číslo jednací: S38/2015/VZ-4090/2015/511/JNv

Instance I.
Věc Poskytování právních služeb státu v mezinárodních investičních arbitrážích vedených proti České republice investory do fotovoltaických elektráren
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo financí
  2. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 7. 3. 2015
Dokumenty file icon 2015_S38.pdf 242 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S38/2015/VZ-4090/2015/511/JNv

 

18. února 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 1. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525/15, 118 00 Praha – Malá Strana,
  • navrhovatel – ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha – Nusle,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve věci veřejné zakázky „Poskytování právních služeb státu v mezinárodních investičních arbitrážích vedených proti České republice investory do fotovoltaických elektráren“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 6. 2014, pod ev. č. zakázky 484102 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 11. 6. 2014 pod zn. 2014/S 110-194677, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha – Nusle – vzal dne 6. 2. 2015 svůj návrh ze dne 15. 1. 2015 zpět.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 15. 1. 2015 návrh navrhovatele – ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha – Nusle (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525/15, 118 00 Praha – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Poskytování právních služeb státu v mezinárodních investičních arbitrážích vedených proti České republice investory do fotovoltaických elektráren“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 3. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 6. 2014, pod ev. č. zakázky 484102 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení uveřejněno dne 11. 6. 2014 pod zn. 2014/S 110-194677 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 15. 1. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S38/2015/VZ-2067/2015/511/JNv ze dne 22. 1. 2015. Usnesením č. j. ÚOHS-S38/2015/VZ-3705/2015/511/JNv ze dne 6. 2. 2015 Úřad určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení svá stanoviska.

5. Dne 6. 2. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 15. 1. 2015, a to v celém rozsahu.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 00 Praha – Malá Strana,

2. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha – Nusle

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz