číslo jednací: S1050,1086/2014/VZ-4147/2015/521/ZKu

Instance I.
Věc Zajištění dodávek tabulek registračních značek
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo dopravy
  2. HICON, spol. s r.o.
  3. KANDELA SAS
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 3. 3. 2015
Dokumenty file icon 2014_S10505_1086.pdf 253 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S1050,1086/2014/VZ-4147/2015/521/ZKu

 

V Brně dne 12. února 2015

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve společném správním řízení zahájeném dne 4. 12. 2014 na návrh z téhož dne, resp. dne 12. 12. 2014 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – HICON, spol. s r.o., IČO 13690965, se sídlem Nová 140/1, 664 41 Popůvky, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 21. 11. 2014 Mgr. Pavlem Kroupou, advokátem, ev. č. ČAK 12276, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – KANDELA SAS, IČO 49923212200014, se sídlem 2 Rue du General Delanne, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francie, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 12. 2014 Mgr. Igorem Nikolovem, advokátem, ev. č. ČAK 13854, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1,

ve věci veřejné zakázky „Zajištění dodávek tabulek registračních značek“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2014 pod ev. č. zakázky 489300, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 7. 2014, 11. 8. 2014, 8. 9. 2014 a 5. 11. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 136-243880, ve znění oprav uveřejněných dne 26. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 142-254193, 14. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 155-278023, 11. 9. 2014 pod ev. č. 2014/S 174-307288 a 7. 11. 2014 pod ev. č. 2014/S 215-380277,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – HICON, spol. s r.o., IČO 13690965, se sídlem Nová 140/1, 664 41 Popůvky – tj. návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 4. 12. 2014, i žádost navrhovatele – KANDELA SAS, IČO 49923212200014, se sídlem 2 Rue du General Delanne, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francie – tj. návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 12. 12. 2014, se staly zjevně bezpředmětnými.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 4. 12. 2014 návrh navrhovatele – HICON, spol. s r.o., IČO 13690965, se sídlem Nová 140/1, 664 41 Popůvky, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 21. 11. 2014 Mgr. Pavlem Kroupou, advokátem, ev. č. ČAK 12276, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel HICON, spol. s r.o.“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění dodávek tabulek registračních značek“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2014 pod ev. č. zakázky 489300, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 7. 2014, 11. 8. 2014, 8. 9. 2014 a 5. 11. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 136-243880, ve znění oprav uveřejněných dne 26. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 142-254193, 14. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 155-278023, 11. 9. 2014 pod ev. č. 2014/S 174-307288 a 7. 11. 2014 pod ev. č. 2014/S 215-380277 (dále jen „veřejná zakázka“). Dne 12. 12. 2014 obdržel Úřad návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky rovněž od navrhovatele – KANDELA SAS, IČO 49923212200014, se sídlem 2 Rue du General Delanne, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francie, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 12. 12. 2014 Mgr. Igorem Nikolovem, advokátem, ev. č. ČAK 13854, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel KANDELA SAS“). Součástí návrhů obou navrhovatelů byl rovněž návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

2. Dnem 4. 12. 2014, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele HICON, spol. s r.o., bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S1050/2014/VZ a dnem 12. 12. 2014, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele KANDELA SAS, bylo zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S1086/2014/VZ.Zahájení správního řízení vedeného dříve pod sp. zn. S1050/2014/VZ oznámil Úřad zadavateli a navrhovateli HICON, spol. s r.o. přípisem č. j. ÚOHS-S1050/2014/VZ-26036/2014/521/ZKu ze dne 9. 12. 2014 a zahájení správního řízení vedeného dříve pod sp. zn. S1086/2014/VZ oznámil Úřad zadavateli a navrhovateli KANDELA SAS přípisem č. j. ÚOHS-S1086/2014/VZ-26731/2014/521/ZKu ze dne 15. 12. 2014. Dne 15. 12. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu navrhovatele HICON, spol. s r.o. a zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně příloh, přičemž další část dokumentace o veřejné zakázce byla Úřadu doručena dne 16. 12. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S1050/2014/VZ-27373/2014/521/ZKu ze dne 19. 12. 2014 určil Úřad zadavateli lhůtu k doplnění dokumentace o předmětné veřejné zakázce podle § 17 písm. v) zákona, která dosud Úřadu nebyla předložena (tj. např. originály nabídek všech uchazečů, protokoly pořízené v průběhu zadávacího řízení, atd.), a k předložení dokladu o doručení stejnopisu návrhu na zahájení správního řízení s vyznačením data jeho přijetí zadavatelem. Dne 19. 12. 2014 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu navrhovatele KANDELA SAS. Rozhodnutím Úřadu č. j. ÚOHS-S1050/2014/VZ-27502/2014/521/ZKu ze dne 19. 12. 2014, které bylo vydáno dne 23. 12. 2014, Úřad nařídil zadavateli předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení dle ust. § 117 odst. 1 písm. a) zákona. V zájmu dodržení zásady uvedené v ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu, podle které správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a vzhledem k tomu, že obě správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se týkají téže veřejné zakázky, Úřad správní řízení vedená pod sp. zn. S1050/2014/VZ a S1086/2014/VZ usnesením č. j.ÚOHS-S1050,1086/2014/VZ-27623/2014/521/ZKu ze dne 23. 12. 2014 spojil.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel HICON, spol. s r.o.,

o navrhovatel KANDELA SAS.

4. Usnesením č. j. ÚOHS-S1050,1086/2014/VZ-27632/2014/521/ZKu ze dne 23. 12. 2014 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení. Dne 23. 12. 2014 byly Úřadu doručeny nabídky uchazečů o veřejnou zakázku a dne 30. 12. 2014 kopie prvních stran stejnopisů návrhů na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele s vyznačením dne, kdy je zadavatel obdržel. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S1050,1086/2014/VZ-314/2015/521/ZKu ze dne 6. 1. 2015 Úřad zamítl návrh navrhovatele KANDELA SAS na nařízení předběžného opatření zadavateli dle ust. § 117 odst. 1 písm. a) zákona, neboť předběžné opatření již Úřad nařídil dne 23. 12. 2014. Usnesením č. j. ÚOHS-S1050,1086/2014/VZ-215/2015/521/ZKu ze dne 6. 1. 2015 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. v) zákona, pořízené v souvislosti s provedenými úkony. Usnesením č. j. ÚOHS-S1050,1086/2014/VZ-2471/2015/521/ZKu ze dne 26. 1. 2015 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí a dne 2. 2. 2015 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele HICON, spol. s r.o. z téhož dne.

5. Dne 10. 2. 2015 obdržel Úřad rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona ze dne 9. 2. 2015, přičemž oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 10. 2. 2015.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

7. Vzhledem k tomu, že oba navrhovatelé se ve svých návrzích domáhali zrušení předmětného zadávacího řízení a zadavatel rozhodnutím ze dne 9. 2. 2015 sám předmětné zadávací řízení zrušil, Úřad konstatuje, že již nelze uložit nápravné opatření, kterého se navrhovatelé domáhali.

8. S ohledem na skutečnost, že v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrhy obou navrhovatelů se tak staly zjevně bezpředmětnými, neboť v průběhu správního řízení nastal důvod, v důsledku kterého o návrzích nelze věcně rozhodnout, tzn. nelze je ani zamítnout ani jim vyhovět.

9. Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

2. Mgr. Pavel Kroupa, advokát, KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno

3. Mgr. Igor Nikolov, advokát, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz