číslo jednací: S917/2014/VZ-27315/2014/533/HKu

Instance I.
Věc Výkon funkce projektového manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění komunikací v ČR po roce 2016
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo dopravy
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 2 zák. č. 500/2004 - zastaveno, odpadl důvod
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 19. 12. 2014
Dokumenty file icon 2014_S917.pdf 213 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S917/2014/VZ-27315/2014/533/HKu

 

19. prosince 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 11. 2014 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – Nové Město,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Výkon funkce projektového manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění komunikací v ČR po roce 2016“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 6. 2014 pod ev. č. 486052 av Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 111-195965,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť ve správním řízení odpadl důvod, jehož se toto řízení týkalo.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Výkon funkce projektového manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění komunikací v ČR po roce 2016“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 6. 2014 pod ev. č. 486052 av Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 111-195965 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 5. 11. 2014, kdy Úřad doručil zadavateli oznámení o zahájení správního řízení.

3. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S917/2014/VZ-23475/2014/533/HKu ze dne 5. 11. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S917/2014/VZ-23491/2014/533/HKu ze dne 5. 11. 2014 Úřad zadavateli stanovil lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy, či vyjádřit své stanovisko. Usnesením č. j. ÚOHS-S917/2014/VZ-24315/2014/533/HKu ze dne 18. 11. 2014 Úřad prodloužil tuto lhůtu na základě žádosti zadavatele ze dne 14. 11. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S917/2014/VZ-24421/2014/533/HKu ze dne  24. 11. 2014 Úřad zadavateli stanovil lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Ke dni vydání tohoto usnesení bylo ve správním řízení ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve smyslu ust. § 50 správního řádu.

5. Dne 17. 12. 2014 doručil zadavatel Úřadu své rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona ze dne 16. 12. 2014.

6. Podle § 66 odst. 2 správního řádu správní orgán řízení vedené z moci úřední usnesením zastaví, jestliže zjistí, že u některého správního orgánu již před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téže věci, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod, zejména jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká. Toto usnesení se pouze poznamená do spisu.

7. Vzhledem k tomu, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 16. 12. 2014 zrušil šetřené zadávací řízení, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Protože zanikl důvod, jehož se správní řízení týkalo, zastavil Úřad správní řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení se nelze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat, neboť se jedná o usnesení, které se podle § 66 odst. 2 správního řádu pouze poznamenává do spisu.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

K poznamenání do spisu S917/2014/VZ.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz