služeb obhospodařování majetku investičního fondu pro Český rozvojový uzavřený investiční fond, a.s.“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. V bodě II.1.5) oznámení o zakázce zadavatel vymezil předmět plnění veřejné zakázky jako poskytování služeb obhospodařování majetku investičního fondu ve smyslu § 17 zákona č.189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a to společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. jako akciové společnosti se 100% majetkovou účastí České republiky. V bodě II.2.1) oznámení o zakázce zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 212 000 000 Kč bez DPH. Zadavatel jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky stanovil hospodářskou výhodnost nabídky, přičemž jako dílčí hodnotící kritéria stanovil:

a. Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) s váhou 60 %,

b. Kvalita plánu obchodní činnosti fondu s váhou 40 %.

3. Z protokolu o třetím jednání hodnotící komise ze dne 7. 2. 2013 vyplývá, že hodnotící komise shledala výši nabídkové ceny navrhovatele za mimořádně nízkou a vyzvala jej k předložení podrobného rozpadu nabídkové ceny.

4. Z protokolu o šestém jednání hodnotící komise ze dne 19. 3. 2013 vyplývá, že hodnotící komise dospěla k závěru, že jsou dány důvody pro vyřazení navrhovatele – AVANT investiční společnost, a.s., IČO 27590241, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 3. 4. 2013 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) a jeho následné vyloučení z důvodu předložení nabídky v rozporu se zadávacími podmínkami v oblasti úhrad za činnost koučů. Podle hodnotící komise bylo zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny neopodstatněné, jelikož nabídnutá cena nepokrývá realizaci předmětu plnění v kvalitě a rozsahu nezbytném pro naplnění požadavků zadavatele.

5. Dne 25. 3. 2013 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu předložení mimořádně nízké nabídkové ceny dle § 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)[1] a rovněž, že jsou dány důvody pro vyloučení uchazeče z důvodu předložení nabídky v rozporu se zadávacími podmínkami a právními předpisy ve smyslu § 76 zákona.

6. Dne 26. 3. 2013 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče – QI investiční společnost, a.s., IČO 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1.

7. Navrhovatel podáními ze dne 25. 3. 2013 a 29. 3. 2013 žádal o poskytnutí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel žádostem navrhovatele nevyhověl dopisem ze dne 3. 4. 2013 doručeným dne 4. 4. 2013 s odůvodněním, že nabídka navrhovatele nebyla předmětem hodnocení.

8. Dne 9. 4. 2013 podal navrhovatel námitky proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

9. Dne 15. 4. 2013 podal navrhovatel námitky proti neposkytnutí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem a současně námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel podaným námitkám navrhovatele nevyhověl.

10. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval žádné z rozhodnutí zadavatele o jednotlivých námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 29. 4. 2013 a následně dne 6. 5. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

II. Správní řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

11. Dne 30. 4. 2013 a dne 6. 5. 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, návrhy navrhovatele na zahájení řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce.

12. Úřad oznámil účastníkům zahájení správního řízení vedeného pod spisovou značkou ÚOHS-S254/2013/VZ usnesením ze dne 20. 5. 2013 a zahájení správního řízení vedeného pod spisovou značkou ÚOHS-S279/2013/VZ usnesením ze dne 20. 5. 2013. Dále Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S254,279/2013/VZ-10121/2013/513/PPo ze dne 3. 6. 2013, k zajištění účelu správních řízení vedených pod spisovými značkami ÚOHS-S254/2013/VZ a ÚOHS-S279/2013/VZ, obě citovaná řízení spojil ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), do společného řízení vedeného pod spisovou značkou ÚOHS-S254,279/2013/VZ.

13. Navrhovatel v návrhu ze dne 29. 4. 2013 nesouhlasil s vyloučením z účasti v zadávacím řízení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny a tvrdil, že zadavatel v rozporu s právními předpisy účelově zkreslil navrhovatelem předložené údaje. Dále navrhovatel napadal vyloučení z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, tj. nezahrnutí nákladů za činnost kouče do nabídkové ceny. Navrhovatel poukazoval na to, že osoba kouče nebyla v zadávacích dokumentech definována, a proto ji ve své nabídce představil jako externí subjekt, který však není zahrnut do předmětu plnění šetřené veřejné zakázky.

14. V návrhu ze dne 6. 5. 2013 navrhovatel napadal tvrzení zadavatele, že mu nesvědčila aktivní legitimace k podání námitek, a zejména napadal rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a odepření poskytnutí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 odst. 3 zákona.

15. Součástí návrhu byl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, jímž se navrhovatel domáhal, aby bylo zadavateli Úřadem nařízeno předběžné opatření v podobě uložení zákazu uzavření smlouvy v zadávacím řízení veřejné zakázky.

16. Úřad rozhodnutím č.j. ÚOHS-S254/2013/VZ-10137/2013/513/PPo ze dne 31. 5. 2013 nařídil předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude toto správní řízení ukončeno.

III. Napadené rozhodnutí

17. Dne 16. 9. 2013 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S254,279/2013/VZ-17665/2013/513/PPo (dále jen „napadené rozhodnutí“). Výrokem I. Úřad rozhodl, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 77 odst. 6 zákona v návaznosti na § 77 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona.

18. V odůvodnění Úřad posuzoval soulad nabídkové ceny navrhovatele s požadavky zadavatele vyplývajícími z dokumentace o veřejné zakázce a náležitostmi žádosti hodnotící komise o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny navrhovatele. Dle odůvodnění Úřadu v žádosti musí být obsaženy zejména důvody, které v hodnotící komisi vzbudily pochybnosti o možné mimořádně nízké nabídkové ceně, vymezení těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné a určení materiálů, které hodnotící komise požaduje po uchazeči doložit. Úřad zjistil, že z žádosti hodnotící komise nevyplývá zcela evidentně vymezení těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné, a proto Úřad posoudil, že taková žádost není v souladu se zákonem a nevyhovuje zásadě transparentnosti zakotvené v § 6 odst. 1 zákona. Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky zákonný postup podle § 77 odst. 6 zákona v souladu s § 77 odst. 1 zákona, což mohlo ovlivnit výsledek zadávacího řízení.

19. Výrokem II. napadeného rozhodnutí Úřad jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele zrušil úkony zadavatele spojené s posouzením nabídkové ceny uchazeče zaznamenané v žádosti hodnotící komise o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 11. 2. 2013 a současně zrušil i rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení ze dne 25. 3. 2013, jakož i rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 3. 2013. Výrok II. Úřad odůvodnil tak, že zadavatel závažně pochybil při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny navrhovatele, a proto není nutné rušit celé zadávací řízení.

20. Výrokem III. napadeného rozhodnutí Úřad zamítl návrh navrhovatele v části směřující proti nezpřístupnění zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona. Výrok III. Úřad odůvodnil tak, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, jelikož z § 80 odst. 3 zákona vyplývá, že zadavatel je povinen umožnit uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, nahlédnout do zprávy, přičemž tato povinnost se vztahuje výhradně na uchazeče, jejichž nabídky byly hodnoceny a jedná se o taxativní výčet, tudíž poskytnutí této zprávy dalšímu okruhu osob bylo na svobodném uvážení zadavatele.

21. Výrokem IV. napadeného rozhodnutí Úřad uložil zadavateli povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč.

IV. Rozklad zadavatele

22. Dne 30. 9. 2014 podal zadavatel proti výrokům I., II. a IV. napadeného rozhodnutí v zákonné lhůtě rozklad (dále jen „rozklad zadavatele“), který Úřad obdržel téhož dne. Zadavatel v rozkladu namítá, že Úřad postupoval v rozporu s právními předpisy.

23. Zadavatel namítá, že Úřad na základě své interpretace zákona formuloval náležitosti žádosti hodnotící komise o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, které nevyplývají přímo ze zákona a jsou dle názoru zadavatele nesprávné, a tedy nezákonné.

24. Zadavatel se neztotožňuje se závěrem Úřadu, že hodnotící komise je povinna označit části nabídky uchazeče, které shledává pro výši nabídkové ceny podstatné, ale podotýká, že tuto povinnost má přímo uchazeč, neboť pouze uchazeč je obeznámen s tím, jak a na základě jakých údajů dospěl k výpočtu nabídkové ceny. V této souvislosti zadavatel uvádí, že požadavek na přesné vymezení části nabídky nemůžu být pojímán formalisticky, nýbrž z pohledu transparentnosti zadávacího řízení.

25. Zadavatel v rozkladu poukazuje na to, že z žádosti hodnotící komise o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí být vyzvanému uchazeči zřejmé, jaké konkrétní informace týkající se jím předložené nabídkové ceny pokládá hodnotící komise za podstatné a jaké materiály a podklady bude po uchazeči požadovat, přičemž formální požadavek na označení části nabídky má pouze podpůrný charakter. Zadavatel se domnívá, že z žádosti hodnotící komise vyplývá část nabídky navrhovatele, která je pro výši nabídkové ceny podstatná a která měla být odůvodněna.

26. Zadavatel také poukazuje na rozporuplnost tvrzení Úřadu, že označení části nabídky v žádosti není a ani z ní nevyplývá, avšak v odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad dovodil, že předmětem zdůvodnění navrhovatelovy nabídky měla být Příloha č. 1. Přičemž neurčitost požadavku hodnotící komise Úřad dovozuje ze značného rozsahu Přílohy č. 1, která má 75 stran. Zadavatel namítá, že je nereálné označit jednu konkrétní stranu z Přílohy č. 1 jako podstatnou, jelikož předmět plnění veřejné zakázky je natolik jedinečný a složitý.

27. Dle názoru zadavatele Úřad zcela pominul samostatný důvod pro vyloučení navrhovatele, a to rozpor se zákonem a zadávacími podmínkami spočívající v navrhovatelově úmyslu přenést část nákladů souvisejících se správou investice na cílové společnosti a tím si pro sebe získat výhodu. Z toho navrhovatel vyvozuje, že nesprávné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nemělo vliv na platnost a oprávněnost vyloučení navrhovatele z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel tvrdí, že napadené rozhodnutí trpí vadou nezákonnosti vzhledem k nedostatečně zjištěnému skutkovému stavu, nedostatku odůvodnění a tedy celkové nepřezkoumatelnosti.

28. Zadavatel dále namítá, že mu Úřad vytýká porušení právní povinnosti, která nevyplývá z právních předpisů a navíc splnění této podmínky Úřad hodnotí bez kontextu s dalšími rozhodnými skutečnostmi.

V. Rozklad vybraného uchazeče

29. Dne 30. 9. 2014 podal vybraný uchazeč – QI investiční společnost, a.s., IČO 27911497, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 dopisem ze dne 30. 9. 2013 rozklad (dále jen „vybraný uchazeč“), proti výrokům I., II. a IV. napadeného rozhodnutí v zákonné lhůtě rozklad, který Úřad obdržel téhož dne. Vybraný uchazeč v rozkladu namítá, že Úřad postupoval v rozporu s právními předpisy a, že napadené rozhodnutí vychází z nesprávného skutkového a právního posouzení věci a vyjadřuje se k mimořádně nízké nabídkové ceně navrhovatele, ke které uvádí, že cena vypočtená navrhovatelem není schopna pokrýt náklady na infrastrukturu související s obhospodařováním Fondu za žádných tržních okolností.

Závěry rozkladů

30. Zadavatel z výše uvedených důvodů v rozkladu navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil z důvodu jeho nezákonnosti a věc vrátil Úřadu k dalšímu projednání a rozhodnutí.

31. Vybraný uchazeč v rozkladu navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

VI. Zrušení zadávacího řízení zadavatelem

32. Dne 24. 4. 2014 zadavatel sdělil Úřadu zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky podle § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona.

33. Za důvody podle § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona zadavatel označil nemožnost realizovat plnění v podobě a rozsahu vyplývajícím ze zadávací dokumentace, nemožnost uzavřít smlouvu o obhospodařování v podobě vymezené v zadávacích podmínkách kvůli změně právní úpravy a opatření Vlády ČR o zrušení zadávacího řízení ze dne 5. 3. 2014.

VII. Řízení o rozkladech

34. Úřad neshledal podmínky pro postup podle § 87 správního řádu a v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladech.

Stanovisko předsedy Úřadu

35. Po projednání rozkladů a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech, jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru.

36. Jelikož jsem zjistil, že ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí zrušil a řízení zastavil.

37. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení.

VIII. K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení

38. Podle § 118 odst. 1 zákona, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrh, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

39. Úřad zahájil toto správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 113 zákona, na základě návrhů navrhovatele. Návrhy se navrhovatel domáhal nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona v podobě zrušení zadávacího řízení.

40. Podle § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona může zadavatel bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pokud odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení, a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, a dále pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

41. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

42. Dne 24. 4. 2013 prokázal zadavatel Úřadu, že podle § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona zrušil zadávací řízení veřejné zakázky. Zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky nově nastal stav, kdy zanikla možnost uložení nápravného opatření Úřadem. Návrhy se staly v průběhu vedení tohoto správního řízení zjevně bezpředmětnými žádostmi ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, neboť již není zadávacího řízení, jež by Úřad podle § 118 odst. 1 zákona mohl svým rozhodnutím zrušit, nebo v rámci jeho průběhu zrušit jednotlivý úkon zadavatele.

43. Podle § 152 odst. 4 správního řádu nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.

44. Podle § 90 odst. 4 správního řádu jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.

45. Ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu výslovně normativně určuje postup odvolacího správního orgánu v podobě zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení bez dalšího. Tím je ze zákona vyloučeno, aby v rámci tohoto řízení o rozkladu došlo k jinak samozřejmému přezkumu souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnosti v rozsahu námitek rozkladu zadavatele podle § 89 odst. 2 správního řádu. Vypořádání námitek rozkladu zadavatele není možné provést právě vzhledem ke zjištění, že došlo ke zrušení původního rozhodnutí.

46. Z obsahu správního spisu jsem zjistil, že rozklady směřují proti rozhodnutí, které ukládá zadavateli nápravné opatření týkající se zadávacího řízení, které již bylo zrušeno, dospěl jsem k závěru, že tím došlo k naplnění hypotézy § 90 odst. 4 správního řádu. Proto jsem napadené rozhodnutí zrušil a řízení bez dalšího zastavil.

IX. Závěr

47. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že zadavatel v průběhu řízení o rozkladech zrušil zadávací řízení veřejné zakázky, jsem dospěl k závěru, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení podle § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

48. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení jsem rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 


Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona nelze dále odvolat.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Ing. Petr Rafaj

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

Obdrží:

1. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

2. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

3. QI investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, 110 05 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 26 zákona v návaznosti na ust. § 158 odst. 1 a 2 zákona, není-li uvedeno jinak.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz