číslo jednací: S768/2014/VZ-21744/2014/511/JNp

Instance I.
Věc Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV ČR
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí
  2. ZENOVA services s.r.o.
  3. Bartoň a Partner s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 1. 11. 2014
Dokumenty file icon 2014_S768.pdf 275 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S768/2014/VZ-21744/2014/511/JNp

 

14. října 2014

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 9. 2014 na návrh ze dne 13. 9. 2014, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, IČO 45769851, se sídlem Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha – Hradčany,
  • navrhovatel – ZENOVA services s.r.o., IČO 25051865, se sídlem V Celnici 10/1028, 117 21 Praha 1 – Nové Město,
  • vybraný uchazeč – Bartoň a Partner s.r.o., IČO 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc,

ve věci veřejné zakázky „Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV ČR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 4. 2014 pod ev. č. 480750 ve znění opravy uveřejněné dne 7. 5. 2014 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo uveřejněno dne 5. 4. 2014 pod ev. č. 2014/S 068-116986 ve znění opravy uveřejněné dne 10. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 090-157170,

 

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – ZENOVA services s.r.o., IČO 25051865, se sídlem V Celnici 10/1028, 117 21 Praha 1 – Nové Město – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 16. 9. 2014 návrh navrhovatele – ZENOVA services s.r.o., IČO 25051865, se sídlem V Celnici 10/1028, 117 21 Praha 1 – Nové Město (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 13. 9. 2014 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, IČO 45769851, se sídlem Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha – Hradčany (dále jen „zadavatel“) učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV ČR“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 4. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 4. 2014 pod ev. č. 480750 ve znění opravy uveřejněné dne 7. 5. 2014, a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo uveřejněno dne 5. 4. 2014 pod ev. č. 2014/S 068-116986 ve znění opravy uveřejněné dne 10. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 090-157170 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 16. 9. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení jsou podle § 116 zákona:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč – Bartoň a Partner s.r.o., IČO 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S768/2014/VZ-19771/2014/511/JNp ze dne 19. 9. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S768/2014/VZ-20018/2014/511/JNp ze dne 24. 9. 2014 Úřad stanovil navrhovateli lhůtu k doplnění náležitostí návrhu podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona a o doklad o doručení námitek zadavateli, a to do 5 dnů ode dne doručení uvedeného usnesení. Navrhovatel uvedené usnesení obdržel dne 26. 9. 2014.

5. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani v dodatečně stanovené lhůtě, nebyla složena kauce ve výši dle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

6. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zaslaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

 

7. Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000,- Kč, nejvýše ve výši 2 000 000,- Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000,- Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

 

8. Podle § 117a písm. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauce nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

 

9. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S768/2014/VZ-20018/2014/511/JNp ze dne 24. 9. 2014 lhůtu k provedení úkonu, a to ke složení kauce a k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

 

10. Úřad navrhovatele zároveň v usnesení č. j. ÚOHS-S768/2014/VZ-20018/2014/511/JNp ze dne 24. 9. 2014 upozornil na skutečnost, že jestliže ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem kauci na účet Úřadu nesloží, Úřad zahájené správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

 

11. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 26. 9. 2014. Lhůta pět dnů ke složení kauce a doplnění návrhu o doklad o složení kauce marně uplynula dne 1. 10. 2014.

 

12. Úřad konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci ani nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S768/2014/VZ-20018/2014/511/JNp ze dne 24. 9. 2014.

 

13. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha – Hradčany,

2. ZENOVA services s.r.o., V Celnici 10/1028, 117 21 Praha 1 – Nové Město,

3. Bartoň a Partner s.r.o., Chválkovice 580, 779 00 Olomouc

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz